Phương pháp giả bài tập điện phân

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
245
lượt xem
131
download

Phương pháp giả bài tập điện phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Phương pháp giả bài tập điện phân" nhằm giúp các em có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào Kì thi với tâm thế vững vàng nhất. Tác giả hi vọng tài liệu này sẽ là tài liệu bổ ích cho các em học sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giả bài tập điện phân

  1. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Phương Pháp Gi i Bài T p ði n Phân I - §ÞNH NGHÜA ði n phân là dùng năng lư ng ñi n ñ th c hi n ph n ng oxi hóa - kh x y ra trên catot và anot + T i catot (c c âm) x y ra quá trình kh (nh n e) + T i Anot (c c dương) x y ra quá trình oxi hoá (cho e) Khác v i ph n ng oxi hoá kh thông thư ng, ph n ng ñi n phân do tác d ng c a ñi n năng và các ch t trong môi trư ng ñi n phân không tr c ti p cho nhau e mà ph i truy n qua dây d n. II – C¸C tr−êng hîp ®iÖn ph©n 1. ði n phân nóng ch y Phương pháp ñi n phân nóng ch y ch áp d ng ñi u ch các kim lo i ho t ñ ng r t m nh như: Na, K, Mg, Ca, Ba, Al a) ði n phân nóng ch y oxit: ch d ng ñi u ch Al 2Al2 O3  4Al+3O 2 NaAlF6 → * Tác d ng c a Na3AlF6 (criolit): + H nhi t cho ph n ng + Tăng kh năng d n ñi n cho Al + Ngăn ch n s ti p xúc c a oxi không khí v i Al Quá trình ñi n phân: + Catot (-): 2Al3+ +6e → 2Al + Anot (+) Do ñi n cùc l m b»ng graphit (than ch×) nªn bÞ khÝ sinh ra ë anot ¨n mßn. 6O 2- -6e → 3O 2 ↑ 2C+O 2 → 2CO ↑ 2CO+O 2 → 2CO 2 ↑ 2Al 2 O3  4Al+3O 2 ↑ dpnc → Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÖn ph©n cho c¶ 2 cùc l : Al 2 O3 +3C  2Al+3CO ↑ dpnc → 2Al 2 O3 +3C  4Al+3CO 2 ↑ dpnc → KhÝ ë anot sinh ra th−êng l hçn hîp khÝ CO, CO2 v O2. §Ó ®¬n gi¶n ng−êi ta th−êng chØ xÐt ph−¬ng tr×nh: 2Al2 O3  4Al+3O 2 NaAlF6 → b) §iÖn ph©n nãng ch¶y hi®roxit (ChØ ¸p dông ®Ó ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i kiÒm: Na, K) 1 Tæng qu¸t: 2MOH  2M+ O 2 ↑ +H 2 O ↑ (M=Na, K,...) dpnc → 2 Catot (-): 2M +2e → 2M + 1 Anot (+): 2OH- -2e → O 2 ↑ +H 2 O ↑ 2 c) §iÖn ph©n nãng ch¶y muèi clorua (ChØ ¸p dông ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i kiÒm v kiÒm thæ) Tæng qu¸t: 2MCl x  2M+xCl2 dpnc → (x=1,2) 2. §iÖn ph©n dung dÞch - ¸p dông ®Ó ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i trung b×nh, yÕu.
  2. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com - Trong ®iÖn ph©n dung dÞch n−íc gi÷ mét vai trß quan träng. + L m«i tr−êng ®Ó c¸c cation v anion di chuyÓn vÒ 2 cùc. + §«i khi n−íc tham gia v o qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n. 1 ë catot: 2H + +2e → H 2 ↑ anot: 2OH - -2e → O 2 ↑ +H 2 O 2 VÒ b¶n chÊt n−íc nguyªn chÊt kh«ng bÞ ®iÖn ph©n do ®iÖn ë qu¸ lín ( I=0). Do vËy muçn ®iÖn ph©n n−íc cÇn ho thªm c¸c chÊt ®iÖn ly m¹nh nh−: muèi tan, axit m¹nh, baz¬ m¹nh... §Ó viÕt ®−îc c¸c ph−¬ng tr×nh ®iÖn ly mét c¸ch ®Çy ®ñ c chÝnh x¸c, chóng ta cÇn l−u ý mét sè quy t¾c kinh nghiÖm sau ®©y: Quy t¾c 1: Qu¸ tr×nh khö x¶y ra ë catot + C¸c ion kim lo¹i tõ Al trë vÒ ®Çu d y thùc tÕ kh«ng bÞ khö th nh ion kim lo¹i khi ®iÖn ph©n dung dÞch + C¸c ion sau Al th× bÞ khö th nh kim lo¹i, víi thø tù −u tiªn ng−îc tõ d−íi lªn. Trong ®ã ®Æc biÖt chó ý ion H+ lu«n bÞ khö cuèi cïng trong d y −u tiªn trªn. Quy t¾c 2: Qu¸ tr×nh oxi ho¸ ë anot −u tiªn 1: §ã l c¸c kim lo¹i trung b×nh v yÕu. −u tiªn 2: S2- >I- >Br - >Cl- >OH - - NÕu khi ®iÖn ph©n ë anot chøa ®ång thêi kim lo¹i v anion (ion ©m) th× anion kh«ng bÞ ®iÖn ph©n. - C¸c anion ch−a oxi nh−: NO3- ;SO 4 2- ;CO32- ;SO3 2- ;PO 43- ;ClO 4 - … coi nh− kh«ng ®iÖn ph©n. III - §Þnh luËt ®iÖn ph©n A Q A It m= × = . n F n 96500 Trong ®ã: + m: sè gam d¹ng s¶m phÈm sinh ra trªn ®iÖn cùc + n: sè electron trao ®æi + Q = It: ®iÖn l−îng ®I qua dung dÞch víi c−êng ®é dßnh ®iÖn l I, thêi gian t v cã ®¬n vÞ l culong; I (A); t(gi©y) + F: h»ng sè Faraday; 1F = 96487 C ≈ 96500C A + : gäi l ®−¬ng l−îng ®iÖn ho¸, gäi t¾t l ®−¬ng l−îng, kÝ hiÖu l §. n *** øng dông cña ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n: 1. §iÒu chÕ mét sè kim lo¹i: 2. §iÒu chÕ mét sè phi kim: H2; O2; F2; Cl2 3. §iÒu chÕ mét sè hîp chÊt: KmnO4; NaOH; H2O2, n−íc Giaven… 4. Tinh chÕ mét sè kim lo¹i: Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au… 5. M¹ ®iÖn: §iÖn ph©n víi anot tan ®−îc dïng trong kÜ thuËt m¹ ®iÖn, nh»m b¶o vÖ kim lo¹ikhái bÞ ¨n mßn v t¹o vÎ ®Ñp cho vËt m¹. Trong m¹ ®iÖn, anot l kim lo¹i dïng ®Ó m¹ nh−: Cu, Ag, Au, Cr, Ni.. catot l vËt cÇn ®−îc m¹. Líp m¹ rÊt máng th−êng cã ®é d y tõ: 5.10-5 ®Õn 1.10-3 cm. IV – VËn dông A – Bµi tËp mÉu B i 1: §iÖn ph©n dung dÞch KCl Gi¶i:  → H 2 O ← H + +OH -  Ph−¬ng tr×nh ®iÖn li: KCl  K + +Cl- → + catot: (-): K+; H+, trong ®ã K+ kh«ng bÞ ®iÖn ph©n (theo quy t¾c 1)
  3. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com 2H + +2e → H 2 ↑ K+ → K+ - - + anot (-): OH ; Cl th× thø tù ®iÖn ph©n l : Cl- > OH - (theo quy t¾c 2 – −u tiªn 2) 2Cl- -2e  Cl2 ↑ → OH - → OH - Do ®ã ph−¬ng tr×nh ®iÖn ph©n l : 2KCl + 2H2O  2KOH + H2 ↑ + Cl2 ↑ → dpdd - - 1 NÕu Cl hÕt th× ®Õn l−ît OH tham gia qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n: 2OH - -2e → O 2 ↑ +H 2 O 2 Nh− vËy, ®Õn ®©y n−íc ®iÖn ph©n v KOH ®ãng vai trßn xóc t¸c: 1 H 2 O  H 2 ↑ + O 2 ↑ dpdd KOH → 2 B i 2: §iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 Gi¶i: + catot: (-): Cu2+; H+: Cu2+ +2e → Cu 1 + anot (-): SO 4 2- ; OH - : 2OH - -2e → O 2 ↑ +H 2 O 2 1 Do ®ã ph−¬ng tr×nh ®iÖn ph©n l : CuSO4 + H2O  Cu + H2SO4 + → dpdd O2 ↑ 2 B i 3: §iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 víi an«t l Cu Gi¶i: + catot: (-): Cu2+; H+: Cu2+ +2e → Cu + anot (-): Cu; OH - : Cu – 2e → Cu2+ Nh− vËy, ë catot Cu sinh ra bao nhiªu th× ë anot bÞ tan ra bÊy nhiªu; tr−íc v sau ®iÖn ph©n l−îng CuSO4 kh«ng ®æi. Qu¸ tr×nh n y dïng ®Ó m¹ v tinh luyÖn kim lo¹i nguyªn chÊt. B i 4: §iÖn ph©n dung dÞch hçn hîp CuSO4 a mol v KBr b mol. Gi¶i: H 2O ← H + +OH - ; KBr → K + +Br - ; CuSO 4 → Cu 2+ +SO 42-  →  +catot (-): H + ; K + ; Cu 2+ thø tù ®iÖn ph©n l Cu 2+ >H + cßn K+ kh«ng bÞ ®iÖn ph©n Cu 2+ +2e → Cu hÕt Cu 2+ th× 2H + +2e → H 2 ↑ + Anot (+): OH- ; Br - ; SO42- thø tù ®iÖn ph©n l : Br - >OH- ; cßn SO42- kh«ng bÞ ®iÖn ph©n. 1 Br - -2e → Br2 hÕt Br- th× 2OH - -2e → O 2 ↑ +H 2 O 2 dpdd Ph−¬ng tr×nh ®iÖn ph©n: CuSO 4 +2KBr → Cu+Br2 ↑ +K 2SO 4 dpdd + NÕu: b > 2a th× KBr d− : 2KBr+2H 2O  H 2 ↑ +Br2 ↑ +2KOH → m.n.x 1 CuSO4 + H2O  Cu + H2SO4 + → O2 ↑ dpdd + NÕu: b < 2a th× CuSO4 d−: 2 1 + NÕu b = 2a H 2 O  H 2 ↑ + O 2 ↑ dpdd KOH → 2
  4. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com B i 5: §iÖn ph©n dung dÞch CuCl2, ®iÖn cùc tr¬ b»ng dßng ®iÖn 5A trong 45 phót 20 gi©y.TÝnh khèi l−îng kim lo¹i sinh ra trªn catot v khÝ sinh ra ë anot (ë ®ktc). Gi¶i: dpdd PT ®iÖn ph©n: CuCl2 → Cu+Cl2 ↑ ¸p dông c«ng thøc cã: 64×5×2720 4,512 mCu = =4,512 g → nCl = nCu= =0,0705 mol → VCl =0,0705×22,4=1,5792 lit 2×96500 2 64 2 B - Bµi tËp tù gi¶i B i 1: TiÕn h nh ®iÖn ph©n ®iÖn cùc tr¬, cã m ng ng¨n 1 dung dÞch chøa m(g) hçn hîp CuSO4, NaCl cho tíi khi n−íc b¾t ®Çu ®iÖn ph©n ë c¶ 2 ®iÖn cùc th× dõng l¹i. ë anot thu ®−îc 0,448 lÝt khÝ (®ktc), dung dÞch sau ph¶n øng cã thÓ ho tan tèi ®a 0,68g Al2O3. 1. TÝnh m 2. TÝnh khèi l−îng catot ® t¨ng trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n 3. TÝnh khèi l−îng dung dÞch gi¶m ®I sau qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n. (Gs n−íc bay h¬i kh«ng ®¸ng kÓ) B i 2: Ho tan 12,5g CuSO4.5H2O v o dung dÞch chøa a(g) HCl ®−îc 100ml dung dÞch X. §iÖn ph©n dung dÞch X víi ®iÖn cùc tr¬, dßng ®iÖn 1 chiÒu 5A trong 386 gi©y. 1. ViÕt c¸c PTHH cã thÓ x¶y ra khi ®iÖn ph©n. 2. TÝnh nång ®é mol/l c¸c chÊt tan trong dung dÞch sau ®iÖn ph©n 3. Sau ®iÖn ph©n lÊy ®iÖn cùc ra råi cho v o phÇn dung dÞch 5,9g 1 kim lo¹i M (®øng sau Mg trong d y ®iÖn ho¸). Khi ph¶n øng kÕt thóc, ng−êi ta thu ®−îc 0,672 lÝt khÝ (1,6atm v 54,60C) v läc dung dÞch thu ®−îc 3,26g chÊt r¾n. X¸c ®ônh m v tÝnh a. 4. NÕu kh«ng cho M m tiÕp tôc ®iÖn ph©n , vÒ nguyªn t¾c ph¶i ®iÖn ph©n bao l©u míi thÊy khÝ tho¸t ra ë K. B i 3: Nung ho n to n 45,6g hçn hîp 2 muèi hi®rocacbonat cña kim lo¹i R v R’ thu ®−îc hçn hîp chÊt r¾n A v hçn hîp khÝ B. Cho B hÊp thô hÕt v o 2 lÝt dung dÞch Ba(OH)2 0,3M (d=1,2) thu ®−îc 102,44g kÕt tña. Sau ph¶n øng khèi l−îng dung dÞch cßn 2325,48g v dung dÞch vÉn cã tÝnh baz¬. Ho tan hÕt chÊt r¾n A cÇn 500ml dung dÞch HCl 3,65% th× thu ®−îc 2 muèi clorua cña R v R’ NÕu ®em ®iÖn ph©n nãng ch¶y muèi clorua cña R’ trong A th× cÇn thêi gian t(gi©y) víi c−êng ®é I = 10A. Trong khi ®ã, còng víi thêi gian v c−êng ®é nh− trªn ®em ®iÖn ph©n nãng ch¶y muèi clorua cña R trong A th× ®−îc 11,04g R. a. H y x¸c ®Þnh R, R’ b. TÝnh D cña dung dÞch HCl ® dïng. B i 4: Trong 500ml dung dÞch A chøa 0,4925g mét hçn hîp gåm muèi clorua v hi®roxit cña kim lo¹i kiÒm. Dung dÞch A cã pH =12. Khi ®iÖn ph©n 1/10 dung dÞch A cho ®Õn khi hÕt clo th× thu ®−îc 11,2ml khÝ clo (2730C v 1atm). a) X¸c ®Þnh kim lo¹i b) 1/10 A t¸c dông võa ®ñ víi 25ml dung dÞch CuCl2. T×m nång ®é mol cña dd CuCl2 c) Hái ph¶i ®iÖn ph©n 1/10A trong bao l©u víi I = 96,5A ®Ó ®−îc dung dÞch cã 1 chÊt tan víi pH=13. B i 5: TiÕn h nh ®iÖn ph©n dung dÞch hçn hîp gåm HCl 0,01M + CuCl2 0,1M + NaCl 0,1M, ®iÖn cùc tr¬, m ng ng¨n xèp. VÏ ®å thÞ biÓu diÔn sù biÕn thiªn pH cña dung dÞch theo qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n. 2- B i 6: §iÖn ph©n 100ml dung dÞch chøa Cu2+, Na+; H+; SO 4 cã pH = 1, ®iÖn cùc tr¬. Sau mét thêi gian ®iÖn ph©n, rót ®iÖn cùc ra khái dung dÞch, thÊy khèi l−îng trong dung dÞch gi¶m 0,64 gam v dung dÞch cã m u xanh nh¹t, thÓ tÝch dung dÞch kh«ng ®æi. 1.ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n. 2. TÝnh nång ®é H+ cã trong dung dÞch sau khi ®iÖn ph©n.
  5. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com B i 7: M l kim lo¹i cã tæng sè h¹t c¬ b¶n l 87, X l halogenua. §iÖn ph©n dung dÞch MXa b»ng dßng ®iÖn 5A, ®iÖn cùc tr¬, sau 21 phót 27 gi©y ngõng ®iÖn ph©n, thÊy trªn catot sinh ra 1,9575 gam kimlo¹i M. X¸c ®Þnh tªn kimlo¹i M v nguyªn tè X biÕt MXa cã khèi l−îng ph©n tö l 218,7 B i 8: Nªu ph−¬ng ph¸p t¸ch tõng chÊt sau ra khái hçn hîp: KCl; BaCl2; MgCl2 B i 9: §iÒu chÕ c¸c kimlo¹i tõ hçn hîp sau:NaCl; BaCl2; AlCl3; CuCl2 B i 10: Nh÷ng qu¸ tr×nh n o x¶y ra khi ®iÖn ph©n dung dÞch Cu(NO3)2 b»ng than ch×? Sau ®ã nÕu ®æi chiÒu dßng ®iÖn th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra? B i 11: TÝnh thêi gian ®Ó ®iÖn ph©n dung dÞch NiSO4 b»ng dßng ®iÖn 2A ®Ó phñ kÝn c¶ 2 mÆt mét l¸ kim lo¹i máng cã kÝch th−íc 10 × 10 cm b»ng mét líp niken cã bÒ d y 0,05mm. BiÕt r»ng niken cã khèi l−îng riªng 8,9g/cm3 v hiÖu suÊt ®iÖn ph©n l 90%. B i 12: §iÖn ph©n dung dÞch NaCl cho ®Õn khi hÕt muèi víi dßng ®iÖn 1,61A thÊy hÕt 60phót 1. TÝnh khèi l−îng khÝ tho¸t ra, biÕt r»ng ®iÖn cùc tr¬, m ng ng¨n xèp. 2.Trén dung dÞch sau ®iÖn ph©n víi dung dÞch H2SO4 chøa 0,04 mol råi c« c¹n dung dÞch. TÝnh khèi l−îng muèi khan thu ®−îc. B i 13: §iÖn ph©n 2 lÝt dung dÞch CuSO4 0,5M víi ®iÖn cùc tr¬. Sau mét thêi gian, ngõng ®iÖn ph©n v cho ®i qua dung dÞch sau ®iÖn ph©n mét l−îng d− khÝ A th× thu ®−îc 72gam chÊt kÕt tña m u ®en. BiÕt r»ng, khi ®èt ch¸y A trong oxi d− th× thu ®−îc h¬i n−íc v khÝ B – B l m mÊt m u dung dÞch n−íc brom 1. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c khÝ A, B 2. TÝnh thÓ tÝch khÝ tho¸t ra trªn anot ë ®ktc 3. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HNO3 60% ( d= 1,37g/ml) cÇn thiÕt ®Ó ho tan l−îng kim lo¹i tho¸t ra trªn catot. B i 14: Trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n nh÷ng cation sÏ di chuyÓn vÒ: A. Cùc d−¬ng, ë ®©y x¶y ra sù oxi ho¸ B. Cùc d−¬ng, ë ®©y x¶y ra sù khö C. Cùc ©m, ë ®©y x¶y ra sù oxi ho¸ D. Cùc ©m, ë ®©y x¶y ra sù khö B i 15: Qu¸ tr×nh x¶y ra t¹i c¸c ®iÖn cùc khi ®iÖn ph©n dung dÞch AgNO3 l : A. Cùc d−¬ng : Khö ion NO3- B. Cùc ©m : Oxi ho¸ ion NO3- + C. Cùc ©m : Khö ion Ag D. Cùc d−¬ng : Khö H2O B i 16: Mét dung dÞch X chøa ®ång thêi NaNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Zn(NO3)2, AgNO3. Thø tù c¸c kim lo¹i tho¸t ra ë catot khi ®iÖn ph©n dung dÞch trªn l : A.Ag, Fe,Cu, Zn, Na B. Ag, Fe, Cu, Zn C. Ag, Cu, Fe D.Ag,Cu, Fe, Zn, Na B i 17 Ph¶n øng ®iÖn ph©n nãng ch¶y n o d−íi ®©y bÞ viÕt sai s¶n phÈm? dpnc dpnc A. Al2O3  2Al+3/2O2 → B. 2NaOH  2Na+O2+ H2 → dpnc dpnc C. 2NaCl  2Na+Cl2 → D. CaBr2  Ca + Br2 → B i 18 D y gåm c¸c kim lo¹i ®−îc ®iÒu chÕ trong c«ng nghiÖp b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n hîp chÊt nãng ch¶y cña chóng l . (§H KHèI A 2007) A. Na, Ca, Zn B. Na, Cu, Al C. Na, Ca, Al D. Fe, Ca, Al B i 19: Khi ®iÖn ph©n hçn hîp dung dÞch NaCl v CuSO4 , nÕu dung dÞch sau khi ®iÖn ph©n ho tan ®−îc NaHCO3 th× sÏ x¶y tr−êng hîp n o sau ®©y: A. NaCl d− B. NaCl d− hoÆc CuSO4 d− C. CuSO4 d− D. NaCl v CuSO4 bÞ ®iÖn ph©n hÕt B i 20: §iÖn ph©n dung dÞch chøa a mol CuSO4 v b mol NaCl ( víi ®iÖn cùc tr¬ , cã m ng ng¨n xèp ) . §Ó dung dÞch sau ®iÖn ph©n l m phenolphtalein chuyÓn sang m u hång th× ®iÒu kiÖn cña a v b l ( biÕt ion SO42- kh«ng bÞ ®iÖn ph©n trong dung dÞch ) (§H KHèI b 2007) A. b > 2a B. b =2a C. b < 2a D. 2b =a B i 21: Khi ®iÖn ph©n cã v¸ch ng¨n dung dÞch gåm NaCl, HCl . Sau mét thêi gian ®iÖn ph©n x¸c ®Þnh x¶y ra tr−êng hîp n o sau ®©y, tr−êng hîp n o ®óng : A. Dung dÞch thu ®−îc cã l m quú tÝm hãa ®á B. Dung dÞch thu ®−îc kh«ng ®æi m u quú tÝm C. Dung dÞch thu ®−îc l m xanh quú tÝm D. A, B, C ®Òu ®óng B i 22. øng dông n o d−íi ®©y kh«ng ph¶i l øng dông cña sù ®iÖn ph©n ?
  6. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com A. §iÒu chÕ mét sè kim lo¹i, phi kim v hîp chÊt B. Th«ng qua c¸c ph¶n øng ®Ó s¶n sinh ra dßng ®iÖn C. Tinh chÕ mét sè kim lo¹i nh− Cu, Pb, Zn, Fe, D. M¹ Zn, sn, Ni, Ag, Au... b¶o vÖ v trang trÝ kim Ag, Au... lo¹i B i 23. §iÖn ph©n ®Õn hÕt 0,1 mol Cu (NO3)2 trong dung dÞch víi ®iÖn tùc tr¬, th× sau ®iÖn ph©n khèi l−îng dung dÞch ® gi¶m bao nhiªu gam A. 1,6g B. 6,4g C. 8,0 gam D. 18,8g B i 24. TÝnh thÓ tÝch khÝ (®ktc) thu ®−îc khi ®iÖn ph©n hÕt 0,1 mol NaCl trong dung dÞch víi ®iÖn cùc tr¬, m ng ng¨n xèp. A. 0,024 lit B. 1,120 lit C. 2,240 lit D. 4,489 lit B i 25: §iÖn ph©n dung dÞch CuCl2 víi ®iÖn cùc tr¬ , sau mét thêi gian thu ®−îc 0,32 gam Cu ë catot v mét l−îng khÝ X ë anot. HÊp thô ho n to n l−îng khÝ X trªn v o 200 ml dung dÞch NaOH ë nhiÖt ®é th−êng). Sau ph¶n øng nång ®é NaOH cßn l¹i l 0,05M ( gi¶ thiÕt thÓ tÝch cña dung dÞch NaOH kh«ng thay ®æi). Nång ®é ban ®Çu cña dung dÞch NaOH l . (§H KHèI A 2007) A. 0,15 M B. 0,2M C. 0,1 M D. 0,05M B i 26: §iÖn ph©n 200 ml dung dÞch CuSO4 víi ®iÖn cùc tr¬ b»ng dßng ®iÖn mét chiÒu I = 9,65 A. Khi thÓ tÝch khÝ tho¸t ra ë c¶ hai ®Ön cùc ®Òu l 1,12 lÝt (®ktc) th× dõng ®iÖn ph©n. Khèi l−îng kim lo¹i sinh ra ë katèt v thêi gian ®iÖn ph©n l : A. 3,2gam v 1000 s B. 2,2 gam v 800 s C. 6,4 gam v 3600 s D. 5,4 gam v 1800 s B i 27. ðiÖn ph©n 200ml dd CuSO4 0,5 M v FeSO4 0,5M trong 15 phót víi ®iÖn cùc tr¬ v dßng ®iÖn I= 5A sÏ thu ®−îc ë catot: A. chØ cã ®ång B. Võa ®ång, võa s¾t C. chØ cã s¾t D. võa ®ång võa s¾t víi l−îng mçi kim lo¹i l tèi ®a B i 28: §iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 b»ng ®iÖn cùc tr¬ víi dßng ®iÖn cã c−êng ®é I = 0,5A trong thêi gian 1930 gi©y th× khèi l−îng ®ång v thÓ tÝch khÝ O2 sinh ra l A: 0, 64g v 0,112 lit B: 0, 32g v 0, 056 lÝt C: 0, 96g v 0, 168 lÝt D: 1, 28g v 0, 224 lÝt B i 29: §iÖn ph©n 200ml dung dÞch hçn hîp gåm HCl 0,1M v CuSO4 0,5M b»ng ®iÖn cùc tr¬. Khi ë katèt cã 3,2g Cu th× thÓ tÝch khÝ tho¸t ra ë anèt l A : 0, 56 lÝt B : 0, 84 lÝt C : 0, 672 lÝt D : 0,448 lit B i 30: §iÖn ph©n dd chøa 0,2 mol FeSO4 v 0,06mol HCl víi dßng ®iÖn 1,34 A trong 2 giê (®iÖn cùc tr¬, cã m ng ng¨n). Bá qua sù ho tan cña clo trong n−íc v coi hiÖu suÊt ®iÖn ph©n l 100%. Khèi l−îng kim lo¹i tho¸t ra ë katot v thÓ tÝch khÝ tho¸t ra ë anot (®ktc) lÇn l−ît l : A. 1,12 g Fe v 0, 896 lit hçn hîp khÝ Cl2 , O2. B. 1,12 g Fe v 1, 12 lit hçn hîp khÝ Cl2 v O2. C. 11,2 g Fe v 1, 12 lit hçn hîp khÝ Cl2 v O2. D. 1,12 g Fe v 8, 96 lit hçn hîp khÝ Cl2 v O B i 31: Dung dÞch chøa ®ång thêi 0,01 mol NaCl; 0,02 mol CuCl2; 0,01 mol FeCl3; 0,06 mol CaCl2. Kim lo¹i ®Çu tiªn tho¸t ra ë catot khi ®iÖn ph©n dung dÞch trªn l : A. Fe B. Zn C. Cu D. Ca B i 32: Natri, canxi, magie, nh«m ®−îc s¶n xuÊt trong c«ng nghiÖp b»ng ph−¬ng ph¸p n o: A. Ph−¬ng ph¸p thuû luyÖn. B. Ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn. C. Ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n. D. Ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n hîp chÊt nãng ch¶y. B i 33: ThÓ tÝch khÝ hi®ro sinh ra khi ®iÖn ph©n dung dÞch chøa cïng mét l−îng NaCl cã m ng ng¨n (1) v kh«ng cã m ng ng¨n (2) l : A. b»ng nhau. B. (2) gÊp ®«i (1). C. (1) gÊp ®«i (2). D. kh«ng x¸c ®Þnh. B i 34: Trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n dung dÞch KCl, qu¸ tr×nh n o sau ®©y x¶y ra ë cùc d−¬ng (anot) A. ion Cl− bÞ oxi ho¸. B. ion Cl− bÞ khö. C. ion K+ bÞ khö. D. ion K+ bÞ oxi ho¸.
  7. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com B i 35: §iÖn ph©n víi ®iÖn cùc tr¬ dung dÞch muèi clorua cña kim lo¹i ho¸ trÞ (II) víi c−êng ®é dßng ®iÖn 3A. Sau 1930 gi©y, thÊy khèi l−îng catot t¨ng1,92 gam. Kim lo¹i trong muèi clorua trªn l kim lo¹i n o d−íi ®©y (cho Fe = 56, Ni = 59, Cu = 64, Zn = 65) A. Ni B. Zn C. Cu D. Fe B i 36: §iÖn ph©n dïng ®iÖn cùc tr¬ dung dÞch muèi sunfat kim lo¹i ho¸ trÞ II víi c−êng ®é dßng ®iÖn 3A. Sau 1930 gi©y thÊy khèi l−îng catot t¨ng 1,92 gam, Cho biÕt tªn kim lo¹i trong muèi sunfat (cho Fe = 56, Ni = 59, Cu = 64, Zn = 65) A. Fe B. Ca C. Cu D. Mg B i 37: §iÒu n o l kh«ng ®óng trong c¸c ®iÒu sau: A. §iÖn ph©n dung dÞch NaCl thÊy pH dung dÞch t¨ng dÇn B. §iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 thÊy pH dung dÞch gi¶m dÇn C. §iÖn ph©n dung dÞch NaCl + CuSO4 thÊy pH dung dich kh«ng ®æi D. §iÖn ph©n dung dÞch NaCl + HCl thÊy pH dung dÞch t¨ng dÇn (coi thÓ tÝch dung dÞch khi ®iÖn ph©n l kh«ng ®æi, khi cã mÆt NaCl th× dïng thªm m ng ng¨n) B i 38 §iÖn ph©n dung dÞch chøa a mol CuSO4 v b mol NaCl (víi ®iÖn cùc tr¬ cã m ng ng¨n xèp). §Ó dung dÞch sau khi ®Þªn ph©n l m phenolphtalein chuyÓn sang m u hång th× ®iÒu kiÖn cña a v b l (biÕt ion SO42- kh«ng bÞ ®iÖn ph©n trong dung dÞch) A. b > 2a B. b = 2a C. b < 2a D. 2b = a B i 39: TiÕn h nh ®iÖn ph©n ho n to n dung dÞch X chøa AgNO3 v Cu(NO3)2 thu ®−îc 56 gam hçn hîp kim lo¹i ë catot v 4,48 lÝt khÝ ë anot (®ktc). Sè mol AgNO3 v Cu(NO3)2 trong X lÇn l−ît l (cho Ag = 108, Cu = 64) A. 0,2 v 0,3 B. 0,3 v 0,4 C. 0,4 v 0,2 D. 0,4 v 0,2 B i 40: §iÖn ph©n 100ml dung dÞch A chøa ®ång thêi HCl 0,1M v NaCl 0,2 M víi ®iÖn cùc tr¬ cã m ng ng¨n xèp tíi khi ë anot tho¸t ra 0,224 lÝt khÝ (®ktc) th× ngõng ®iÖn ph©n. Dung dÞch sau khi ®iÖn ph©n cã pH (coi thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ) l A. 6 B. 7 C. 12 D. 13 B i 41: §iÖn ph©n ®Õn hÕt 0,1 mol Cu(NO3)2 trong dung dÞch víi ®iÖn cùc tr¬, th× sau ®iÖn ph©n khèi l−îng dung dÞch ® gi¶m bao nhiªu gam ? ( cho Cu = 64; O = 16) A. 1,6 gam B. 6,4 gam C. 8,0 gam D. 18,8 gam B i 42: §iÒu chÕ Cu tõ dung dÞch Cu(NO3)2 b»ng ph−¬ng ph¸p n o th× thu ®−îc Cu tinh khiÕt 99,999% ? A. Ph−¬ng ph¸p thñy luyÖn. B. Ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn C. Ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n D. C¶ A, B, C B i 43: Khi ®iÖn ph©n 25,98 gam iotua cña mét kim lo¹i X nãng ch¶y, th× thu ®−îc 12,69 gam iot. Cho biÕt c«ng thøc muèi iotua A. KI B. CaI2 C. NaI D. CsI B i 44: Trong c«ng nghiÖp natri hi®roxit ®−îc s¶n xuÊt b»ng ph−¬ng ph¸p A. ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl, kh«ng cã m ng ng¨n ®iÖn cùc B. ®iÖn ph©n dung dÞch NaNO3, kh«ng cã m ng ng¨n ®iÖn cùc C. ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl, cã m ng ng¨n ®iÖn cùc D. ®iÖn ph©n NaCl nãng ch¶y B i 45:§iÖn ph©n dung dÞch CuCl2 víi ®iÖn cùc tr¬, sau mét thêi gian thu ®−îc 0,32 gam Cu ë catot v mét l−îng khÝ X ë anot. HÊp thô ho n to n l−îng khÝ X trªn v o 200 ml dung dÞch NaOH (ë nhiÖt ®é th−êng). Sau ph¶n øng, nång ®é NaOH cßn l¹i l 0,05M (gi¶ thiÕt thÓ tÝch dung dÞch kh«ng thay ®æi). Nång ®é ban ®Çu cña dung dÞch NaOH l (cho Cu = 64) A. 0,15M B. 0,2M C. 0,1M D. 0,05M B i 46: Ho tan 40 gam muèi CdSO4 bÞ Èm v o n−íc. §Ó ®iÖn ph©n hÕt ca®imi trong dung dÞch cÇn dïng dßng ®iÖn 2,144A v thêi gian 4 giê. PhÇn tr¨m n−íc chøa trong muèi l A. 18,4% B. 16,8% C. 18,6% D. 16%
  8. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com B i 47: §iÖn ph©n 300ml dung dÞch CuSO4 0,2M víi c−êng ®é dßng ®iÖn l 3,86A. Khèi l−îng kim lo¹i thu ®−îc ë catot sau khi ®iÖn ph©n 20 phót l (cho Cu = 64; S = 32; O = 16) A. 1,28 gam B.1,536 gam C. 1,92 gam D. 3,84 gam B i 48: §iÖn ph©n dung dÞch MSO4 khi ë anot thu ®−îc 0,672 lÝt khÝ (®ktc) th× thÊy khèi l−îng catot t¨ng 3,84 gam. Kim lo¹i M l (cho Cu = 64; Fe = 56; Ni = 59; Zn = 65) A. Cu B. Fe C. Ni D. Zn B i 49: §iÖn ph©n nãng ch¶y muèi clorua cña kim lo¹i M, ë anot thu ®−îc 1,568 lÝt khÝ (®ktc), khèi l−îng kim lo¹i thu ®−îc ë catot l 2,8 gam. Kim lo¹i M l A. Mg B. Na C. K D. Ca B i 50: Cã 200ml dung dÞch hçn hîp Cu(NO3)2 v AgNO3. §Ó ®iÖn ph©n hÕt ion kim lo¹i trong dung dÞch cÇn dïng dßng ®iÖn 0,402A, thêi gian 4 giê, trªn catot tho¸t ra 3,44 gam kim lo¹i. Nång ®é mol/lit cña Cu(NO3)2 v AgNO3 l A. 0,1 v 0,2 B. 0,01 v 0,1 C. 0,1 v 0,01 D. 0,1 v 0,1 B i 51: TiÕn h nh ®iÖn ph©n (cã m ng ng¨n xèp) 500 ml dung dÞch chøa hçn hîp HCl 0,02M v NaCl 0,2M. Sau khi ë anot bay ra 0,448 lÝt khÝ (ë ®ktc) th× ngõng ®iÖn ph©n. CÇn bao nhiªu ml dung dÞch HNO3 0,1M ®Ó trung ho dung dÞch thu ®−îc sau ®iÖn ph©n A. 200 ml B. 300 ml C. 250 ml D. 400 ml B i 52: Ho tan 1,28 gam CuSO4 v o n−íc råi ®em ®iÖn ph©n tíi ho n to n, sau mét thêi gian thu ®−îc 800 ml dung dÞch cã pH = 2. HiÖu suÊt ph¶n øng ®iÖn ph©n l A. 62,5% B. 50% C. 75% D. 80% B i 53: Ho tan 5 gam muèi ngËm n−íc CuSO4.nH2O råi ®em ®iÖn ph©n tíi ho n to n, thu ®−îc dung dÞch A. Trung ho dung dÞch A cÇn dung dÞch chøa 1,6 gam NaOH. Gi¸ trÞ cña n l A. 4 B. 5 C. 6 D. 8 B i 54: §iÖn ph©n dung dÞch mét muèi nitrat kim lo¹i víi hiÖu suÊt dßng ®iÖn l 100%, c−êng ®é dßng ®iÖn kh«ng ®æi l 7,72A trong thêi gian 9 phót 22,5 gi©y. Sau khi kÕt thóc khèi l−îng catot t¨ng lªn 4,86 gam do kim lo¹i b¸m v o. Kim lo¹i ®ã l A. Cu B. Ag C. Hg D. Pb B i 55: TiÕn h nh ®iÖn ph©n (cã m ng ng¨n xèp) dung dÞch X chøa hçn hîp gåm 0,02 mol HCl v 0,05 mol NaCl víi C−êng ®é dßng ®iÖn l 1,93A trong thêi gian 3000 gi©y, thu ®−îc dung dÞch Y. NÕu cho qu× tÝm v o X v Y th× thÊy (cho H = 1; Cl = 35,5) A. X l m ®á qu× tÝm, Y l m xanh qu× tÝm. B. X l m ®á qu× tÝm, Y l m ®á qu× tÝm. C. X l ®á qu× tÝm, Y kh«ng ®æi m u qu× tÝm. D. X kh«ng ®æi m u qu× tÝm, Y l m xanh qu× tÝm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản