Phụ lục 2 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Chia sẻ: ctnhukieu9

Phụ lục 2 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Thị Hà Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn – huyện Từ Liêm – Hà Nội. Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tiêu chí 1: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đạt các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. a) Đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ trường trung học và các quy định khác; b) Thực hiện các nhiệm...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phụ lục 2 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Phụ lục 2

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Thị Hà

Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn –
huyện Từ Liêm – Hà Nội.

Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tiêu chí 1: Hiệu trư ởng, Phó Hiệu trưởng đạt các yêu cầu theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.

a) Đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ trường trung học và các quy
định khác;
b ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ trường trung học
và các quy đ ịnh khác;
c) Hằng năm, được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại từ khá trở lên về trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý giáo dục.
Điểm mạnh:
Cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm và năng lực quản lý
tốt. Luôn đ ược cấp trên đánh giá tốt về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực
qu ản lý giáo dục.
.................................................................................................... ............................... ..........
.................................................................................................... .....................
Điểm yếu:
Thiếu một phó hiệu trưởng theo điều lệ.
......................................... ........................................................................................
.................................................................................................... .............................
Các giải pháp, biện pháp cải tiến chất lượng của trường:
Đề xuất với cấp trên bổ xung cán bộ quản lý.
......................................... .......................................................... ..............................
.............................................................................. ...................................................
Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng:
MC [H3.3.01.04] của tiêu chuẩn 3 tiêu chí 1 không đúng với phần phụ lục số thứ tự 37
trong b ảng m ã. Bổ xung MC [H3.3.01.0 4] vào bảng mã danh mục các MC.
......................................... ........................................................................................
.................................................................................................................................
Đánh giá tiêu chí : Đạt.

Hà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

Người đánh giáNguyễn thị HàPHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Thị Hà

Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn –
huyện Từ Liêm – Hà Nội.

Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tiêu chí 2: Giáo viên của nhà trường đạt các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo và các quy định khác.

a) Đủ số lư ợng, cơ cấu cho tất cả các môn học; đạt trình độ chuẩn được đào tạo
theo quy định và được phân công giảng dạy theo đúng chuyên môn được đ ào tạo; hằng
năm, 100% giáo viên trong nhà trường đạt kết quả từ trung bình trở lên khi tham gia bồi
dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý lu ận chính trị.

b) Thực hiện các nhiệm vụ, được hưởng các quyền theo quy định của Điều lệ
trường trung học và các quy định khác; không vi phạm các quy định tại Điều lệ trường
trung học và thực hiện theo Quy định về đạo đức nhà giáo;

c) Mỗi học kỳ, mỗi giáo viên tự rà soát, đánh giá để cải tiến các nhiệm vụ được
giao.

Điểm mạnh:
Đội ngũ giáo viên của nh à trường có đủ số lượng, có cơ cấu khá đủ cho các môn học.
Trong đó 100% đạt chuẩn và 83.2% vượt chuẩn. Giáo viên được phân công đúng
chuyên môn đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng và chuyên môn; thực hiện tốt
đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................
Điểm yếu:
Cơ cấu giáo viên còn ch ưa đồng bộ ở một số môn học, nên còn có giáo viên phải dạy
chéo môn ở một số tiết.
.................................................................................................................................
.................................................................................................... .............................
Các giải pháp, biện pháp cải tiến chất lượng của trường:
Đề xuất với UBND huyện xin thêm giáo viên cho những môn học còn thiếu.
.................................................................................................... .............................
.............................................................. ...................................................................
Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng:
Số lượng giáo viên thiếu ở các môn là bao nhiêu người. Những môn gì?
.................................................................................................................................
.................................................................................................... .............................
Đánh giá tiêu chí : Không đ ạt.

Hà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

Người đánh giáNguy ễn thị Hà


PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Thị Hà

Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn –
huyện Từ Liêm – Hà Nội.

Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tiêu chí 3:
Các giáo viên của nhà trường phụ trách công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu
theo quy định và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

a) Giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội đáp ứng yêu cầu theo quy định của
Điều lệ trường trung học;
b) Có kế hoạch hoạt động rõ ràng và hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

c) Mỗi học kỳ, tự rà soát, đánh giá đ ể cải tiến các nhiệm vụ đư ợc giao.
Điểm mạnh:
Cán bộ Đoàn nhiệt tình, năng động trong công việc. Kế hoạch hoạt động cụ thể sáng
tạo. Hoàn thành tốt nhiệm vụ đ ược giao. Hằng năm đ ều nhận được giấy khen của các
cấp.
.................................................................................................... .............................
................................................................................... ..............................................
Điểm yếu:
Tập thể BCH chi đoàn đều là giáo viên, do vậy công tác đo àn là hoạt động kiêm
nghiệm n ên ho ạt động của BCH chi đoàn còn gặp khó khăn đặc biệt là việc tham gia
các đợt sinh hoạt chính trị tập huấn vào thời gian trong năm học.
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................
Các giải pháp, biện pháp cải tiến chất lượng của trường:
Phát huy thế mạnh của Đo àn. Kết hợp tốt với BCH đo àn thị trấn, với các tổ chức đoàn
thể khác trong nhà trường để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đoàn.
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................... .............................
Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng:
Minh chứng [H3.3.03.02] không phù h ợp với nội hàm ( không cần lý lịch TPT).
[H2.2.01.06] là quyết định công nhận BCHCĐ phải đưa vào ph ần kế hoạch hoạt động
Đoàn đ ầu năm. [H3.3.03.04] không phù hợp, phải là b ản tự kiểm điểm của giáo viên
làm công tác Đoàn, Đội. Bổ xung MC về kế hoạch hoạt động của Đoàn Đội hàng năm.
................................................................................................... ..............................
.................................................................................................... .............................
Đánh giá tiêu chí : chưa thống nhất.

Hà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

Người đánh giáNguy ễn thị Hà
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Thị Hà

Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn –
huyện Từ Liêm – Hà Nội.

Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tiêu chí 4: Nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm của tổ văn phòng (nhân viên hoặc
giáo viên kiêm nhiệm tổ Quản lý nội trú đối với trường phổ thông nội trú cấp huyện)
đạt các yêu cầu theo quy định và được đảm bảo các quyền theo chế độ chính sách
hiện hành.
a) Đạt các yêu cầu theo quy định;

b) Được đảm bảo các quyền theo chế độ chính sách hiện hành;

c) Mỗi học kỳ, mỗi nhân viên tự rà soát, đánh giá để cải tiến các nhiệm vụ được
giao.

Điểm mạnh:
Nhân viên được làm theo đúng ngành nghề đã học. Nhiệt tình hoàn thành tốt các
công việc được giao.
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................
Điểm yếu:
Cán bộ văn phòng có tuổi đời và tuổi nghề trẻ chưa có kinh nghiệm công tác nên hiệu
qu ả công việc chưa cao.
................... ..............................................................................................................
.................................................................................................... .............................
Các giải pháp, biện pháp cải tiến chất lượng của trường:
Nhà trường phải xây dựng kế hoạch hợp lý cho nhân viên để đảm bảo việc học tập
nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả công tác.
............................................................................ .....................................................
.................................................................................................... .............................
Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng:
Bổ sung biên b ản và minh chứng phân công nhiệm vụ đối với nhân viên.
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................
Đánh giá tiêu chí : Đạt

Hà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

Người đánh giáNguy ễn thị Hà
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Thị Hà

Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn –
huyện Từ Liêm – Hà Nội.

Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tiêu chí 5: . Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo và các quy đ ịnh hiện hành.

a) Đảm bảo quy định về tuổi học sinh theo quy định của Điều lệ trường trung
học;

b) Nhiệm vụ, hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục thực hiện theo quy định của Điều
lệ trường trung học và các quy định hiện hành;

c) Thực hiện quy định về các hành vi không được làm theo các quy định tại Điều
lệ trường trung học và các quy định hiện hành khác.

