Photo Shoot Session

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
71
lượt xem
13
download

Photo Shoot Session

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là tip liên quan đến cách điều khiển chủ đề trong những điều kiện ánh sáng, môi trường chụp khác nhau. Cụ thể là Portrait và Wedding Session. 1. Cách điều khiển (run) một Portrait Photo Shoot Session: Phần này bao gồm Consultation Meeting, quan sát ánh sáng, posing chủ đề, góc chụp, kỹ thuật framing, và communication (quan trọng nhất). 1a. Consultation Meeting: (tạm dịch là trao đổi trước khi chụp) Nếu có thể được bạn nên bỏ ra khoảng 20 phút tới 1 tiếng để tìm hiểu và quan sát chủ đề trước khi chụp. Trong buổi meeting này điều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Photo Shoot Session

 1. Photo Shoot Session ây là tip liên quan n cách i u khi n ch trong nh ng i u ki n ánh sáng, môi trư ng ch p khác nhau. C th là Portrait và Wedding Session. 1. Cách i u khi n (run) m t Portrait Photo Shoot Session: Ph n này bao g m Consultation Meeting, quan sát ánh sáng, posing ch , góc ch p, k thu t framing, và communication (quan tr ng nh t). 1a. Consultation Meeting: (t m d ch là trao i trư c khi ch p) N u có th ư c b n nên b ra kho ng 20 phút t i 1 ti ng tìm hi u và quan sát ch trư c khi ch p. Trong bu i meeting này i u c n nh t là gây s tin tư ng cho ch , nên b n v i tư cách là Photographer c n ph i t tin trư c thì ch m i t tin ư c. Cách hay nh t là show cho ch Porfolio (nh ng nh mình ã ch p) c a mình. N u ch thích nh c a b n thì s tin tư ng b n. ây c ng là d p th o lu n v a i m, th i gian, và trang ph c ch p. + a i m và th i gian ch p liên quan nhi u n ch t lư ng ánh sáng. a i m ch p c n nh t là nơi ít ngư i qua l i ch t p trung và tho i mái hơn. + Th i gian ch p là khoãng 2 ti ng trư c khi m t tr i l n là lý tư ng nh t. Ho c khi mà ch có th nhìn th ng vào m t tr i mà không b nhíu m t (squint). + Trang ph c ch p: Vì ây là ch p chân dung nên trang ph c ch ph c v cho s th hi n c a ch (expression). Qu n áo c n nh t là màu trơn (1 hay 2 màu "solid"), nên tránh có s c, có ch , hình nh tr u tư ng...d gây s phân tâm cho ngư i nhìn nh.
 2. * Kinh nghi m c a tác gi : Khi ch h i tôi ph i m c gì Photo Shoot, tôi hay tr l i là "M c cái gì mà b n c m th y tho i mái và t nhiên nh t NHƯNG ch nên m c màu trơn, không ch , không hình nh tr u tư ng" (ch NHƯNG ng m hi u là s yêu c u hơn là s ngh ). ("Wear whatever you feel comfortable with, being yourself BUT make sure the clothes have solid color, no text, no abstract images") Tip 6: The mind game: Nh ng i u c n bi t trong m t Photo Shoot Session (ti p theo) 1b. Quan sát ánh sáng: Trư c khi b m máy, b n ph i xác nh cho ư c ngu n sáng chính t âu. Khi t i a i m ch p, n u là ngày mây, thì c b u tr i s t o nên lo i ánh sáng t n (diffusing light), ây là ánh sáng thích h p và lý tư ng nh t cho chân dung. Ví d v ánh sáng t n (diffusing light), tr i mây ( nh dư i) Lo i ánh sáng lý tư ng k ti p là ánh sáng nh khi m t tr i s p m c hay g n l n. V i lo i ánh sáng d u này, n u b n khéo t ch thì thì khuôn m t s t o nên t l highlight và shadow không quá tương ph n, nh nhìn s k ch tính hơn. nh sau ch p lúc m t tr i g n tà, ph n highlight không b cháy (blown-out) và ph n shadow v n gi ư c chi ti t.
 3. Nên tránh ch p lúc n ng g t (gi a trưa), nhưng n u ph i ch p thì tìm hàng hiên hay trong bóng râm. Trong trư ng h p này, ánh sáng t ngoài vào trong hàng hiên/bóng râm s tr thành ngu n sáng chính. nh sau ư c ch p trong hàng hiên trong m t ngày n ng g t (harsh). Ánh sáng H T vào t bên ph i nh.
 4. 1c. Posing ch : Ph n này liên quan m t thi t n góc ch p và k thu t framing. Cơ b n nh t và d nh t pose là vai ch t o thành m t góc khoãng 45 v i hư ng máy ch p Kinh i n nhi p nh òi h i ch pose k lư ng t u, tay, ngón tay, chân, ng, ng i, n m....t i m c hoàn ch nh. Làm như v y thư ng làm cho ch căng th ng (ý ki n riêng c a hafoto). làm cho posing tr nên d dàng, ngoài vai và góc máy nêu trên b n ch c n nh thêm: M t tư th pose p là m t tư th mà ch c m th y tho i mái, gi ng như m t tư th th t, b n ch i u ch nh ch sao cho b c c th a m n. Chi tay và chân nên n m trên cùng vùng m t ph ng v i u (plane) và hơi g p khúc t o nh ng ư ng chéo d n t i m t ch . Tip 6: The mind game: Nh ng i u c n bi t trong m t Photo Shoot Session (ti p theo) 1d. Góc ch p: Ch n góc ch p p khôn nh ng giúp ta hi u ch nh nh ng chi ti t trên khuôn m t ch và vóc dáng (xin xem tip "perspective" ã vi t) mà còn
 5. làm tăng tính a d ng c a ch . S th hi n c a khuôn m t (facial expressions) thay i t ng giây m t và t ng góc m t nên c n thi t ph i ch p nhi u góc c nh khác nhau. L i i m th 2 là góc ch p còn giúp ta lo i b nh ng chi ti t l n x n background và gi i quy t nh ng trư ng h p ánh sáng khó ch p. Lưu ý khi ch p góc th p, yêu c u ch nghiêng v phía trư c tránh bi n d ng (thân hình to và u b nh l i) Trư ng h p góc cao giúp ta tránh ư c ánh sáng tr c ti p t m t tr i, và n n t tr thành background. Tương t v y, yêu c u ch ng ra phía sau tránh bi n d ng.
 6. 1e. K thu t Framing: K thu t này c ng nh hư ng n background. V i k thu t này ta i t i (1) s ch n l a và quy t nh background nhi u hay ít, và (2) khi nào nên áp d ng k thu t này (xin c ph n dư i). N u b n ch p bán chân dung (head and shoulder) thì khi ch p wide angle lens b n ph i ng g n ch hơn và b n s ư c nhi u background hơn. Tương t v y, v i tele lens b n c ng ch p ư c bán chân dung nhưng ph i ng xa hơn và background s ít hơn Lưu ý quan tr ng: Khi ch n Focal Length ch p, c n ph i c n th n n " l n" c a ch . C ng là bán chân dung nhưng qua 2 nh trên, nh ch p wide angle lens ch "bé" và không gian tr i r ng ra, nh ch p tele thì ch "l n" hơn và khoãng không gian như g n l i (compressed). Nh ng k thu t trên nh m m c ích t o nên nh ng thành ph n cơ b n nh t c a nhi p nh (visual art nói chung) là: ư ng (line), d ng (shape), hình kh i (form), ch t lư ng c a b m t (texture), pattern (cái này khó d ch nh ????), và màu s c (color). Sau ây là m t s khái ni m cơ b n nh t khi design m t t m chân dung. Posing p là s k t h p gi a ch và ngư i ch p (photographer). Trong ó
 7. ngư i ch p óng ph n quan tr ng hơn. Quan tr ng hơn là vì ngư i ch p ch n l a, s p t, dàn d ng (nói chung là design) nh ng thành ph n cơ b n c a nhi p nh (photographic elements) như line, shape, form,...và quy t nh thành ph n nào s óng ph n ch o trong tác ph m c a mình. Trư c khi i vào ph n "Communication" là ph n c bi t quan tr ng trong nhi p nh chân dung, ta nên n m vài nét cơ b n nh t trong vi c design m t t m nh (v n không ơn thu n ch là posing) 1. Line ( ư ng): ây là thành ph n cơ b n nh t c a nhi p nh. Khi b n nhìn vào viewfinder v n quan tr ng là b n ph i nhìn ra ư ng (xin xem các tips trư c v ư ng th c và ư ng o). 2. Shape (hình d ng): S liên k t c a "line" t o thành "shape" 3. Form (hình kh i): N u Shape là ph n m t ph ng 2 chi u thì Form nói v không gian 3 chi u. Nhi p nh là ngh thu t thu không gian 3 chi u lên nên m t ph ng 2 chi u, nên ngư i ch p c n ph i t o cho ngư i xem nh có "c m giác" không gian 3 chi u. gây n tư ng này thì ngu n sáng chính luôn ư c t ch ch v m t bên (sidelight) cho ch "n i khôi". Và m t k thu t n a dùng trong photoshop ã ư c trình bày trong ph n Retouch là "K thu t Dodge và Burn". 4. Texture: M t th pháp thư ng dùng trong nhi p nh chân dung là nh n m nh và làm n i b t b m t c a da (skintone)... Cái này òi h i nh có nét cao (do l y nét t t, ch t lư ng ng kính, và k thu t sharpen) gây n tư ng cho ngư i xem nh. Tùy theo yêu c u mà ôi khi k thu t "l ght diffusing" ư c kèm theo gây c m giác "pleasant" cho ngư i nhìn (trư ng h p glamourous photography).
 8. 5. Pattern: (hình d ng l p i l p l i) M t cách d nh t gây s chú ý và t p trung vào ch là cho ch phá i cái pattern. 6. Color: M t phương pháp r t thư ng dùng trong nhi p nh là "over- saturate" gây s chú ý. 7. Communication ( i u khi n ch ): Communication là m t k thu t r t quan tr ng nh m làm n i b t lên nh ng cá tính, c m xúc, s c di n c m c a ch . Photo Shoot là m t quá trình th t và liên t c t cách x d ng lens, ch n khoãng cách ch p, m t ch p, hư ng d n ch pose, và dĩ nhiên k thu t làm cho ch t tin và tho i mái. Sau khi ch n a i m ch p và xác nh ư c ngu n sáng chính, 2 i u c n nh u tiên là ch n khoãng cách ch p và hư ng d n ch pose. Luôn luôn b t u v i cái g i là "Working Distance". ây là t chuyên môn trong nhi p nh chân dung t m d ch là "khoãng cách lý tư ng". N u b n nhìn vào trong viewfinder tiêu c 100 mm VÀ frame ư c ch ph n ng c và u (head and shoulder shot) thì b n ã t ư c "Working Distance". G i là "khoãng cách lý tư ng", vì t i khoãng cách này ch c m th y tho i mái nh t (ph n l n ch r t nh y c m khi ng kính dí quá sát) và t i khoãng cách này không quá xa và không quá g n giúp b n i u khi n ch mà không ph i la to lên (không ai thích b nghe hét).
 9. nh trên ch p tiêu c 100 mm (nhưng nhìn g n hơn là vì ch p v i digital Canon nhân v i factor 1.6, C'mon i khái thôi mà âu c n ph i chính xác v y). Lưu ý thêm là v i k thu t framing ch b tách ra hoàn toàn v i background h n n. i m th 2 quan tr ng là luôn luôn b t u v i tư th d a ( ng hay ng i). V i tư th này cho dù model chuyên hay không thì tư th d a luôn làm cho ch c m th y tho i mái và t tin nh t. i u khi n ch b ng l i nói (Directing model verbally): Cùng v i khoãng cách ch p lý tư ng b n ph i luôn luôn khuy n khích, khen ng i, n u c n ngư ng m ch t o c m giác t tin và ph n kh i cho ch . N u ch có nh ng tư th pose và cách di n c m l lùng hơi quá áng thì b n c ng ng có chê và ti p t c b m máy thêm vài t m r i d ng l i gi v nghĩ gi i lao (take a break) phá tan dòng c m xúc l lùng ó. Khi yêu c u ch pose tay hay u b n ch c n nói ch không c n ch m n ngư i ch . Ví d như: - Cu i u xu ng tí và nhìn lên ( ng có l y tay ch m vào u ngư i ta)
 10. - ưa tay lên ngang t m m t và v n vào b tư ng. - Nghiêng ngư i ra phía sau và ch u tr ng l c lên chân sau. Cùng v i vi c dùng l i nói yêu c u ch , b n ph i di chuy n t góc ch p lý tư ng ( ng mong mõi ch cho b n tư th ch p lý tư ng). ng quên, sau khi yêu c u ch b n ph i t ra mình tán thư ng. Nh ng l i tán thư ng gi ng như m t d u ch m mà ch c n ph i ng ng l i và t p trung vì ó s là th i i m b n b m máy. Ví d : - úng r i (b m máy), p l m (b m máy), r t tình (b m máy) v.v..... - Wowww (click), excellent (click), man you look awnsome (click), i like that (click)....... Không bao gi m (ví d 1....2...3... ch p nha). K thu t này r t t h i vì ho c là ch s cho b n c m xúc gi (fake expression) ho c b n s tăng áp l c lên ch (building up tension). Ví d sau có th s là ý nghĩ c a ch (trong ngo c) khi b n dùng k thu t m. - M t (aaaa anh ta s p ch p r i)....Hai (G n ch p r i c g ng lên c n ph i chú ý cao và nho n mi ng cư i) ....và Ba ch p nè (nhe răng). K t qu là b n s có n cư i gi t o (fake smile). Ngư i ta nói khi cư i ôi m t c ng cư i.... Thay vì yêu c u ch th hi n m t c m xúc nào ó mà b n tìm ki m, b n hãy gi v như ch ã có c m xúc ó r i.
 11. Ví d : Wowww, b n nhìn r t t tin (t nhiên ch s chuy n qua thái t tin. Ví d 2: I like this look, it is very serious (model will act accordingly). Tip 6: The mind game: Nh ng i u c n bi t trong m t Photo Shoot Session (ti p theo) M t ch p: Là khoãng th i gian gi a 2 l n b m máy. K thu t này c ng ư c dùng tác ng lên tr ng thái tâm lý và c m xúc c a ch . N um t ch p cao (khoãng t 2 giây -> 5 giây) thì s gây cho ch c m giác hưng ph n. H có c m giác là m i c ch , ng tác us ư cn mb t (captured) và i u này nh hư ng n: 1. S t p trung và chú ý cao c a ch vào ng kính, 2. S t tin c a ch , ph i làm sao cho h c m giác r ng h nhìn p nh t, thu hút nh t. Ph i làm cho h tin r ng "Woww! I am attractive, beautiful, handsome,....and look best, that is why he (the photographer) shoots non-stop" Hơn n a khi b n b m máy v i m t cao, sát xu t nh p s cao hơn và vì.....memory r mà (kakakakka) Ch p m t cao thích h p v i "Active Posing". Nghĩa là ch chuy n ng và t m d ng (pause) cho b n b m máy và nhanh chóng chuy n qua tư th khác. Vì v y, gi dòng c m h ng cho ch khi h t m d ng b n ph i b m máy ngay (cho dù là b n c m th y pose chưa hoàn ch nh, b c c chưa t t) cho h ti p t c chuy n qua ng tác khác. Nh ng nh sau tôi compose và ch p ch trong vòng 2 giây cho m i shot (B n ý t m 2 và 4 cho dù ch chưa hoàn toàn chu n b tôi c ng b m máy model ti p t c chuy n ng).
 12. Nói chung, khi b n ưa máy lên nhìn vào ng ng m là trong vòng 2 t i 5 giây (cho dù b n bi t t m nh ó s compose sai, ng lo chút n a delete) thì v n b m máy, n u b n ng m nghía quá lâu, thì ch s nghi ng v kh năng di n c m c ng như b ngoài c a h . N u b n c m th y c n thêm th i gi compose m t t m nh thì b n ph i gi i nghĩa t i sao b n làm v y ch bi t r ng h ph i làm gì c ng tác v i b n và i u ó không liên quan gì n kh năng di n c m hay b ngoài c a h . Tip 6: The mind game: Nh ng i u c n bi t trong m t Photo Shoot Session (ti p theo) Khi b n c m th y có s liên l c tin tư ng c a ch i v i mình, thì bư c k ti p là làm cho bu i ch p (photo shoot) thêm ph n h ng thú. Trư c khi bư c vào ph n này thư ng thì b n nên cho model gi i lao (take a break) và cho h xem qua nh ng hình ư c ch p trên view finder (ưu i m c a digital). Nh ng cách sau tôi thư ng áp d ng làm cho bu i ch p thêm phong phú: 1. Thay i khoãng cách ch p: T i giai o n này b n có th phá v khoãng cách kinh i n (working distance) áp sát hay ch p c li xa (t i ây ph n nào ch c ng hi u style ch p c a b n r i). 2. Thay i góc ch p: B n có th th nghi m v i nh ng góc ch p "extreme" gây hi u ng c bi t. 3. Th nghi m v i hi u qu c bi t: N u b n có wide angle lense, thì ây là lúc nên t n d ng ch c năng c a nó. Tip 6: The mind game: Nh ng i u c n bi t trong m t Photo Shoot Session (ti p theo)
 13. M t s tips làm cho ch luôn luôn t p trung và active: 1. Th nh tho ng yêu c u ch ch p ch p mi m t m t linh ng hơn. Thư ng thì sau 5 hay 10 phút t p trung ôi m t tr nên m t và nhìn thi u linh ng. 2. Th nh tho ng yêu c u ch "exercise" ôi môi tránh tình tr ng môi dư i bì th ra do m t. 3. Take a break và nói ôi chuy n ngoài l thư gi n ch . Vài kinh nghi m cá nhân t ng k t ph n i u khi n ch : 1. i v i tôi m t photo shoot gi ng như là m t trò chơi tâm lý t lúc b t u t i lúc k t thúc. Lúc b t u bu i shoot m i quan h c a tôi v i model như là quan h m t chi u vì tôi luôn ph i i u khi n và ch ng. D n d n, model tr nên h ng thú và cu i cùng chính h là ngư i sáng t o ra ki u pose mà tôi ch g i ý. B n thân tôi ánh giá s thành công c a bu i shoot d a trên m c c ng tác và thái tho i mái CUÔI BU I SHOOT. 2. i v i tôi, m t t m nh pose p là k t qu c a s c ng tác 2 chi u gi a photographer và model. Vì v y, trong tip này tôi hoàn toàn không c p nhi u n k thu t pose tay, bàn tay, u, chân .v.v.... vì n u ngư i photographer cho model c m giác là model ph i pose úng thì h s có c m giác áp l c và i u ó nh hư ng r t l n n tr ng thái tâm lý c a model. Hơn n a v i k thu t framing và v i s nh y c m v b c c nh thì h u như ngư i photographer luôn luôn t gi i phóng mình b i nh ng l lu t v k thu t posing kinh i n. 3. Và cu i cùng ng quên ôi m t và ôi môi. i v i tôi, cái th n c a c m xúc là ôi m t (cùng v i mi ng là 2 chi duy nh t trên khuôn m t là có s c di n c m). Vì v y trong quá trình ch p luôn luôn t p trung nhìn th ng vào m t ch
 14. vì: 1. T o m i liên l c v i ch (eye contact) 2. make sure ánh sáng không t o nên nh ng vùng shadow dư i h c m t.
Đồng bộ tài khoản