PHP Tutorial chương 2 p3

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
5
download

PHP Tutorial chương 2 p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

không thể không nói đến hàm trong việc lập trình, nhờ có nó mà chương trình của chúng ta trở nên dễ dàng tổ chức hơn. Như các ngôn ngữ khác, PHP có khả năng cung cấp những hàm do người dùng tự định nghĩa. Đồng thời, PHP cũng có một số cải tiến để việc viết hàm được dễ chịu và mạnh mẽ hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP Tutorial chương 2 p3

  1. Hàm (F Functions) trong PHP t Không t không nói đến hàm trong việc lập trình, n có nó m chương t thể m nhờ mà trình của ch húng ta trở nên dễ dàn tổ chức h ở ng hơn. Như cá ngôn ngữ khác, PH có khả nă cung cấ ác ữ HP ăng ấp những h do ngư dùng tự định nghĩa. Đồng thời PHP cũng có một số cải tiến để việc hàm ười . i, g ố ể viết h được d chịu và m hàm dễ mạnh mẽ hơơn. ghĩa và gọi hàm Định ng Rất dễ đ định ngh một hàm trong PH để hĩa m HP: PHP Code: - Từ kho function báo cho PH biết rằng đây là mộ hàm. Tiếp theo đó là tên hàm. T oá HP g ột p à Tên hàm của PHP có thể là bất cứ k tự Unico gì (kể c tiếng Việ tiếng Tru a ký ode cả ệt, ung…, nhưn ng không được phép bắt đầu bằng số). Thật s mạnh mẽ nhưng bạ sẽ gặp vấ đề khi lư b g sự ẽ, ạn ấn ưu file đó. T Thôi thì cứ đặt tên khô dấu là ổ nhất . Ví dụ: ông ổn PHP Code:
  2. PHP Code:
  3. - Khi đưa một số tham số vào hàm, bạn phải phân cách chúng bằng dấu phẩy (,). Bạn có thể truyền bất kỳ tham số nào vào hàm, bất kể là biến, hằng số.. hoặc thậm chí là một hàm khác: PHP Code: Giá trị trả về của hàm - Thông thường, người ta lập trình hàm chỉ để xử lý một công việc nhất định mang tính lặp lại, và giá trị trả về của hàm là không có (null). Nhưng không hẵng tất cả mọi trường hợp đều như vậy: PHP Code:
  4. ?> -> Hàm trên có giá trị trả về là một giá trị boolean True hoặc Fa à ị alse. : Lời kết: Hàm là m công cụ rất mạnh trong PHP. Việc sử dụ hàm kh một ụ . ụng hông chỉ để tối ưu các đ đoạn code, nó còn làm ch chương trình dễ đọc hơn và thí hợp để làm trong m nhóm v ó ho c ích một với nhau. Chúc bạ thành côn ạn ng, iSheep (UDS)
Đồng bộ tài khoản