PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC”

Chia sẻ: 010101010101010

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC” VẬT LÝ 12

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC”

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI
PH
TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY
CHIỀU KHÔNG PHÂN
NHÁNH RLC”
Vật Lý 12
LOẠI 1:Viết biểu thức cường độ dòng
điện-hiệu điện thế:
l
1-Tính tổng trở:
R=ρ
-Tính điện trở thuần:
S
Z L = Lω
-Tính cảm kháng:

1
=
ZC
-Tính dung kháng:

Z = R + (Z L − ZC )
2 2
-Tính tổng trở:
*Trường hợp  ghép mạch điện:

Công thức Ghép nối tiếp Ghép song song
1 1 1
R = R1 + R2 + ....
l = + + ....
R =ρ R R1 R2
S
1 1 1
Z L = Z L1 + Z L2 + ..... = + + ......
Z L = Lω Z L Z L1 Z L2
1
ZC = ZC1 + ZC2 + ..... 1 1 1
ZC = = + + .....
Cω Z C Z C1 Z C2
   
Ví dụ:Trường hợp ghép tụ điện
* C1songsongC2 (Cb > C1,C2 )
Cb = C1 + C2 = >C2 = Cb − C1
                       
(Cb < C1 , C2 )
*C1 nối tiếp C2
1 1 1 C1.Cb
= + = >C2 =
Cb C1 C2 C1 −Cb
hayZ Cb = Z C1 + Z C2 = > Z C = Z C − Z C
2 b 1
1 1
Z C2 = => 2 =
C
Z C2 .ω
C2 .ω
   
2­Tính I hoặc U bằng  định luật 
2­T
Ôm:
U
I=
Z

hoặc U0
I0 =
Z
3-Tính độ lệch pha:
3-Tính
Z L − ZC
tgϕ =
R

*Nếu ZL > ZC =>ϕ > 0:u sớm pha hơn i.


*Nếu ZL < ZC =>ϕ < 0:u trễ pha hơn i.


*Nếu ZL = ZC =>ϕ = 0:u cùng pha i.
4-Viết biểu thức cường độ dòng
4-Vi
điện và hiệu điện thế:

*Nếu i= I0 sinωt => u= U0 sin(ωt +ϕ)
với U0 = I0 Z hoặc U0 = U 2
*Nếu u= U0 sinωt => i = I0 sin(ωt - ϕ)
U0
I0 = I 2
I0 =
với hoặc
Z
 TỔNG QUÁT
*Nếu i=I0sin(ωt+ϕi) =>u=U0sin (ωt+ϕi+ϕ)
với U0=I0Z  hoặc                        
U0 = U 2
       
  ϕu = ϕi + ϕ => ϕ = ϕu ­ ϕi 
*Nếu u=U0sin(U t+ϕu) =>i=I0sin (ωt+ϕu­ϕ)
ω
I0 = I 2
I0 = 0
với                           hoặc                         
Z

        ϕi  = ϕu­ ϕ => ϕ = ϕu ­ ϕi  
CHÚ Ý:Nếu đoạn mạch thiếu phần tử nào 
thì cho giá trị “trở kháng” đó bằng 0 trong 
các công thức tính

Đoạn          RL      RC              LC
mạch
Z L − ZC
R +Z
2 2
Z R +Z
2 2
C
L

Z L > Z C = >tgϕ = + ∞
ZC
ZL −
tgϕ R Z L < Z C = >tgϕ = −∞
R

ϕ>0: u sớm ϕ Z C = >ϕ = π / 2
ϕ
pha hơn i pha hơn i Z L < Z C = >ϕ = −π / 2
   
LOẠI 2:Xác định R,L,C trong
LO
mạch nối tiếp
1-Công suất P của dòng điện xoay chiều:
P=UI cos ϕ với cos ϕ :hệ số công suất
(Chỉ có R tiêu thụ điện năng)
P=RI2 =URI
P R UR
2-Hệ số công suất:cos ϕ = ==
UI Z R

3-Nhiệt lượng tỏa ra trên mạch (trên điện trở )
Q = RI t2
PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

Nếu cho Sử dụng công thức Chú ý

Cho n dữ kiện tìm
Cđhd I và U U R U L UC
I= = = = được (n-1) ẩn số.
Z R ZL ZC
hđthd U
R
Z − ZC cos ϕ = ThườngR
tgϕ = L
Độ lệch hoặc Z=
Z
R
tính cos ϕ
pha ϕ với định luật Ôm
Công suất P=UIcosϕ =RI2 hoặc Thường sử dụng
để tính I = P
P hoặc Q=RI t2
R
rồi áp dụng định
nhiệt
Với định luật Ôm
luật Ôm tính Z
lượng Q
LOẠI 3:Liên hệ giữa các hiệu
điện thế hiệu dụng:
U = U + (U L − U C )
2 2
1-Sử dụng công thức: R
2-Áp dụng cho từng đoạn mạch thành lập các
phương trình(1),(2),(3)….
3-Lấy các phương trình trừ cho nhau:(1)-(2);(1)-
(3)…….
4-Thay số vào tìm kết quả,thường là phương
trình bậc 2,nếu ZL,ZC thường loại giá trị âm.
LOẠI 4:Hiện tượng cộng hưởng:
LO
1-Cộng hưởng điện:
1
khi ZL=ZC => Lω = Cω
U U
I max = =
Z min R
1
ω=
hay
LC

tức ϕ = 0(u cùng pha i) hay cos ϕ =1(hệ số
công suất cực đại)
2-Ứng dụng:Tìm L,C,f khi
2-


-Số chỉ Ampe kế cực đại.
-Cường độ dòng điện và hiệu điện thế
cùng pha.
-Hệ số công suất cực đại, công suất cực
đại.
-Để mạch có cộng hưởng.
•CÂU HỎI
KHÁN GIẢ
Vì sao điều lệnh quân đội đều cấm các

đoàn quân đi đều bước khi qua cầu?

• Khi tần số bước đi của đoàn
quân trùng với tần số dao
động riêng của chiếc cầu
làm biên độ dao động tăng
lên đến giá trị cực đại , gây
ra hiện tượng cộng hưởng.
=>cầu bị gãy.
Sóng điện từ do nhà vật lý nào phát
Sóng
minh, về sau được ai kiểm nghiệm là
đúng?

• Do Macxoen phát minh bằng lý thuyết.
10 năm sau khi Macxoen mất Hecxơ
là người đầu tiên phát hiện sóng điện
từ bằng thí nghiệm.Kết quả tìm được
hoàn toàn phù hợp với những tiên
đoán của Macxoen.
Mạch điện xoay chiều trong gia đình được tạo ra từ
đâu ? Đây là dòng điện xoay chiều 1 pha hay 3
đâu là
pha? Những khu nhà dùng dòng điện xoay chiều ba
pha để thắp đèn nếu có một pha bị nổ cầu chì thì
các đèn ở hai pha khác như thế nào?
Mạch điện sinh hoạt trong gia đình được
*
tạo ra từ máy phát điện xoay chiều 3
pha.Đó là một pha điện của dòng điện
xoay chiều ba pha.
*Khu nhà dùng dòng điện xoay chiều ba
pha để thắp đèn, nếu có một pha bị nổ
cầu chì thì các đèn ở hai pha còn lại sáng
như cũ.
Một người soi gương thấy
ảnh trong gương lớn gấp ba
lần vật.Hỏi đó là gương gì?
Khi đó vật đặt ở đâu?


*Gương cầu lõm, vật đặt
trong tiêu điểm F.
Hiiện tượng nhật thực, nguyệt
H
thực được giải thích dựa vào
định luật nào trong vật lý ?Phát
át
biiểu định luật đó.
b
*Định luật truyền thẳng ánh sáng:Trong
một môi trường trong suốt và đồng
tính , ánh sáng truyền theo đường
thẳng.
Khi các nhạc cụ cùng tấu lên một
Khi
bản nhạc ở cùng độ cao ta vẫn phân
biệt được âm thanh phát ra của từng
nhạc cụ, đặc tính sinh lý đó của âm
là gì?Nó được hình thành trên cơ sở
đặc tính vật lý nào ?

Âm sắc , được hình thành trên cơ
sở đặc tính vật lý là tần số và
biên độ.
Chiếc đũa nhúng trong nước bị gãy khúc ngay 
mặt phân cách ,nó tuân theo định luật nào trong 
vật lý?Phát biểu định luật đó.
*Định luật khúc xạ ánh sáng:
­Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia 
pháp tuyến so với tia tới.
­Đối với một cặp môi trường trong suốt nhất định thì tỉ số 
giữa sin của góc tới(sin i)với sin của góc khúc xạ(sin 
r)luôn luôn là một hằng số không đổi. Số không đổi 
này phụ thuộc vào bản chất của hai môi trường và 
được gọi là chiết suất tỉ đối của môi trường chứa tia 
khúc xạ(môi trường 2) đối với môi trường chứa tia 
tới(môi trường 1) 
BÀI TẬP 3
   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản