Me chua. Khế ngọt. b. Tách lệnh tương đương với b. Chú thích 2. Các kiểu dữ liệu: a. Kiểu boolean Kiểu boolean nhận 1 trong 2 giá trị TRUE hoặc FALSE " />

PHP CƠ BẢN

Chia sẻ: fanguoshou

đây là dạng vắn tắt của hoặc echo("text cần hiển thị - cả các thẻ định dạng chúng"); hoặc Me chua. Khế ngọt. b. Tách lệnh tương đương với b. Chú thích 2. Các kiểu dữ liệu: a. Kiểu boolean Kiểu boolean nhận 1 trong 2 giá trị TRUE hoặc FALSE

Nội dung Text: PHP CƠ BẢN

PHP CƠ BẢN
1. Các cú pháp cơ bản:
a. Chèn lệnh php vào trang HTMLhoặchoặc

đây là dạng vắn tắt củahoặc

echo("text cần hiển thị - cả các thẻ định dạng chúng");hoặc

Me chua.

Khế ngọt.

b. Tách lệnh

tương đương vớib. Chú thích

2. Các kiểu dữ liệu:
a. Kiểu boolean
Kiểu boolean nhận 1 trong 2 giá trị TRUE hoặc FALSE

Để ép kiểu dữ liệu về kiểu boolean, ta dùng (bool) hoặc (boolean).
Trong đa số trường hợp, ta không cần ép kiểu, các cấu trúc, các toán tử, các hàm sẽ tự động
chuyển khi chúng yêu cầu đối số kiểu boolean
Một số trường hợp nhận được giá trị FALSE
integer 0 (zero)
float 0.0 (zero)
Xâu rỗng string, và xâu "0"
Mảng không chứa phần tử nào
Một đối tượng không có các biến thành viên (các trường)
Kiểu NULL (cả các biến không được gán giá trị)


b. Kiểu integer
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản