Phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân

Chia sẻ: Nguyễn Cảnh Nho | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

3
2.344
lượt xem
494
download

Phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồng chí hãy nêu phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Phân tích Phương châm 1; Liên hệ thực tiễn cơ quan đơn vị và bản thân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân

  1. Câu 2: Đồng chí hãy nêu phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Phân tích Phương châm 1; Liên hệ thực tiễn cơ quan đơn vị và bản thân. (CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA) Dựng nước đi đôi với giữ nước là chân lý lịch sử đã được đúc kết từ thực tiễn tồn tại và phát triển suốt mấy nghìn năm của dân tộc ta. Để giành được thắng lợi cho Cách mạng Việt Nam và và bảo cệ vững chắc TQ VNXHCN Đảng ta đã tiến hành chiến tranh Nhân Dân một cách toàn diện, là một trong những quan điểm tư tưởng chỉ đạo cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng, là nghệ thuật, đồng thời cũng là quy luật giành thắng lợi trong chiến tranh của dân tộc ta Chiến tranh nhân dân BVTQ VNXHCN là cuộc chiến tranh chính nghĩa, tự vệ, cách mạng do nhân dân Việt nam tiến hành một cách toàn diện, lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhằm bảo vệ độc lập tự do của dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và mọi thành quả của cách mạng. Là cuộc chiến tranh mang tính hiện đại (hiện đại về vũ khí, trang bị, tri thức và nghệ thuật quân sự). Việc bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đang là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Vì vậy, nắm vững quan điểm, phương châm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là việc cần thiết đối với các cấp, các ngành và mọi cán bộ, đảng viên- nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc là mưu lược (kế sách) để xác định mục tiêu, quy tụ lực lượng và lựa chọn giải pháp có tính khả thi nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững hòa bình ổn định đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi chiến tranh, làm thất bại mọi âm mưu DBHB , bạo loạn lật đổ, ly khai, can thiệp, xâm lược của giặc ngoài, thù trong, phục vụ cho sự nghiệp CNH,HĐH đất nước. Tình hình trong nước và trên thế giới đã tác động trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TQ.
  2. Tình hình thế giới và khu vực nói trên đã tác động trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vừa tạo ra nhiều thuận lợi mới rất quan trọng, đồng thời cũng gây ra những khó khăn, thách thức nghiêm trọng đối với nước ta. Trước tình hình thế giới diễn ra phức tạp, trước những thắng lợi mà Đảng lãnh đạo nhân ta đã giành được trong quá trình đổi mới, trên cơ sở phân tích điều kiện khách quan và chủ quan, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng (khóa IX) xác định mục tiêu của sự nghiệp bảo vệ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay như sau: một là, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; hai là, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; ba là, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, CNH,HĐH đất nước; bốn là bảo vệ lợi ích quốc gia,dân tộc; năm là, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; sáu là, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Để giải quyết tốt các mục tiêu trên chúng ta cần nắm được tính chất, đặc điểm, quan điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, làm cơ sở nghiên cứu nắm vững quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người, ra sức học tập và vận dụng sáng tạo những quan điểm, phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đó là: “Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện. Đánh địch trên các chiến trường, tập trung sức đánh bại địch trên hướng trọng điểm; thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian chiến tranh. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng, dựa vào sức mình là chính, ra sức tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi trong hoàn cảnh mới, tạo nên ức mạnh tổng hợp lớn nhất đánh bại ý chí xâm lược của địch, giành thắng lợi cho chiến tranh”. Để thực hiện sáng tạo phương châm chỉ đạo nêu trên, chúng ta phải nắm rõ nội dung chủ yếu nhất của phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân cách mạng ở nươc ta là quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện. Chiến lược tiến công toàn dân toàn diện là sự kế thừa và phát triển truyền thống toàn dân đánh giặc của dân tộc Vệt Nam, kế thừa và phát triển kinh ngiệm chiến tranh nhân dân trong chiến tranh giải phóng vào điều kiện mới. Là nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, đồng thời cũng là quy luật giành thắng lợi trong chiến tranh của dân tộc ta.
  3. Chúng ta biết rằng đã làm cách mạng là phải tiến công, chiến tranh cách mạng là tiến công, tiến công kiên quyết, tiến công liên tục. Đay là tư tưởng cơ bản, xuyên suốt, chỉ đạo mọi hoạt động trong quá trình chuẩn bị cũng như tiến hành chiến tranh. Trong hai cuộc chiến tranh nhờ quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn tư tưởng chiến lươc tiến công của Đảng mà chúng ta đã tiêu hao, tiêu diệt địch, gíành thắng lợi từng bước và hoàn toàn kết thúc chiến tranh. Đặc điểm của chiến tranh nhân dân. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, chúng ta tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, nhằm góp phần thực hiện những mục tiêu lớn của thời đại hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Do vậy, chúng ta có thể tập hợp, động viên và phát huy cao độ, đông đảo được sức mạnh của toàn dân cả nước, chung sức đánh giặc. Trong cuộc chiên tranh, nhân dân ta phải bảo vệ được độc lập thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, dựa vào sức mình là chính nhưng đồng thời cũng được sự ủng hộ, giúp đỡ của cả loài người tiến bộ trên thế giới, tạo thành sức mạnh tổng hợp để đánh thắng chiến tranh xâm lược của kẻ thù. Chiến tranh diễn ra khẩn trương, quyết liệt, phức tạp ngay từ đầu và trong suốt quá trình chiến tranh. Tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, địch sẽ thực hiện phương châm chiến lược đánh nhanh, giải quyết nhanh. Quy mô chiến tranh có thể lớn và ác liệt ngay từ đầu. Kết hợp tiến công hoả lực với tiến công trên bộ, tiến công từ bên ngoài kết hợp với bạo loạn lật đổ ở bên trong và bao vây phong toả đường không, đường biển và đường bộ nhằm đạt được mục tiêu chiến lược trong thời gian ngắn. Hình thái đất nước được chuẩn bị sẵn sàng, thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ ngày đầu và lâu dài. Muốn vậy chúng ta phải tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực Đây là quan điểm cơ bản xuyên suốt thể hiện tính nhân dân sâu sắc. Khẳng định, đây là cuộc chiến tranh của nhân dân và vì nhân dân. Là điều kiện để phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến tranh.
  4. Trong điều kiện mới ta vẫn phải “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy ít địch nhiều”, Đảng ta không chỉ dựa vào lực lượng vũ trang mà phải dựa vào sức mạnh của toàn dân, tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc… Động viên toàn dân đánh giặc, trong đó lấy Bộ đội chủ lực cùng lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc trên chiến trường cả nước. Đánh bằng mọi thứ vũ khí có trong tay, bằng những cách độc đáo, sáng tạo… Tiến hành chiến tranh toàn dân đó là truyền thống của ông cha ta, dân tộc ta từ ngàn xưa. Ngày nay, chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống ấy lên một trình độ mới phù hợp với điều kiện mới, thực hiện chiến tranh toàn dân đánh thắng cuộc tiến công xâm lược của địch. Biện pháp thực hiện: Tăng cường giáo dục quốc phòng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nói riêng. Không ngừng chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đặc biệt là chất lượng chính trị. Không ngừng nghiên cứu nghệ thuật quân sự, nghiên cứu các cuộc chiến tranh gần đây ở trên thế giới để phát triển nghệ thuật quân lên một tầm cao mới. Xây dựng tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh Quan điểm trên có vai trò quan trọng, vừa mang tính chỉ đạo và hướng dẫn hành động cụ thể để dành thắng lợi trong chiến tranh. Chiến tranh là một cuộc thử thách toàn diện đối với sức mạnh vật chất, tinh thần của quốc gia nhưng chiến tranh của ta là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, tự vệ, cách mạng. Để phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của toàn dân, đánh bại chiến tranh tổng lực của địch trên tất cả các mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng. Tất cả các mặt trận đấu tranh phải kết hợp chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau và tạo điều kiện cho đấu tranh quân sự dành thắng lợi trên chiến trường và cùng với đấu tranh quân sự tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn giành thắng lợi cho cuộc chiến tranh.
  5. Đấu tranh vũ trang là một hình thức đấu tranh cơ bản giữ vai trò quyết định trực tiép trong tiêu hao, tiêu diệt lực lượng quân sự của đich. Đấu tranh vũ trang trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc phải phát huy truyền thống và kinh nghiệm trong chiến tranh giả phóng, pahỉ chọn đúng loại tác chiến và phương pháp tác chiến, qyu mô, cách tổ chức sử dụng lựclượng thích hợp. Đối với địa phương cơ sở phải pahỉ phát động cho được mọi người đều tham gia đáh giặc giữ làng, đánh mọi lúc mọi nơi, đánh vào mọi đối tượng địch. Phải dựa vào các công trình công sự trận địa trong làng xã chiến đáu của khu vực phòng thủ, phát huy tác dụng của vũ khí thô sơ tự tạo như chông, mìn,cạm bẫy, trạn địa phóng nổ...để đánh, ngăn chặn địch từng bước với tiến công rộng khắp. Đi đôi với nhiệm vụ tiêu hao, tiêu diệt lực lượng quân sự của địch từ ngoài vào và phải hết sức chú ý đến bọn phản động nội địa, kịp thời phát hiện và nhanh chóng dập tắt bạo loạn lật đổ, bảo vệ vững chác mọi mục tiêu được giao. Đấu tranh chính trị là một hình thức đấu tranh cơ bản của đấu tranh gia cấp, đấu tranh dân tộc, là phương pháp đấu tranh của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đấu tranh chính trị giữ vị trí hêt sức quan trọng. dây là chỗ mạnh căn bản của ta. Đấu tranh chính trị nêu cao được chính nghĩa của ta, vạch trần bản chất xâm lược phi nghĩa và tội ác dã man của địch. Có tiến hành đấu tranh chính trị mới kịp thời dạp tan mọi âm mưu luận điệu xuyên tạc, lừa gạt và chia rẽ của kẻ thù, mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm cho bọn hiếu chiến xâm lược ngày caàng bị cô lập và suy yếu về chính trị, tạo thuận lợi cho các mặt đấu tranh khác. Trong chiến tranh giải phóng trước đây, để tiến hành đấu tranh chính trị đánh bại các thủ đoạn thâm độc của địch, đảng ta đã dày công giáo dục, động viên, tổ chức và rèn luyện quần chúng nhân dân, đưa nhân dân vào hoạt động trong các tổ chức cách mạng. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ngày nay, cần phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục làm cho toàn dân hiểu rõ bản chất chiến tranh xâm lược của kẻ thù, vach trần bộ mặt “tự do”, “dân chủ”, “ nhân quyền” giả hiệu, những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của chúng. Đòng thời khơi dậy trong nhân dân truyền thống quật cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, ý chí độc lập, tự chủ tự lực, tự cường, lòng căm thù giặc sâu sắc. Đấu tranh quân sự, chính trị phải kết hợp các mặt đấu tranh khác, làm thất baị mọi âm mưu và các mục tiêu chiến lược của địch, giành thắng lợi toàn diện cho chiến tranh.
  6. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng văn hoá giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là vũ khí hết sức lợi hại trong cuộc chiến toàn diện giữa ta và địch nhằm nâng cao cảnh giác cách mạng, vạch trần các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần làm thất bại một bước “ diến biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mácc - Lê Nin, tư tưởng Hố chí Minh, sự lãnh đạo và nguyên tắc hoạt động của đảng, Kiên định đường lối đổi mới của Đảng Đấu tranh trên mặt trận Tư tưởng văn hoá bao gồm nhiều vấn đề. Trong đó ở các địa phương cơ sở cần phải chủ động tiến công làm làm thất bại chiến lược “Diến biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ngay tại địa địa phương cơ sở. Phải nắm chắc mọi diễn biến ở từng địa bàn, đối tượng, kịp thời xử lý mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra, đề phòng nguy cơ “tự diễn bién” từ trong nội bộ. Đề cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, tổ chức Đảng, đấu tranh loại trừ tham nhũng, lãng phí quan liêu; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức lối sống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội tại từng cơ sở địa phương...Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh sinh viên; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần tự cường dân tộc, truyền thống dựng nước giữ nước. Phải phát huy cho được bản sắc văn hoá dân tộc, ngăn chặn các luồng văn hoá độc hại trong quá trình hội nhập, tăng cường kiểm duyệt về văn hoá, nhất là mạng thông tin đại chúng, ngăn chặn mọi hoạt động vui chơi, giải trí trá hình. Đấu tranh kinh tế nhằm duy trì và phát triển kinh tế đát nước, bảo đàm nhu cầu vật chất cho chiến tranh, kiềm chế và làm suy yếu nền kinh tế của địch. Trong tình hình hiện nay nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) chúng ta càng phải đề cao cảnh giác làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chống phá ta về kinh tế như bao vây cấm vận; phải bảo vệ bằng được tiềm lực kinh tế của ta, bảo vệ các trung tâm kinh tế, các khu công nghiệp, khu chế xuất, bảo vệ sản xuất và ổn định đời sống cho nhân dân. Thực hiện tự lực tự cường cung cấp cho địa phương, góp phần xây dựng tiềm lực kinh tế cho đất nước; đồng thới phải sử dụng tốt các nguồn viện trợ của các nước, các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Đấu tranh ngoại giao coá ý nghĩa chiến lược quan trọng nhằm phát huy thế mạnh của ta tên trường quốc tê, vạch trần bản chất xâm lược phi nghiã của địch, triệt để lợi dụng những mâu thuẫn, bế tác trong hàng ngũ địch làm
  7. cho chúng ngày càng bị cô lập, lúng túng và bị động trên chiến trường,trong nước và trên thế giới. Đấu tranh ngoại giao trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc phải kế thừa từ thời bình, chủ động đấu tranh liên tục từ đầu và trong quá trình bằng nhiều hình thức tổ chức, huy động nhiều lực lượng tham gia, nhiều phương thức đấu tranh phong phú. Trong qua trình dấu tranh ngoại giao phải nắm vững tính nhân dân, thấm nhuần tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dĩ bất biến ứng vạn biến”; phải thực hiện chính sách thêm bạn bớt thù. Tóm lại với quan điểm sử dụng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tương, kinh tế văn hoá hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý điều hành của Nhà nước với lực lươb\ ngj vũ trang làm nòng cốt, chúng ta tiến hành đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Mỗi lính vực có vai trò vị trí quan trọng tiến công trên một mặt trận nhất định nhưng đều có mối quan hệ chặt chẽ không thể thiếu mặt trận đấu tranh nào. Từng địa phương, cơ sở có quán triệt thực hiện tốt mới tạo nên sực mạnh tổng hợp của cả nước đánh thắng địch trong bất kỳ tình huống chiến tranh nào. Truyền thống và kinh nghiệm của cuộc chiến tranh giải phóng và giữ nước trong lịch sử ông cha ta cũng như dưới sự lãnh đạo của Đảng, chứng tỏ nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, đấu tranh với địch trên nhiều mặt nhưng chủ yếu đã đánh địch và thắng địch trên mặt trận quân sự, nhờ đó mà nhân dân ta đã giành được thắng lợi, giành và giữ nền độc lập dân tộc. Tình hình thế giới ngày nay diễn biến phức tạp và có những thay đổi sâu sắc, đất nước đứng trước những thuận lợi mới và những thách thức mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng nỗ lực phấn đấu làm thất bại âm mưu và các mục tiêu chiến lược của địch, dành thắng lợi toàn diện cho chiến tranh. - Kẻ thù xâm lược nước ta có thể sẽ sử dụng lực lượng tiến công từ bên ngoài vào và bạo loạn lật đổ ở bên trong, đánh nhanh giải quyết nhanh, vì vậy buộc ta phải chủ động ngăn chặn ý đồ của chúng, không để kẻ địch cấu kết với nhau. Trong quá trình chuẩn bị lực lượng vũ trang phải có kế hoạch, phương án chiến đấu và được quán triệt tới mọi người, kết hợp giải quyết tốt các tình huống chiến đấu diễn ra. 1. Liên hệ với thực tiễn địa phương
  8. Nằm ở vùng Nam Trung Bộ của đất nước, đồng thời là của ngõ đi lên các tỉnh vùng bắc tây nguyên; nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây và trục giao thông đường sắt, đường bộ Bắc - Nam xuyên qua; có cảng hàng không Phù Cát, Cảng biển quốc tế Quy Nhơn "cửa ngõ" ra biển Đông ngắn nhất, thuận lợi cho trung chuyển hàng hóa nội địa và ra thế giới của khu vực miền Trung và các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông, khu vực Đông Á. Có bán đảo Phương Mai chắn giữ phía biển Đông. Với vị thế chiến lược và đầy tiềm năng, triển vọng đó, Bình Định được Trung ương xác định là tỉnh động lực trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là một địa bàn chiến lược trọng yếu về quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, Bình Định là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang, với dân số hơn 1,5 triệu người, trong đó có gần 2,5 vạn đồng bào thuộc 3 dân tộc thiểu số, số lượng dân số nông thôn khoảng 75%. Trong Kết luận số 48-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, phát triển tỉnh Bình Định (ngày 25/5/2009), Bộ Chính trị đã nêu rõ: Bình Định có vị trí chiến lược quan trọng, là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang; là trung tâm văn hóa, du lịch, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm đào tao đa ngành, đa lĩnh vực của miền Trung và cả nước. Bình Định còn là nơi hội tụ đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh hơn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiên đại hóa; là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước, là trọng điểm về quốc phòng, an ninh của quốc gia. Chính vì những lợi thế đó mà thành phố Quy Nhơn đa được công nhận là thanh phố loại I. b. Tình hình quốc phòng an ninh trên địa bàn Bình Định Những năm gần đây, tình hình trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá chính phủ trên nhiều lĩnh vực thông qua âm mưu "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ với nhều thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Bình Định là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước luôn tập trung chống phá, nhằm gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều vụ việc liên quan đến khiếu nại tố cáo của nhân dân chưa được giải quyết, tình hình tôn giáo phức tạp Bên cạnh đó, nhiều lực lượng phản động lưu vong ngoài nước tăng cường lợi dụng lực lượng sinh viên tham gia các diễn đàn, sinh hoạt tôn giáo. Các phần tử phản động tìm kiếm, lôi kéo học sinh sinh viên tham gia truyền bá tôn giáo trái phép, gây hoang mang cho nhân dân. Thực tiễn đó, đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý, giáo dục quốc phòng an ninh các cấp, nêu cao tình thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và lực lượng phản động. Phối hợp với các sở, ban, ngành và
  9. toàn dân xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nắm bắt và làm thất bại những âm mưu, hoạt động của kẻ địch. Đồng thời, phải tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế, xây dựng đời sống chính trị, tư tưởng, văn hoá, văn nghệ... cho nhân dân. c. Tình giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Định Giáo dục quốc phòng an ninh là một việc làm có ý nghĩa quan trọng, được Đảng, Nhà nước và các bộ ban ngành quan tâm xuyên suốt. Từ những năm 60 của thế kỷ XX, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 219/CP giao nhiệm vụ cho ngành Giáo dục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự phổ thông cho học sinh-sinh viên (HS,SV); Chỉ thị 420/TTg về tăng cường công tác Giáo dục Quốc phòng (GDQP) và đào tạo sỹ quan dự bị; Quyết định 2732/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khẳng định nội dung Huấn luyện quân sự phổ thông được coi là môn học chính khoá trong hệ thống giáo dục quốc dân và được trở thành môn học GDQP. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, Đảng bộ Tỉnh Bình Định đã mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, các buổi sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết cho các đối tượng (đối tượng 5, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, sinh viên...) nắm vững một số quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng an ninh của Đảng, Nhà nước và một số nội dung công tác quốc phòng, an ninh nhân dân nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong các cơ quan, đơn vị đáp ứng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.. Là một đơn vị sự nghiệp đứng chân trên địa bàn của tỉnh Đảng ủy, lãnh đạo Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã có biện pháp cụ thể quan tâm, chỉ đạo sâu sát tới sự phát triển toàn diện cả về mặt tổ chức, con người và cơ sở vật chất, là một đơn vị dặc thù về tính chất công việc lưu động, gặp gỡ nhiều thành phần xã hội trên nhiều vùng miền có điều kiện để sàng lọc các thông tin xã hội có liên quan góp phần vào sự nghiệp quốc phòng - an ninh chung của cả nước. - Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng, Bộ TNMT đảm bảo biên chế đội ngũ dân quân tự vệ, trong đó có lực lượng sĩ quan dư bị, đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ, tiến tới chuẩn về chất lượng theo yêu cầu của ngành. - Sử dụng hiệu quả kinh phí đầu tư của Chính phủ, tìm kiếm được nhiều tài nguyên hơn nữa cho tổ quốc, giáo dục mọi cán bộ công nhân viên trong đơn vị hăng say sản xuất giỏi, luôn đề cao cảnh giác với mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chồng phá sự nghiệp cách mạng của Đảng dân tộc
  10. Đối với bản thân, là người làm công tác kỹ thuật đồng thói tham gia công tác quản lý nhà nước, bản thân cần quán triệt sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, phương châm và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nắm bắt những âm mưu thủ đoạn của chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ của CNĐQ và các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; nẵm vững nội dung cơ bản của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc của, trên cơ sở đó vận dụng vào thực tế công việc được phân công. Thực hiện tốt công tác quản lý nước đối với hoạt động sản xuất, nắm bắt số lượng, địa chỉ, địa bàn trọng điểm cũng như tâm tư, nguyện vọng của CBCNV, không để cho các phần tử lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ tham gia các hoạt động liên quan đến tuyên truyền tôn giáo trái phép, “DBHB”, bạo loạn lật đổ. Bản thân phải thường xuyên sâu sát các tổ chức cơ sở, địa phương, tham mưu cho cấp uỷ các cấp tổ chức các lớp quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh chính trị... nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho CBCNV trược những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu của kẻ địch... Tóm lại, khi đất nước bước vào giai đoạn cách mạng mới với cơ hội, thuận lợi lớn cùng những khó khăn thách thức lớn, thì việc luôn quán triệt sâu rộng mục tiêu, quan điểm, phương châm và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần NQ TW 8 khóa IX là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa thời sự nóng hổi. Đồng thời, các địa phương, đơn vị cần phải có chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu, quan điểm, phương châm và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ TQ trong tình hình mới. Chúng ta hoàn toàn thống nhất với quan điểm của Đảng ta là càng chuẩn bị tốt cho chiến tranh bao nhiêu càng không phải đương đầu với chiến tranh bấy nhiêu và ngược lại.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản