PHP Tutorial chương 2 p9

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
5
download

PHP Tutorial chương 2 p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn giả nhất để chạy PHP trên Local ản lhost! ày đầu tiên các bác down trình nà về mn.dl.sourceforge.net/s source...in3 32-2.5.5.exe e http://um gồm đầy đủ : Apache, MySQL, P ủ PHP và phpM MyAdmin. Nó bao g nh hường cứ ne next thôi ext, Tiến hàn cài đặt đơn giản và như bình th port"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP Tutorial chương 2 p9

  1. Đơn giả nhất để chạy PHP trên Local ản lhost! đầu tiên các bác down trình nà về ày mn.dl.sourceforge.net/s http://um source...in3 32-2.5.5.exe e Nó bao g gồm đầy đủ : Apache, MySQL, P ủ PHP và phpM MyAdmin. Tiến hàn cài đặt đơn giản và như bình th nh hường cứ ne next thôi ext, . Chỉ l ý là ở "h lưu http port" các bác chọn port là 8000 ---> DON c 0 NE! gõ cái nà lên addre bar của trình duyệt //localhost ày ess t t:8000 nếu hiện lên trang này thì cài đ đã thành công n n đặt h Muốn ch PHP thì copy sour vào thư mục c:\App hạy rce pServ\www w ost:8000/tên thư mục/tên file.php //localho n Tất cả ch có vậy th ạ! hỉ hôi
  2. p(UDS) Vinhhip XAMPP cũng nhan hệt như v ............ P nh vậy ........ http://ww ww.apachef friends.org/ /en/xampp- -windows.html Quote: Apache HTTPD 2.2 MySQL 5.0.21, PH 5.1.4 + 4.4.2-pl1 + PEAR + S 2.2, L HP Switch, MiniPer 5.8.7, Ope rl enssl 0.9.8b PHPMyA b, Admin 2.8.1 XAMPP C 1, Control Pan 2.3, nel Webaliz 2.01-10, Mercury M Transp System für Win32 und NetWa Systems zer Mail port are v4.01a, FFileZilla FT Server 0 TP 0.9.16c, SQL 2.8.15, ADODB 4 Lite , 4.80, Zend Optimizer 3.0.0, XAAMPP Secu urity. SSI b fixed. F Window 98, 2000, XP bug For ws Download http://prdownloads. .sourceforg ge.net/x...r.e exe?downlo oad yes(UDS) Smile ey
Đồng bộ tài khoản