Điểm mạnh:
Học sinh đều có ý thức chấp h ành tốt điều lệ và nội quy của nhà trường. Tỷ lệ học sinh
xếp loại hạnh kiểm tốt cao. Không có học sinh bị xếp loại hạnh kiểm yếu.
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................
Điểm yếu:
Vẫn còn học sinh chưa th ực hiện tốt nội qui của nh à trư ờng. Ý thức học tập chưa cao,
nói năng chưa đúng mực. Còn có học sinh nhắc nhở về trang phục.
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................... .............................
Các giải pháp, biện pháp cải tiến chất lượng của trường:
Tăng cường đổi mới công tác chủ nhiệm, công tác Đo àn đội trong vần đề quản lý,
nâng cao chất lượng hạnh kiểm của học sinh.
.................................................................................................................................
.................................................................................................... .............................
Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng:
Kiểm tra MC [H1.1.01.02], [H3.3.03.04]
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................
Đánh giá tiêu chí : Đạt

Hà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

Người đánh giáNguy ễn thị Hà
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Thị Hà

Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn –
huyện Từ Liêm – Hà Nội.

Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.


Tiêu chí 6: Nội bộ nhà trường đoàn kết, không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
bị xử lý kỷ luật trong 04 năm liên tiếp tính từ năm được đánh giá trở về trước.

a) Xây dựng được khối đoàn kết trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và
học sinh;

b) Không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên b ị xử lý k ỷ luật về chuyên
môn, nghiệp vụ;
c) Không có cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên vi ph ạm Quy định về đạo
đức nhà giáo và pháp luật.

Điểm mạnh:
Nội bộ nh à trường đo àn kết, thống nhất cao. Không có cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên b ị xử lí kỉ luật. Không ai bị vi phạm Quy định về đạo đức nh à giáo và vi
ph ạm pháp luật.
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................
Điểm yếu:
Một số ít giáo viên còn sơ xuất trong thực hiện quy chế chuyên môn.
.................................................................................................................................
.................................................................................................... .............................
Các giải pháp, biện pháp cải tiến chất lượng của trường:
Thực hiện quản lí, phân công công việc công bằng, hợp lí. Tăng cường vai trò công
tác công đoàn, tạo không khí đoàn kết trong nhà trường.
.................................................................................................... .............................
........................................................................................................ .........................
Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng:
[H3.3.06.03] không phù hợp, m à phải là báo cáo tổng kết năm học. Bổ sung báo cáo
tổng kết của công tác công đoàn nhà trường.
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................
Đánh giá tiêu chí : Chưa thống nhất.


Đánh giá chung về tiêu chuẩn 3
- Điểm mạnh:
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trư ởng đạt trên chuẩn về trình độ chuyên môn, có trình độ lý
luận trung cấp, có năng lực quản lý, nhiệt tình, sáng tạo, quản lý điều hành tốt các hoạt
động trong nh à trường.
Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng có phẩm chất đạo đức tốt, 100% đạt chuẩn có trình
độ chuyên môn vững vàng, tích cực tự học và đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng
được CNTT vào giảng dạy. Học sinh đảm bảo đúng độ tuổi thực hiện tốt nhiệm vụ của
học sinh được quy định tại Điều lệ trường trung học, tích cực học tập, rèn luyện không
có học sinh vi phạm những hành vi không được làm quy đ ịnh tại Điều lệ trường trung
học.
Tập thể trường đo àn kết, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên bị xử lý kỷ luật, cán
bộ giáo viên, nhân viên của trường không vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo và
pháp luật.
- Điểm yếu :
+ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của trường đều là nữ nên việc chỉ đạo chung có lúc
gặp khó khăn.
+Trường còn có giáo viên d ạy chéo ban .
* Kiến nghị đối với trư ờng:
- Tham mưu với cấp trên để có đủ cơ cấu giáo viên trực tiếp giảng dạy, không còn hiện
tượng giáo viên dạy chéo ban.
Hà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

Người đánh giáNguy ễn thị Hà
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Thị Hà

Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn –
huyện Từ Liêm – Hà Nội.

Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất

Tiêu chí 1: Nhà trường thực hiện quản lý tài chính theo quy đ ịnh và huy động
hiệu quả các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục.

a) Có đủ hệ thống các văn bản quy định về quản lý tài chính và lưu trữ hồ sơ,
chứng từ theo quy định;

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính theo
đúng chế độ kế toán, tài chính của Nh à nước; có quy chế chi tiêu nội bộ rõ ràng; mỗi
học kỳ công khai tài chính đ ể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên biết và tham gia
giám sát, kiểm tra; định kỳ thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính;

c) Có kế hoạch và huy động hiệu quả các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt
động giáo dục.

Điểm mạnh:
Nhà trường có đủ các hệ thống văn bản về quản lý tài chính và lưu trữ hồ sơ, chứng
từ theo đúng quy định. Có kế hoạch thực h iện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài
chính rõ ràng theo đúng ch ế độ kế toán, tài chính của Nh à nước; Huy động hiệu quả các
nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường.
.................................................................................................................................
.................................................................................................... .............................
Điểm yếu:
Chưa làm tốt công tác kiểm kê tài sản cố định và thiết bị dạy học.
.................................................................................................... .............................
..................................................................................... ............................................
Các giải pháp, biện pháp cải tiến chất lượng của trường:
Huy động hiệu quả hơn nữa các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo
dục của nhà trường. Cần có kế hoạch cụ thể h ơn với nguồn kinh phí được huy động.
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................... .............................
Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng:
Không
.................................................................................................... .............................
................................................................................................................... ..............
.................................................................................................... .............................
Đánh giá tiêu chí : Đạt.

Hà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

Người đánh giáNguy ễn thị Hà
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Thị Hà

Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn –
huyện Từ Liêm – Hà Nội.
Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất
Tiêu chí 2: Nhà trường có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển
trường và xây dựng được môi trường xanh, sạch, đẹp theo quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.

a) Có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển trường;

b) Tổng diện tích mặt bằng của nhà trường tính theo đầu học sinh đạt ít nhất 6
m2/ học sinh trở lên (đối với nội thành, nội thị) và 10 m 2/ học sinh trở lên (đối với các
vùng còn lại);

c) Xây dựng đư ợc môi trường xanh, sạch, đẹp trong nhà trường.

Điểm mạnh:
Môi trư ờng, cảnh quan xanh, sạch đẹp, cổng trư ờng, biển trường, tường bao đúng
qui định. Có kế hoạch, sơ đồ tổng thể quy hoạch chi tiết và những hệ thống biển, nội
quy, quy định cụ thể.
.................................................................................................... .............................
........................................................................................ .........................................
Điểm yếu:
Diện tích của nhà trường chưa đủ theo quy định của bộ đ ể đáp ứng được với nhu cầu
vui chơi, giải trí cho học sinh.
.............................................................................. ...................................................
.................................................................................................... .............................
Các giải pháp, biện pháp cải tiến chất lượng của trường:
Tham mưu với cấp có thẩm quyền để có đủ diện tích cho trường. Rèn luyện học sinh
ý thức tự giác bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................
Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng:
Diện tích nhà trường chưa đủ.
.................................................................................................................................
.................................................................................................... .............................
Đánh giá tiêu chí : Không đ ạt.

