Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm và đề ôn thi_Part 3

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

1
119
lượt xem
50
download

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm và đề ôn thi_Part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương pháp giải nhanh trắc nghiệm và đề ôn thi_part 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm và đề ôn thi_Part 3

 1. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Part: 3 THI TH TUY N SINH I H C MÔN HÓA H C THI ÔN T P HÓA H C 12 THI TH TUY N SINH I H C VÀ CAO NG MÃ : 215 Môn thi: HÓA H C ( thi này g m có 6 trang) Th i gian làm bài: 90 phút (Không k th i gian phát ) H và tên h c sinh: ............................................................................................................................................... S báo danh: ............................................................................................................................................................ LUY N THI S 1 PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 Câu, t câu 1 n câu 40) Câu 1: Nung x mol Fe trong không khí m t th i gian thu ư c 16,08 gam h n h p H g m 4 ch t r n (Fe và 3 oxit c a nó). Hòa tan h t lư ng h n h p H trên b ng dung d ch HNO3 loãng, thu ư c 672 ml khí NO duy nh t ( ktc). Tr s c a x là: A. 0,15 B. 0,21 C. 0,24 D. 0,19 Câu 2: Cho r t ch m t ng gi t dung d ch HCl vào dung d ch Na2CO3. Ta nh n th y: A. Có hi n tư ng s i b t khí CO2 ngay, cho n khi h t Na2CO3. B. Không có xu t hi n b t khí vì cho t t dung d ch HCl nên ch t o mu i axit NaHCO3. C. Lúc u chưa th y xu t hi n b t khí, sau m t lúc, m i th y b t khí thoát ra. D. T t c u sai vì còn ph thu c vào y u t có un nóng dung d ch thí nghi m hay không. Câu 3: Hòa tan hoàn toàn a gam FexOy b ng dung d ch H2SO4 m c nóng v a , có ch a 0,075 mol H2SO4, thu ư c b gam m t mu i và có 168 ml khí SO2 ( ktc) duy nh t thoát ra. Tr s c a a, b là: A. 9g, 3,48g B. 6,6g, 1,08g C. 4,64g, 3,48g D. 12g, 1,08g Câu 4: Cho r t t t dung d ch Na2CO3 vào dung d ch HCl. Ch n phát bi u úng nh t: A. Th y có b t khí thoát ra. B. Không có b t khí thoát ra lúc u, vì t o mu i axit NaHCO3, sau m i có b t khí CO2 thoát ra C. Do CO2 t o ra ph n ng v i Na2CO3 t o mu i axit, nên lúc u chưa t o khí thoát ra. D. B và C u úng Câu 5: H n h p A g m hai kim lo i ki m hai chu kỳ liên ti p nhau. Hòa tan 0,37 gam h n h p A trong nư c dư, thu ư c dung d ch X. Cho 100 ml dung d ch HCl 0,4M vào dung d ch X, ư c dung d ch Y. trung hòa v a lư ng axit còn dư trong dung d ch Y, c n thêm ti p 100 ml dung d ch NaOH 1M có ch a. Hai kim lo i ki m trên là: A. Li – Na B. Na – K C. K – Rb D. Rb – Cs Câu 6: Nh t t dung d ch NaOH vào dung d ch Zn(NO3)2, ta nh n th y: A. Th y xu t hi n k t t a r i tan ngay. B. Lúc u dung d ch c, khi cho dung d ch Xút dư vào thì th y dung d ch tr l i trong su t. C. Lúc u dung d ch c là do có t o Zn(OH)2 không tan, sau ó v i ki m dư, nó t o ph c ch t [Zn(NH3)4]2+ tan, nên dung d ch tr l i trong. D. A và C u úng. Câu 7: Axit xitric (acid citric, có nhi u trong chanh) có h ng s phân ly ion Ka1 = 7,1.10-4. N u ch ý n s phân ly ion c a ch c axit th nh t thì pH c a dung d ch axit xitric có n ng 0,1M và i n ly c a dung d ch axit này b ng: A. pH = 2,09; α = 8,08% C. pH = 3,15; α = 5,2% B. pH = 1,83; α = 8,5% D. pH = 2,10; α = 7,5% Câu 8: X là m t kim lo i. Hòa tan h t 3,24 gam X trong 100 ml dung d ch NaOH 1,5M, thu ư c 4,032 lít H2 ( ktc) và dung d ch D. X là: A. Zn B. Al C. Cr D. K Câu 9: tách Ag ra kh i h n h p Fe, Cu, Ag, thì ta có th dùng dung d ch: A. HCl B. NH3 C. Fe(NO3)3 D. HNO3 c Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 40
 2. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 10: Kh hoàn toàn m t oxit s t nguyên ch t b ng CO dư nhi t cao. K t thúc ph n ng, kh i lư ng ch t r n gi m i 27,58%. Oxit s t ã dùng là: A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. A, B, C úng Câu 11: Tính oxi hóa c a các ion ư c x p theo th t gi m d n như sau: A. Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Al3+ > Mg2+ C. Al3+ > Mg2+ > Fe3+ > Fe2+ > Cu2+ B. Mg2+ > Al3+ > Fe2+ > Fe3+ > Cu2+ D. Fe3+ > Fe 2+ > Cu 2+ > Al3+ > Mg2+ Câu 12: Hòa tan h n h p hai khí: CO2 và NO2 vào dung d ch KOH dư, thu ư c h n h p g m các mu i: A. KHCO3, KNO3 C. KHCO3, KNO3, KNO2 B. K2CO3, KNO3, KNO2 D. K2CO3, KNO3 Câu 13: Trư ng h p không x y ra ph n ng là: A. (NH4)2CO3(dd) + Ca(OH)2(dd) C. NH3 + Cl2 B. Cu + NaNO3(dd) + HCl(dd) D. NaCl(dd) + I2(dd) Câu 14: Cho dung d ch NaOH lư ng dư vào 100 ml dung d ch FeCl2 có n ng C (mol/l), thu ư c m t k t t a. em nung k t t a này trong chân không cho n kh i lư ng không i, thu ư c m t ch t r n, em hòa tan h t lư ng ch t r n này b ng dung d ch HNO3 loãng, có 112cm3 khí NO (duy nh t) thoát ra ( ktc). Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s c a C là: A. 0,10 B. 0,15 C. 0,20 D. 0,05 Câu 15: Cho m t lư ng mu i FeS2 tác d ng v i lư ng dư dung d ch H2SO4 loãng, sau khi k t thúc ph n ng, th y còn l i m t ch t r n. Ch t r n này là: A. FeS2 chưa ph n ng h t C. Fe2(SO4)3 B. FeS D. S Câu 16: Ph n ng gi a Toluen v i Kali pemanganat trong môi trư ng axit Sunfuric x y ra như sau: CH3 + KMnO4 + H2SO4 COOH + MnSO4 + K 2SO4 + H2O H s cân b ng (t i gi n) tương ng các ch t: ch t oxi hóa, ch t kh và axit l n lư t là: A. 5, 6, 9 B. 6, 5, 8 C. 3, 5, 9 D. 6, 5, 9 Câu 17: V i công th c phân t C9H12, s ng phân thơm có th có là: A. 8 B. 9 C. 10 D. 7 Câu 18: Cho h n h p A g m các hơi và khí: 0,1 mol Benzen ; 0,2 mol Toluen ; 0,3 mol Stiren và 1,4 mol Hi ro vào m t bình kín, có ch t xúc tác Ni. un nóng bình kín m t th i gian, thu ư c h n h p B g m các ch t: Xiclohexan, Metyl xiclohexan, Etyl xiclohexan, Benzen, Toluen, Etyl benzen và Hi ro. t cháy hoàn toàn lư ng h n h p B trên, r i cho h p th h t s n ph m cháy vào bình ng dung d ch nư c vôi có dư, h p th h t s n ph m cháy. tăng kh i lư ng bình ng nư c vôi là: A. 240,8 gam C. 193,6 gam B. 260,2 gam D. Không d ki n tính Câu 19: A có công th c d ng CnH2n -8. A có th là: A. Aren ng ng Benzen B. Aren ng ng Phenyl axetilen C. Hi rocacbon có hai liên k t ôi và m t liên k t ba m ch h D. Hi rocacbon m ch h có hai liên k t ba và m t liên k t ôi Câu 20: A là m t ch t h u cơ mà khi t cháy ch t o khí Cacbonic và hơi nư c, trong ó th tích CO2 g p ôi th tích hơi nư c ( o cùng i u ki n v nhi t và áp su t). A có th là: A. Axit Oxalic C. C5H5O3 B. imetyl Oxalat D. CnHnOz v i n: s nguyên dương ch n Câu 21: H n h p A g m Etan, Etilen, Axetilen và Buta-1,3- ien. t cháy h t m gam h n h p A. Cho s n ph m cháy h p th vào dung d ch nư c vôi dư, thu ư c 100 gam k t t a và kh i lư ng dung d ch nư c vôi sau ph n ng gi m 39,8 gam. Tr s c a m là: A. 58,75g B. 13,8g C. 60,2g D. 37,4g Câu 22: A là m t h p ch t h u cơ ch a 4 nguyên t C, H, O, N. Thành ph n ph n trăm kh i lư ng nguyên t C, H, N l n lư t là: 34,29% ; 6,67% ; 13,33%. CTPT c a A cũng là công th c ơn gi n c a nó. CTPT c a A là: A. C9H19N3O6 B. C3H7NO3 C. C6H5NO2 D. C8H5N2O4 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 41
 3. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 23: pH c a dung d ch CH3COOH 0,1M 25˚C có i n ly 1,3% là: A. 3,9 B. 1,0 C. 2,9 D. 2,1 Câu 24: dài liên k t gi a C và O trong ba ch t: CH4O, CH2O và CH2O2 ư c s p theo th t tăng d n như sau: A. CH4O < CH2O < CH2O2 C. CH2O2 < CH4O < CH2O B. CH2O < CH2O2 < CH4O D. CH2O < CH4O < CH2O2 Câu 25: A là m t hi rocacbon, hơi A n ng hơn khí metan 5,75 l n ( o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t). A phù h p sơ sau: Cl2 dd NaOH CuO O2 A B C D E as to to Mn 2 KMnO4/H2SO4 A. A là hi rocacbon thơm, B là d n xu t Clo, C là phenol, D là an ehit, E là axit h u cơ. B. A là Toluen, E là axit Benzoic. C. A không th là m t hi rocacbon thơm D. T t c u sai Câu 26: M t chai rư u m nh có dung tích 0,9 lít ch a y rư u 40˚. Etanol có t kh i 0,79 g/ml. Kh i lư ng Glucozơ c n dùng lên men i u ch ư c lư ng rư u có trong chai rư u trên là: (cho bi t hi u su t ph n ng lên men rư u này là 80%): A. 695,5 gam B. 1391 gam C. 445, 15 gam D. 1408,69 gam Câu 27: H n h p E g m 3 este a ch c c a axit oxalic và hai rư u ơn ch c, no, m ch h , ng ng k ti p. Th c hi n ph n ng xà phòng hóa hoàn toàn 4,8 gam h n h p E b ng dung d ch xút v a thì th y ã dùng h t 19,48 ml dung d ch NaOH 11% (có kh i lư ng riêng 1,12 g/ml). Công th c c a hai rư u t o nên h n h p E là: A. CH3OH, C2H5OH C. C2H5OH, C3H7OH B. C4H9OH, C5H11OH D. C5H11OH, C6H13OH Câu 28: Ch t h u cơ A có công th c phân t là C4H10O. A phù h p v i sơ ph n ng dư i ây: -H2O Br 2 +H2O + CuO Xeton ña chöù c A A1 A2 A3 o H2SO4 (ñ); t o OH t hai nhoù chöù m c Trong sơ trên, A là: A. Rư u n-butylic C. Rư u isobutylic B. Rư u sec-butylic D. Rư u tert-butylic Câu 29: A là m t rư u ơn ch c không no, có ch a m t liên k t ôi trong phân t , m ch h . Khi t cháy m t th tích hơi A thì thu ư c 4 th tích khí CO2 (các th tích o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t). A có th ng v i bao nhiêu ch t (bao nhiêu công th c c u t o) phù h p v i gi thi t trên: (Cho bi t nhóm –OH g n vào C mang n i ôi không b n) A. 3 ch t B. 4 ch t C. 5 ch t D. 6 ch t Câu 30: Hai ch t A, B u ư c t o b i ba nguyên t C, H, O. t cháy A, cũng như B u t o CO2 và H2O có t l kh i lư ng như nhau, mcacbonic : mnư c = 11 : 6. T A có th i u ch B qua hai giai o n: H2SO4 (ñ) dd KMnO4 A A' B 180 0 C A, B l n lư t là: A. C2H5OH ; HO-CH2-CH2-OH C. C3H7OH ; C2H5COOH B. CH3CH2CH2OH ; CH3CHOHCH2OH D. C4H8(OH)2 ; C4H6(OH)4 Câu 31: Cho m t inh s t lu ng dư vào 20 ml dung d ch mu i nitrat kim lo i X có n ng 0,1M. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, t t c kim lo i X t o ra bám h t vào inh s t còn dư, thu ư c dung d ch D. Kh i lư ng dung d ch D gi m 0,16 gam so v i dung d ch nitrat X lúc u. Kim lo i X là: A. ng (Cu) C. Niken (Ni) B. Th y ngân (Hg) D. M t kim lo i khác Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 42
 4. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 32: Nguyên t nào có bán kính ion nh hơn bán kính nguyên t tương ng? A. Clo B. Lưu huỳnh C. Neon D. Natri Câu 33: Ph n ng nhi t nhôm là ph n ng: A. Nhôm b oxi hóa t o nhôm oxit khi un nóng trong không khí. B. Ion nhôm b kh t o nhôm kim lo i catot bình i n phân khi i n phân nhôm oxit nóng ch y. C. Nhôm y ư c kim lo i y u hơn nó ra kh i oxit kim lo i nhi t cao. D. Nhôm y ư c các kim lo i y u hơn nó ra kh i dung d ch mu i. Câu 34: Xét ph n ng: Br2 + 2KI  → 2KBr + I2 A. KI b oxi hóa, s oxi hóa c a nó tăng C. KI b kh , s oxi hóa c a nó tăng B. KI b oxi hóa, s oxi hóa c a nó gi m D. KI b kh , s oxi hóa c a nó gi m Câu 35: Cho 624 gam dung d ch BaCl2 10% vào 200 gam dung d ch H2SO4 (có dư). L c b k t t a, l y dung d ch cho tác d ng v i lư ng dư dung d ch Pb(CH3COO)2, thu ư c 144 gam k t t a. N ng % c a dung d ch H2SO4 lúc u là: A. 24,5% B. 14,7% C. 9,8% D. 37,987% Câu 36: Th t nhi t sôi tăng d n c a các hi rohalogenua như sau: A. HF < HCl < HBr < HI C. HCl < HF < HBr < HI B. HCl < HBr < HI < HF D. HI < HBr < HCl < HF Câu 37: Ngư i ta tr n m1 gam dung d ch ch a ch t tan A, có n ng ph n trăm là C1, v i m2 gam dung d ch ch a cùng ch t tan, có n ng ph n trăm là C2, thu ư c dung d ch có n ng ph n trăm C. Bi u th c liên h gi a C, C1, C2, m1, m2 là: m C − C2 m C − m2C2 m C − m2C2 m C − C1 A. 1 = B. C = 1 1 C. C = 1 1 D. 1 = m2 C1 − C m2 − m1 m1 − m2 m2 C2 − C Câu 38: Vitamin A (Retinol) là m t vitamin không tan trong nư c mà hòa tan trong d u E. t béo). Nhi t (ch nóng ch y c a vitamin A kho ng 63˚C. Công th c c a vitamin A là CH3 OH H3C CH3 CH3 CH3 Ph n trăm kh i lư ng c a hi ro có trong vitamin A là: A. 9,86% B. 10,49% C. 11,72% D. 5,88% Câu 39: H n h p khí A g m 0,2 mol Axetilen; 0,3 mol Etilen; 0,3 mol Metan và 0,7 mol Hi ro. Nung nóng h n h p A, có Ni làm xúc tác, thu ư c 28 lít h n h p khí B ( ktc). Hi u su t H2 ã c ng vào các Hi rocacbon không no là: A. 35,71 % B. 40,25 % C. 80,56 % D. 100,0 % Câu 40: Xét các ch t: (I): CH3COOH ; (II): CH3CH2OH ; (III): C6H5OH (phenol) ; (IV): HO-C2H4-OH ; (V): H2O. S linh ng c a nguyên t H trong nhóm –OH các ch t tăng d n theo th t sau: A. (II) < (V) < (IV) < (III) < (I) C. (V) < (II) < (IV) < (III) < (I) B. (II) < (IV) < (V) < (III) < (I) D. (III) < (V) < (IV) < (II) < (I) PH N RIÊNG CHO CÁC THÍ SINH (Thí sinh ch ư c ch n m t trong hai ph n) A. Chương trình chu n: (t câu 41 n câu 50) Câu 41: Các ch t nào có th cùng t n t i trong m t dung d ch? A. (NH4)2CO3; K2SO4; Cu(CH3COO)2 C. HCOONa; Mg(NO3)2; HCl B. Zn(NO3)2; Pb(CH3COO)2; NaCl D. Al2(SO4)3; MgCl2; Cu(NO3)2 Câu 42: em nung 116 gam qu ng Xi erit (ch a FeCO3 và t p ch t trơ) trong không khí (coi như ch g m oxi và nitơ) cho n kh i lư ng không i. Cho h n h p khí sau ph n ng h p th vào bình ng dung d ch nư c vôi có hòa tan 0,4 mol Ca(OH)2, trong bình có t o 20 gam k t t a. N u un nóng ph n dung d ch, sau khi l c k t t a, thì th y có xu t hi n thêm k t t a n a. Hàm lư ng (Ph n trăm kh i lư ng) FeCO3 có trong qu ng Xi erit là: A. 50% B. 90% C. 80% D. 60% Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 43
 5. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 43: Cho 3,2 gam b t lưu huỳnh (S) vào m t bình kín có th tích không i, có m t ít ch t xúc tác r n V2O5 (các ch t r n chi m th tích không áng k ). S mol O2 cho vào bình là 0,18 mol. Nhi t c a bình lúc u là 25˚C, áp su t trong bình là p1. T o m i l a t cháy h t lưu huỳnh. Sau ph n ng gi nhi t bình 442,5˚C, áp su t trong bình b y gi p2 g p ôi áp su t p1. Hi u su t chuy n hóa SO2 t o SO3 là: A. 40% B. 50% C. 60% D. 100% Câu 44: Tr n 100 ml dung d ch KOH 0,3M v i 100 ml dung d ch HNO3 có pH = 1, thu ư c 200 ml dung d ch A. Tr s pH c a dung d ch A là: A. 1,0 B. 0,7 C. 13,3 D. 13,0 Câu 45: em nung m gam h n h p A ch a hai mu i cacbonat c a hai kim lo i u thu c phân nhóm chính nhóm II trong b ng h th ng tu n hoàn, thu ư c x gam h n h p B g m các ch t r n và có 5,152 lít CO2 thoát ra. Th tích các khí u o ktc. em hòa tan h t x gam h n h p B b ng dung d ch HCl thì có 1,568 lít khí CO2 thoát ra n a và thu ư c dung d ch D. em cô c n dung d ch D thì thu ư c 30,1 gam h n h p hai mu i khan. Tr s c a m là: A. 26,80 gam B. 27,57 gam C. 30,36 gam D. 27,02 gam Câu 46: M t h n h p X g m m t hi rocacbon A (hi n di n d ng khí i u ki n thư ng) và khí oxi có dư. B t tia l a i n t cháy hoàn toàn h n h p X. Sau ph n ng cháy, thu ư c h n h p khí và hơi B, trong ó có 40% th tích CO2, 30% th tích hơi nư c. A là: A. Buta-1,3- ien C. Axetilen B. Etilen D. Metylaxetilen Câu 47: Dung d ch CH3COOH 0,1M có i n ly 1,3% 25˚C. T ng s ion CH3COO-, H+ do CH3COOH phân ly ra trong 10 ml dung d ch CH3COOH 0,1M 25˚C là: A. 2,6.10-5 B. 1,56.1019 C. 1,3.10-5 D. 1,566.1021 Câu 48: Polyeste là m t lo i tơ s i t ng h p, nó ư c t o ra do s trùng ngưng ( ng trùng ngưng) gi a axit Tereptalic (axit 1,4-Bezen icacboxilic) v i Etylenglicol (Etan iol-1,2). M t lo i tơ Polyeste có kh i lư ng phân t là 153600. S ơn v m t xích trong phân t polyme này là: A. 808 B. 800 C. 768 D. 960 Câu 49: Công th c t ng quát c a các ch t ng ng Naptalen là: A. CnH2n – 16 B. CnH2n – 14 C. CnH2n – 12 D. CnH2n – 10 Câu 50: Axit salixilic tác d ng v i anhi rit axetic t o aspirin và axit axetic theo ph n ng: COOH COOH OH O C OCH3 H2SO4 O + CH3 C O C CH3 + CH3COOH O O Axit Axetic Axit Salixilic Anhiñrit Axetic Aspirin Khi cho 1 gam axit salixilic tác d ng v i lư ng dư anhi rit axetic thì thu ư c 0,85 gam aspirin. Hi u su t c a ph n ng này là: A. 65% B. 77% C. 85% D. 91% B. Chương trình nâng cao: (t câu 51 n câu 60) Câu 51: Cho m gam h n h p g m ba kim lo i là Mg, Al và Fe vào m t bình kín có th tích không i 10 lít ch a khí oxi, 136,5˚C áp su t trong bình là 1,428 atm. Nung nóng bình m t th i gian, sau ó ưa nhi t bình v b ng nhi t lúc u (136,5˚C), áp su t trong bình gi m 10% so v i lúc u. Trong bình có 3,82 gam các ch t r n. Coi th tích các ch t r n không áng k . Tr s c a m là: A. 2,46 gam B. 2,12 gam C. 3,24 gam D. 1,18 gam 0 Câu 52: Xét: FexOy + (6x-2y)HNO3( m c) t → xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO2 + (3x-y)H2O A. ây ph i là m t ph n ng oxi hóa kh , FexOy là ch t kh , nó b oxi hóa t o Fe(NO3)3. B. Trong ph n ng này, HNO3 ph i là m t ch t oxi hóa, nó b kh t o khí NO2. C. ây có th là m t ph n ng trao i, có th HNO3 không óng vai trò ch t oxi hóa. D. A, B u úng. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 44
 6. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 53: M t dung d ch MgCl2 ch a 5,1% kh i lư ng ion Mg2+. Dung d ch này có kh i lư ng riêng là: D = 1,17 g/ml. Kh i lư ng ion Cl- trong 300 ml dung d ch này là: A. 13,0640 gam B. 22,2585 gam C. 26,1635 gam D. 52,9571 gam Câu 54: H n h p A g m hai amino axit no m ch h , ng ng k ti p, có ch a m t nhóm amino và m t nhóm ch c axit trong phân t . L y 23,9 gam h n h p A cho tác d ng v i 100 ml dung d ch HCl 3,5M (có dư), ư c dung d ch D. tác d ng h t các ch t trong dung d ch D c n dùng 650 ml dung d ch NaOH 1M. Công th c hai ch t trong h n h p A là: A. H2NCH2COOH ; CH3CH(NH2)COOH B. CH3CH(NH2)COOH ; CH3CH2CH(NH2)COOH C. CH3CH2CH(NH2)COOH ; CH3CH2CH2CH(NH2)COOH D. CH3CH2CH2CH(NH2)COOH ; CH3CH2CH2CH2CH(NH2)COOH Câu 55: Cho 42 gam h n h p mu i MgCO3, CuCO3, ZnCO3 tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng, thu ư c 0,25 mol CO2, dung d ch A và ch t r n B. Cô c n dung d ch A, thu ư c 38,1 gam mu i khan. em nung lư ng ch t r n B trên cho n kh i lư ng không i thì thu ư c 0,12 mol CO2 và còn l i các ch t r n B’. Kh i lu ng c a B và B’ là: A. 10,36 gam ; 5,08 gam C. 15, 63 gam ; 10,35 gam B. 12,90 gam ; 7,62 gam D. 16,50 gam ; 11,22 gam Câu 56: H n h p khí X g m Hi ro và m t Hi rocacbon. Nung nóng 24,64 lít h n h p X ( ktc), có Ni làm xúc tác, ph n ng x y ra hoàn toàn, bi t r ng có Hi rocacbon dư. Sau ph n ng thu ư c 20,4 gam h n h p khí Y. T kh i h n h p Y so v i Hi ro b ng 17. Kh i lư ng H2 có trong h n h p X là: A. 3 gam B. 2 gam C. 1 gam D. 0,5 gam Câu 57: Trong m t ph n ng este hóa, 7,6 gam propylenglycol ph n ng ư c v i h n h p hai axit h u cơ ơn ch c no m ch h ng ng liên ti p, thu ư c 17,68 gam h n h p ba este a ch c. Công th c hai axit h u cơ tham gia ph n ng este hóa trên là: A. Axit fomic; Axit axetic C. C2H5COOH; C3H7COOH B. Axit axetic; Axit Propionic D. C3H7COOH; C4H9COOH Câu 58: A là m t h n h p các ch t h u cơ g m m t parafin, m t rư u ơn ch c và m t axit h u cơ ơn ch c. t cháy hoàn m gam h n h p A b ng m t lư ng không khí v a (không khí g m 20% Oxi và 80% Nitơ theo th tích). Cho các ch t sau ph n ng cháy h p th vào bình ng dung d ch Ba(OH)2 lư ng dư. Có 125,44 lít m t khí trơ thoát ra ( ktc) và kh i lư ng bình ng dung d ch Ba(OH)2 tăng thêm 73,6 gam. Tr s c a m là: A. 28,8 gam B. 25,2 gam C. 37,76 gam D. 41,72 gam Câu 59: t o ư c 1 mol glucozơ t s quang h p c a cây xanh thì ph i c n cung c p năng lư ng là 2 as 813kJ. 6CO2 + 6H2O + 2 813kJ  → C6H12O6 + 6O2 Gi s trong m t phút, 1cm2 b m t lá xanh h p thu năng lư ng m t tr i dùng cho s quang h p là 0,2J. M t cây xanh có di n tích lá xanh có th h p thu năng lư ng m t tr i là 1m2. C n th i gian bao lâu cây xanh này t o ư c 36 gam glucozơ khi có n ng: A. Kho ng 4 gi 40phút C. Kho ng 200 phút B. Kho ng 8 gi 20 phút D. M t k t qu khác Câu 60: Fomalin (Formalin) hay fomol (formol) là dung d ch ư c t o ra do hòa tan foman ehit trong nư c. Dung d ch này có tính sát trùng và làm ông t ch t m nên ư c dùng b o qu n các m u v t ng v t. M t dung d ch fomalin có kh i lư ng 2 gam, cho tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3, thu ư c 8,64 gam Ag. N ng ph n trăm c a dung d ch fomalin này b ng bao nhiêu? A. 40% B. 38% C. 30% D. 25% - - - - -o H t o- - - - - Thí sinh KHÔNG ư c s d ng b ng h th ng tu n hoàn các nguyên t hoá h c và b ng tính tan Giám th coi thi không gi i thích gì thêm Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 45
 7. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c THI ÔN T P HÓA H C 12 THI TH TUY N SINH I H C VÀ CAO NG LUY N THI S 2 Môn thi: HÓA H C ( thi này g m có 5 trang) Th i gian làm bài: 90 phút (Không k th i gian phát ) Mã 423 PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 n câu 40) Câu 1: Trong các nhóm sau, nhóm g m các Sunfua kim lo i có th tan ư c trong nư c là: A. K2S, Na2S, CoS, CaS. C. SnS2, MnS, K2S, BaS. B. BaS, Na2S, Cr2S3, Al2S3. D. CaS, FeS, Na2S, K2S. Câu 2: Góc hóa tr HSH (trong H2S), OSO (trong SO2) và HOH (trong H2O) ư c s p x p theo chi u tăng d n là: A. HSH < OSO < HOH . C. HSH < HOH < OSO . B. OSO < HSH < HOH . D. HOH < HSH < OSO . Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 5,6g Fe vào 100 ml dung d ch H2SO4 xM (dung d ch A) th y sau ph n ng trong dung d ch ch ch a m t mu i duy nh t. pH c a dung d ch A trư c khi cho Fe vào là: A. 0,96. B. 1,35. C. 0,52. D. 1,68. Câu 4: un nóng V lít hơi an ehit X v i 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) n khi ph n ng x y ra hoàn toàn ch thu ư c m t h n h p khí Y có th tích 2V lít (các th tích khí o cùng i u ki n nhi t , áp su t). Ngưng t Y thu ư c ch t Z ; cho Z tác d ng v i Na sinh ra H2 có s mol b ng s mol Z ã ph n ng. Ch t X là an ehit: A. không no, hai ch c. C. không no, ơn ch c. B. no, hai ch c. D. no, ơn ch c. Câu 5: Cho 3,6 gam an ehit ơn ch c X ph n ng hoàn toàn v i m t lư ng dư Ag2O (ho c AgNO3) trong dung d ch NH3 un nóng, thu ư c m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag b ng dung d ch HNO3 c, sinh ra 2,24 lít NO2 (s n ph m kh duy nh t, ktc). Công th c c a X là A. C2H5CHO. B. HCHO. C. C4H9CHO. D. C3H7CHO. Câu 6: Hoà tan hoàn toàn h n h p g m 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (v a ), thu ư c dung d ch X (ch ch a hai mu i sunfat) và khí duy nh t NO. Giá tr c a a là A. 0,04. B. 0,075. C. 0,12. D. 0,06. Câu 7: Phát bi u úng là: A. Tính axit c a phenol y u hơn c a rư u (ancol). B. Cao su thiên nhiên là s n ph m trùng h p c a isopren. C. Các ch t etilen, toluen và stiren u tham gia ph n ng trùng h p. D. Tính bazơ c a anilin m nh hơn c a amoniac. Câu 8: Hòa tan hòan toàn 12 gam h n h p Fe và Cu (s mol hai kim lo i b ng nhau) b ng dung d ch HNO3 dư thu ư c V lít ( ktc) h n h p X (g m hai khí NO và NO2) và dung d ch Y ch ch a hai mu i và axit dư. T kh i c a X i v i H2 b ng 19. Giá tr c a V là A. 3,36 lit. B. 2,24 lit. C. 4,48 lit. D. 5,60 lit. Câu 9: Hòa tan 2,29 gam h n h p hai kim lo i Ba và Na vào nư c ư c dung d ch A và 6,72 lít khí ( ktc). Thêm t t dung d ch FeCl3 vào dung d ch A cho n dư. L c k t t a, r a s ch, s y khô và nung n kh i lư ng không i ư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là A. 1,6 gam. B. 3,2 gam. C. 4,8 gam. D. 6,4 gam. Câu 10: ch ng minh trong phân t c a ư ng glucozơ có nhi u nhóm hi roxyl, ngư i ta cho dung d ch glucozơ ph n ng v i: A. AgNO3 trong dung d ch NH3, un nóng. C. kim lo i Na. B. Cu(OH)2 trong NaOH, un nóng. D. Cu(OH)2 nhi t thư ng. Câu 11: pH c a dung d ch HCl 10-7M là: A. 6,79.0 B. 7,00. C. 6,86. D. 7,05. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 46
 8. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 12: Khi cho photpho tr ng ph n ng v i dung d ch Ba(OH)2 v a , ngư i ta thu ư c dung d ch mu i có ch a Ba2+ và g c X-. V y anion X- là d ng eproton hóa c a axit: A. H2PO2. B. H2PO3. C. HPO3. D. H3PO4. Câu 13: t cháy 0,1 mol h n h p 2 rư u no thu ư c 4,48 lít CO2 ( ktc). D n toàn b s n ph m cháy qua bình ng KOH r n dư thì kh i lư ng bình tăng thêm: A. 8,8 gam. B. 5,4 gam. C. 14,2 gam. D. 19,6 gam. Câu 14: Cho các d li u sau: (1) h nhi t nóng ch y c a Al2O3, ti t ki m năng lư ng. (2) t o ch t l ng d n i n t t hơn Al2O3 nóng ch y. (3) ngăn c n quá trình oxi hoá nhôm trong không khí. Khi i u ch nhôm b ng cách i n phân Al2O3 nóng ch y, ngư i ta thêm criolit (Na3AlF6) là : A. (1), (3). B. (2), (3). C. (1), (2). D. (1), (2), (3). Câu 15: Cho bi t phân t BF3 có c u trúc hình h c d ng tam giác ph ng u, tr ng thái lai hóa c a nguyên t B trung tâm là: A. sp2. B. sp. C. sp3. D. sp3d. Câu 16: Ch n câu tr l i sai trong các câu sau. Trong m t chu kì, nhìn chung khi i t trái sang ph i thì: A. Tính kim lo i gi m d n, tính phi kim tăng d n. B. Năng lư ng ion hóa th nh t tăng d n. C. Tính axit c a các hi roxit tương ng gi m d n. D. Bán kính nguyên t gi m d n.. Câu 17: Xét chu i ph n ng sau: Benzen → A → B → C → phenol . Trong chu i bên A, B, C l n lư t là: A. xiclohexan, xiclohexyl bromua, xilohexanol. B. toluen, brombenzen, cumen. C. nitrobenzen, anilin, mu i iazoni C6H5N2Cl. D. anisol, brombenzen, natri phenolat. Câu 18: Trong các ch t sau ây, ch t có kh năng t o liên k t hi ro n i phân t là: A. p-nitrophenol. C. m-metylphenol. B. o-nitrophenol. D. p-metylphenol. Câu 19: t cháy m t axit no, 2 l n axit (Y) thu ư c 0,6 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Bi t Y có m ch cacbon là m ch th ng. CTCT c a Y là: A. HOOC–COOH. C. HOOC–CH2–COOH. B. HOOC–(CH2)2–COOH. D. HOOC–(CH2)4–COOH. Câu 20: Chia h n h p g m 2 an ehit no, ơn ch c thành 2 ph n b ng nhau: - ph n 1: t cháy hoàn toàn thu ư c 0,54 gam H2O. - ph n 2: hi rô hóa (xúc tác Ni, to) thu ư c h n h p khí X. N u t cháy h n h p X thì th tích CO2 ( ktc) thu ư c là : A. 0,112 lít. B. 0,672 lít. C. 1,68 lít. D. 2,24 lít. Câu 21: Cho ph n ng este hóa: RCOOH + R’OH R-COO-R’ + H2O. ph n ng chuy n d i ưu tiên theo chi u thu n, theo nguyên lí chuy n d ch cân b ng Lesaterlie thì c n ph i: A. Tăng n ng c a axit ho c rư u. C. Tách este ra kh i h n h p ph n ng B. Dùng H2SO4 c xúc tác và hút nư c. D. C A, B, C u dùng. Câu 22: Trong các ng phân m ch h có cùng công th c phân t C4H6O2, s các ch t có th tham gia ph n ng v i dung d ch NaOH là: A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Câu 23: Cho các polime sau: PE, PVC, Cao su Buna, Amilopectin. Kh ng nh úng là: A. PE, PVC, Caosu Buna: m ch th ng ; Amilopectin: m ch phân nhánh. B. Các polime trên u có c u trúc d ng m ch th ng. C. Các polime trên u có c u trúc d ng m ch nhánh. D. PE, Cao su Buna: m ch th ng, Amilopectin, PVC: m ch phân nhánh. Câu 24: Pin Zn – Ag ư c bi u di n theo sơ sau: (–) Zn | Zn(NO3)2 || AgNO3 | Ag (+). Cho bi t các o o giá tr th kh chu n: E Zn 2 + / Zn = −0, 76V; E Ag + / Ag = +0,8V . Su t i n ng chu n c a pin Zn – Ag là: A. 0,04V. B. 1,56V. C. 2,36V. D. A, B, C sai. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 47
 9. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 25: Khi cho PVC tác d ng v i Zn trong rư u thì tách ra ư c ZnCl2 và thu ư c polime có ch a 20,82% clo. Polime không ch a n i ôi và không có tính d o như PVC. % m t xích vinyl clorua ã b tách clo b i Zn là: A. 62,58%. B. 66,67%. C. 33,33%. D. 80,00%. 2+ 2+ + 3+ 2+ Câu 26: Trong các ion: Ni , Zn , Ag , Au , Sn . Ion có tính oxi hóa y u nh t, m nh nh t l n lư t là: A. Zn2+ ; Au3+. B. Au3+ ; Ni2+. C. Ni2+ ; Ag+. D. Zn2+ ; Sn2+. Câu 27: Cho m(g) h n h p X g m 2 rư u no, ơn ch c, k ti p nhau trong dãy ng ng tác d ng v i CuO dư nung nóng, thu ư c 1 h n h p r n Z và 1 h n h p hơi Y (có t kh i hơi so v i H2 là 13,75). Cho toàn b Y ph n ng v i 1 lư ng dư AgNO3 trong NH3, un nóng sinh ra 64,8g Ag. Giá tr c a m là: A. 7,8g. B. 8,8g. C. 7,4g. D. 9,2g. Câu 28: Hòa tan hoàn toàn 2,18 gam h n h p A g m Fe và Ag vào dung d ch H2SO4 loãng dư thu ư c V1 lít khí H2 ( ktc). M t khác, n u hòa tan 2,18 gam h n h p A trên vào dung d ch HNO3 c nóng dư thì th y t o ra V2 lít khí 1 s n ph m kh duy nh t ( ktc). Bi t V2 = 4,5V1. % kh i lư ng Fe trong A là: A. 61,47 %. B. 74,31 %. C. 38,53 %. D. 25,69 %. Câu 29: Este X có công th c C4H8O2 có nh ng chuy n hoá sau : o + H ,t xt (1) X + H 2 O  Y1 + Y2 → (2) Y1 + O 2  Y2 + H 2 O → th a mãn i u ki n trên thì X có tên là : A. Isopropyl fomiat. C. Metyl propyonat. B. Etyl axetat. D. n-propyl fomiat. Câu 30: Nung nóng h n h p 2 mu i nitrat c a chì và b c n hoàn toàn ư c 12,32 lít ( ktc) h n h p g m 2 khí. Làm l nh h n h p khí b ng nư c á và mu i ăn th y còn 3,36 lít ( ktc) và ch t l ng ư c cho tác d ng v i 1 lit dung d ch NaOH 4M t o thành dung d ch A. Kh i lư ng c a Pb(NO3)2 ; AgNO3 (gam) trong h n h p ban u l n lư t là: A. 39,72 ; 20,40 B. 49,65 ; 21,25 C. 33,10 ; 34,00 D. A, B, C sai Câu 31: Bi t AuCl3 có tính oxi hóa m nh và d b kh hơn so v i mu i b c (I). S n ph m c a ph n ng: AuCl3 + H2O2 là: A. Au ; O2 ; HCl. C. AuCl ; O2 ; HCl. B. AuCl ; O2 ; H2O. D. A, B, C u sai. Câu 32: Cho 30,6g h n h p g m Mg, Zn, Ag tác d ng v i 900ml dung d ch HCl 1M v a . Cho t t NaOH vào A lư ng k t t a thu ư c là l n nh t. L c l y k t t a và nung nhi t cao cho n kh i lư ng không i, thu ư c a gam ch t r n. Giá tr c a a là: A. 38,7g. B. 37,8g. C. 40,2g. D. 39,8g. Câu 33: H p ch t A là m t α − aminoaxit m ch không nhánh. Cho 0,01 mol A tác d ng v a v i 80 ml dung d ch HCl 0,125M, sau ó em cô c n thu ư c 1,835 gam mu i. M t khác, trung hòa 2,94 gam A b ng m t lư ng v a dung d ch NaOH, sau khi cô c n s n ph m thì thu ư c 3,82 gam mu i. CTCT c a A là: A. HOOC–CH2–CH(NH2)–COOH C. H2N–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH B. CH3OCO–CH2–CH(NH2)–COOH D. HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH Câu 34: xác nh các ion kim lo i ho c ion kim lo i có trong nư c ngư i ta thư ng dùng: A. Phương pháp chu n k t t a. C. Phương pháp th y phân tích. B. Phương pháp s c kí. D. Phương pháp quang ph liên t c. Câu 35: xác nh hàm lư ng H2S có trong không khí ngư i ta làm thí nghi m sau: L y 30 lít không khí nhi m H2S (d = 1,2g/l) cho i qua thi t b phân tích g m bình ng CdSO4, thu ư c k t t a A. Sau ó axit hóa toàn b bình phân tích có k t t a, thu khí thoát ra cho vào ng ng 10ml dung d ch I2 0,0107M oxi hóa hoàn toàn khí thoát ra t o B k t t a. Lư ng I2 dư ph n ng v a 12,85 ml dung d ch Na2S2O3 0,01344M. Hàm lư ng H2S trong m u theo ppm là: A. 16,92 ppm. B. 21,77 ppm. C. 19,50 ppm. D. 18,51 ppm. Câu 36: Oxi hóa 1,2g CH3OH b ng CuO nung nóng, sau m t th i gian thu ư c h n h p s n ph m X. Cho toàn b X tác d ng v i lư ng dư dd AgNO3/NH3 thu ư c 12,96g Ag. Hi u su t c a ph n ng oxi hóa CH3OH là: A. 76,6%. B. 65,5%. C. 80,0 %. D. 70,4%. Câu 37: T ng h s cân b ng c a ph n ng: Au + NaCN + H2O + O2 → Na[Au(CN)2] + NaOH là: A. 25. B. 41. C. 23. D. 16. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 48
 10. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 38: Cho h n h p A g m kim lo i R hoá tr I và kim lo i X hoá tr II. Hoà tan 6 gam A vào dung d ch có ch a HNO3 và H2SO4 thu ư c 2,688 lít h n h p khí NO2 và khí Y ( kc) n ng 5,88 gam. Cô c n dung d ch sau ph n ng, kh i lư ng mu i khan thu ư c là: A. 12,68 g. B. 21,86 g. C. 14,12 g. D. 12,14 g. Câu 39: kh m t lư ng nh khí clo không may thoát ra trong phòng thí nghi m, ngư i ta dùng: A. Dung d ch AgNO3 loãng. C. Dung d ch NaCl. B. Dung d ch NH3 loãng. D. Dung d ch Ca(OH)2. Câu 40: Poli(vinyl clorua) PVC không nh ng ư c dùng làm ch t d o mà còn ư c dùng s n xu t tơ clorin. Cho khí Cl2 ph n ng v i PVC ư c polime X (t X ngư i ta có th i u ch tơ clorin) có ch a 67,18% clo trong phân t . Gi s h s trùng h p n không i, g i x là s m t xích (–CH2–CHCl–) tham gia ph n ng v i m t phân t Cl2. Giá tr c a x là: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. PH N RIÊNG Thí sinh ch ư c ch n 1 trong 2 ph n sau Ph n 1: Theo chương trình chu n (10 câu, t câu 41 n câu 50) Câu 41: C u hình electron sau: 1s22s22p6 ng v i nguyên t ho c ion: A. Ar. B. Na+. C. S2-. D. A, B, C úng Câu 42: Xét các c p kim lo i sau: (1) Al–Fe ; (2) Cu–Fe ; (3) Mg–Fe ; (4) Pb–Fe. Trong các c p ó, c p kim lo i khi ngâm vào dung d ch ch t i n li có Fe b ăn mòn là: A. C 4 c p. C. (2) ; (4). B. (1) ; (3). D. A, B, C u sai. Câu 43: xà phòng hóa hoàn toàn 2,52 gam m t ch t béo c n dùng 90 ml dung d ch KOH 0,1 M. Sau ph n ng thu ư c 0,265 gam glixeryl. Ch s axit c a ch t béo trên là: A. 8. B. 18. C. 9. D. 12. Câu 44: Chia 3,1 gam m t h n h p A g m 3 ch t: axit cacboxylic ơn ch c, rư u ơn ch c và este c a chúng thành hai ph n b ng nhau. t cháy hoàn toàn ph n th nh t, thu ư c 1,736 lit CO2 ( ktc) và 1,26 gam H2O. Ph n th hai ph n ng hoàn toàn v i 125 ml dung d ch NaOH 0,1M ( un nóng), thu ư c p gam ch t r n B và 0,74 gam ch t C. Oxi hóa hoàn toàn C b ng CuO dư, nung nóng. S n ph m t o thành cho tác d ng v i dd AgNO3/NH3 thu ư c m t axit cacboxylic và 2,16 g Ag. Axit trong A và giá tr p là: A. axit acrylic ; 1,175 gam. C. axit amylic ; 1,175 gam. B. axit axetic ; 1,625 gam. D. axit propanoic ; 1,625 gam. Câu 45: H n h p A g m Etan, Etilen, Axetilen và Buta ien-1,3. t cháy h t m gam h n h p A. Cho s n ph m cháy h p th vào dung d ch nư c vôi dư, thu ư c 100 gam k t t a và kh i lư ng dung d ch nư c vôi sau ph n ng gi m 39,8 gam. Tr s c a m là: A. 58,75 gam. B. 37,4 gam. C. 60,2 gam. D. 13,8 gam. -6 Câu 46: Hi razin (H2N–NH2) có h ng s phân ly bazơ Kb = 10 . Tr s pH c a dung d ch hi razin n ng 0,15M là: A. 8,41. B. 10,59. C. 9,82. D. 11,00. Câu 47: Bi t r ng, khi trung hòa 100 ml dung d ch A g m HCl, H2SO4 b ng NaOH, cô c n dung d ch s thu ư c 13,2 gam mu i khan. Còn trung hòa 10 ml dung d ch A c n dùng 40 ml dung d ch NaOH 0,5M. N ng mol/l c a H2SO4 và HCl trong dung d ch A l n lư t là: A. 0,8M ; 0,6M. B. 0,6M ; 0,8M. C. 0,8M ; 1,2M. D. 1,2M ; 0,8M. Câu 48: b o v n i hơi supde b ng thép kh i b ăn mòn, ngư i ta thư ng: A. Ph l p sơn dày vào m t trong n i hơi. C. Lót vào m t trong nh ng lá k m. B. Tráng m t trong b ng m t l p thi c dày. D. A, B, C u úng. Câu 49: Hòa tan 3,04 gam h n h p b t kim lo i Fe và Cu trong dung d ch HNO3 loãng, thu ư c 0,896 lít khí NO duy nh t ( ktc). % kh i lư ng Cu và Fe trong h n h p l n lư t là: A. 63,16% ; 36,84%. C. 42,11% ; 57,89%. B. 50,96% ; 49,04%. D. 84,21% ; 15,79%. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 49
 11. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 50: Vitamin B1 (Thiamine) có công th c c u t o (d ng mu i clorua c a axit HCl) như sau: NH2 CH3 Cl N OH N H3C N S M t viên vitamin B1 có kh i lư ng 2 gam, ch a 45,91% ch t ph gia. S mol vitamin B1 có trong viên thu c này là: A. 0,0036 mol C. 0,0034 mol B. 0,0035 mol D. 0,0037 mol Ph n 2: Theo chương trình nâng cao (10 câu, t câu 51 n câu 60) Câu 51: H n h p E g m 3 este a ch c c a axit oxalic và hai rư u ơn ch c, no, m ch h , ng ng k ti p. Th c hi n ph n ng xà phòng hóa hoàn toàn 4,8 gam h n h p E b ng dung d ch xút v a thì th y ã dùng h t 19,48 ml dung d ch NaOH 11% (có kh i lư ng riêng 1,12 g/ml). Công th c c a hai rư u t o nên h n h p E là: A. CH3OH, C2H5OH. C. C5H11OH, C6H13OH. B. C4H9OH, C5H11OH. D. C2H5OH, C3H7OH. 5 0 Câu 52: C u hình electron: [Ar]3d 4s là c u hình c a ion: A. Mn2+. B. Fe3+. C. Cr2+. D. A, B úng. Câu 53: Cho phèn chua vào nư c, nư c trong hơn là do: A. Ph n ng hóa h c x y ra t o ra dung d ch trong su t. B. Al(OH)3 b c l y c n b n lơ l ng, r i n i lên trên d v t ra. C. Al3+ th y phân t o Al(OH)3 kéo c n b n l ng xu ng áy. D. B, C u úng. Câu 54: Ti n hành m huân chương b c có ti t di n 8cm2 b ng dung d ch AgNO3, anot b ng Ag, m t dòng 1A/dm2, th i gian i n phân 16 phút 5 giây, hi u su t 80%. Bi t kh i lư ng riêng c a Ag là 10,5 g/cm3, B dày l p m (theo micromet) là: A. 8,23. B. 6,58. C. 8,54. D. 6,62. Câu 55: Cho 34 gam m t mu i nitrat c a kim lo i M có hóa tr n không i vào bình kín dung tích 5,6 lít ch a không khí t i ktc. Nung bình n nhi t không i ư c 21,6 gam ch t r n B và h n h p khí C. Sau khi nung, ưa nhi t v 0 C. Giá tr c a áp su t P sau khi ưa v 0oC là: o A. 1,1 atm. B. 2,34 atm. C. 2,2 atm. D. 1,62 atm. Câu 56: So v i kim lo i ki m thì các kim lo i nhóm IB có nhi t nóng ch y, nhi t sôi và nhi t thăng hoa cao hơn nhi u là vì: A. Các kim lo i IB là kim lo i chuy n ti p có tính kim lo i m nh hơn nên c u trúc m ng b n hơn. B. Các kim lo i IB có m ng l p phương tâm kh i b n hơn C. Liên k t kim lo i trong m ng tinh th các kim lo i IB b n v ng hơn D. Năng lư ng hi rat hóa c a các nguyên t nhóm IA r t âm Câu 57: s n xu t 59,4 kg xenlulozơ trinitrat v i hi u su t 90%, th tích axit nitric 99,67% (kh i lư ng riêng D = 1,52g/ml) c n dùng là: A. 55,2 lit. B. 2,76 lit. C. 5,52 lit. D. 27,6 lit. Câu 58: Este A ư c i u ch t aminoaxit B và rư u metylic. T kh i hơi c a A so v i hi ro là 44,5. t cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu ư c 13,2 gam khí CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít khí N2 ( ktc). Công th c c u t o c a A là: A. H2N–CH(CH3)COOCH3. B. H2N–CH2–COOCH3. C. CH3COO–CH2–NH2. D. CH3COO–CH(CH3)–NH2. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 50
 12. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 59: X là m t rư u, khi t cháy X thu ư c a mol CO2 và b mol H2O. t T =a/b. Bi t r ng tr s T tăng d n i v i các ch t ng ng c a X có kh i lư ng phân t tăng d n. X là: A. rư u ơn ch c no m ch h , CnH2n+1OH. B. rư u có công th c d ng CnH2n+ 2Ox hay CnH2n+2-x(OH)x. C. rư u thơm, ch a m t nhân thơm. D. là rư u a ch c hay ơn ch c có m t vòng, no. Câu 60: Cho công th c c u t o c a m t h p ch t h u cơ (hình bên): CH3 CH3 Tên g i theo danh pháp qu c t IUPAC c a ch t ó là: Br CH2 C CH CH CH Cl A. 2,5- iclo-6-brom-4-etyl-5-metyl hexan-3-ol. Cl CH2 OH B. 1-Brom-2,5- iclo-2-metyl-3-etyl hexan-4-ol. CH3 C. 1,4- iclo-5-brom-1,4- imetyl-3-etylpentan-2-ol. D. 1-(1-Cloetyl)-3-clo-4-brom-3-metyl-2-etyl butan-1-ol. -------------------------------o H t o------------------------------ Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo vC) c a các nguyên t : H = 1 ; N = 14 ; O = 16 ; Mg = 24 ; Al = 27 S = 32 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 ; Cr = 52 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Ag = 108 ; Ba = 137 ; Pb = 207 Thí sinh không ư c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. H và tên thí sinh:................................................................ S báo danh .................................................. THI ÔN T P HÓA H C 12 THI TH TUY N SINH I H C VÀ CAO NG LUY N THI S 2 Môn thi: HÓA H C ( thi này g m có 5 trang) Th i gian làm bài: 90 phút (Không k th i gian phát ) Mã 423 ÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 B C A B D D B D A C 1 A B C D A C C B D B 2 D D A B D A A D B C 3 A B D B C C C C D A 4 B C A A D B B C A A 5 D D C A C C D B B A Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 51
 13. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c B LUY N THI HÓA H C 12 THI TUY N SINH I H C, CAO NG THI TH S 3 Môn thi: HÓA H C ( thi này g m có 7 trang) Th i gian làm bài: 90 phút (Không k th i gian phát ) Mã : 189 H tên thí sinh: ....................................................................... S báo danh: ........................................................................... Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo vC) c a các nguyên t : H = 1 ; N = 14 ; O = 16 ; Mg = 24 ; Al = 27 ; S = 32 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 ; Cr = 52 ; Fe = 56 ; Ni = 59 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Sr = 88 ; Ag = 108 ; Ba = 137 ; Hg = 201 ; Pb = 207 PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 n câu 40) Câu 1: Cho 30,6g h n h p g m Mg, Zn, Ag tác d ng v i 900 ml dung d ch HCl 1M v a . Cho t t NaOH vào A lư ng k t t a thu ư c là l n nh t. L c l y k t t a và nung nhi t cao cho n kh i lư ng không i, thu ư c a gam ch t r n. Giá tr c a a là: A. 38,7 gam. B. 37,8 gam. C. 40,2 gam. D. 39,8 gam. Câu 2: X thu c chu kỳ 4, Y thu c chu kỳ 2 c a b ng tu n hoàn các nguyên t hóa h c. Ii là năng lư ng ion hoá th i c a m t nguyên t . Th c nghi m cho bi t t s Ik+1/ Ik c a X và Y như sau: Ik+1 I2 I3 I4 I5 I6 Ik I1 I2 I3 I4 I5 X 1,94 4,31 1,31 1,26 1,30 Y 2,17 1,96 1,35 6,08 1,25 H p ch t ion Z ư c t o thành t X và Y, v y Z là: A. CaF2. B. K2O. C. CaC2. D. K3N. Câu 3: Giá tr pKa c a 3 axit h u cơ: (1) CH3–COOH, (2) Cl–CH2–COOH, (3) I–CH2–COOH gi m d n theo th t sau: A. (1) > (2) > (3). C. (1) > (3) > (2). B. (2) > (3) > (1). D. (3) > (2) > (1) Câu 4: em nung m gam h n h p A ch a hai mu i cacbonat c a hai kim lo i u thu c phân nhóm chính nhóm II trong b ng h th ng tu n hoàn, thu ư c x gam h n h p B g m các ch t r n và có 5,152 lít CO2 ( ktc) thoát ra. em hòa tan h t x gam h n h p B b ng dung d ch HCl thì có 1,568 lít khí CO2 ( ktc) thoát ra n a và thu ư c dung d ch D. em cô c n dung d ch D thì thu ư c 30,1 gam h n h p hai mu i khan. Tr s c a m là: A. 26,80 gam. B. 27,57 gam. C. 30,36 gam. D. 27,02 gam. Câu 5: Trong các ch t sau: NaCl, CH3NH2, C, I2, CuCl2, MgO ; nh ng ch t không có liên k t ion trong phân t là: A. NaCl, CuCl2, MgO. C. CH3NH2, C, I2, MgO B. CH3NH2, C, I2. D. NaCl, CuCl2. Câu 6: Cho m t inh s t lu ng dư vào 20 ml dung d ch mu i nitrat kim lo i X có n ng 0,1M. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c dung d ch D. Kh i lư ng dung d ch D gi m 0,16 gam so v i dung d ch nitrat X lúc u. Bi t t t c kim lo i X t o ra bám h t vào inh s t còn dư. Kim lo i X là: A. ng (Cu). C. Niken (Ni). B. Th y ngân (Hg). D. M t kim lo i khác. Câu 7: X, Y, Z là ba hi rocacbon m ch h . em nung nhi t cao, trong i u ki n không có không khí, thì các hi rocacbon này b nhi t phân t o cacbon và khí hi ro. S mol khí hi ro thu ư c do s nhi t phân m i ch t u g p 3 l n s mol m i hi rocacbon em nhi t phân. Y hơn X m t nguyên t cacbon, Z hơn Y m t nguyên t cacbon trong phân t và X không làm m t màu nư c brom. Phát bi u úng là: A. Y, Z làm m t màu nư c bom. B. X, Y, Z là ng ng c a nhau. C. C ba ch t u làm m t màu thu c tím. D. A, B, C u sai. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 52
 14. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 8: Trong bình chân không dung tích 500 cm3 ch a m gam HgO r n. un nóng bình n 5000C x y ra ph n ng: 2HgO(r) 2Hg(k) + O2(k). Áp su t khi cân b ng là 4 atm. Kh i lư ng nh nh t c a thu ngân oxit c n l y ti n hành thí nghi m này là: A. 4,58 gam. B. 4,34 gam. C. 5,425 gam. D. A, B, C sai Câu 9: Xét ph n ng sau: H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → ... T ng h s cân b ng (nguyên dương, t i gi n) c a ph n ng trên là: A. 24. B. 25. C. 26. D. 27. Câu 10: H n h p A ch a hai ch t h u cơ u ch a m t lo i nhóm ch c mà m i ch t u tác d ng ư c v i cacbonat t o khí CO2. 0,25 mol h n h p A tác d ng v a v i 100 ml dung d ch KOH 3,8M. t cháy h t 0,25 mol h n h p A ư c 16,72 gam CO2. Kh i lư ng m i ch t trong 0,25 mol h n h p A là: A. 10,8 gam ; 11,7 gam. C. 3,84 gam ; 8,06 gam. B. 7,2 gam ; 9,62 gam. D. 5,52 gam ; 11,70 gam. Câu 11: Cho m gam b t kim lo i ng vào 200 ml dung d ch HNO3 2M, có khí NO thoát ra. hòa tan v a h t ch t r n, c n thêm ti p 100 ml dung d ch HCl 0,8M vào n a, ng th i cũng có khí NO thoát ra. Tr s c a m là: A. 9,60 gam. B. 11,52 gam. C. 10,24 gam. D. A, B, C sai. Câu 12: un nóng h n h p X g m 2 rư u no ơn ch c v i H2SO4 c 140oC thu ư c 21,6 gam nư c và 72 gam h n h p Y g m 3 ete. Bi t s mol m i ch t trong Y u b ng nhau, công th c c u t o thu g n c a 2 rư u trong X là: A. CH3OH ; C2H5OH. C. CH3OH ; C3H7OH. B. C2H5OH ; C3H7OH. D. C2H5OH ; C4H9OH. Câu 13: Tr n 100 ml dung d ch CH3COOH 0,2M v i 100 ml dung d ch NaOH 0,2M n ph n ng hoàn toàn thu ư c 200 ml dung d ch B. Bi t K a CH COOH = 10 −4,76 , pH c a dung d ch B là: 3 A. 5,12. B. 8,88. C. 9,03. D. 4,97. Câu 14: Trong các dung d ch sau, dung d ch có pH < 7 là: A. H2SO4, FeCl3, HCl, NaHCO3 C. CH3COONH4, NH4HCO3, HCl, NaHS B. HNO3, Cu(NH3)4(OH)2, NH4HCO3 D. FeCl3, HOOC–CH2–CH(NH2)–COOH Câu 15: H n h p A g m các khí: CO, CO2 và H2 ư c t o ra do hơi nư c tác d ng v i than nóng nhi t cao. Cho V lít h n h p A ( ktc) tác d ng hoàn toàn v i ZnO lư ng dư, un nóng. Thu ư c h n h p ch t r n B và h n h p khí hơi K. Hòa tan h t h n h p B b ng dung d ch HNO3 m c thì thu ư c 8,8 lít khí NO2 duy nh t ( o 27,3˚C; 1,4 atm). Bi t r ng các ph n ng t o h n h p A có hi u su t 80% và than g m Cacbon có l n 4% t p ch t trơ. Kh i lư ng than ã dùng t o ư c V lít h n h p A ( ktc) là: A. 1,953 gam B. 1,25 gam C. 1,152 gam D. 1,8 gam Câu 16: Xét chu i ph n ng sau: Mg 3 N 2 → A → B → NO → C → NO . Trong sơ bên, A, B, C l n lư t có th là: A. NH3 ; N2 ; Fe[NO](SO4). C. NH3 ; N2O ; NO2. B. NH4Cl ; NH3 ; NOCl. D. A, B u úng. Câu 17: Nylon-6,6 là m t lo i tơ s i t ng h p ư c t o ra do: A. S trùng ngưng gi a axit tereptalic v i etylenglicol. B. S trùng ngưng c a axit sucsinic và hexametylen iamin. C. S trùng ngưng c a axit ω-aminoenantoic. D. S trùng ngưng gi a axit a ipic v i hexametylen iamin. Câu 18: em nung nóng m t lư ng qu ng hematit (ch a Fe2O3, có l n t p ch t trơ) và cho lu ng khí CO i qua, thu ư c 300,8 gam h n h p các ch t r n, ng th i có h n h p khí thoát ra. Cho h p th h n h p khí này vào bình ng lư ng dư dung d ch xút thì th y kh i lư ng bình tăng thêm 52,8 gam. N u hòa tan h t h n h p ch t r n trong lư ng dư dung d ch HNO3 loãng thì thu ư c 387,2 gam m t mu i nitrat. Hàm lư ng Fe2O3 (% kh i lư ng) trong lo i qu ng hematit này là: A. 20 %. B. 40 %. C. 60 %. D. 80 %. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 53
 15. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 19: Trong các ph n ng sau, ph n ng không x y ra i u ki n thư ng là: A. 2KI + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2KCl + I2. C. 2NaI + Na2S4O6 → I2 + 2Na2S2O3. B. 2KI + O3 + H2O → 2KOH + O2 + I2. D. KI + I2 → KI3. Câu 20: M t h n h p A g m rư u metylic, rư u etylic và phenol có kh i lư ng 28,9 gam. Chia A làm hai ph n b ng nhau. Ph n th nh t ph n ng hoàn toàn v i Na thu ư c 2,806 lit khí H2 (27oC ; 750 mmHg). Ph n th hai ph n ng hoàn toàn v i 100 ml dung d ch NaOH 1M. % kh i lư ng rư u etylic trong h n h p A là: A. 11,07 %. B. 23,88 %. C. 15,91 %. D. 25,47 %. Câu 21: Ch n câu sai trong các câu sau: A. Ion Ag+ dù n ng nh v n có kh năng sát trùng, di t khu n. B. Ph n l n Au dùng ch t o các h p kim: Au–Cu ; Au–Ni, Au –Ag. C. B c có tính kh y u còn vàng có tính kh r t y u. D. Trong các kim lo i b c d n i n t t nh t còn vàng d n nhi t t t nh t. Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 7,82 gam XNO3 vào nư c thu ư c dung d ch A. i n phân dung d ch A v i i n c c trơ. N u th i gian i n phân là t giây thì thu ư c kim lo i t i catot và 0,1792 lít khí ( ktc) t i anot. N u th i gian i n phân là 2t giây thì thu ư c 0,56 lít khí ( ktc). Bi t I = 1,93 A. Giá tr c a t là: A. 3200s. B. 1600s. C. 4800s. D. 800s. Câu 23: A là m t h p ch t h u cơ. t cháy m t lư ng A thu ư c 8,96 lít CO2 ( ktc) và 5,4 gam H2O. N u cho a mol A tác d ng h t v i NaHCO3 thì có t o a mol khí CO2, còn n u cho a mol A tác d ng h t v i Kali kim lo i cũng có t o a mol khí H2. Công th c c a A là: A. HOCH2CH2CH2COOH. C. HOOCCH2CH2COOH. B. HOCH2COCH2COOH. D. HOCH2CH2OCH2COOH. Câu 24: Tính oxi hóa c a các ion ư c x p theo th t gi m d n như sau: A. Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Al3+ > Mg2+. C. Al3+ > Mg2+ > Fe3+ > Fe2+ > Cu2+. 2+ 3+ 2+ 3+ 2+ B. Mg > Al > Fe > Fe > Cu . D. Fe3+ > Fe 2+ > Cu 2+ > Al3+ > Mg2+. Câu 25: D n h n h p hai khí foman ehit và hi ro qua ng s có ch a b t Ni làm xúc tác, un nóng. Cho h p th h t khí và hơi các ch t có th hòa tan trong nư c vào bình ng lư ng nư c dư, ư c dung d ch D. Kh i lư ng bình tăng 14,1 gam. Dung d ch D tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong amoniac, l c l y kim lo i em hòa tan h t trong dung d ch HNO3 loãng thì thu ư c 4,48 lít NO duy nh t ( ktc). Kh i lư ng rư u metylic thu ư c là: A. 9,6 gam. B. 5,1 gam. C. 6,4 gam. D. 11,2 gam Câu 26: t cháy hoàn toàn 4,4g sunfua c a kim lo i M (công th c MS) trong oxi dư. Ch t r n sau ph n ng em hoà tan trong 1 lư ng v a dung d ch HNO3 37,8% th y n ng ph n trăm c a mu i trong dung d ch thu ư c là 41,72%. Khi làm l nh dung d ch này thì thoát ra 8,08g mu i r n. L c tách mu i r n th y n ng ph n trăm c a mu i trong dung d ch là 34,7%. Công th c mu i r n tách ra sau ph n ng là: A. Fe(NO3)2.9H2O. C. Fe(NO3)3.9H2O. B. Cu(NO3)2.5H2O. D. A, B, C u sai. Câu 27: H n h p A g m hai kim lo i ki m hai chu kỳ liên ti p nhau. Hòa tan 0,37 gam h n h p A trong nư c dư, thu ư c dung d ch X. Cho 100 ml dung d ch HCl 0,4M vào dung d ch X, ư c dung d ch Y. trung hòa v a lư ng axit còn dư trong dung d ch Y, c n thêm ti p 100 ml dung d ch NaOH 0,1M. Hai kim lo i ki m trên là: A. Li ; Na. B. Na ; K. C. K ; Rb. D. Rb ; Cs. Câu 28: (CnH2n-1COO)3CmH2m-1 là công th c t ng quát c a este sinh ra b i: A. Rư u no ba ch c và axit ơn ch c chưa no ch a 1 n i ôi C=C. B. Rư u chưa no ba ch c ch a 1 n i ôi C=C và axit ba ch c. C. Rư u ba ch c, có 2 liên k t π và axit ơn ch c có m t liên k t C=C. D. Rư u chưa no ba ch c, có 1 liên k t π và axit no ơn ch c. Câu 29: H n h p A g m hai an ehit ơn ch c no m ch h . t cháy m gam h n h p A thu ư c 22,88 gam CO2. Cũng m gam h n h p A ph n ng v a v i 4,032 lít H2 ( ktc) (có Ni làm xúc tác, un nóng), thu ư c h n h p hai rư u. t cháy h t lư ng rư u này r i cho s n ph m cháy h p th vào bình ng P2O5 lư ng dư. Kh i lư ng bình P2O5 tăng t gam. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s c a t là: A. 35,48 gam. B. 12,6 gam. C. 22,88 gam D. A, B, C sai. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 54
 16. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 30: Ngư i ta tr n V1 lít dung d ch ch a ch t tan A có t kh i d1 v i V2 lít dung d ch chưa cùng ch t tan có t kh i d2 thu ư c V lít dung d ch có t kh i d. Coi V = V1 + V2. Bi u th c liên h gi a d, d1, d2, V1, V2 là: V d + V2 d 2 V d − d1 A. d = 1 1 C. 1 = V1 + V2 V2 d 2 − d V d −d V d + V2 d1 B. 2 = 2 D. d = 1 2 V1 d − d1 V1 + V2 Câu 31: un nóng 20 gam m t lo i ch t béo trung tính v i 250 ml dung d ch NaOH 0,1M. Dung d ch sau ph n ng làm quỳ tím hóa xanh. quỳ tím không i màu, ngư i ta c n thêm ti p vào dung d ch ó 180 ml dung d ch HCl pH = 1. Kh i lư ng xà phòng ch a 72% mu i Natri c a axit béo sinh ra t 1 t n ch t béo trên là: A. 1434,26 Kg. C. 1208,69 Kg. B. 2143,58 Kg. D. 1135,47 Kg. Câu 32: H n h p A g m hai amino axit no m ch h , ng ng k ti p, có ch a m t nhóm amino và m t nhóm ch c axit trong phân t . L y 23,9 gam h n h p A cho tác d ng v i 100 ml dung d ch HCl 3,5M (có dư), ư c dung d ch D. tác d ng h t các ch t trong dung d ch D c n dùng 650 ml dung d ch NaOH 1M. Công th c hai ch t trong h n h p A là: A. H2NCH2COOH; CH3CH(NH2)COOH. B. CH3CH(NH2)COOH; CH3CH2CH(NH2)COOH. C. CH3CH2CH(NH2)COOH; CH3CH2CH2CH(NH2)COOH. D. CH3CH2CH2CH(NH2)COOH; CH3CH2CH2CH2CH(NH2)COOH. Câu 33: Cho 250 ml dung d ch A g m hai mu i MgSO4 và Al2(SO4)3 tác d ng v i dung d ch NaOH dư, l c k t t a em nung n kh i lư ng không i, thu ư c 8 gam ch t r n. Cũng 250 ml dung d ch trên n u cho tác d ng v i dung d ch amoniac dư, l c k t t a em nung nhi t cao cho n kh i lư ng không i thì thu ư c 23,3 gam ch t r n. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. N ng mol/l m i mu i trong dung d ch A là: A. MgSO4 0,8M ; Al2(SO4)3 0,8M. C. MgSO4 0,8M ; Al2(SO4)3 0,6M. B. MgSO4 0,8M ; Al2(SO4)3 1M. D. MgSO4 0,6M ; Al2(SO4)3 0,8M. Câu 34: em 2 kg glucozơ, có l n 10% t p ch t, lên men rư u, hi u su t 70%. Cho bi t etanol có kh i lư ng riêng là 0,79 g/ml. Th tích rư u 40˚ có th i u ch ư c do s lên men trên là: A. Kho ng 1,58 lít. C. Kho ng 2,04 lít. B. Kho ng 1,85 lít. D. Kho ng 2,50 lít. Câu 35: Polyeste là m t lo i tơ s i t ng h p, nó ư c t o ra do s trùng ngưng ( ng trùng ngưng) gi a axit axit 1,4-Bezen icacboxilic v i Etan iol-1,2. M t lo i tơ Polyeste có kh i lư ng phân t là 153600. S ơn v m t xích trong phân t polyme này là: A. 808. B. 800. C. 768. D. 960. Câu 36: Ph n ng este hóa gi a axit axetic v i rư u etylic t o etyl axetat và nư c có h ng s cân b ng liên h n n ng mol/l c a các ch t trong ph n ng lúc t tr ng thái cân b ng là Kc = 4. N u 1 lít dung d ch ph n ng lúc u có ch a a mol CH3COOH và a mol CH3CH2OH, thì khi ph n ng t tr ng thái cân b ng, s thu ư c trong 1 lít dung d ch: A. 2a/3 mol CH3COOCH2CH3 ; 2a/3 mol H2O. B. a/3 mol CH3COOCH2CH3 ; a/3 mol H2O. C. a/2 mol CH3COOCH2CH3 ; a/2 mol H2O. D. a/4 mol CH3COOCH2CH3 ; a/4 mol H2O. Câu 37: Xét sơ ph n ng sau: Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 55
 17. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Cho bi t A, D, F u ư c t o b i các nguyên t C, H, O và u ơn ch c. M t th tích hơi F khi t cháy hoàn toàn t o ư c hai th tích khí CO2 ( o cùng i u ki n T, p). Các ch t A, B là: A. HCOOH; CH3CH2OH. C. CH2CHCOOH; C3H4. B. CH3COOH; C3H4. D. HCOOH; C2H2 Câu 38: A là m t ch t h u cơ trong trong m t lo i trái cây chua. em t cháy h t m gam ch t A c n dùng 2,016 lít O2 ( ktc), s n ph m cháy g m 2,688 lít CO2 ( ktc) và 1,44 gam H2O. Cũng m gam A tác d ng h t v i NaHCO3 thu ư c 0,06 mol CO2, còn n u cho m gam A tác d ng h t v i Na thì thu ư c 0,04 mol H2. Công th c phân t c a A cũng là công th c ơn gi n c a nó. A là: A. HOC3H2(COOH)3. C. HOC3H4(COOH)3. B. (HO)2OC4H4(COOH)2. D. (HO)3O2C5H4COOH. Câu 39: Cho các ch t sau: (1) Benzoic ; (2) p-Nitrobenzoic ; (3) p-Etylbenzoic ; (4) p-Clobenzoic. Th t gi m d n tr s pKb c a các axit trên là: A. (1) > (2) > (3) > (4). C. (3) > (1) > (4) > (2). B. (2) > (4) > (1) > (3). D. (1) > (3) > (4) > (2). Câu 40: Cho h n h p A: 0,15 mol Mg , 0, 35 mol Fe ph n ng v i V lit dung d ch HNO3 1M. Sau ph n ng, thu ư c dung d ch B, h n h p G g m 0,05 mol N2O, 0,1 mol NO ( ktc) và còn 2,8 gam kim lo i. Giá tr c a V là: A. 1,1. B. 1,15. C. 1,22. D. 1,225. PH N RIÊNG Thí sinh ch ư c ch n 1 trong 2 ph n sau Ph n 1: Theo chương trình chu n (10 câu, t câu 41 n câu 50) Câu 41: Xem ph n ng cân b ng sau ây là ph n ng ơn gi n: 2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k). Ph n ng trên ang tr ng thái cân b ng trong m t bình ch a nhi t xác nh. N u làm gi m th tích bình ch a m t n a, t c làm tăng n ng mol/lít các ch t trong ph n ng trên g p ôi thì: A. V n t c ph n ng tăng 8 l n B. V n t c ph n ng ngh ch tăng 4 l n C. V n t c ph n ng thu n tăng 8 l n D. Ph n ng s trên s d ch chuy n theo chi u thu n Câu 42: Cho glucozơ lên men v i hi u su t 70%, h p th toàn b s n ph m khí thoát ra vào 2 lít dung d ch NaOH 0,5M (d = 1,05 g/ml) thu ư c dung d ch ch a hai mu i v i t ng n ng là 12,27%. Kh i lương glucozơ ã dùng là: A. 129,68 gam B. 192,86 gam C. 168,29 gam D. 186,92 gam Câu 43: Pin Zn – Ag ư c bi u di n theo sơ sau: (–) Zn | Zn(NO3)2 || AgNO3 | Ag (+). Cho bi t các giá tr th kh chu n: E o 2 + / Zn = −0, 76V; E o + / Ag = +0,8V . Su t i n ng chu n c a pin t o thành b i 2 Zn Ag c p oxi hóa – kh trên là: A. 0,04V. B. 1,56V. C. 2,36V. D. A, B, C sai. Câu 44: Gi i pháp i u ch không h p lý là: A. Dùng ph n ng kh K2Cr2O7 b ng than hay lưu huỳnh i u ch Cr2O3. B. Dùng ph n ng c a mu i Cr (II) v i dung d ch ki m dư i u ch Cr(OH)2. C. Dùng ph n ng c a mu i Cr (III) v i dung d ch ki m dư i u ch Cr(OH)3. D. Dùng ph n ng c a H2SO4 c v i dung d ch K2Cr2O7 i u ch CrO3. Câu 45: Ngâm m t v t b ng ng có kh i lư ng 10 gam trong 250 gam dung d ch AgNO3 4%. Khi l y v t ra kh i dung d ch thì lư ng AgNO3 trong dung d ch gi m 17%. Kh i lư ng c a v t sau ph n ng là: A. 11,08 gam. B. 10,76 gam. C. 17,00 gam. D. 27,00 gam. + HONO + CuO, t 0 C Câu 46: Cho sơ ph n ng: NH3  X  Y  Z. + CH3I ( tyû ä 1:1) le mol → → → Bi t Z có kh năng tham gia ph n ng tráng gương. Hai ch t Y và Z l n lư t là: A. CH3OH, HCOOH. C. CH3OH, HCHO. B. C2H5OH, HCHO. D. C2H5OH, CH3CHO. Câu 47: Dãy g m các ch t u làm gi y quỳ tím m chuy n sang màu xanh là: A. metyl amin, amoniac, natri axetat. C. anilin, metyl amin, amoniac. B. amoni clorua, natri hi roxit. D. anilin, amoniac, natri hi roxit. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 56
 18. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 48: Cho 15,6 gam h n h p hai ancol (rư u) ơn ch c, k ti p nhau trong dãy ng ng tác d ng h t v i 9,2 gam Na, thu ư c 24,5 gam ch t r n. Hai ancol ó là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A. C3H5OH và C4H7OH. C. C3H7OH và C4H9OH. B. C2H5OH và C3H7OH. D. CH3OH và C2H5OH. Câu 49: Các oxit c a nito có d ng NOx trong không khí là nguyên nhân gây ra ô nhi m. Ngu n t o ra khí NOx ph bi n hi n nay là: A. Bình acquy C. Thu c di t c B. Khí th i c a phương ti n giao thông D. Phân bón hóa h c Câu 50: H n h p X g m axit HCOOH và axit CH3COOH (t l mol 1:1). L y 5,3 gam h n h p X tác d ng v i 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 c) thu ư c m gam h n h p este (hi u su t c a các ph n ng este hoá u b ng 80%). Giá tr c a m là: A. 10,12. B. 6,48. C. 8,10. D. 16,20. Ph n 2: Theo chương trình nâng cao (10 câu, t câu 51 n câu 60) Câu 51: Vàng có th tan ư c trong các dung d ch: A. nư c cư ng toan, dd KCN. C. dd HCl, dd HNO3. B. nư c cư ng toan, dd HNO3. D. dd H2SO4 c nóng. Câu 52: Hi n tư ng ư c mô t không úng là: A. Th i khí NH3 qua CrO3 un nóng th y ch t r n chuy n t màu sang màu l c th m. B. un nóng S v i K2Cr2O7 th y ch t r n chuy n t màu da cam sang màu l c th m. C. Nung Cr(OH)2 trong không khí th y ch t r n chuy n t màu l c sáng sang màu l c th m. D. t CrO trong không khí th y ch t r n chuy n t màu en sang màu l c th m. Câu 53: Cho 1 pin i n hóa ư c t o b i c p oxi hóa/kh : Fe2+/Fe và Ag+/Ag. Ph n ng x y ra c c âm c a pin i n hóa ( i u ki n tiêu chu n) là: A. Fe → Fe2+ + 2e C. Ag+ + 1e → Ag B. Fe2+ + 2e → Fe D. Ag → Ag+ + 1e Câu 54: Cho cân b ng hoá h c: 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) , ph n ng thu n là ph n ng to nhi t. Phát bi u úng là: A. Cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n khi tăng nhi t . B. Cân b ng chuy n d ch theo chi u ngh ch khi gi m n ng O2. C. Cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n khi gi m áp su t h ph n ng. D. Cân b ng chuy n d ch theo chi u ngh ch khi gi m n ng SO3. Câu 55: Cho h n h p X g m hai ch t h u cơ có cùng công th c phân t C2H7NO2 tác d ng v a v i dung d ch NaOH và un nóng, thu ư c dung d ch Y và 4,48 lít h n h p Z ( ktc) g m hai khí ( u làm xanh gi y quỳ m). T kh i hơi c a Z i v i H2 b ng 13,75. Cô c n dung d ch Y thu ư c kh i lư ng mu i khan là: A. 16,5 gam. B. 14,3 gam. C. 8,9 gam. D. 15,7 gam. Câu 56: M nh không úng là: A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy ng ng v i CH2=CHCOOCH3. B. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng v i dung d ch NaOH thu ư c an ehit và mu i. C. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng ư c v i dung d ch Br2. D. CH3CH2COOCH=CH2 có th trùng h p t o polime. [H ],xtPt [O],xtPt Câu 57: Trong công nghi p khí th i ư c x lí như sau: CO, NO, Cx H y → A → B  Sau ó th i B vào môi trư ng. Trong sơ trên: A. A g m N2, NH3, CO2, H2O. C. A g m N2, NH3, CO, CxHy. B. B g m N2, CO, CxHy. D. B g m N2, H2O, CO2, CxHy. Câu 58: Các ng phân ng v i công th c phân t C8H10O ( u là d n xu t c a benzen) có tính ch t: tách nư c thu ư c s n ph m có th trùng h p t o polime, không tác d ng ư c v i NaOH. S lư ng ng phân ng v i công th c phân t C8H10O, tho mãn tính ch t trên là: A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 57
 19. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 59: t cháy hoàn toàn a mol m t an ehit X (m ch h ) t o ra b mol CO2 và c mol H2O (bi t r ng: b = a + c). Trong ph n ng tráng gương, m t phân t X ch cho 2 electron. X thu c dãy ng ng an ehit: A. không no có hai n i ôi, ơn ch c. C. no, ơn ch c. B. không no có m t n i ôi, ơn ch c. D. no, hai ch c. Câu 60: phân bi t rư u b c I, b c II, b c III ngư i ta có th dùng thu c th : A. Zn/HCl B. Na C. Cu(OH)2 D. A, B, C sai -------------------------------o H t o------------------------------ Thí sinh không ư c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 58
 20. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c THI ÔN T P HÓA H C 12 THI TH TUY N SINH I H C VÀ CAO NG MÃ : 315 Môn thi: HÓA H C ( thi này g m có 4 trang) Th i gian làm bài: 90 phút (Không k th i gian phát ) H và tên h c sinh: ............................................................................................................................................... S báo danh: ............................................................................................................................................................ LUY N THI S 4 Câu 1: t cháy hoàn toàn m t rư u (ancol) X thu ư c CO2 và H2O có t l s mol tương ng là 3:4. Th tích khí oxi c n dùng t cháy X b ng 1,5 l n th tích khí CO2 thu ư c ( cùng i u ki n). Công th c phân t c a X là: A. C3H8O B. C3H8O3 C. C3H4O D. C3H8O2 Câu 2: làm m m nư c c ng vĩnh c u, có th dùng: A. K2CO3 B. KHSO4 C. K2SO4 D. NaNO3 Câu 3: Dãy ng ng c a Axit acrylic (CH2=CH-COOH) có công th c chung là: A. (C2H3COOH)n C. CnH2n – 1COOH B. C2nH3nCOOH D. CnH2nCOOH Câu 4: Tr n 100ml dung d ch Ba(OH)2 0,5M v i 100ml dung d ch KOH 0,5M , ư c dung d ch X. N ng mol/l c a ion OH- trong dung d ch là: A. 0,25M B. 0,75M C. 0,5M D. 1,5M Câu 5: Este X ph n ng v i dung d ch NaOH, un nóng t o ra rư u metylic và natri axetat. Công th c c u t o c a X là: A. HCOOCH3 C. CH3COOC2H5 B. C2H5COOCH3 D. CH3COOCH3 Câu 6: Nguyên t X có c u hình electron phân l p ngoài là: np4. Ion X có i n tích là: A. 1- B. 2- C. 1+ D. 2+ Câu 7: Cho 1,8 gam m t axit (A) ơn ch c ph n ng h t v i NaHCO3. D n h t khí thu ư c vào bình dung d ch KOH dư; th y kh i lư ng ch t tan trong bình tăng 0,78 gam. V y (A) có CTCT: A. C2H5 COOH C. CH3COOH B. C3H7COOH D. CH2=CHCOOH Câu 8: Cho 4 h p ch t h u cơ: (1)etan–1,2–diol, (2)propan–1,3–diol, (3)propan–1,2–diol, (4) glixerin. Các ch t là ng phân c a nhau g m: A. 1,2 B. 1,4 C. 2,3 D. 1,2,3 Câu 9: Ch t h u cơ A: C3H8Ox , ch ch a m t lo i ch c, ph n ng ư c v i Na có s ng phân là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 10: Cho 0,336 lit SO2 ( kc) ph n ng v i 200ml dung d ch NaOH ; thu ư c 1,67 g mu i. N ng dung d ch NaOH em ph n ng là: A. 0,01M B. 0,10M C. 0,15M D. 0,20M Câu 11: M t ch t h u cơ X ch a C, H, O ch ch a m t lo i ch c cho 2,9g X ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thu ư c 21,6g Ag. V y X có th là: A. HCHO B. OHC–CHO C. CH2(CHO) D. C2H5–CHO Câu 12: un rư u (A) v i HBr, thu ư c ch t h u cơ (B) có %Br = 58,4%. (A) là: A. C2H5OH C. C4H9OH B. C3H7OH D. CH2=CH-CH2OH Câu 13: t cháy hoàn toàn m t ch t h u cơ A nhi u l n axit thu ư c 4,032lít khí CO2 ( o ktc) và 2,7 gam nư c. CTN A là: A. (C2H3O2)n B. (C4H7O2)n C. (C3H5O2)n D. (C2H4O2)n Câu 14: un nóng rư u etylic v i H2SO4 c 170oC thu ư c h n h p hơi A g m 4 ch t khí. V y h n h p A có: A. C2H4, H2Ohơi, H2, CO2 C. C2H4, H2Ohơi, H2, SO2 B. C2H4, H2Ohơi, SO2, CO2 D. CH4, H2Ohơi, H2, SO2 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 59

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản