Phụ lục Khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định

Chia sẻ: thanh_trieu

Bảng phụ lục khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định được ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/ QĐ- BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trường Bộ tài chính.

Nội dung Text: Phụ lục Khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định

Phô lôc I
Khung thêi gian sö dông c¸c lo¹i tμi s¶n cè ®Þnh
(Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC
ngμy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh)

Thêi gian sö Thêi gian sö
Danh môc c¸c nhãm tμi s¶n cè ®Þnh dông tèi thiÓu dông tèi ®a
(n¨m) (n¨m)
A- M¸y mãc, thiÕt bÞ ®éng lùc
1. M¸y ph¸t ®éng lùc 8 10
2. M¸y ph¸t ®iÖn 7 10
3. M¸y biÕn ¸p vμ thiÕt bÞ nguån ®iÖn 7 10
4. M¸y mãc, thiÕt bÞ ®éng lùc kh¸c 6 10
B. M¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng t¸c
1. M¸y c«ng cô 7 10
2. M¸y khai kho¸ng x©y dùng 5 8
3. M¸y kÐo 6 8
4. M¸y dïng cho n«ng, l©m nghiÖp 6 8
5. M¸y b¬m n−íc vμ x¨ng dÇu 6 8
6. ThiÕt bÞ luyÖn kim, gia c«ng bÒ mÆt chèng gØ vμ ¨n
7 10
mßn kim lo¹i
7. ThiÕt bÞ chuyªn dïng s¶n xuÊt c¸c lo¹i ho¸ chÊt 6 10
8. M¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn dïng s¶n xuÊt vËt liÖu
6 8
x©y dùng, ®å sμnh sø, thuû tinh
9. ThiÕt bÞ chuyªn dïng s¶n xuÊt c¸c linh kiÖn vμ ®iÖn
5 12
tö, quang häc, c¬ khÝ chÝnh x¸c
10. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong c¸c ngμnh s¶n xuÊt
7 10
da, in v¨n phßng phÈm vμ v¨n ho¸ phÈm
11. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong ngμnh dÖt 10 15
12. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong ngμnh may mÆc 5 7
13. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong ngμnh giÊy 5 15
14. M¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, chÕ biÕn l−¬ng thùc,
7 12
thùc phÈm

106
15. M¸y mãc, thiÕt bÞ ®iÖn ¶nh, y tÕ 6 12
16. M¸y mãc, thiÕt bÞ viÔn th«ng, th«ng tin, ®iÖn tö,
3 15
tin häc vμ truyÒn h×nh
17. M¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt d−îc phÈm 6 10
18. M¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng t¸c kh¸c 5 12
C- Dông cô lμm viÖc ®o l−êng, thÝ nghiÖm
1. ThiÕt bÞ ®o l−êng, thö nghiÖm c¸c ®¹i l−îng c¬
5 10
häc, ©m häc vμ nhiÖt häc
2. ThiÕt bÞ quang häc vμ quang phæ 6 10
3. ThiÕt bÞ ®iÖn vμ ®iÖn tö 5 8
4. ThiÕt bÞ ®o vμ ph©n tÝch lý ho¸ 6 10
5. ThiÕt bÞ vμ dông cô ®o phãng x¹ 6 10
6. ThiÕt bÞ chuyªn ngμnh ®Æc biÖt 5 8
7. C¸c thiÕt bÞ ®o l−êng, thÝ nghiÖm kh¸c 6 10
8. Khu«n mÉu dïng trong c«ng nghiÖp ®óc 2 5
D- ThiÕt bÞ vμ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i
1. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng bé 6 10
2. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng s¾t 7 15
3. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng thuû 7 15
4. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng kh«ng 8 20
5. ThiÕt bÞ vËn chuyÓn ®−êng èng 10 30
6. Ph−¬ng tiÖn bèc dì, n©ng hμng 6 10
7. ThiÕt bÞ vμ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c 6 10
E- Dông cô qu¶n lý
1. ThiÕt bÞ tÝnh to¸n, ®o l−êng 5 8
2. M¸y mãc, thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn tö vμ phÇn mÒm
3 8
tin häc phôc vô qu¶n lý
3. Ph−¬ng tiÖn vμ dông cô qu¶n lý kh¸c 5 10
F- Nhμ cöa, vËt kiÕn tróc
1. Nhμ cöa lo¹i kiªn cè (1) 25 50
2. Nhμ cöa kh¸c (1) 6 25
3. Kho chøa, bÓ chøa; cÇu, ®−êng; b·i ®ç, s©n ph¬i... 5 20

107
4. KÌ, ®Ëp, cèng, kªnh, m−¬ng m¸ng, bÕn c¶ng, ô tμu... 6 30
5. C¸c vËt kiÕn tróc kh¸c 5 10
G- Sóc vËt, v−ên c©y l©u n¨m
1. C¸c lo¹i sóc vËt 4 15
2. V−ên c©y c«ng nghiÖp, v−ên c©y ¨n qu¶, v−ên c©y
6 40
l©u n¨m.
3. Th¶m cá, th¶m c©y xanh. 2 8
H- C¸c lo¹i tμi s¶n cè ®Þnh kh¸c ch−a quy ®Þnh trong
4 25
c¸c nhãm trªn
Ghi chó:
(1) Nhμ cöa lo¹i kiªn cè lμ lo¹i nhμ ë, trô së lμm viÖc, nhμ v¨n phßng, kh¸ch
s¹n... ®−îc x¸c ®Þnh lμ cã ®é bÒn v÷ng BËc I, BËc II. Nhμ cöa kh¸c lμ nhμ ë, trô së lμm
viÖc, nhμ v¨n phßng... ®−îc x¸c ®Þnh lμ cã ®é bÒn v÷ng BËc III, BËc IV theo quy ®Þnh
cña Bé X©y dùng.
108
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản