Phòng và trị bệnh cho Tằm

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
10
download

Phòng và trị bệnh cho Tằm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phòng và trị bệnh cho Tằm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phòng và trị bệnh cho Tằm

  1. Phßng vµ trÞ bÖnh cho t»m I. BÖnh t»m gai 1. TriÖu chøng ! T»m bÞ nhiÔm bÖnh sÏ sinh tr−ëng, ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu, lét x¸c kÐm, cã n¬i cßn gäi lµ t»m xun.. ! T»m chèn ngñ, da c¨ng bãng, ®èt h¬i ng¾n, vËn ®éng nhiÒu, hai bªn s−ên xuÊt hiÖn nhiÒu chÊm ®en nhá li ti . ! Trøng t»m bÞ nhiÔm bÖnh th× bÖnh sÏ ph¸t khi t»m ë tuæi 1 - 3 ! T»m nhiÔm bÖnh ë tuæi 1 - 3 th× sÏ ph¸t bÖnh ë tuæi 4 - 5 ! Cuèi tuæi 5 vÉn ¨n b×nh th−êng, khi lªn nÐ th× xun l¹i, r¬i xuèng vµ chÕt ! NÕu ®Õn tuæi 5 míi m¾c bÖnh th× vÉn nh¶ t¬ kÐo kÐn nh−ng kÐn kh«ng tèt 2. Nguyªn nh©n vµ con ®−êng l©y nhiÔm ! Nguyªn nh©n: do bµo tö bÖnh gai x©m nhËp vµo c¬ thÓ qua ®−êng tiªu ho¸. Bµo tö bÖnh gai chØ sinh s«i n¶y në trong c¬ thÓ sèng cña t»m hoÆc mét sè lo¹i c«n trïng. ! Con ®−êng l©y nhiÔm: - NhiÔm qua ph«i (trøng) sÏ ph¸t bÖnh ë tuæi 1 ®Õn tuæi 3. - NhiÓm bÖnh qua ®−êng tiªu ho¸ sÏ ph¸t ë tuæi 4-5. - NÕu tuæi 4-5 nhiÔm bÖnh gai t»m vÉn kÕt kÐn nh−ng bÖnh sÏ l©y nhiÔm ®Õn trøng cña ®êi sau. 3. BiÖn ph¸p phßng trõ ! Lo¹i mäi l« trøng nhiÔm bÖnh gai trªn 5% (chñ yÕu ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng). ! Khö trïng nhµ nu«i vµ dông cô nu«i t»m b»ng dung dÞch Fooc-m«n 2% tr−íc vµ sau khi nu«i t»m. ! S¸t trïng m×nh t»m qua c¸c tuæi b»ng v«i bét khi t»m ngñ vµ dËy. II. BÖnh v«i 1. TriÖu chøng ! BÖnh ph¸t triÓn trªn con t»m kháe, quan s¸t kü thÊy trªn th©n t»m cã lÊm chÊm nhiÒu nèt trong suèt. Khi t»m chÕt Ên vµo ®Çu, th©n vÉn ®µn håi, toµn th©n t»m cøng vµ tr¾ng nh− v«i, ph©n h¬i nh·o, miÖng øa n−íc. ! NhiÔm bÖnh ë tuæi 5 th× thêi gian ñ bÖnh kÐo dµi 5-7 ngµy. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 1
  2. 2. Nguyªn nh©n ! Do mét lo¹i nÊm cøng tr¾ng g©y nªn. NÊm bÖnh v«i b¸m trªn th©n t»m hoÆc c«n trïng kh¸c. NÊm ph¸t triÓn víi nhiÖt ®é vµ Èm ®é nh− nhiÖt ®é vµ Èm ®é cña t»m −a thÝch . ! Con ®−êng l©y nhiÔm: th−êng lµ qua da, qua vÕt th−¬ng trªn da. 3. BiÖn ph¸p phßng trõ ! Khö trïng triÖt ®Ó nhµ vµ dông cô nu«i t»m, vÖ sinh tèt ®ång d©u, ñ ph©n t»m cÈn thËn tr−íc khi bãn cho d©u. Trong nu«i t»m cÇn dïng v«i ®Ó hót Èm vµ vÖ sinh th©n t»m. III. BÖnh vi rut (Cßn gäi bÖnh bñng hay bÖnh nghÖ) 1. TriÖu chøng ! T»m nhá da c¨ng phång, trèn ngñ. T»m lín ®èt c¨ng phång, cã mµu tr¾ng nhê, nÕu lµ t»m kÐn vµng th× cã mµu vµng nghÖ hay bß lªn c¹p nong. T»m bß ®Õn ®Õn ®©u n−íc ch¶y ®Õn ®ã. NÕu m¾c bÖnh ë cuèi tuÇn 5 th× kÐn sÏ máng, t»m ch−a ho¸ nhéng ®· chÕt. 2. Nguyªn nh©n vµ con ®−êng l©y nhiÔm ! Nguyªn nh©n: do vi rót cã s½n trong c¬ thÓ t»m vµ ngoµi m«i tr−êng, g©y ra khi gÆp ®iÒu kiÖn thêi tiÕt thay ®æi ®ét ngét. ! Con ®−êng l©y nhiÔm: chñ yÕu qua ®−êng tiªu ho¸ (khi t»m ¨n ph¶i l¸ d© bÞ hÊp h¬i hoÆc «i, hÐo). Ngoµi ra bÖnh cßn bÞ nhiÔm qua vÕt th−¬ng tªn da t»m. 3. BiÖn ph¸p phßng trõ ! Th«ng giã cho nhµ nu«i t»m tho¸ng vµ ®ãng cöa kÞp thêi khi thêi tiÕt thay ®æi. ! Tr−íc vµ sau løa t»m cÇn khö trïng b»ng n−íc v«i trong hoÆc foocmol ! Cho ¨n l¸ d©u t−¬i ngon, khi ph¸t hiÖn t»m bÞ bÖnh cÇn thay ph©n kÞp thêi vµ xö lÝ t»m dËy b»ng v«i bét, lo¹i bá t»m bÖnh. ! Dïng thuèc Lôc mª tè, kh¸ng khuÈn ®a n¨ng (Trung Quèc). - Phßng bÖnh: dïng 1 èng 2ml pha víi 0,5 lÝt n−íc phun lªn 5kg l¸ d©u. Cho t»m ¨n tõ tuæi 2 ®Õn tuæi 5, mçi tuæi cho ¨n 1 - 2 lÇn, riªng tuæi 5 cho ¨n 1 lÇn/ngµy. - Ch÷a bÖnh: dïng 2 èng pha víi 0,5 lÝt n−íc phun lªn 5 kg l¸ d©u, cho ¨n liÒn 2 b÷a/ngµy c¸ch nhau 6 - 8 giê (cho ¨n 2 - 3 ngµy liªn tôc). Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 2
  3. IV. BÖnh vi khuÈn (bÖnh trong) 1. TriÖu chøng ! T»m ®ang ¨n khoÎ chuyÓn sang kÐm ¨n, ho¹t ®éng chËm, da x¸m, ®Çu ngÈng cao, c¸c ®èt th©n cã xu h−íng gi·n ra, ®Çu vµ toµn th©n trong, chÕt ë thÓ cÊp tÝnh, kh«ng chÕt ë thÓ m·n tÝnh. 2. Nguyªn nh©n g©y bÖnh ! Do vi khuÈn bÖnh trong g©y nªn qua con ®−êng tiªu ho¸ (¨n d©u chÊt l−îng kÐm, «i hÐo), phßng nu«i t»m bÝ h¬i, kh«ng th«ng tho¸ng. 3. BiÖn ph¸p phßng trõ ! Duy tr× ®iÒu kiÖn sèng thËt tèt, phßng nu«i cã nhiÖt ®é, ®é Èm vµ ¸nh s¸ng phï hîp víi sinh lý ph¸t triÓn cña t»m, l¸ d©u cho t»m ¨n ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng. ! Cho t»m ¨n l¸ d©u cã phun r−îu tái theo tØ lÖ 1 r−îu - 8 n−íc ! Dïng thuèc ho¸ häc: khi bÞ bÖnh cÇn dïng tuèc Kh¸ng khuÈn ®a n¨ng, Hång mª tè, Lôc mª tè (1 èng pha víi 0,5 lÝt n−íc). Còng cã thÓ sö dông Penixilin ®Ó ®iÒu trÞ bÖnh t»m pha theo tØ lÖ 2ml víi 0,5l n−íc phun cho 5 - 7 kg l¸ d©u ®Ó r¸o cho t»m ¨n. V. BÖnh ngé ®éc 1. Nguyªn nh©n ! Ngé ®éc do ho¸ chÊt nh− thuèc trõ s©u, ph©n bãn, ho¸ chÊt kh¸c (cÊp tÝnh) ! Ngé ®éc do khãi c«ng nghiÖp: lß g¹ch, lß ngãi vµ bÕp than (m·n tÝnh). 2. TriÖu chøng ! Ngé ®éc do ho¸ chÊt: t»m ®ang ¨n m¹nh tù nhiªn dõng ¨n, øa n−íc miÖng, ®Çu l¾c l− råi chÕt, khi chÕt th©n co qu¾p. ! Ngé ®éc do khãi c«ng nghiÖp: t»m kh«ng chÕt ngay, biÓu hiÖn cã nhiÒu m¶ng ®en tËp trung ë gi÷a c¸c ®èt, da máng h¬n ch¹m vµo dÔ vì, ch¶y n−íc xanh (thøc ¨n). 3. BiÖn ph¸p phßng trõ ! Ngé ®éc do khãi c«ng nghiÖp: nªn röa l¸ d©u b»ng n−íc v«i trong, sau ®ã röa n−íc s¹ch, ®Ó r¸o cho t»m ¨n. ! Ngé ®éc do ho¸ chÊt: cÇn thay ph©n kÞp thêi, dïng dông cô s¹ch, cho t»m ¨n l¸ d©u ngon cã phun n−íc ®−êng + vitamin C 5%, th«ng giã phßng nu«i. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 3
  4. VI. Ruåi h¹i t»m (nhÆng) 1. T¸c h¹i ! NhÆng h¹i chñ yÕu vµo mïa hÌ, ®Î trøng trªn m×nh t»m. Trøng në, dßi chui vµo ®Ó l¹i vÕt ®en trªn m×nh t»m. Khi dßi ®Éy søc chui ra ho¸ nhéng lµm cho t»m chÕt, ë giai ®o¹n kÐn lµm cho kÐn thñng ®Çu kh«ng −¬m t¬ ®−îc. 2. BiÖn ph¸p phßng trõ ! BiÖn ph¸p phßng: dïng mµnh ng¨n kh«ng cho nhÆng vµo phßng t»m. ! BiÖn ph¸p trõ b»ng thuèc ho¸ häc : diÖt trøng ruåi b»ng c¸ch phun Bi58 lªn m×nh t»m víi tØ lÖ 1/500, phun 1 lÇn vµo ngµy thø 3 ë tuæi 4 vµ ngµy thø 2, 4,6 ë tuæi 5. Phun vµo buæi chiÒu ®Ó lµm trøng do nhÆng ®Î buæi s¸ng r¬i khái m×nh t»m, kh«ng në ®−îc thµnh dßi. VII. Phßng trõ tæng hîp bÖnh h¹i t»m ! Khö trïng: phun n−íc Èm nong, ®òi tr−íc khi tiÕn hµnh khö trïng míi cã hiÖu qu¶. ! Dïng n−íc v«i trong s¸t trïng ®Ó diÖt nÊm, bµo tö bÖnh gai, bÖnh trong ®Çu vµ bÖnh bñng. Cã thÓ dïng Foocmol 2% - 5% ®Ó khö trïng. ! Phßng nu«i t»m dÔ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é khi cÇn (th«ng tho¸ng mïa hÌ, Êm ¸p mïa ®«ng). ! Kü thuËt nu«i: vÖ sinh m«i tr−êng s¹ch sÏ, cho ¨n theo tiªu chuÈn vµ chÊt l−îng l¸ d©u ®óng ®é tuæi, phï hîp víi sinh tr−ëng cña t»m. ! C¸c chÊt dinh d−ìng vµ bæ sung thuèc kh¸ng sinh - Khi l¸ d©u non hoÆc qu¸ giµ sÏ thiÕu chÊt dinh d−ìng, cã thÓ bæ sung b»ng c¸ch phun mét sè lo¹i thuèc bæ nh− B1, B12, B6 vµ Bcomplec. - Cho ¨n thuèc phßng bÖnh nh− Penixilin vµ Ampixilin, r−îu tái. - C¸ch cho ¨n phun dung dÞch Penixilin hoÆc Ampixilin pha theo tØ lÖ 2ml víi 0.5l n−íc phun ®Òu lªn 5 - 7kg l¸ d©u, ®Ó r¸o cho t»m ¨n. - R−îu tái t¨ng søc ®Ò kh¸ng cho t»m: dïng 2 - 3 gam tái + 100ml r−îu lµm dung dÞch, lÊy dung dÞch pha theo tØ lÖ 2ml + 0,5 lÝt n−íc phun lªn l¸ d©u cho t»m ¨n. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 4
Đồng bộ tài khoản