Phụ lục III: Mẫu trình bày văn bản và bản sao văn bản

Chia sẻ: kitty15

Phụ lục III MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ BẢN SAO VĂN BẢN (Kèm theo Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 6051/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phụ lục III: Mẫu trình bày văn bản và bản sao văn bản

Phụ lục III
MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ BẢN SAO VĂN BẢN
(Kèm theo Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày,
hồ sơ trình ký và ban hành văn bản của tỉnh Quảng Ngãi
ban hành kèm theo Quyết định số:3051/QĐ-UBND
ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng
Ngãi )
1. Mẫu trình bày văn bản quy phạm pháp luật
Mẫu 1.1 - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
Mẫu 1.2 - Quyết định của Uỷ ban nhân dân (quy định trực tiếp)
Mẫu 1.3 - Quyết định của Uỷ ban nhân dân (ban hành quy chế, quy định)
Mẫu 1.4 - Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân
2. Mẫu trình bày văn bản hành chính
Mẫu 2.1 - Nghị quyết (cá biệt) của Hội đồng nhân dân
Mẫu 2.2 - Quyết định (cá biệt) của Uỷ ban nhân dân
Mẫu 2.3 - Quyết định (cá biệt) của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
Mẫu 2.4 - Chỉ thị (cá biệt) của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
Mẫu 2.5 - Quyết định (cá biệt) (quy định trực tiếp)
Mẫu 2.6 - Quyết định (cá biệt) (ban hành quy chế, quy định hoặc phê duyệt
một nội dung văn bản khác)
Mẫu 2.7 - Công văn hành chính
Mẫu 2.8 - Các hình thức văn bản hành chính khác như thông báo, chương
trình, kế hoạch, đề án, phuơng án, báo cáo, tờ trình v.v...
3. Mẫu trình bày bản sao văn bản
Mẫu 3.1 - Bản sao văn bản
4. Mẫu trình bày một số văn bản của Uỷ ban nhân dân
Mẫu 4.1 - Quyết định các Ban tư vấn của tỉnh (huyện, xã) do Lãnh đạo Uỷ
ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) làm Trưởng ban
Mẫu 4.2 - Quyết định các Hội đồng tư vấn của tỉnh (huyện, xã) do Lãnh đạo
Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) làm Chủ tịch Hội đồng
Mẫu 4.3 - Công văn hành chính của Uỷ ban nhân dân
Mẫu 4.4 - Công văn đính chính của Uỷ ban nhân dân
Mẫu 4.5 - Báo cáo (tờ trình) của Uỷ ban nhân dân
Mẫu 4.6 - Thông báo của Uỷ ban nhân dân
Mẫu 4.7 - Biên bản của Uỷ ban nhân dân
Mẫu 4.8 - Giấy mời của Uỷ ban nhân dân
Mẫu 4.9 - Công điện của Uỷ ban nhân dân
Mẫu 4.10 - Phiếu gửi lại văn bản của Văn phòng Uỷ ban nhân dân
Mẫu 4.11 - Mẫu giấy giới thiệu của Văn phòng Uỷ ban nhân dân
5. Mẫu trình bày một số biểu mẫu khác (tham khảo)
5.1 - Phiếu báo của Văn phòng Uỷ ban nhân dân
5.2 - Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân
5.3 - Phiếu sao văn bản của Văn phòng Uỷ ban nhân dân
2

5.4 - Phiếu chuyển xin ý kiến của Văn phòng Uỷ ban nhân dân
5.5 - Phiếu thẩm tra dự thảo văn bản pháp quy của Văn phòng Uỷ ban nhân
dân
5.6 - Phiếu phối hợp xử lý công việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân
5.7 - Phiếu xử lý văn bản khẩn, hoả tốc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân
3Mẫu 1.1 - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /20..(2)../NQ-HĐND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2)..

NGHỊ QUYẾT
Về việc ........................(4)......................................


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN, XÃ) ...(1)...
KHOÁ ... KỲ HỌP THỨ ...

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ .....................................(5).............................................................;
........................... ....................................................................................... ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ..........................................
(6) .........................................................
............................................................................
Điều 2.
.............................................. .........................................................
............................................................................

Điều ... ........................................................................................................
...........................................................................
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh (huyện, xã) ..(1)..
Khoá .... kỳ họp thứ .... thông qua./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- ............. ;
- ............. ;
- Lưu: VT, ...(7), A.XX(8). (Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn A
Ghi chú:
(1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã.
4

(2) Năm ban hành.
(3) Địa danh.
(4) Trích yếu nội dung nghị quyết.
(5) Nêu các căn cứ khác để ban hành nghị quyết.
(6) Nội dung của nghị quyết.
(7) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
Mẫu 1.2 -  Quyết định của Uỷ ban nhân dân (quy định trực tiếp)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /20..(2)../QĐ-UBND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2)..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ........................(4)......................................


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN, XÃ) ...(1)...

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ .....................................(5).............................................................;
Theo đề nghị của .......................................................................................
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ..........................................
(6) .........................................................
............................................................................
Điều
2. ........................................................................................................
.............................................................................

Điều ... ........................................................................................................
........................................................................... ./.


Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN
DÂN
- ............. ; CHỦ TỊCH
- ............. ;
- Lưu: VT, ...(7), A.XX(8).
(Chữ ký, dấu)
5


Nguyễn Văn A
Ghi chú:
(1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã.
(2) Năm ban hành.
(3) Địa danh.
(4) Trích yếu nội dung quyết định.
(5) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định.
(6) Nội dung của quyết định.
(7) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
Mẫu 1.3 - Quyết định của Uỷ ban nhân dân (ban hành quy chế, quy định)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /20..(2)../QĐ-UBND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2)..

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành .......................(4)......................................


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN, XÃ) ...(1)...

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ .........................................(5)........................................................;
Theo đề nghị
của ...................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này..............................................
................................................................(4).........
Điều 2. ......................................................................................................
.............................................................................
Điều ... ......................................................................................................
......................................................................................................................... ./.


Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN
DÂN
- ............. ; CHỦ TỊCH
- ............. ;
- Lưu: VT, ...(6), A.XX(7).
6

(Chữ ký, dấu)Nguyễn Văn A
Ghi chú:
(1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã.
(2) Năm ban hành.
(3) Địa danh.
(4) Tên của quy chế, quy định.
(5) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định.
(6) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
Mẫu quy chế, quy định ban hành kèm quyết định của Uỷ ban nhân dân

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY CHẾ (QUY ĐỊNH)
.............................. (2)..................................
(Ban hành kèm theo Quyết định số: .........../200.../QĐ-UBND
ngày ... tháng ... năm 20 ... của Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) ..(1)

Chương I
........................(3).........................

Điều 1.
........................................................................................................
............................................................................
Điều ...
........................................................................................................
.............................................................................
Chương ..(5)..
........................(3).........................
Mục 1
........................(4).........................

Điều ... ... ....................................................................................................
..................................................................................
1. .................................................................................................................
a) .................................................................................................................
.................................................................................
b) ...
7

Điều ...
........................................................................................................
...
Mục ..(6)..
....................(4).........................
Điều ... ... ...................................................................................................
.
...
Chương ..(5)..
.......................(3)..........................
Mục 1
........................(4).........................

Điều ... ... ....................................................................................................
..........................................................................
1. .................................................................................................................
a) .................................................................................................................
.............................................................................
b) ...
Điều ...
........................................................................................................
...
Mục ..(6)..
....................(4).........................
Điều ... ... ...................................................................................................
.
... ./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu)


Nguyễn Văn A
8
Ghi chú:
(1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã.
(2) Trích yếu nội dung của quy chế (quy định).
(3) Tiêu đề của chương
(4) Tiêu đề của mục
(5) Số thứ tự của chương
(6) Số thứ tự của mục.
Mẫu 1.4 - Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /20..(2)../CT-UBND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2)..

CHỈ THỊ
........................(4).............................


Căn cứ (hoặc đánh giá tình hình ngắn gọn )..............................................
Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã)...(1)... chỉ thị thực hiện những việc
sau đây:
1. .......................................................(5)..........................................................
...............................................................................................................................
2. ....................................................................................................................
...............................................................................................................................
... ...................................................................................................................
...............................................................................................................................
..................................................................... ./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN
DÂN
- ............. ; CHỦ TỊCH
9

- ............. ;
- Lưu: VT, ...(6), A.XX(7).
(Chữ ký, dấu)Nguyễn Văn A
Ghi chú:
(1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã.
(2) Năm ban hành.
(3) Địa danh.
(4) Trích yếu nội dung chỉ thị.
(5) Nội dung của chỉ thị (không chia theo Điều1, Điều 2 ... như văn bản quyết định, nêu các điểm
phải chỉ thị theo thứ tự 1,2,3...
(6) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
Mẫu 2.1 - Nghị quyết (cá biệt) của Hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2)..

NGHỊ QUYẾT
Về việc ........................(4)......................................


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN, XÃ) ...(1)...
KHOÁ ... KỲ HỌP THỨ ...

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ .....................................(5).............................................................;
........................... ....................................................................................... ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ..........................................
(6) .........................................................
............................................................................
10

Điều 2.
.............................................. .........................................................
............................................................................

Điều ... ........................................................................................................
...........................................................................
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh (huyện, xã) ..(1)..
Khoá .... kỳ họp thứ .... thông qua./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- ............. ;
- ............. ;
- Lưu: VT, ...(7), A.XX(8). (Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn A
Ghi chú:
(1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã.
(2) Năm ban hành.
(3) Địa danh.
(4) Trích yếu nội dung nghị quyết.
(5) Nêu các căn cứ khác để ban hành nghị quyết.
(6) Nội dung của nghị quyết.
(7) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
Mẫu 2.2 -  Quyết định (cá biệt) của Uỷ ban nhân dân

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2)..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ........................(4)......................................


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN, XÃ) ...(1)...

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ .....................................(5).............................................................;
Theo đề nghị của .......................................................................................
,

QUYẾT ĐỊNH:
11

Điều 1. ..........................................
(6) .........................................................
............................................................................
Điều
2. ........................................................................................................
.............................................................................

Điều ... ........................................................................................................
........................................................................... ./.


Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN
DÂN
- ............. ; CHỦ TỊCH
- ............. ;
- Lưu: VT, ...(7), A.XX(8).
(Chữ ký, dấu)


Nguyễn Văn A
Ghi chú:
(1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã.
(2) Năm ban hành.
(3) Địa danh.
(4) Trích yếu nội dung quyết định.
(5) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định.
(6) Nội dung của quyết định.
(7) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
Mẫu 2.2 -  Quyết định (cá biệt) của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2)..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ........................(4)......................................


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN, XÃ) ...(1)...

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ .....................................(5).............................................................;
12

Theo đề nghị của .......................................................................................
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ..........................................
(6) .........................................................
............................................................................
Điều
2. ........................................................................................................
.............................................................................

Điều ... ........................................................................................................
........................................................................... ./.


Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- ............. ;
- ............. ;
- Lưu: VT, ...(7), A.XX(8). (Chữ ký, dấu)


Nguyễn Văn A

Ghi chú:
(1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã.
(2) Năm ban hành.
(3) Địa danh.
(4) Trích yếu nội dung quyết định.
(5) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định.
(6) Nội dung của quyết định.
(7) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
Mẫu 2.4 - Chỉ thị (cá biệt) của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CT-UBND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2)..

CHỈ THỊ
........................(4).............................


Căn cứ (hoặc đánh giá tình hình ngắn gọn )..............................................
13

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã)..(1)... chỉ thị thực hiện
những việc sau đây:
1. .......................................................(5)..........................................................
...............................................................................................................................
2. ....................................................................................................................
..............................................................................................................................
... ...................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................... ./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- ............. ;
- ............. ;
- Lưu: VT, ...(6), A.XX(7).
(Chữ ký, dấu)Nguyễn Văn A
Ghi chú:
(1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã.
(2) Năm ban hành.
(3) Địa danh.
(4) Trích yếu nội dung chỉ thị.
(5) Nội dung của chỉ thị (không chia theo Điều1, Điều 2 ... như văn bản quyết định, nêu các điểm
phải chỉ thị theo thứ tự 1,2,3...
(6) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
Mẫu 2.5- Quyết định (cá biệt) (quy định trực tiếp)

TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-...(3)... ..........(4)............, ngày tháng năm 20..(5)..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ........................(6)......................................

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (7)
Căn cứ .........................................(8).........................................................;
14

Xét đề nghị
của ......................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ..........................................
(9) .........................................................
............................................................................
Điều
2. ........................................................................................................
...........................................................................

Điều ... ........................................................................................................
........................................................................... ./.


Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(10)
- ............. ; (Chữ ký, dấu)
- ............. ;
- Lưu: VT, ...(11), A.XX(12). Nguyễn Văn A
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức.
(4) Địa danh.
(5) Năm ban hành.
(6) Trích yếu nội dung quyết định.
(7) Nếu thẩm quyền thuộc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu
(ví dụ: Chủ tịch ..., Giám đốc ..., Trưởng ban ..., Cục trưởng ..., ... ); nếu thẩm quyền ban hành
quyết định thuộc thẩm quyền tập thể lãnh đạo thì ghi tên tập thể lãnh đạo đó (ví dụ: Hội đồng ...,
Uỷ ban nhân dân ..., ... ).
(8) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định.
(9) Nội dung của quyết định.
(10) Quyền hạn, chức vụ của người ký như Chủ tịch, Giám đốc, Cục trưởng, Trưởng ban, ...;
Trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt "TM." vào trước tên tập thể lãnh
đạo (ví dụ: TM. Hội đồng, TM. Uỷ ban nhân dân, ...); trường hợp cấp phó được giao ký thay
người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chữ viết tắt "KT." vào trước chức vụ của người đứng
đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản.
(11) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(12) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
Mẫu 2.6 - Quyết định (cá biệt) (ban hành, phê duyệt một văn bản khác như
quy chế, quy định hoặc chương trình, kế hoạch, đề án, phương án ...)

TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-...(3)... ..........(4)............, ngày tháng năm 20..(5)..
15

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành (Phê duyệt) .....(6).......................................

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (7)
Căn cứ .........................................(8)..........................................................
..............................................................................................................................;
Xét đề nghị
của ......................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này (phê duyệt).........
(6)...............
............................................................................
Điều
2. ........................................................................................................
...........................................................................

Điều ... ........................................................................................................
........................................................................... ./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(9)
- ............. ; (Chữ ký, dấu)
- ............. ;
- Lưu: VT, ...(10), A.XX(11).
Nguyễn Văn A
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên.
(2) Tên cơ quan, tổ chức.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức.
(4) Địa danh.
(5) Năm ban hành.
(6) Tên của văn bản được ban hành kèm theo quyết định hoặc được phê duyệt kèm theo.
(7) Nếu thẩm quyền thuộc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu
(ví dụ: Chủ tịch ..., Giám đốc ..., Trưởng ban ..., Cục trưởng ...,); nếu thẩm quyền ban hành quyết
định thuộc thẩm quyền tập thể lãnh đạo thì ghi tên tập thể lãnh đạo đó (ví dụ: Hội đồng ...).
(8) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định.
(9) Quyền hạn, chức vụ của người ký như Chủ tịch, Giám đốc, Cục trưởng, ...; Trường hợp ký
thay mặt tâp thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt "TM." vào trước tên tên tập thể lãnh đạo (ví dụ:
TM. Hội đồng, ...); trường hợp cấp phó được giao ký thay người đúng đầu cơ quan, tổ chức thì
ghi chữ viết tắt "KT." vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người
ký văn bản.
(10) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(11) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo quyết định) (*)
16


TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ (QUY ĐỊNH)
.............................. (3)..................................
(Ban hành kèm theo Quyết định số: .........../200.../QĐ-..(4)..
ngày ... tháng ... năm 20 ... của .......................(2)

Chương I
........................(5).........................

Điều 1.
........................................................................................................
.............................................................................
Điều 2.
........................................................................................................
.............................................................................
Điều ...
........................................................................................................
...............................................................................

Chương I
........................(5).........................

Điều 1.
........................................................................................................
.............................................................................
Điều 2.
........................................................................................................
.............................................................................
Điều ...
........................................................................................................
............................................................................... ./.


QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)


Nguyễn Văn A
Ghi chú:
17

(*) Mẫu này áp dụng đối với quy chế, quy định được ban hành kèm theo quyết định (cá biệt), bố
cục có thể bao gồm chương, mục, điều, khoản, điểm.
(1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức.
(3) Trích yếu nội dung của quy chế (quy định) được ban hành kèm theo quyết định.
(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức.
(5) Tiêu đề của chương.
Mẫu 2.7 - Công văn hành chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /..(3)..- ..(4).. ..........(5)............, ngày tháng năm 20..(6)..
V/v ..................(7)......................

Kính gửi :
- ...........................(8)..........................;
- ..........................................................;
- ........................................................ .

...........................................................(9).....................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................
.....................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................ ./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(10)
- ............. ;
- ............. ; (Chữ ký, dấu)
- Lưu: VT, ...(11), A.XX(12).

Nguyễn Văn A

Số XXXX đường ............., thành phố Quảng Ngãi
ĐT: 055.XXXXXX , Fax: 055.XXXXXX
E-Mail: ....................... , Website: ........................(13)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức.
(4) Chữ viết tắt tên đơn vị hoặc bộ phận soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo công văn.
(5) Địa danh.
(6) Năm ban hành.
(7) Trích yếu nội dung công văn
18

(8) Những nơi nhận công văn.
(9) Nội dung công văn.
(10) Quyền hạn, chức vụ của người ký như Chủ tịch, Giám đốc, Cục trưởng, Trưởng ban, ...;
trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi tắt "TM" trước tên tập thể lãnh đạo (ví dụ: TM.
Hội đồng); nếu người ký công văn là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chữ
viết tắt "KT." vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn
bản.
(11) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(12) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
(13) Địa chỉ cơ quan, tổ chức; số điện thoại, số Telex, số Fax; địa chỉ E-Mail; Website (nếu cần).
Mẫu 2.8 - Các hình thức văn bản hành chính khác như thông báo, chương
trình, kế hoạch, đề án, phương án, báo cáo, tờ trình v.v...
TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /..(3)..- ..(4).. ..........(5)............, ngày tháng năm 20..(6)..

TÊN LOẠI VĂN BẢN (7)
.........................(8)........................
......................................................(9)...........................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................
.....................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................ ./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(10)
- ............. ;
- ............. ;
- Lưu: VT, ...(11), A.XX(12).
(Chữ ký, dấu)


Nguyễn Văn A
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức.
(3) Chữ viết tên loại văn bản.
(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức.
(5) Địa danh.
19

(6) Năm ban hành.
(7) Tên loại văn bản : thông báo, chương trình, kế hoạch, đề án, phương án, báo cáo, tờ trình ...
(8) Trích yếu nội dung văn bản.
(9) Nội dung văn bản.
(10) Quyền hạn, chức vụ của người ký như Chủ tịch, Giám đốc, Trưởng ban, ...; trường hợp ký
thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi tắt "TM" trước tên tập thể lãnh đạo (ví dụ: TM. Ủy ban nhân
dân, TM. Hội đồng); nếu người ký công văn là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì
ghi chữ viết tắt "KT." vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người
ký văn bản.
(11) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(12) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
Mẫu 3.1 - Bản sao văn bản
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND ....................., ngày tháng năm 20...

BÁO CÁO
.................................................
.....................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................
.....................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................ ./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN
DÂN
- ............. ; CHỦ TỊCH
- ............. ;
- Lưu: VT, .... , A.XX.
(Chữ ký, dấu)


Nguyễn Văn A
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) SAO Y BẢN CHÍNH (1)

Số: ..(3)../SY(4) ..........(5)........., ngày ..... tháng ..... năm
20...

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(6)
- ............. ;
20

- ............. ;
- Lưu: VT. (Chữ ký, dấu)


Nguyễn Văn A
Ghi chú:
(1) Hình thức sao: sao y bản chính, trích sao hoặc sao lục.
(2) Tên cơ quan, tổ chức thực hiện sao văn bản.
(3) Số bản sao.
(4) Ký hiệu bản sao.
(5) Địa danh.
(6) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký bản sao.
Mẫu 4.1 - Quyết định các Ban tư vấn của tỉnh (huyện, xã) do Lãnh đạo Uỷ
ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) làm Trưởng ban. (*)
UBND TỈNH (HUYỆN, XÃ) ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN ...................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .............../QĐ-B... ..................... , ngày ...... tháng ...... năm 20...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ...............................................................


TRƯỞNG BAN .............................................
Căn
cứ .......................................................................................................;
Xét đề nghị
của ......................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
............................................. ..........................................................
............................................................................
Điều
2. ........................................................................................................
...........................................................................

Điều ... ........................................................................................................
........................................................................... ./.

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN
- ............. ;
- ............. ;
21

- Lưu: VT, ...., A.XX. (Chữ ký, dấu)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
Nguyễn Văn A
Mẫu 4.2 - Quyết định các Hội đồng tư vấn của tỉnh (huyện, xã) do Lãnh
đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) làm Chủ tịch Hội đồng. (*)
UBND TỈNH (HUYỆN, XÃ) ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG .......................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.............../QĐ-HĐ... ..................... , ngày ......tháng.....năm 20...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ...............................................................


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG .........................................
Căn
cứ .......................................................................................................;
Xét đề nghị
của ......................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
........................................................................................................
............................................................................
Điều
2. ........................................................................................................
...........................................................................

Điều ... ........................................................................................................
........................................................................... ./.
22

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG
- ............. ; CHỦ TỊCH
- ............. ;
- Lưu: VT, ...., A.XX. (Chữ ký, dấu)

PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
Nguyễn Văn A
Mẫu 4.3 - Công văn hành chính của Uỷ ban nhân dân

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............../UBND-... .................., ngày ..........tháng .......năm 200...
V/v .............................

Kính gửi :
- ...............................................................;
- ...............................................................;
- ............................................................... .
............................................................................................................
.........
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.......................................................................................................... ....................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................ .................
.............................................................. ./..
23

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Như trên ;
- ...............;
- ............... ; (Chữ ký và dấu)
- Lưu: VT,....... .


Nguyễn Văn A
Số XXXX đường ............., thành phố Quảng Ngãi
ĐT: 055.XXXXXX , Fax: 055.XXXXXX
E-Mail: ....................... , Website: ........................(*)

Ghi chú:
(*) Chỉ trình bày phần này nếu cần thiết.

Mẫu 4.4 – Công văn đính chính của Uỷ ban nhân dân
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............../UBND-... .................., ngày ..........tháng .......năm 200...
V/v đính chính văn bản ......

Kính gửi : ....................... (4)................................ .

Do sơ suất trong khâu ............(2)................ Uỷ ban nhân dân tỉnh
(huyện, xã) .............. xin đính chính một số sai sót trong văn bản ............
(1) ................... như sau:
Tại trang ...................................................(3) ............................................, dòng
thứ ............................ từ trên xuống (hoặc dưới lên):
Viết là: "........................................................................................"
Nay xin đọc là: " ..............................................................................." ./.

Nơi nhận:(4) TL. CHỦ TỊCH
- ...............; CHÁNH VĂN PHÒNG
- ............... ;
- Lưu: VT,....... .
(Chữ ký và dấu)

Nguyễn Văn A
24
Ghi chú:
(1) Tên văn bản phải đính chính (Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, Công văn số .....
ngày..... tháng ..... năm ..... về việc ........).
(2) Lý do phải đính chính: do biên tập (in ấn) ........................................................
(3) Trang số, nếu có điều, khoản, điểm phải ghi cụ thể.
(4) Ghi như nơi nhận của văn bản phải đính chính ở (1)
Mẫu 4.5 - Báo cáo (tờ trình) của Uỷ ban nhân dân

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............../BC(TTr)-UBND .................., ngày ..........tháng .......năm 200...


BÁO CÁO (TỜ TRÌNH)
Về việc ......................................................


.....................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.................................................................. ./.
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN (1)
- Như trên; CHỦ TỊCH
- ...............;
- ............... ; (Chữ ký và dấu)
- Lưu: VT,....... .


Nguyễn Văn A
25
Ghi chú:
(1) Thẩm quyền ký tập thể (TM. Uỷ ban nhân dân) hoặc thẩm quyền riêng (Chủ tịch, .....)
Mẫu 4.6 - Thông báo của Uỷ ban nhân dân (1)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............../TB-UBND .................., ngày ..........tháng .......năm 200...

THÔNG BÁO
Thông báo của Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND (tỉnh, huyện, xã) ...
về việc .....................(2).................................


(Nêu tóm tắ t thời gian, địa điểm, thành
phần ) ...........................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Căn cứ báo cáo của .....................................và ý kiến
của ..........................
Chủ tịch (Phó chủ tịch) .................................đã kết luận như sau :
1. .....................................................(3) .......................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2. .................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
... .................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
26

Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) ... thông báo ý kiến kết luận
của ....................... để ................................ biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH
- ...............; CHÁNH VĂN PHÒNG
- ............... ;
- Lưu: VT,....... .
(Chữ ký và dấu)
Nguyễn Văn A

Ghi chú:
(1) Hình thức thông báo để thông tin về nội dung và kết quả hoạt động của UBND, Chủ tịch (Phó
Chủ tịch) UBND; truyền đạt kịp thời các quyết định của UBND, Chủ tịch UBND (tại cuộc họp,
buổi làm việc với các cơ quan chuyên môn, các cơ sở). Sau khi thông báo nếu cần thì ra văn bản
pháp quy (quyết định, chỉ thị) để cấp dưới có căn cứ thực hiện.
(2) Tóm tắt nội dung thông báo (về việc gì, cuộc họp, buổi làm việc).
(3) Nội dung ghi cụ thể các điểm người chủ trì họp kết luận.
Mẫu 4.7 - Biên bản của Uỷ ban nhân dân
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............../BB-UBND .................., ngày ..........tháng .......năm 200...

BIÊN BẢN
Phiên họp (cuộc họp, làm việc) ............................................


Lúc ................................... giờ, ngày ..... tháng ..... năm ............................
Địa
điểm ................................................................ ...............................................
Thành phần dự họp gồm
có ........................................................................
+ Có mặt ..................................................... .....................................
+ Vắng
mặt ........ ............ .................................................................
Chủ
tọa ............................. ..........................................................................
Thư
ký .........................................................................................................
Nội dung .................................................................. ..................................
........................................................... ...................................................................
........................................................................ ......................................................
Những tài liệu sử
dụng ..............................................................................
...............................................................................................................................
27

...............................................................................................................................
Ý kiến phát biểu của từng
người ................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Biểu quyết(nếu
có) ................................................. ......................... ..........
Kết thúc vào .........giờ ........ ngày ........ tháng ........
năm ...........................
Tài liệu kèm theo (nếu
có) ............................................................. ............
.......................................................... ....................................................................
............................................................... .................................... ./.

Nơi nhận: THƯ KÝ CHỦ TOẠ
- ...............;
- ...............; (Chữ ký) (Chữ ký và dấu)
- Lưu: VT,..... .

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn văn B Nguyễn Văn A

Mẫu 4.8 - Giấy mời của Uỷ ban nhân dân
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............../GM-UBND .................., ngày ..........tháng .......năm 200...


GIẤY MỜI
Về việc ....................... (1) .........................


Kính gửi: ..............................................(2) ..........................................
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp .....................
(3)....................... và kính mời ..................................(2) .................... tham dự.
Thời gian: từ .....giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm .....
Địa điểm:
...............................................................................................................
Đề nghị ................................................. (4)..................................................... ./.
28


Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH
- Như trên; CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu: VT, ... .

(Chữ ký và dấu)Nguyễn Văn A
Số XXXX đường ............., thành phố Quảng Ngãi
ĐT: 055.XXXXXX , Fax: 055.XXXXXX
E-Mail: ....................... , Website: ........................(5).

Ghi chú:
(1) Trích yếu nội dung cuộc họp.
(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được mời. (Trường hợp là mời họp Uỷ ban nhân dân và các
trường hợp có tính chất bắt buộc thì làm công văn triệu tập, nêu rõ mời cá nhân, người đại diện,
tổ chức cụ thể để đi đúng thành phần.)
(3) Nội dung cuộc họp, làm việc ... nêu cụ thể, nếu cần thiết nêu người chủ trì họp.
(4) Trường người đi dự họp phải đi đúng giờ, đúng thành phần, chuẩn bị ý kiến tham gia hoặc
nêu rõ địa điểm đón tiếp, địa điểm cần liên hệ trước ...
(5) Chỉ trình bày phần này nếu cần thiết.

Mẫu 4.9 - Công điện của Uỷ ban nhân dân tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (HUYỆN, XÃ)... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../CĐ-UBND .................., ngày ..........tháng .......năm 200...

CÔNG ĐIỆN (1)
Về việc ........... (2)............................


.....................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..................................................................
(3)...........................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.......................................... ./.
29

Nơi nhận: CHỦ TỊCH (4)
- ......................;
- ......................;
- Lưu: VT, ...... .
Nguyễn Văn A
Số XXXX đường ............., thành phố Quảng Ngãi
ĐT: 055.XXXXXX , Fax: 055.XXXXXX
E-Mail: ....................... , Website: ........................(5).

Ghi chú:
(1) Công điện là một loại công văn hành chính, tiếp nhận, xử lý và lưu như công văn thông
thường.
(2) Trích yếu nội dung của công điện.
(3) Nội dung cần làm rõ ràng, mạch lạc, không trùng lắp, ngắn gọn.
(4) Người có thẩm quyền ký.
(5) Chỉ trình bày phần này nếu cần thiết.
Mẫu 4.10 - Phiếu gửi lại văn bản của Văn phòng Uỷ ban nhân dân
UBND TỈNH (HUYỆN, XÃ) ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ............../PG-VP ..................... , ngày ......tháng.....năm 20...

PHIẾU GỬI
Về việc gửi lại văn bản (... (1) ...)


Văn bản số: ..... ngày ..... tháng ..... năm ..... của ......................
(2) ................
trình Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) về
việc: ...................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
chưa đúng quy định tại Điều ....., Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh
(huyện, xã) ban hành kèm theo Quyết định số: ...../20.../QĐ-UBND ngày .....
tháng ..... năm 20... ...............................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
30

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
........................................................................

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) xin gửi lại để .................
(2) ................. biết và làm đúng theo quy định./.

Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG
- .........(2)...........;
- Lưu: VT, ... .
Lê Văn A
Số XXXX đường ............., thành phố Quảng Ngãi
ĐT: 055.XXXXXX , Fax: 055.XXXXXX
E-Mail: ....................... , Website: ........................(3).

Ghi chú:
(1) Trích yếu nội dung của việc gửi lại văn bản.
(2) Tên cơ quan, tổ chức nhận văn bản.
(3) Chỉ trình bày phần này nếu cần thiết.
Mẫu 4.11 - Mẫu giấy giới thiệu
UBND TỈNH (HUYỆN, XÃ) ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: .............../GT-VP ..................... , ngày ......tháng.....năm 20...

GIẤY GIỚI THIỆU
Về việc ........... (1) ......................
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) ...................................... giới
thiệu
ông (bà): ...............................................................................................................
Chức vụ: ...............................................................................................................
Được cử
đến: .........................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Về
việc: .................................................................................................................
31

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Đề nghị tạo điều kiện để giúp đỡ ông (bà) có tên trên hoàn thành nhiệm vụ./.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Có giá trị hết ngày: ................................
(Chữ ký, dấu)


Lê Văn A
Mẫu 5.1 - Phiếu báo của Văn phòng Uỷ ban nhân dân
UBND TỈNH (HUYỆN, XÃ) ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ............/PB-VP ..................... , ngày ......tháng.....năm 20...

PHIẾU BÁO
Về việc ........ (1) .............. ( hoặc tiếp tục hoàn chỉnh văn bản)


Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) ... đã nhận được văn bản
số: ..... ngày ..... tháng ..... năm......của. ..............(2)................... trình Uỷ ban
nhân dân tỉnh (huyện, xã) về
việc: .................................................................................

Theo quy định tại Điều ....., Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh
(huyện, xã) ... ban hành kèm theo Quyết định số: .../20.../QĐ-UBND ngày .....
tháng ..... năm 20..., văn bản của ...................(2)....................... còn thiếu các
32

thủ tụ c cần thiết
sau: ............................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.......................................................................

Vì vậy, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) chưa đủ cơ sở để
trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) ... xem xét, quyết định .

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) ... xin báo để ..........
(2) ........... biết và tiếp tục hoàn chỉnh văn bản./.

Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG
- ......(2).........;
- ............... ;
- Lưu: VT, ..... .Lê Văn A
Ghi chú:
(1) Trích yếu nội dung của phiếu báo.
(2) Tên cơ quan, tổ chức nhận phiếu báo
Mẫu 5.2 - Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân
UBND TỈNH (HUYỆN, XÃ) ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..................... , ngày ......tháng.....năm 20...

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
Về việc ................... (1) ..............................
..................................................................................................

Kính gửi : ................................................................
Cơ quan trình: .......................................................................................................
Các văn bản kèm
theo: ..........................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
33


Tóm tắt nội dung và kiến nghị Giải quyết của lãnh đạo

1- Nội dung và ý kiến các cơ quan có liên quan: .............................................
................................................................................... .............................................
................................................................................... .............................................
................................................................................... .............................................
................................................................................... .............................................
........................... ............ .............................................
.............................................
2- Kiến nghị của chuyên viên sau khi đã thẩm tra: .............................................
................................................................................... ............................................
................................................................................... ............................................
................................................................................... ............................................
...................................................................................
.
(Chữ ký)
3- Ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân
dân tỉnh (huyện, xã) (nếu có): Họ và tên: .........................
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... Chuyên viên theo dõi:
...................................................................................
....
(Chữ ký)
Họ và tên: ..........................

(Chữ ký)
Họ và tên: ...................................................
Ghi chú:
(1) Trích yếu nội dung công việc phải giải quyết.
Mẫu 5.3 - Phiếu sao văn bản của Văn phòng Uỷ ban nhân dân
UBND TỈNH (HUYỆN, XÃ) ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..................... , ngày ......tháng.....năm 20...

PHIẾU SAO VĂN BẢN
Về việc sao: ................... (1) ...................................
.............................................. (2) ................................................

Kính gửi: ..........................................................

Ý kiến Lãnh đạo Văn phòng:
1. Đề nghị sao gửi:
- ........................................................................... ;
34

- ........................................................................... ;
- ........................................................................... ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành:
- ............................................................................
...............................................................................
............................................................................... Ngày..... tháng ..... năm 20...
... ...........................................................................
- VPUB: CVP, PVP ...................................... ; (Chữ ký)
- CV: .................................................................. ;
- Lưu VT, .......... . Họ và tên: ................................
2. Ý kiến của đơn vị, bộ phận, chuyên viên
đề xuất văn bản giao nhiệm vụ:
.............................
.................................................................................
.................................................................................
...........................................................................
.........................................................................
........................................................................

Ngày ..... tháng ..... năm 200...

(Chữ ký)
 

Họ và tên: ................................


Ghi chú:
(1) Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; và tên cơ quan, tổ chức của văn bản cần sao.
(2) Trích yếu nội dung của văn bản cần sao.
Mẫu 5.4 - Phiếu chuyển xin ý kiến của Văn phòng Uỷ ban nhân dân (*)
UBND TỈNH (HUYỆN, XÃ) ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..................... , ngày ......tháng.....năm 20...

PHIẾU CHUYỂN XIN Ý KIẾN
Về việc ...................... (1)...............................
.............................................................................................


Kính gửi: ........................................................
35

Văn bản số: ................... , ngày ..... tháng ..... năm 20...,
của ....................
nội dung : .............................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh:
............................................................................... Ngày ..... tháng ..... năm 20...
............................................................................... CHÁNH VĂN PHÒNG
...............................................................................
..............................................................................
............................................................................... (Chữ ký)
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................... Lê Văn A
...............................................................................
...............................................................................

(Chữ ký)

Họ và tên: ................................................


Ghi chú:
(*) Phiếu chuyển này được sử dụng để xin ý kiến giải quyết những văn bản thuộc thẩm quyền
xử lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã), những văn bản mật, tối mật, tuyệt mật, hỏa tốc,
khẩn.
(1) Trích yếu nội dung cần xin ý kiến.
Mẫu 5.5 - Phiếu thẩm tra dự thảo văn bản pháp quy của Văn phòng
UBND TỈNH (HUYỆN, XÃ) ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..................... , ngày ......tháng.....năm 20...

PHIẾU THẨM TRA DỰ THẢO VĂN BẢN PHÁP QUY
Về việc dự thảo ........... (1) ......................
.............................................................................................

Kính gửi: ...........................................................................
36

Cơ quan trình: .....................................................................................................
Vấn đề dự thảo (chỉnh
lý): ....................................................................................
Các văn bản kèm
theo: ..........................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Chuyển đến chuyên viên pháp chế ngày ...... tháng ..... năm 200...
Ý kiến của chuyên viên pháp
chế: ........................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................. ./.


Ngày... tháng .... năm 20.. Ngày... tháng .... năm 20.. Ngày... tháng ... năm 20..
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ PHÓ VĂN PHÒNG CHÁNH VĂN PHÒNG


(Chữ ký) (Chữ ký) (Chữ ký)Họ và tên Họ và tên Họ và tên
Mẫu 5.6 - Phiếu phối hợp xử lý công việc của Văn phòng UBND
UBND TỈNH (HUYỆN, XÃ) ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..................... , ngày ......tháng.....năm 20...

PHIẾU PHỐI HỢP XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Về việc ........... (1) ......................
.............................................................................................
37


Kính gửi: ........................................................................................
Cơ quan trình: .......................................................................................................
Văn bả n kèm
theo: ................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Ý kiến chuyên viên chủ trì: Ý kiến chuyên viên phối hợp:
......................................................................... ......................
......................................................................... (2)............................................
......................................................................... .................................................
......................................................................... .................................................
......................................................................... .................................................
......................................................................... .................................................
......................................................................... .................................................
......................................................................... .................................................
......................................................................... .................................................
..................................................................... .................................................
Ngày ..... tháng ..... năm 200... ...........................
Ngày ..... tháng ..... năm 200...
(Chữ ký)
(Chữ ký)
Họ và tên
Họ và tên

Ý KIẾN LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

(Chữ ký)

Họ và tên
Ghi chú:
(1) Trích yếu nội dung vấn đề cần xử lý.
(2) Nếu vấn đề xử lý liên quan đến nhiều chuyên viên thì bổ sung thêm các ô ý kiến
chuyên viên phối hợp để có ý kiến chính thức và ký vào phiếu phối hợp xử lý công việc.
Mẫu 5.7 - Phiếu xử lý văn bản khẩn, hoả tốc của Văn phòng Uỷ ban nhân
dân (*)
UBND TỈNH (HUYỆN, XÃ) ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..................... , ngày ......tháng .... .năm 20...

PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN KHẨN, HOẢ TỐC
Văn bản số: ...................................... ngày ..... tháng ..... năm 200...
38
Cơ quan trình: .......................................................................................................
Chuyển chuyên viên: ............................... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm.
200...
Kết quả xử lý xong: .................................. giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm
200...


LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

(Chữ ký)


Họ và tên
Ghi chú:
(*) Đối chiếu mức độ khẩn cấp của công việc để xử lý bản khẩn, hỏa tốc cho phù hợp.
Các trưởng bộ phận, chuyên viên, nhân viên Văn phòng có trách nhiệm phối hợp xử lý
đúng tiến độ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản