Phương pháp 8: Các dạng quy đổi

Chia sẻ: vnbinh

Tham khảo tài liệu 'phương pháp 8: các dạng quy đổi', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phương pháp 8: Các dạng quy đổi

Phương pháp 8: Các d ng quy iPHƯƠNG PHÁP 8

Phương pháp quy i
I. CƠ SƠ C A PHƯƠNG PHÁP
1. Nguyên t c chung
Quy i là m t phương pháp bi n i toán h c nh m ưa bài toán ban u là
m t h n h p ph c t p v d ng ơn gi n hơn, qua ó làm cho các phép tính tr nên
dàng, thu n ti n.
Khi áp d ng phương pháp quy i ph i tuân th 2 nguyên t c sau :
+ B o toàn nguyên t .
+ B o toàn s oxi hoá.
2. Các hư ng quy i và chú ý
(l) M t bài toán có th có nhi u hư ng quy i khác nhau, trong ó có 3 hư ng
chính :
Quy i h n h p nhi u ch t v h n h p hai ho c ch m t ch t.
Trong trư ng h p này thay vì gi nguyên h n h p các ch t như ban u, ta
chuy n thành h n h p v i s ch t ít hơn (cũng c a các nguyên t ó), thư ng là
h n h p 2 ch t, th m chí là 1 ch t duy nh t.
Ví d , v i h n h p các ch t g m Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 ta có th chuy n thành
các t h p sau : (Fe và FeO), (Fe và Fe3O4), (Fe và Fe2O3), (FeO và Fe3O4), (FeO
và Fe2O3), (Fe3O4 và Fe2O3) ho c FexOy.
Quy i h n h p nhi u ch t v các nguyên t tương ng.
Thông thư ng ta g p bài toán h n h p nhi u ch t nhưng v b n ch t ch g m
2 (ho c 3) nguyên t . Do ó, có th quy i th ng h n h p u v h n h p ch
g m 2 (ho c 3) ch t là các nguyên t tương ng.
Ví d ; (Fe, FeS, FeS2, Cu, CuS, Cu2S) quy i (Cu, Fe, S).
Khi th c hi n phép quy i ph i m b o :
* S electron như ng, nh n là không i ( LBT electron).
* Do s thay i tác nhân oxi hoá → có s thay i s n ph m cho phù h p.
Thông thư ng ta hay g p d ng bài sau :
Kim lo i OXH1 H n h p s n ph m trung gian OXH2 S n ph m cu i
Ví d : Quá trình OXH hoàn toàn Fe thành Fe3+
+ O2
Fe3+
Fe
+ O2 + HNO3
(1) (2)
FexOy

D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
1
Phương pháp 8: Các d ng quy iây, vì tr ng thái u (Fe) và tr ng thái cu i (Fe3+) hai quá trình là như nhau,
ta có th quy i hai tác nhân OXH O2 và HNO3 thành m t tác nhân duy nh t là O2
(2) Do vi c quy i nên trong m t s trư ng h p s+ HNO ol m t ch t có th có giá
m 3

tr âm t ng s mol m i nguyên t là không i (b o toàn).
(3) Trong quá trình làm bài ta thư ng k t h p s d ng các phương pháp b o toàn
kh i lư ng, b o toàn nguyên t và b o toàn electron, k t h p v i vi c sơ hoá bài
toán tránh vi t phương trình ph n ng, qua ó rút ng n th i gian làm bài.
(4) Phương án quy i t t nh t, có tính khái quát cao nh t là quy i th ng v
các nguyên t tương ng. ây là phương án cho l i gi i nhanh, g n và d hi u
bi u th úng b n ch t hoá h c.
II. CÁC D NG BÀI TOÁN THƯ NG G P
Ví d 1: Nung m gam b t s t trong oxi, thu ư c 3,0 gam h n h p ch t r n X. Hoà tan h t h n h p X
trong dung d ch HNO3 dư thoát ra 0,56 lít ktc NO (là s n ph m kh duy nh t). Giá tr c a m là:
A. 2,52 B. 2,22 C. 2,62 D. 2,32
Gi i:
Sơ hoá bài toán:

 Fe 
 FeO  Khí NO
  + dung d ch HNO3
+ [ O]
Fe  X  (0,56 lít, ktc)


Fe2O3 
Dung d ch Fe3+
Fe3O4 


m gam 3,0 gam
Có: nNO = 0,025mol
Trong trư ng h p này ta có th quy u v các h n h p khác ơn gi n g m hai ch t (Fe
i h n h p ban
và Fe2O3; FeO và Fe2O3 ; Fe3O4 và Fe2O3; Fe và FeO; Fe và Fe3O4 ; FeO và Fe3O4 hoăc th m chí ch
ây tác gi ch trình bày hai phương án t i ưu nh t
m t ch t FexOy

Fe : x mol
i h n h p X thành 
Phương án 1: Quy
Fe 2O3 : y mol
Theo b o toàn kh i lư ng: 56x +160y = 3,0 (1)
Các quá trình như ng nh n electron:
→ Fe3+ +3e N+5 + 3e → N+2
Fe
x 3x 0,075 0,025
Theo b o toàn electron: 3x = 0,075 ⇒ x = 0,025 (2)
D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
2
Phương pháp 8: Các d ng quy iFe : 0,025mol
x = 0,025
T (1) và (2) ⇒  ; V yXg m 
Fe 2O3 : 0,01mol
 y = 0,01
Theo b o toàn nguyên t i v i Fe:
ΣnFe = nFe + 2 n Fe 2O3 = 0,045 mol ⇒ m =56.0,045= 2,52 ⇒ áp án A

Fe : x mol
i h n h p X thành 
Phương án 2: Quy
FeO : y mol
Theo b o toàn kh i lư ng: 56x+72y = 3,0 (3)
Các quá trình như ng nh n c a eletron:
Fe0 → Fe3+ + 3e Fe+2 → Fe3++ 1e ; N+5 + 3e → N+2
;
x 3x y y 0,075 0,025
Theo b o toàn eletron: 3x + y = 0,075 (4)
x = 0,015 Fe : 0,015 mol
(3) (4) ⇒  ; V y X g m: 
T
 y = 0,03  FeO : 0,03 mol
Theo b o toàn nguyên t i v i Fe:
ΣnFe = nFe +nFeO = 0,045 mol ⇒ m = 56.0,045 = 2,52 ⇒ áp án A.
Ví d 2: Hoà tan hoàn toàn 30,4 gam r n X g m c CuS Cu2S và S b ng HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí
NO duy nh t ( ktc) và dung d ch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu ư c m gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 81,55. B. 104,20. C. 110,95. D. 115.85.
Gi i:
Cu : x mol
i h n h p X thành 
Qui
CuS : y mol
Theo b o toàn kh i lư ng: 64x+96y= 30,4(5)
Sơ hoá bài toán:
+2
Khí NO
 0 +5
C u + HNO3 dư (20,16 lít , ktc)
X
Cu2+ +2
CuS0 +Ba(OH)2 dư Cu(OH)2
 Dung d ch Y
SO42- +6
30,4 gam BaSO4
m gam


Các quá trình như ng nh n electron
Cu0 → Cu2+ + 2e ; CuS → Cu2+ + S+6 + 8e ; N+5 + 3e N+2

x 2x y 8y 2,7 → 0,9
Theo b o toàn eletron: 2x +8y = 2,7 (6)

D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
3
Phương pháp 8: Các d ng quy ix = −0,05 Cu : −0,05 mol
T (5),(6) ⇒  ⇒ Xg m 
 y = 0,35 CuS : 0,35 mol
n Cu(OH) 2 = ∑ n Cu = 0,3mol

Theo b o toàn nguyên t : 
n BaSO4 = n S = 0,35 mol

⇒ m = 98.0,3 + 233.0,35 ⇒ m=110,95 ⇒ áp án C
Ví d 3: H n h p X có t kh i so v i H2 là 21,2 g m propan, propen và propin. Khi t cháy hoàn toàn
0,1 mol X, t ng kh i lư ng c a CO2 và H2O thu ư c là
A. 18,60 gam. B. 18,96 gam. C. 19,32 gam. D. 20,40 gam.
Gi i:

C3 H8 +O2 , t 0 CO 2
t cháy:  →

C3 H 4 H 2 O
T ng kh i lư ng CO2 và H2O thu ư c là:
M = 44. 0,3 +18. (0,06. 4 + 0,042)= 18,96 gam ⇒ áp án B
Tương t có th quy i h n h p X thành (C3H8 và C3H6) ho c (C3H6 và C3H4) cũng thu ư c k t qu
trên
Ví d 4: Nung m gam b t Cu trong Oxi thu ư c 24,8 gam h n h p ch t r n X g m Cu, CuO và Cu2O.
Hoà tan hoàn toàn X trong H2SO4 c nóng thoát ra 4,48 lít khí SO2 duy nh t ( ktc). Giá tr c a m là
A. 9,6. B. 14,72. C. 21,12. D. 22,4.
Gi i:
Sơ hoá bài toán

 Cu  Khí SO2
  H2SO4 (0,2 mol)
+[O]
Cu  → X  CuO   →

 Cu O  Dung d ch Cu2+

2
 Cu : x mol
i h n h p X thành 
Quy
 CuO : y mol
Theo b o toàn kh i lư ng: 64x +80y = 24,8 (9)
Các quá trình như ng nh n eletron:
Cu → Cu2+ + 2e S+6 + 2e → S+4
; LBT e
x= 0,2 (10)
x 2x 0,4 0,2
x = 0,2 Cu : 0,2 mol
T (9) và (10) ⇒  ; V y X g m: 
 y = 0,15 CuO : 0,15 mol


D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
4
Phương pháp 8: Các d ng quy iTheo b o toàn nguyên t i v i Cu :

∑ nCu = nCuO = 0,2 + 0,15 = 0,35mol ⇒ m = 64. 0,35 = 22,4 ⇒ áp án D

Tương t có th quy i h n h p X thành (Cu và Cu2O) ho c (CuO và Cu2O)
2. Quy i nhi u h p ch t v các nguyên t ho c ơn ch t tương ng
Ví d 5: (Làm l i ví d 1) Nung m gam b t s t trong oxi, thu ư c 3,0 gam h n h p ch t r n X. Hoà tan
h t h n h p X trong dung d ch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít ( ktc) NO (là s n ph m kh duy nh t). Giá
tr c a m là
A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32.
Gi i:
Fe : x mol
i h n h p X thành: 
Quy
O : y mol
Sơ hoá bài toán:
NO: 0,025 mol
Fe0 
 +5

Fe +→ X  0  dd H  →
[O]
 N O3 
 Fe3+: x mol
O 

O2-: y mol


Theo b o toàn kh i lư ng: 56x + 16y =3,0 (11)
Các quá trình như ng nh n electron:
→ Fe+3 + 3e ; O0 + 2e → O-2 ; N+5 + 3e → N+2
Fe
X 3x y 2y 0,075 0,025
x = 0,045 Fe : 0,045 mol
T (11) và (12) ⇒  ; V yXg m 
 y = 0,03 Cu : 0,03 mol
m = 56.0,045 = 2,52 → áp án A.
Ví d 6: Tr n 5,6 gam b t m t v i 2,4 gam b t lưu huỳnh r i un nóng (trong i u ki n không có không
khí) thu ư c h n h p r n M. Cho M tác d ng v i lư ng dư dung d ch HCl th y gi i phóng h n h p khí
X và còn l i m t ph n không tan Y. t cháy hoàn toàn X và Y c n v a V lít khí oxi ( ktc). Giá tr
c a V là
A. 2,8. B. 3,36. C. 4,48. D. 3,08.
Gi i:
Nh n th y: H n h p khí X g m H2S và H2, ph n không tan Y là S
i thành H2 và S, như v y t X và Y coi như
H n h p H2 và H2S có th quy t H2 và S, vì v y s mol
H2 b ng s mol Fe
2H2 + O2 → 2H2O

D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
5
Phương pháp 8: Các d ng quy iS + O2 → SO2
1
⇒ VO2 = ( n Fe + n S ).22,4 = 2,8lít
2
⇒ áp án A.
Ví d 7: (Làm l i ví d 2) Hoà tan hoàn toàn 30,4 gam r n X g m Cu, CuS, Cu2S và S b ng HNO3 dư,
thoát ra 20,16 lít khí NO duy nh t ( ktc) và dung d ch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu ư c m gam k t
t a. Giá tr c a m là
A. 81,55. B. 104,20. C. 110,95. D. 115,85.
Gi i:
Quy i h n h p X thành
Cu : x mol

S : y mol
Theo b o toàn kh i lư ng: 64x + 32y =30,4 (13)
Sơ hóa bài toán:
+2
Khí NO
0
C u + H +5 O3 dư (20,16 lít, ktc)
N →
X  +2
S 0
 Cu(OH)2
Cu2+ +Ba(OH)2 dư
Dung d ch Y +6
BaSO4
SO42-
\
m gam

Các quá trình như ng, nh n electron:
Cu0 Cu+2 + 2e ; → S+6 + ; N+5 + 3e → N+2
S 6e

x 2x y 6y 2,7 ← 0,9
Theo b o toàn electron:
2x+6y =2,7 (14)
x = 0,3 Cu : 0,3 mol
T (13),(14) ⇒  ⇒ Xg m 
 y = 0,35 S : 0,35 mol
Theo b o toàn nguyên t :
n Cu(OH) 2 = n Cu = 0,3mol


n BaSO 4 = n S = 0,35mol

⇒ m = 98.0,3 + 233.0,35
⇒ m= 110,95
⇒ áp án C.


D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
6
Phương pháp 8: Các d ng quy iVí d 8: (Làm l i ví d 3) H n h p X có t kh i so v i H2 là 21,2 g m propan, propen và propin. Khi t
cháy hoàn toàn 0,1 mol X. t ng kh i lư ng c a CO2 và H2O thu ư c là
A. l8,60 gam. B. 18,96 gam. C. 19,32 gam. D. 20,40 gam.
C : 0,3 mol
⇒ nH = 4,24 - 0,3. 12 = 0,64 mol
i h n h p X thành 
Quy
H : y mol
Sơ cháy:

C +O2 ,t o CO 2
 →
H H 2 O
T ng kh i lư ng CO2 và H2O thu ư c là: m= 44. 0,3 + 18. 0,32 = 18,96 gam
⇒ áp án B.
Ví d 9: (Làm l i ví d 4) Nung m gam b t Cu trong oxi thu ư c 24,8 gam h n h p ch t r n X g m Cu,
CuO và Cu2O. Hoà tan hoàn toàn X trong H2SO4 c nóng thoát ra 4,48 lít khí SO2 duy nh t ( ktc). Giá
tr c a m là
A.9,6 B.14,72. C.21,12. D. 22,4.
Gi i:
Cu : x mol
i h n h p X thành 
Quy
O : y mol
Theo b o toàn kh i lư ng: 64x + 16y =24,8 (15)
Sơ hóa bài toán :
SO2
Cu  H 2SO 4 (0,2 mol)
+[O]
Cu    → X     →
 
O  Cu2+
O2-
m gam 24,8 gam
Các quá trình như ng, nh n electron:
Cu → Cu+2 + 2e ; O0 + 2e → O-2 ; S+6 + 2e → S+4
x 2x y 2y 0,4 0,2
Theo b o toàn electron: x – y =0,2 (16)
x = 0,35
T (15),(16) ⇒ 
 y = 0,15
Cu : 0,35 mol
V yXg m 
O : 0,15 mol
⇒ m= 64.0,35 =22,4


D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
7
Phương pháp 8: Các d ng quy i⇒ áp án D.
3. Quy i m t ch t thành nhi u ch t.
Ví d 10: Khi t cháy hoàn toàn m t polime X (t o thành t ph n ng ng trùng h p gi a buta-1,3-
ien và acrilo nitrin) v i lư ng oxi v a th y t o thành m t h n h p khí n ng áp su t xác nh
ch a 59,1 % CO2 v th tính. T l s mol hai lo i monome là
3 3 1 3
A. B. C. D.
5 3 3 2
Gi i:
Quy i polime thành 2 monome ban u


C4H6 → 4CO2 + 3H2O
x 4x 3x
C3H3N → 3CO2 + 1,5 H2O + 0,5 N2
y 3y 1,5y 0,5y
Ta có:
4x + 3y x1
= 0,591 ⇒ = ⇒ áp án C
7x + 5y y3
4. Quy i tác nhân oxi hóa
Ví d 11: (Làm l i ví d 1) Nung m gam b t s t trong oxi, thu ư c 3,0 gam h n h p ch t r n X. Hòa tan
h t h n h p X trong dung d ch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít ( ktc) NO (là s n ph m kh duy nh t). Giá tr
c a m là:
A. 2,52 B. 2,22 C. 2,62 D. 2,32
Gi i:
Sơ hóa bài toán:

Fe 
FeO  NO
  dd HNO3
+[O] (0,025 mol)
Fe  → X  
Fe 2O3 
dd Fe3+
Fe3O 4 


m gam 3,0 gam
Thay vai trò oxi hóa c a HNO3 b ng [O], ta có:
D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
8
Phương pháp 8: Các d ng quy iFe 
FeO 
  +[O]
+[O]
Fe  → X    → Fe 2O 3
(*) (**)
Fe 2 O 3 
Fe3O 4 


m gam 3 gam
ây ta ã thay vai trò nh n electron c a N+5 b ng O:
N+5 + → N+2 O0 + 2e → O-2

3e
0,075 0,025
i, s electron do N+5 nh n và O0 nh n ph i như nhau:
Theo nguyên t c quy
⇒ 2nO(**) = 0,075
⇒ nO(**) = 0,0375

Theo b o toàn kh i lư ng: m Fe 2O3 = m X + m O(**) = 3,0 + 16.0,0375 = 3,6 gam
2.3,6
i v i Fe: nFe = 2 n Fe 2O3 = = 0,045mol
Theo b o toàn nguyên t
160
⇒ m = 56.0,045 = 2,52 gam
⇒ áp án A.
Ví d 12: (Làm l i ví d 4) Nung m gam b t Cu trong oxi thu ư c 24,8 gam h n h p ch t r n X g m
Cu, CuO và Cu2O. Hoà tan hoàn toàn X trong H2SO4 c nóng thoát ra 4,48 lít khí SO2 duy nh t ( ktc).
Giá tr c a m là
A. 9,6 B. 14,72. C. 21,12. D. 22,4.
Gi i:
Sơ hóa bài toán:

Cu  Khí SO2
  H2SO4 (0,2 mol)
+[O]
Cu    → X CuO    →
 
Cu O  Dung d ch Cu2+
2 
m gam 24,8 gam
Thay vai trò oxi hóa c a H2SO4 b ng [O]:

Cu 
  +[O]
+[O]
Cu  → X CuO   → CuO
Cu O 
(*) (**)

2 
m gam 24,8 gam
ây ta thay vai trò nh n electron c a S+6 b ng O:

D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
9
Phương pháp 8: Các d ng quy iS+6 + 2e → S+4 O0 + 2e → O-2


0,4 0,2
Theo nguyên t c quy i: nO(**) =0,2 mol.
Theo b o toàn kh i lư ng: mCuO =mX + mO(**) = 24,8 + 16.0,2 =28 gam
28
⇒m= .64 = 22,4
80
⇒ áp án D.

III. BÀI T P T LUY N


Câu 1 : hoà tan hoàn toàn 2,32 gam h n h p g m FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong ó s mol FeO b ng s
mol Fe2O3) c n dùng v a V lít dung d ch HCl 1M. Giá tr c a V là
A. 0,08. B. 0,16. C. 0,18. D. 0,23.
Câu 2 : Cho 11,36 gam h n h p g m Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 Ph n ng h t v i dung d ch HNO3 loãng
(dư), thu ư c 1,344 lít khi NO (s n ph m kh duy nh t ktc) và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu
ư c m gam mu i khan Giá tr c a m là
A. 49,09. B. 38,72. C. 35,50. D. 34,36.
Câu 3 : Oxi hoá ch m m gam Fe ngoài không khí thu ư c 12 gam h n h p X g m FeO, Fe3O4 Fe2O3 và
Fe dư. Hoà tan hoàn toàn X trong HNO3 thu ư c 2,24 lít NO (ch t kh duy nh t, o ktc) . Giá tr m là
A. 7,57. B. 7,75. C. 10,08. D. 10,80.
Câu 4 : t cháy 6,72 gam b t Fe trong không khí dư ư c m gam h n h p X g m FeO, Fe3O4 Fe2O3 và
Fe dư. hoà tan X c n dùng v a h t 255ml dung d ch ch a HNO3 2M thu ư c V lít khí NO2 (S n
ktc). Giá tr c a m, V l n lư t là
ph m kh duy nh t, o
A. 8,4 và 3,360. B. 8,4 và 5,712.
C. 10,08 và 3,360. D. 10,08 và 5,712.
Câu 5 : H n h p X g m Mg, MgS và S. Hoà tan hoàn toàn m gam X trong HNO3 c, nóng thu ư c
2,912 lít khí N2 duy nh t ( ktc) và dung d ch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y ư c 46,55 gam k t t a. Giá tr
c a m là
A. 4,8. B. 7,2. C. 9,6. D. 12,0.
Câu 6 : Cho 18,5 gam h n h p g m Fe và Fe3O4 vào 200ml HNO3 un nóng. Sau ph n ng thu ư c
2,24 lít khí NO duy nh t ( ktc), dung d ch X và còn l i 1,46 gam kim lo i ch a tan. N ng mol c a
dung d ch HNO3 ã dùng là
A. 2,7M. B. 3,2M. C. 3,5M. D. 2,9M.
D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
10
Phương pháp 8: Các d ng quy iCâu 7 : Hoà tan hoàn toàn m gam h n h p X g m Fe, FeCl2 , FeCl3 trong H2SO4 c nóng, thoát ra 4,48 lít khí
SO2 duy nh t ( ktc) và dung d ch Y . Thêm NH3 dư vào Y thu ư c 32,1 gam k t t a. Gi tr m là
A. 16,8. B. 17,75. C. 25,675. D. 34,55.
Câu 8 : Hoà tan hoàn toàn 34,8 gam m t oxit s t d ng FexOy trong dung d ch H2SO4 c nóng. Sau ph n
ng thu ư c 1,68 lít khí SO2 (s n ph m kh duy nh t o ktc). Oxit FexOy là
A. FeO. B. Fe3O4 C. FeO ho c Fe3O4 D. Fe2O3
Câu 9 : Hoà tan hoàn toàn 25,6 gam ch t r n X g m Fe , FeS, FeS2 và S b ng dung d ch HNO3 dư, ktc
ra V lít khí NO duy nh t ( ktc) và dung d ch Y . Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu ư c 126,25 gam k t t a.
Giá tr c a V là
A. 17,92. B. 19,04. C. 24,64. D. 27,58.
Câu 10 : Cho h n h p X g m FeO, Fe2O3 , Fe3O4 v i s mol b ng nhau. L y a gam X cho ph n ng v i
CO nung nóng sau ph n ng trong bình còn l i 16,8 lít h n h p r n Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong H2SO4
c, nóng thu ư c 3,36 lít khí SO2 duy nh t ( ktc). Giá tr c a a và s mol H2SO4 ã ph n ng l n lư t là
A. 19,20 và 0,87. B. 19,20 và 0,51.
C. 18,56 và 0,87. D. 18,56 và 0,51.
Câu 11 : H n h p X có t kh i so v i H2 là 27,8 g m butan, metylxiclopropan, but-2-en, etylaxetilen và
t cháy hoàn toàn 0,15 mol X, t ng kh i lư ng c a CO2 và H2O thu ư c là
ivinyl. Khi
A. 34,50 gam. B. 36,66 gam. C. 37,20 gam. D. 39,90 gam.
Câu 12 : Hoà tan hoàn toàn 14,52 gam h n h p X g m NaHCO3 , KHCO3 và MgCO3 trong dung d ch HCl dư,
thu ư c 3,36 lít khí CO2 ( ktc). Kh i lư ng mu i KCl t o thành trong dung d ch sau ph n ng là
A. 8,94 gam. B. 16, 7 gam. C. 7,92 gam. D. 12,0 gam.
Câu 13 : Cho 13,92 gam h n h p X g m Cu và m t oxit s t vào dung d ch HNO3 loãng dư thu ư c
ktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ư c 42,72 gam
2,688 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, o
mu i khan. Công th c c a oxit s t là
A. FeO. B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Fe3O4 ho c FeO.
Câu 14 : Cho 9,12 gam h n h p g m FeO, Fe2O3 , Fe3O4 tác d ng v i dung d ch HCl (dư). Sau khi các
ph n ng x y ra hoàn toàn, ư c dung d ch Y ; cô c n Y thu ư c 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3 . Giá
tr c a m là
A. 4,875 . B. 9,60. C. 9,75. D. 4,80.


ÁP ÁN

1A 2B 3C 4A 5C 6B 7D

8B 9C 10D 11B 12A 13A 14C

D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản