PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN

Chia sẻ: azzurri

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Nội dung Text: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN

 

  1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA, KHOA……………………….. Tp. Hồ Chí Minh, ngày …..tháng….năm…… *** ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN:……………………… NHIỆM KỲ (20… – 20…) PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN Nhiệm kỳ 20…-20… ----------------------- I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: + Số liệu: - Tồng số học sinh: ………, trong đó nữ: ……… - Tổng số Đoàn viên:………, trong đó nữ: ……… - Số Đoàn viên kết nạp trong năm học 20…-20...: ……… + Thuận lợi: + Khó khăn: II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ: (ghi rõ các hoạt động, phong trào sẽ thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả sẽ đạt được) 1. Học tập - NCKH: a. Các công việc sẽ thực hiện: b. Chỉ tiêu phấn đấu: 2. Thực hiện nề nếp, nội quy: a. Các công việc sẽ thực hiện: b. Chỉ tiêu phấn đấu: 3. Rèn luyện Đoàn viên: a. Các công việc sẽ thực hiện: b. Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm:  Ưu tú:  Xuất sắc:  Khá:  Trung bình:  Yếu, kém: 4. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội: a. Các công việc sẽ thực hiện: b. Kết nạp mới: ……… đoàn viên (nếu có học sinh chưa vào đoàn) c. Xếp loại chi đoàn cuối năm:  Vững mạnh Khá Yếu kém  Trung bình 5. Các hoạt động phong trào:
  2. a. Văn hóa văn nghệ: b. Thể dục thể thao: c. Từ thiện: d. ……… III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM: Thời gian Nội dung thực hiện Ghi chú 09/20… 10/20… 11/20… 12/20… 01/20… 02/20… 03/20… 04/20… 05/20… 06/20… 07/20… 08/20… TM.BCH CHI ĐOÀN BÍ THƯ
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản