PHP Tutorial chương 2 p15

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
7
download

PHP Tutorial chương 2 p15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xâu - Các phép toán thường gặp (tiếp) Các hàm làm việc với xâu (string) So sánh 2 xâu Để so sánh 2 xâu với nhau, ta sử dụng strcmp và strncmp PHP Code: strcmp($xâu_1, $xâu_2); strncmp($xâu_1, $xâu_2, $n);

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP Tutorial chương 2 p15

  1. Xâu - Các phép toán thường gặp (tiếp) Các hàm làm việc với xâu (string) So sánh 2 xâu Để so sánh 2 xâu với nhau, ta sử dụng strcmp và strncmp PHP Code: strcmp($xâu_1, $xâu_2); strncmp($xâu_1, $xâu_2, $n); Hàm strcmp sẽ chuyển từng kí tự trong 2 xâu về dạng mã byte của mỗi kí tự để so sánh, nó sẽ trả về 1 trong 3 giá trị: 1. (-1) nếu $xâu_1 "bé hơn" $xâu_2 2. 0 nếu 2 xâu "bằng nhau" 3. 1 nếu $xâu_1 "lớn hơn" $xâu_2 Hàm strncmp cũng hoạt động tương tự, nhưng nó sẽ không kiểm tra hết cả 2 xâu mà chỉ kiểm tra $n kí tự đầu tiên mà thôi Để dễ hiểu hơn, ta có ví dụ sau đây: PHP Code:
  2. ech "\$result ho tAB = $resu ultAB>\$resultBC = $resultBC\$re esultDE = $r esultD DE\$rresultAF = $ $resultAF"; ; ?> Cho chạ đoạn mã trên bạn sẽ thu được: ạy Quote: $resultA = -1 AB $resultB = 1 BC $resultD = 0 DE $resultA = 0 AF Vậy là đ đúng rồi nhỉ ỉ? Ngoài 2 hàm strcmp và strncm còn có 1 vài hàm kh cũng dù để so sá 2 xâu v p mp hác ùng ánh với nhau tuy nhiên mỗi hàm lại kh nhau 1 t tẹo: y i hác tí 1. st trcasecmp và strncasecmp: 2 bạn này chỉ khác ở 1 điểm đó là nó s không ph v m, sẽ hân biệt hoa thườ ~> nếu trong ví dụ so sánh $s ờng u ụ strA và $str mà dùng strcasecmp thì rB g p sẽ nhận đc kết là 0 ẽ k 2. st trnatcmp và strnatcase à ecmp: 2 anh bạn này th khá hay đ Giả sử bạn có 2 xâ là h hì đấy. âu "f filename10" và "filenaame9". Nếu N dùng str rcmp thì do mã của "1" nhỏ hơn " nên hiển nhiên kết quả sẽ là o "9" n "f filename10" nhỏ hơn " "filename9" Bạn sẽ lẩ bẩm: "Làm việc như máy (!?)" "! ẩm ư ". Nhưng khôn sao, chún ta đã có 2 hàm strna N ng ng atcmp và sttrnatcasecm có khả nă mp ăng là việc như strcmp và strcasecmp cộng thêm khả năng xử lý số đặ biệt. àm ư à p m ặc Với V strnatcm thì "filen mp name10" sẽ lớn hơn "f ẽ filename9", với strncas secmp thì "F Filename10 sẽ lớn hơ "fileNAM 0" ơn ME9" Đơn giản vậy thôi n Chữ HO và chữ thường OA Khi làm việc, đôi lú bạn khôn muốn để ý đến chữ HOA và ch thường, cách đơn g úc ng ể hữ giản nhất là s dụng 2 hàm chuyển đổi sau: sử PHP Code: strtouupper($xâu)); strtoloower($xâu)); Hàm strrtoupper khi chạy sẽ trả về $xâu v tất cả cá kí tự đều là kí tự HO hàm i ả với ác OA, strtolow thì ngượ lại, sẽ trả về $xâu vớ tất cả các kí tự đều l kí tự thườ wer ợc ả ới c là ờng Xét ví dụ sau đây: ụ PHP Code:
  3. Kết quả thu đc sẽ là à: Quote: UPDAT TESOFTS updateso ofts *Note: Để nối 2 xâu lại vớ nhau ta dù toán tử . ới ùng Trong ví dụ cuối cù có thể v gọn lại là: í ùng viết PHP Code: Kết quả thu được vẫn sẽ như v v vậy Mr.pain nt(UDS)
Đồng bộ tài khoản