Phỏng vấn chuyên môn

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
197
lượt xem
86
download

Phỏng vấn chuyên môn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Doanh nghiệp và ứng viên phải cố gắng đạt được một sự cân đối giữa tính thực tế và tính hấp dẫn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phỏng vấn chuyên môn

 1. Win2000P: Win2000P: PHOÛNG VAÁN CHUYEÂN MOÂN Mong muoán cuûa Mong muoán cuûa chuû thu huùt öùng vieân thu nhieàu öùng vieân huùt nhieàu lôøi môøi Maâu thuaån maâu thuaån maâu thuaån giöõa caùc muïc tieâu trong ngöôøi chuû trong caù nhaân cuûa öùng vieân vaø ngöôøi chuû Mong muoán cuûa Mong muoán cuûa öùng vieân ñaùnh giaù chuû ñaùnh giaù ngöôøi chuû tieàm aån caùc öùng vieân
 2. Win2000P: Win2000P: PHOÛNG VAÁN CHUYEÂN MOÂN 1. Doanh nghieäp vaø öùng vieân phaûi coá gaéng ñaït ñöôïc moät söï caân ñoái giöõa tính thöïc teá vaø tính haáp daãn 2. Vai troø cuûa cuoäc phoûng vaán laø ñi tìm söï caân ñoái. - Söï caân ñoái ñöôïc tìm thaáy laø moät cuoäc phoûng vaán thaønh coâng. - Söï caân ñoái khoâng ñöôïc tìm thaáy laø moät cuoäc phoûng vaán khoâng thaønh coâng.
 3. Win2000P: Win2000P: TRÖÔÙC KHI PHOÛNG VAÁN 1. Xaùc ñònh traùch nhieäm chính cuûa chöùc danh caàn tuyeån 2. Xeùt duyeät töøng maãu ñôn xin vieäc cuøng sô yeáu lyù lòch ñeå khai thaùc: - Nhöõng kinh nghieäm cuõ coù lieân quan ñeán coâng vieäc, - Quaù trình ñaøo taïo lieân quan tröôùc kia, - Quaù trình hoïc taäp coù lieân quan tröôùc kia, - Nhöõng moái quan taâm ñeán vieäc laøm cuûa öùng vieân, - Möùc löông öùng vieân ñeà nghò,
 4. Win2000P: Win2000P: TRÖÔÙC KHI PHOÛNG VAÁN 3. Xaây döïng caáu truùc cuoäc phoûng vaán: Vieäc xaây döïng caáu truùc phoûng vaán nhaèm giuùp cho nhöõng ngöôøi phoûng vaán taäp trung vaøo ñuùng troïng taâm yeâu caàu cuûa coâng vieäc. Phoûng vaán coù caáu truùc caàn phaûi xaây döïng moät thang ñieåm vaø coù höôùng daãn roõ raøng ñeå ngöôøi phoûng vaán cho ñieåm. Caùc cuoäc phoûng vaán coù theå laø khoâng coù caáu truùc trong ñoù ngöôøi phoûng vaán hoaøn toaøn töï do ñeà caäp ñeán baát keå thoâng tin naøo, laõnh vöïc naøo.
 5. Win2000P: Win2000P: TRÖÔÙC KHI PHOÛNG VAÁN Phoûng vaán coù caáu truùc ñöôïc chia laøm hai loïai: Caáu truùc noäi dung vaø caáu truùc ñaùnh giaù CAÁU TRUÙC NOÄI DUNG: Laø xaây döïng nhöõng noäi dung caàn thieát phaûi khai thaùc öùng vieân vaø cho ñieåm töøng noäi dung. Caâu hoûi coù theå ñöôïc söû duïng tuøy moãi ngöôøi phoûng vaán nhöng vaãn phaûi ñaûm baûo hoûi heát vaø cho ñieåm heát caùc noäi dung trong caáu truùc.
 6. Win2000P: Win2000P: TRÖÔÙC KHI PHOÛNG VAÁN Nhöõng noäi dung caàn quan taâm: * Söï hieåu bieát veà vai troø vaø nhieäm vuï, * Kieán thöùc veà laõnh vöïc hoïat ñoäng, * Kyõ naêng chuyeân moân, * Kyõ naêng giao tieáp, trình baøy, * Tö duy, saùng taïo, * Hoïach ñònh, toå chöùc, laõnh ñaïo, kieåm tra * Phong caùch thaùi ñoä * Tính ñoàng ñoäi, hôïp taùc......
 7. Win2000P: Win2000P: TRÖÔÙC KHI PHOÛNG VAÁN CAÁU TRUÙC ÑAÙNH GIAÙ : Laø xaây döïng nhöõng caâu hoûi rieâng bieät cho töøng vò trí caàn tuyeån vaø xaây döïng thang ñieåm cho töøng caâu hoûi. Ñoái vôùi moãi caâu hoûi, ngöôøi phoûng vaán caàn ghi laïi thoâng tin chi tieát vaø tieán haønh xem xeùt, cho ñieåm ngay sau khi cuoäc phoûng vaán keát thuùc.
 8. Win2000P: Win2000P: TRÖÔÙC KHI PHOÛNG VAÁN 4. Caùc chuaån bò khaùc: •- Chuaån bò ñaày ñuû taøi lieäu, thieát bò caàn duøng nhö giaáy, • buùt, maùy ghi aâm, •- Chuaån bò phoøng phoûng vaán vôùi khoaûng caùch, aùnh • saùng phuø hôïp, •- Chuaån bò taùc phong ngöôøi phoûng vaán.........
 9. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN Moät quaù trình phoûng vaán hieäu quaû: 1. Ngöôøi phoûng vaán giôùi thieäu veà doanh nghieäp: * Sô boä veà lòch söû doanh nghieäp, (nhöõng moác son lòch söû) * Saûn phaåm cuûa doanh nghieäp (taäp trung vaøo saûn phaåm chính yeáu) * Vieãn caûnh doanh nghieäp (toång quaùt, khoâng vaøo keá hoïach chi tieát)
 10. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN 2. ÖÙng vieân töï giôùi thieäu veà mình: * Quaù trình hoïc taäp, * Quaù trình laøm vieäc, * Caù tính, * Mong muoán khi noäp ñôn xin öùng tuyeån. Chuùng ta caàn khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän cho öùng vieân noùi. Tröôøng hôïp öùng vieân khoâng noùi ta seõ ñaët töøng caâu hoûi ñeå ghi nhaän nhöõng thoâng tin treân.
 11. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN 3. Ngöôøi phoûng vaán ñaët caùc caâu hoûi thích hôïp lieân quan ñeán coâng vieäc : a. Ñaët caâu hoûi theo nguyeân taéc “Tam giaùc quan heä” (Caùi gì? Theá naøo? Keát quaû?). Ví duï: 1. Trong quùa trình laøm vieäc vöøa qua Anh/chò haøi loøng nhaát laø giai ñoïan naøo? Vaøo giai ñoïan ñoù Anh/chò laøm coâng vieäc gì? 2. Anh/chò ñaõ thöïc hieän coâng vieäc ñoù nhö theá naøo? 3. Keát quaû ñaït ñöôïc? 4. Neáu gaëp laïi moät coâng vieäc gioáng nhö vaäy Anh/chò vaãn laøm theo caùch cuõ hay caûi tieán vaø caûi tieán nhö theá naøo?
 12. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN b. Caàn ñaët nhöõng caâu hoûi môû cho öùng vieân coù cô hoäi trình baøy kinh nghieäm vaø yù töôûng. Neân haïn cheá caâu hoûi ñoùng, vì coù theå caâu traû lôøi chuùng ta ñaõ bieát tröôùc hoaëc mang tính tra hoûi, ñaùnh ñoá. Ví duï: Neân: Anh/chò cho bieát nhaän xeùt cuûa mình veà nhöõng khoù khaên khi Vieät Nam gia nhaäp Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (WTO)? Khoâng neân: Theo Anh/chò Vieät Nam gia nhaäp Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (WTO) coù gaëp khoù khaên khoâng?
 13. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN c. Beân caïnh nhöõng caâu hoûi chuyeân moân caàn coù nhöõng caâu hoûi veà kieán thöùc xaõ hoäi Ví duï: * Thôøi gian gaàn ñaây trong giôùi treû noåi leân hieän töôïng Hip-hop Anh/chò nhaän ñònh theá naøo veà hieän töôïng naøy? * Caù Basa khaùc vôùi caù Saba ôû ñieåm naøo, xuaát xöù töøng loïai caù? * Haønh ñoäng cuûa Myõ khoâng uûng hoä thuûy saûn Vieät Nam nhaäp vaøo thò tröôøng Myõ vì nhöõng lyù do gì?
 14. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN 4. Ngöôøi phoûng vaán giôùi thieäu coâng vieäc: * Moâ taû moät caùch toång quaùt veà coâng vieäc maø coâng ty ñang caàn tuyeån duïng nhaân söï laøm vaøo. * Moâ taû ñieàu kieän laøm vieäc vaø söï hoã trôï cuûa doanh nghieäp maø nhaân vieân seõ nhaän ñöôïc. * Khoâng noùi xaáu, nhöng moâ taû moät caùch raát thaät veà nhöõng aùp löïc, vaán ñeà maø nhaân vieân môùi seõ phaûi ñoái maët.
 15. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN 5. Keát thuùc cuoäc phoûng vaán: * Ngöôøi phoûng vaán trao ñoåi veà tieàn löông vôùi öùng vieân * Caûm ôn veà cuoäc gaëp gôõ vaø xaùc ñònh quaù trình tieáp theo (xaùc ñònh thôøi ñieåm, ñoái töôïng ñeå öùng vieân lieân heä keát quaû) * Khoâng neân höùa heïn baát cöù ñieàu gì keå caû khi ngöôøi phoûng vaán laø ngöôøi coù quyeàn quyeát ñònh sau cuøng.
 16. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN Ñeán löôït Anh Chò: Haõy chuaån bò caâu hoûi phoûng vaán vaø thöïc hieän phoûng vaán ñeå tuyeån moät nhaân vieân Baùn haøng.
Đồng bộ tài khoản