Hà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

Người đánh giáNguy ễn thị Hà


PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Thị Hà

Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn –
huyện Từ Liêm – Hà Nội.
Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất
Tiêu chí 3. Nhà trường có khối phòng học thông thường, phòng học bộ môn trong đó
có phòng máy tính k ết nối internet phục vụ dạy học, khối phòng phục vụ học tập,
khối phòng hành chính đảm bảo quy cách theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào
tạo.

a) Có đủ phòng học để học nhiều nhất 2 ca trong 1 ngày; phòng học đảm bảo đủ ánh
sáng, thoáng mát, đủ bàn ghế phù hợp với các đối tượng học sinh, có bàn ghế của giáo viên,
bảng viết, có nội quy học sinh niêm yết trong mỗi phòng học;

b) Có đủ và đảm bảo quy cách theo quy định về phòng học bộ môn, khối phòng phục
vụ học tập; phòng làm việc, bàn, ghế, thiết bị làm việc của Hiệu trưởng, Phó Hiệu
trưởng, văn phòng, phòng họp toàn th ể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; phòng giáo
viên, phòng truyền thống, phòng Đoàn - Đội, phòng y tế học đường, phòng thường trực,
nhà kho và các phòng khác;

c) Việc quản lý, sử dụng các khối phòng nói trên được thực hiện có hiệu quả và theo
các quy đ ịnh hiện h ành.

Điểm mạnh:
Nhà trường có đủ cơ sở vật chất để học sinh học một ca, các phòng học đã bố trí đúng
quy đ ịnh. Mọi ban ngành đoàn th ể đều quan tâm, ủng hộ nhiệt tình..
.................................................................................................................................
.................................................................................................... .............................
Điểm yếu:
Phần điểm yếu mâu thuẫn với mô tả hiện trạng; còn thiếu một số phòng học bộ môn:
phòng Nhạc, Lý, Hóa, Mỹ thuật.
.................................................................................................... .............................
............................................................................................................................... ..
Các giải pháp, biện pháp cải tiến chất lượng của trường:
Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đ ạo đầu tư kinh phí xây dựng đủ các
phòng bộ môn
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................... .............................
Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng:
[H1.1.01.02] không phù hợp. Bổ xung bản thống kê về khối phòng học, phòng bộ môn
.
........................................................................................ .........................................
.................................................................................................... .............................
Đánh giá tiêu chí : không đ ạtHà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

Người đánh giáNguy ễn thị Hà


PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Thị Hà

Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn –
huyện Từ Liêm – Hà Nội.
Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất
Tiêu chí 4: Thư viện của nhà trường đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của
cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
a) Có phòng đọc riêng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phòng đọc riêng cho
học sinh với tổng diện tích tối thiểu của 2 phòng là 40 m2 ;

b) Hằng năm, thư viện đ ược bổ sung sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo, các văn bản
quy phạm pháp luật đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên và học sinh; có kế hoạch từng bước xây dựng thư viện điện tử;

c) Việc quản lý và tổ chức phục vụ của thư viện đáp ứng yêu cầu của cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên và học sinh.

Điểm mạnh:
Có đủ phòng đọc riêng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phòng đọc riêng
cho học sinh với tổng diện tích 95m 2. Thư viện nhà trường hiện đang hoạt động tốt đáp
ứng được yêu cầu của cán bộ và giáo viên. Hệ thống sổ sách theo dõi, lịch làm việc
được công khai rõ ràng theo đúng quy định.
.................................................................................................................. ...............
.................................................................................................... .............................
Điểm yếu:
Số lượng sách bổ sung vào thư viện h àng năm còn hạn chế.
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................
Các giải pháp, biện pháp cải tiến chất lượng của trường:
Nhà trường có kế hoạch mở rộng phòng đọc, hoàn thiện thư viện điện tử, tiến tơi
qu ản lí thư viện ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu đọc, tham khảo của
cán bộ, giáo viên và học sinh.
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................
Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng:
Ph ần mô tả hiện trạng cần ghi đúng tổng diện tích là 95m2 .
.................................................................................................................................
.................................................................................................... .............................
Đánh giá tiêu chí : Đạt.

Hà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

Người đánh giá
Nguy ễn Thị HàPHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Thị Hà

Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn –
huyện Từ Liêm – Hà Nội.
Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất.
Tiêu chí 5. Nhà trường có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học và quản lý sử dụng
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a) Có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học theo quy định;

b) Có các biện pháp quản lý sử dụng hiệu quả các thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy
học;

c) Mỗi năm học, rà soát, đánh giá để cải tiến việc sử dụng thiết bị giáo dục, đồ
dùng dạy học.

Điểm mạnh:
Có kế hoạch cụ thể, chi tiết, rõ ràng trong công tác sử dụng bảo quản, làm mới thiết bị
dạy học. Các giờ học thường xuyên sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học đạt hiệu quả cao.
.............................................................................. ...................................................
.................................................................................................... .............................
Điểm yếu:
Đồ dùng dạy học tự làm hiệu quả chưa cao.
................................................................................................................ .................
.................................................................................................... .............................
Các giải pháp, biện pháp cải tiến chất lượng của trường:
Tăng cường phát động phong trào tự làm đồ dùng có chất lượng cao và có kế hoạch
qu ản lí thiết bị khoa học hơn.
.................................................................................................................................
.................................................................................................... .............................
Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng:
[H4.4.02.03] không phù hợp
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................... .............................
Đánh giá tiêu chí : chưa thống nhất.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Thị Hà

Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn –
huyện Từ Liêm – Hà Nội.

Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất

Tiêu chí 6. Nhà trường có đủ khu sân chơi, bãi tập, khu để xe, khu vệ sinh và hệ thống
cấp thoát nước theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác.

a) Khu sân chơi, b ãi tập có diện tích ít nhất 25% tổng diện tích m ặt bằng của
nhà trường; khu sân chơi có cây bóng mát, đ ảm bảo vệ sinh và thẩm mỹ; khu bãi tập
có đủ thiết bị phục vụ học tập thể dục thể thao của học sinh theo quy định;

b) Bố trí hợp lý khu để xe cho giáo viên, nhân viên, học sinh trong khuôn viên
trường, đảm bảo an toàn, trật tự và vệ sinh;

c) Khu vệ sinh được bố trí hợp lý theo từng khu làm việc, học tập cho giáo viên,
nhân viên, học sinh; có đủ nước sạch, ánh sáng và không ô nhiễm môi trường; có hệ
thống cấp nước sạch, hệ thống thoát n ước cho tất cả các khu vực và đảm bảo vệ sinh
môi trường.

Điểm mạnh:
Nhà trường có khu sân chơi, bãi tập với đủ thiết bị phục vụ học tập, thể dục thể thao
của học sinh đúng quy định. Có khu vực để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên , học
sinh trong khuôn viên trường đ ược sắp xếp khoa học đảm bảo an toàn, trật tự và vệ
sinh. Có khu vệ sinh được bố trí riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; có hệ
thống nước sạch đảm bảo vệ sinh.
....................................................................... ..........................................................
.................................................................................................... .............................
Điểm yếu:
Diện tích sân chơi chưa đủ, chưa thật thoáng, rộng.
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................... .............................
Các giải pháp, biện pháp cải tiến chất lượng của trường:
Tham mưu với lãnh đ ạo các cấp quy hoạch tổng thể mở rộng không gian vui chơi
cho học sinh.
................................................................................................ .................................
.................................................................................................... .............................
Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng:
[H2.2.05.02] không phù h ợp. [H1.1.01.02] chưa rõ.
.................................................................................................... .............................
....................................................................................... ..........................................
Đánh giá tiêu chí : Chưa thống nhất.
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 5
- Điểm mạnh: Nhà trường có khuôn viên riêng biệt với diện tích 7641 m2, có đủ
tường bao, cổng trường, biển trường theo quy định. Có các phòng học và các phòng
chức năng. Thư viện đạt chuẩn năm 2007 -2008; 2009 -2010. Sử dụng trang thiết bị và
đồ dùng dạy học thường xuyên, có hiệu quả. Thực hiện tốt quản lí tài chính theo quy
định. Quy chế chi tiêu nội bộ rõ ràng và được công khai.
- Điểm yếu :
+ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của trường đều là nữ nên việc chỉ đạo chung có lúc
gặp khó khăn.
+ Trư ờng còn có giáo viên dạy chéo ban .
* Kiến nghị đối với trư ờng:
- Tham mưu đ ề xuất với cấp trên để có đủ cơ cấu giáo viên trực tiếp giảng dạy,
không còn hiện tượng giáo viên dạy chéo ban.

Hà n ội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

Người đánh giáNguyễn thị Hà


Danh sách dữ liệu cần kiểm tra
1. Những tài liệu cần kiểm tra:
- Quyết định bổ nhiệm hiệu trư ởng, phó hiệu trưởng.
- Bằng và ch ứng chỉ của cán b ộ quản lý.
- Chứng chỉ, giấy chứng nhận của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về bồi dưỡng nghiệp vụ
lý luận, quản lý giáo dục.
- Nghị quyết hội nghị CNVC.
- Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
- Hồ sơ trường THCS đầu năm.
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường.
- Phân công chuyên môn và thời khóa biểu.
- Bản tự kiểm điểm của giáo viên, nhân viên.
- Quyết định bổ nhiệm Tổng phụ trách đội.
- Chứng chỉ bồi dưỡng của giáo viên phụ trách công tác Đo àn, Đội.
- Bằng khen liên đội mạnh cấp th ành phố.
- Bảng tổng hợp lý lịch trích ngang của các viên chức tổ văn phòng.
- Bảng lương.
- Sổ phổ cập.
- Báo cáo công tác Đoàn, Đội.
- Đánh giá thanh tra hoạt động sư phamjcuar giáo viên.
- Biên b ản kiểm tra hồ sơ của nh à trường.
- Biên b ản tổng kết ban thanh tra nhân dân.
- Biên b ản báo cáo tổng kết năm học của công đoàn.
- Hồ sơ thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.
- Hướng dẫn thực hiện thu - chi học phí, hư ớng dẫn quản lý và sử dụng học phí và
hướng dẫn thực hiện các mức thu học phí.
- Các lo ại sổ: ghi đầu bài, ghi điểm … của [H2.2.13.01] trong bảng phụ lục.
- Các b ảng lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo …
- Quy ch ế chi tiêu nội bộ.
- Biên b ản họp liên tịch.
- Sổ quản lý tài chính.
- Báo cáo tài chính hàng năm.
- Hồ sơ giám sát của ban thanh tra nhân dân.
- Sổ giao quyền sử dụng đất.
- Bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 -2010.
- Sổ quản lý tài sản.
- Chiến lược phát triển của trường THCS giai doạn 2007 – 2012.
- Kế hoạch hoạt động của nh à trường.
- Hồ sơ thư viện.
- Lịch mở cửa thư viện .
- Sổ theo dõi mượn đọc của thư viện.
- Quyết định công nhận giáo viên thư viện giỏi cấp thành phố.
- Sổ sinh hoạt chuyên môn.
- Quy định về hoạt động chuyên môn.
- Biên b ản kiểm kê thiết bị.
- Ảnh chụp hoặc sơ đồ thiết kế của trường.
2. Cơ sở vật chất cần kiểm tra:
- Các phòng ban của trư ờng: phòng máy tính, phòng Đoàn - Đội, phòng y tế, phòng thư
viện, lớp học …
3. Những người được phỏng vấn:
- Tổng phụ trách, phụ trách cơ sở vật chất, kế toán, thủ quỹ.
4. Những hoạt động cần quan sát:
- Quang cảnh hoạt động chung của trường trong ngày.

Hà n ội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

Người đánh giáNguy ễn thị Hà
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản