Phương pháp giải toán Vật lý 12 - Phần I

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
386
lượt xem
199
download

Phương pháp giải toán Vật lý 12 - Phần I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương pháp giải toán vật lý 12 - phần i', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giải toán Vật lý 12 - Phần I

 1. 1 M cl c Trang M cl c .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... . 1 Ph n1 . PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V CHUY N Đ NG QUAY C A V T R N 9 Ch đ 1. Xác đ nh tr ng tâm c a v t r n ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ch đ 2. Xác đ nh gia t c c a chuy n đ ng quay c a v t r n? Momen quán tính c a v t r n đ i v i tr c? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Gia t c c a chuy n đ ng quay c a v t r n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2. Momen quán tính c a v t r n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. Đ ng năng c a v t r n quay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4. Momen đ ng lư ng c a v t r n chuy n đ ng quay quanh m t tr c: . . . . . . . . . . . . . 9 Ch đ 3. Xác đ nh v n t c góc và t a d góc c a v t r n chuy n đ ng quay ? . . . . . . . . . . 10 Ch đ 4. Xác đ nh gia t c chuy n đ ng c a v t treo vào s i dây v t qua ròng r c có kh i lư ng ? 10 Ch đ 5. Bài toán v áp d ng đ nh lu t b o toàn momen đ ng lư ng . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ph n 2 . PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V DAO Đ NG ĐI U HÒA C A CON L C LÒ XO 12 Ch đ 1. Liên h gi a l c tác d ng, đ giãn và đ c ng c a lò xo . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.Cho bi t l c kéo F , đ c ng k : tìm đ giãn ∆l0 , tìm l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.C t lò xo thành n ph n b ng nhau ( ho c hai ph n không b ng nhau): tìm đ c ng c a m i ph n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ch đ 2. Xác đ nh th i đi m v t đi qua v trí có li đ x0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ch đ 3.V t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = A cos(ωt + ϕ). Xác đ nh s l n v t đi qua v trí có t a đ x0 sau kho ng th i gian t tính t th i đi m t0 = 0 . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ch đ 4.V t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = A cos(ω.t + ϕ).Xác đ nh đo n đư ng v t đi đư c t th i đi m t1 đ n th i đi m t2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ch đ 5.V t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = A cos(ω.t + ϕ). Xác đ nh đo n đư ng c c T đ i và c c ti u mà v t đi đư c trong kho ng th i gian ∆t (0 < ∆t < )? . . . . . . . . . . . 13 2 Ch đ 6.Xác đ nh kho ng th i gian ng n nh t v t đi t t a đ x1 đ n t a đ x2 ? Tính v n t c trung bình và t c đ trung bình trong kho ng th i gian đó ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.Xác đ nh kho ng th i gian ng n nh t v t đi t t a đ x1 đ n t a đ x2 ? . . . . . . . . . . . . . 14 2.Xác đ nh v n t c trung bình và t c đ trung bình trong th i gian ∆t . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ch đ 7. Vi t phương trình dao đ ng đi u hòa c a con l c lò xo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ch đ 8. V n d ng đ nh lu t b o toàn cơ năng đ tìm v n t c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ch đ 9. Tìm bi u th c đ ng năng và th năng theo th i gian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ch đ 10. Tìm l c tác d ng c c đ i và c c ti u c a lò xo lên giá treo hay giá đ . . . . . . . . . 15
 2. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 1.Trư ng h p lò xo n m ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.Trư ng h p lò xo treo th ng đ ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.Chú ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ph n 3 . PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V DAO Đ NG ĐI U HÒA C A CON L C ĐƠN - CON L C V T LÝ 16 Ch đ 1. Vi t phương trình dao đ ng đi u hòa c a con l c đơn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ch đ 2. Xác đ nh đ bi n thiên nh chu kỳ ∆T khi bi t đ bi n thiên nh gia t c tr ng trư ng ∆g, đ bi n thiên chi u dài ∆l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ch đ 3. Xác đ nh đ bi n thiên nh chu kỳ ∆T khi bi t nhi t đ bi n thiên nh ∆t; khi đưa lên đ cao h; xu ng đ sâu h so v i m t bi n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1. Khi bi t nhi t đ bi n thiên nh ∆t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2. Khi đưa con l c đơn lên đ cao h so v i m t bi n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3. Khi đưa con l c đơn xu ng đ sâu h so v i m t bi n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ch đ 4. Con l c đơn ch u nhi u y u t nh hư ng đ bi n thiên c a chu kỳ: tìm đi u ki n đ chu kỳ không đ i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.Đi u ki n đ chu kỳ không đ i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.Ví d :Con l c đơn ch u nh hư ng b i y u t nhi t đ và y u t đ cao . . . . . . . . . . . 18 Ch đ 5. Con l c trong đ ng h gõ giây đư c xem như là con l c đơn: tìm đ nhanh hay ch m c a đ ng h trong m t ngày đêm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ch đ 6. Con l c đơn ch u tác d ng thêm b i m t ngo i l c F không đ i: Xác đ nh chu kỳ dao đ ng m i T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.F là l c hút c a nam châm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.F là l c tương tác Coulomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.F là l c đi n trư ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.F là l c đ y Acsimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.F là l c n m ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ch đ 7. Con l c đơn treo vào m t v t ( như ôtô, thang máy...) đang chuy n đ ng v i gia t c a: xác đ nh chu kỳ m i T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.Con l c đơn treo vào tr n c a thang máy ( chuy n đ ng th ng đ ng ) v i gia t c a . . . . . 20 2.Con l c đơn treo vào tr n c a xe ôtô đang chuy n đ ng ngang v i gia t c a . . . . . . . . . 20 3.Con l c đơn treo vào tr n c a xe ôtô đang chuy n đ ng trên m t ph ng nghiêng m t góc α: 20 Ch đ 8. Xác đ nh đ ng năng Eđ th năng Et , cơ năng c a con l c đơn khi v trí có góc l ch β 21 Ch đ 9. Xác đ nh v n t c dài v và l c căng dây T t i v trí h p v i phương th ng đ ng m t góc β 21 1.V n t c dài v t i C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.L c căng dây T t i C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.H q a: v n t c và l c căng dây c c đ i và c c ti u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ch đ 10. Xác đ nh biên đ góc α m i khi gia t c tr ng trư ng thay đ i t g sang g . . . . . . 22 Ch đ 11. Xác đ nh chu kỳ và biên đ c a con l c đơn vư ng đinh (hay v t c n) khi đi qua v trí cân b ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.Tìm chu kỳ T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.Tìm biên đ m i sau khi vư ng đinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ch đ 12. Xác đ nh th i gian đ hai con l c đơn tr l i v trí trùng phùng (cùng qua v trí cân b ng, chuy n đ ng cùng chi u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ch đ 13. Xác đ nh chu kì dao đ ng c a con l c v t lý? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.Trư ng h p con l c v t lý g m nhi u ch t đi m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2 TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 3. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 2.Trư ng h p con l c v t lý là m t v t r n có d ng đ i x ng dao đ ng quanh m t tr c không qua tr ng tâm G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ch đ 14. Vi t phương trình dao đ ng đi u hòa c a con l c v t lý ? . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ch đ 15. Xác đ nh chi u dài c a con l c toán h c đ ng b v i con l c v t lý . . . . . . . . . . 24 Ch đ 16. Xác đ nh đ bi n thiên chu kỳ c a con l c v t lý khi dao đ ng đ cao h ( so v i m t bi n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ch đ 17. Con l c v t lý ch u tác d ng thêm b i m t ngo i l c F không đ i: Xác đ nh chu kỳ dao đ ng m i T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ch đ 18. Xác đ nh v n t c c a con l c v t lý? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ph n4 . PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V DAO Đ NG T T D N VÀ C NG HƯ NG CƠ H C 27 Ch đ 1. Con l c lò xo dao đ ng t t d n: biên đ gi m d n theo c p s nhân lùi vô h ng, tìm công b i q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ch đ 2. Con l c lò đơn đ ng t t d n: biên đ góc gi m d n theo c p s nhân lùi vô h ng, tìm công b i q. Năng lư ng cung c p đ duy trì dao đ ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ch đ 3. H dao đ ng cư ng b c b kích thích b i m t ngo i l c tu n hoàn: tìm đi u ki n đ có hi n tư ng c ng hư ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ch đ 4. Con l c lò xo dao đ ng t t d n v i h s masat là µ, tìm biên đ dao đ ng sau n a chu kì, sau 1 chu kì và sau n chu kì ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ch đ 5. M t con l c lò xo dao đ ng t t d n v i h s ma sát là µ. Xác đ nh đo n đư ng đi đư c cho đ n lúc d ng l i, th i gian đi h t đo n đư ng đó? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Ch đ 6. Trong dao đ ng t t d n: Xác đ nh v trí có v n t c c c đ i và giá tr v n t c c c đ i c a qu n ng? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Ch đ 7. T ng h p hai dao đ ng đi u hòa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ph n 5 . PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V SÓNG CƠ H C, GIAO THOA SÓNG, SÓNG D NG, SÓNG ÂM 30 Ch đ 1. Tìm đ l ch pha gi a hai đi m cách nhau d trên m t phương truy n sóng? Tìm bư c sóng khi bi t đ l ch pha và gi i h n c a bư c sóng,( t n s , v n t c truy n sóng). Vi t phương trình sóng t i m t đi m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.Tìm đ l ch pha gi a hai đi m cách nhau d trên m t phương truy n sóng . . . . . . . . . . 30 2.Tìm bư c sóng khi bi t đ l ch pha và gi i h n c a bư c sóng,( t n s , v n t c truy n sóng) 30 3.Vi t phương trình sóng t i m t đi m trên phương truy n sóng . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.V n t c dao đ ng c a sóng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Ch đ 2. V đ th bi u di n quá trình truy n sóng theo th i gian và theo không gian . . . . . . 30 1.V đ th bi u di n qúa trình truy n sóng theo th i gian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.V đ th bi u di n qúa trình truy n sóng theo không gian ( d ng c a môi trư ng...) . . . . 31 Ch đ 3. Xác đ nh tính ch t sóng t i m t đi m M trên mi n giao thoa . . . . . . . . . . . . . . 31 Ch đ 4. Vi t phương trình sóng t i đi m M trên mi n giao thoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ch đ 5. Xác đ nh s đư ng dao đ ng c c đ i và c c ti u trên mi n giao thoa . . . . . . . . . . 31 T ng quát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 M t s trư ng h p đ c bi t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ch đ 6. Xác đ nh đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i ( đi m b ng) và s đi m dao đ ng v i biên đ c c ti u ( đi m nút) trên đo n S1 S2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ch đ 7.Tìm qũy tích nh ng đi m dao đ ng cùng pha (hay ngư c pha) v i hai ngu n S1 , S2 . . 33 3 TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 4. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 Ch đ 8.Vi t bi u th c sóng d ng trên dây đàn h i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Ch đ 9.Đi u ki n đ có hi n tư ng sóng d ng, t đó suy ra s b ng và s nút sóng . . . . . . . 34 1.Hai đ u môi trư ng ( dây hay c t không khí) là c đ nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.M t đ u môi trư ng ( dây hay c t không khí) là c đ nh, đ u kia t do . . . . . . . . . . . 34 3.Hai đ u môi trư ng ( dây hay c t không khí) là t do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Ch đ 10.Xác đ nh t n s c a âm trên m t oto đang chuy n đ ng v i v n t c v ( Hi u ng Dople)? 34 1.Ngu n âm đ ng yên, ngư i quan sát chuy n đ ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.Ngu n âm chuy n đ ng l i g n ngư i quan sát đ ng yên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ch đ 11.Xác đ nh cư ng đ âm (I) khi bi t m c cư ng đ âm t i đi m. Xác đ nh công su t c a ngu n âm? Đ to c a âm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1.Xác đ nh cư ng đ âm (I) khi bi t m c cư ng đ âm t i đi m . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.Xác đ nh công su t c a ngu n âm t i m t đi m: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.Đ to c a âm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ph n 6 . PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V SÓNG ĐI N T 37 Ch đ 1. Dao đ ng đi n t do trong m ch LC: vi t bi u th c q (t)? Suy ra cư ng đ dòng đi n i(t)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ch đ 2. Dao đ ng đi n t do trong m ch LC, bi t uC = U0 sin ωt, tìm q (t)? Suy ra i(t)? . . . . 38 Ch đ 3. Cách áp d ng đ nh lu t b o toàn năng lư ng trong m ch dao đ ng LC . . . . . . . . . 38 1.Bi t Q0 ( hay U0 ) tìm biên đ I0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.Bi t Q0 ( hay U0 )và q ( hay u), tìm i lúc đó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ch đ 4. Dao đ ng đi n t do trong m ch LC, bi t Q0 và I0 :tìm chu kỳ dao đ ng riêng c a m ch LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ch đ 5. M ch LC l i vào c a máy thu vô tuy n đi n b t sóng đi n t có t n s f (hay bư c sóng λ).Tìm L( hay C ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1.Bi t f ( sóng) tìm L và C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.Bi t λ( sóng) tìm L và C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ch đ 6. M ch LC l i vào c a máy thu vô tuy n có t đi n có đi n dung bi n thiên Cmax ÷ Cmin tương ng góc xoay bi n thiên 00 ÷ 1800 : xác đ nh góc xoay ∆α đ thu đư c b c x có bư c sóng λ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ch đ 7. M ch LC l i vào c a máy thu vô tuy n có t xoay bi n thiên Cmax ÷ Cmin : tìm d i bư c sóng hay d i t n s mà máy thu đư c? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ch đ 8. M ch LC1 dao đ ng v i t n s f1 , m ch LC2 dao đ ng v i t n s f2 . Tìm t n s m ch dao đ ng khi (C1 ntC2 ) hay (C1 //C2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ph n 7 . PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V DÒNG ĐI N XOAY CHI U 41 Ch đ 1. Đo n m ch RLC : cho bi t i(t) = I0 cos(ωt), vi t bi u th c hi u đi n th u(t). Tìm công su t Pm ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ch đ 3. Đo n m ch RLC : cho bi t u(t) = U0 cos(ωt), vi t bi u th c cư ng đ dòng đi n i(t). Suy ra bi u th c uR (t)?uL(t)?uC (t)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ch đ 3. Xác đ nh đ l ch pha gi a hai hi u đi n th t c th i u1 và u2 c a hai đo n m ch khác nhau trên cùng m t dòng đi n xoay chi u không phân nhánh? Cách v n d ng? . . . . . . . . 42 Ch đ 4.Đo n m ch RLC , cho bi t U, R: tìm h th c L, C, ω đ : cư ng đ dòng đi n qua đo n m ch c c đ i, hi u đi n th và cư ng đ dòng đi n cùng pha, công su t tiêu th trên đo n m ch đ t c c đ i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1.Cư ng đ dòng đi n qua đo n m ch đ t c c đ i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4 TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 5. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 2.Hi u đi n th cùng pha v i cư ng đ dòng đi n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.Công su t tiêu th trên đo n m ch c c đ i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.K t lu n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 5.Bài toán v n d ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Ch đ 5. .Đo n m ch RLC , ghép thêm m t t C :tìm C đ : cư ng đ dòng đi n qua đo n m ch c c đ i, hi u đi n th và cư ng đ dòng đi n cùng pha, công su t tiêu th trên đo n m ch đ t c c đ i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Ch đ 6. Đo n m ch RLC : Cho bi t UR , UL , UC : tìm U và đ l ch pha ϕu/i . . . . . . . . . . . . 44 Ch đ 7. Cho m chRLC : Bi t U, ω, tìm L, hayC , hayR đ công su t tiêu th trên đo n m ch c c đ i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1.Tìm L hay C đ công su t tiêu th trên đo n m ch c c đ i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.Tìm R đ công su t tiêu th trên đo n m ch c c đ i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Ch đ 8. .Đo n m ch RLC : Cho bi t U, R, f : tìm L ( hay C ) đ UL (hay UC ) đ t giá tr c c đ i? 46 1.Tìm L đ hi u th hi u d ng hai đ u cu n c m c c đ i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.Tìm C đ hi u th hi u d ng hai đ u t đi n c c đ i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Ch đ 9..Đo n m ch RLC : Cho bi t U, R, f : tìm L ( hay C ) đ URL (hay URC ) đ t giá tr c c đ i? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 1.Tìm L đ hi u th hi u d ng hai đ u đo n RL đ t c c đ i . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.Tìm C đ hi u th hi u d ng hai đ u đo n RC đ t c c đ i . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ch đ 10. .Đo n m ch RLC : Cho bi t U, R, L, C : tìm f ( hay ω) đ UR , UL hay UC đ t giá tr c c đ i? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1.Tìm f ( hay ω) đ hi u th hi u d ng hai đ u đi n tr c c đ i . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.Tìm f ( hay ω) đ hi u th hi u d ng hai đ u cu n c m c c đ i . . . . . . . . . . . . . . 48 3.Tìm f ( hay ω) đ hi u th hi u d ng hai đ u t đi n c c đ i . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ch đ 11. Cho bi t đ th i(t) và u(t), ho c bi t gi n đ vectơ hi u đi n th : xác đ nh các đ c đi m c a m ch đi n? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1.Cho bi t đ th i(t) và u(t): tìm đ l ch pha ϕu/i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.Cho bi t gi n đ vectơ hi u đi n th : v sơ đ đo n m ch? Tìm Um ch . . . . . . . . . . . . 49 Ch đ 12. Tác d ng nhi t c a dòng đi n xoay chi u: tính nhi t lư ng t a ra trên đo n m ch? . 49 Ch đ 13. Tác d ng hóa h c c a dòng đi n xoay chi u: tính đi n lư ng chuy n qua bình đi n phân theo m t chi u? Tính th tích khí Hiđrô và Oxy xu t hi n các đi n c c? . . . . . . . . 49 1.Tính đi n lư ng chuy n qua bình đi n phân theo m t chi u ( trong 1 chu kỳ T , trong t) . . 49 2.Tính th tích khí Hiđrô và Oxy xu t hi n các đi n c c trong th i gian t(s) . . . . . . . . 50 Ch đ 14. Tác d ng t c a dòng đi n xoay chi u và tác d ng c a t trư ng lên dòng đi n xoay chi u? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1.Nam châm đi n dùng dòng đi n xoay chi u ( t n s f ) đ t g n dây thép căng ngang. Xác đ nh t n s rung f c a dây thép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.Dây d n th ng căng ngang mang dòng đi n xoay chi u đ t trong t trư ng có c m ng t B không đ i ( vuông góc v i dây): xác đ nh t n s rung c a dây f . . . . . . . . . . . 50 Ch đ 15. Đ t vào hai đ u bóng đèn neon (Uđm ) m t hi u đi n th có d ng: u = U0 sin(ωt + ϕ). Xác đ nh kho ng th i gian đ đèn sáng? Xác đ nh s l n dòng đi n đ i chi u trong 1 giây ? . 50 1.Đ t vào hai đ u bóng đèn neon (Uđm ) m t hi u đi n th có d ng: u = U0 sin(ωt + ϕ). Xác đ nh kho ng th i gian đ đèn sáng? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.Xác đ nh s l n dòng đi n đ i chi u trong 1 giây . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Ch đ 16. V n d ng phương pháp gi n đ vecto trư t đ gi i quy t bài toán đi n xoay chi u? . 51 5 TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 6. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 Ph n 8 . PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V MÁY PHÁT ĐI N XOAY CHI U, TRUY N TI ĐI N NĂNG 52 Ch đ 1. Vi t bi u th c su t đi n đ ng c a máy phát đi n xoay chi u m t pha . . . . . . . . . . 52 Ch đ 2. Xác đ nh t n s f c a dòng đi n xoay chi u t o b i máy phát đi n xoay chi u 1 pha . 52 1.Trư ng h p roto c a mpđ có p c p c c, t n s vòng là n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.Trư ng h p bi t su t đi n đ ng xoay chi u ( E hay Eo ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Ch đ 3. Nhà máy th y đi n: thác nư c cao h, làm quay tuabin nư c và roto c a mpđ. Tìm công su t P c a máy phát đi n? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Ch đ 4. M ch đi n xoay chi u ba pha m c theo sơ đ hình Υ: tìm cư ng đ dòng trung hòa khi t i đ i x ng? Tính hi u đi n th Ud ( theo Up )? Tính Pt (các t i) . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Ch đ 5. Máy bi n th : cho U1 , I1 : tìm U2 , I2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1.Trư ng h p các đi n tr c a cu n sơ c p và th c p b ng 0, cu n th c p h . . . . . . . . 53 2.Trư ng h p các đi n tr c a cu n sơ c p và th c p b ng 0, cu n th c p có t i . . . . . . 53 3.Trư ng h p các đi n tr c a cu n sơ c p và th c p khác 0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Ch đ 6.Truy n t i đi n năng trên dây d n: xác đ nh các đ i lư ng trong quá trình truy n t i . 54 Ch đ 7.Xác đ nh hi u su t truy n t i đi n năng trên dây? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Ph n 9 . PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V HI N TƯ NG TÁN S C ÁNH SÁNG 55 Ch đ 1. S tán s c chùm sáng tr ng qua m t phân cách gi a hai môi trư ng: kh o sát chùm khúc x ? Tính góc l ch b i hai tia khúc x đơn s c? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Ch đ 2. Chùm sáng tr ng qua LK: kh o sát chùm tia ló? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Ch đ 3. Xác đ nh góc h p b i hai tia ló ( đ , tím)c a chùm c u v ng ra kh i LK. Tính b r ng quang ph trên màn? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Ch đ 4. Chùm tia t i song song có b r ng a ch a hai b t x truy n qua BMSS: kh o sát chùm tia ló? Tính b r ng c c đ i amax đ hai chùm tia ló tách r i nhau? . . . . . . . . . . . . . . 55 Ph n 10 . PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V HI N TƯ NG GIAO THOA ÁNH SÁNG 56 Ch đ 1. Xác đ nh bư c sóng λ khi bi t kho ng vân i, a,, D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ch đ 2. Xác đ nh tính ch t sáng (t i) và tìm b c giao thoa ng v i m i đi m trên màn? . . . . 56 Ch đ 3. Tìm s vân sáng và vân t i quang sát đư c trên mi n giao thoa . . . . . . . . . . . . . 56 Ch đ 4. Trư ng h p ngu n phát hai ánh sáng đơn s c. Tìm v trí trên màn đó có s trùng nhau c a hai vân sáng thu c hai h đơn s c? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ch đ 5. Trư ng h p giao thoa ánh sáng tr ng: tìm đ r ng quang ph , xác đ nh ánh sáng cho vân t i ( sáng) t i m t đi m (xM ) ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1.Xác đ nh đ r ng quang ph ................................... 57 2.Xác đ nh ánh sáng cho vân t i ( sáng) t i m t đi m (xM ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.Xác đ nh kho ng cách t vân sáng màu đ b c k đ n vân sáng tím b c k . . . . . . . . . . 57 Ch đ 6. Thí nghi m giao thoa v i ánh sáng th c hi n trong môi trư ng có chi c su t n > 1. Tìm kho ng vân m i i ? H vân thay đ i th nào? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Ch đ 7. Thí nghi m Young: đ t b n m t song song (e,n) trư c khe S1 ( ho c S2 ). Tìm chi u và đ d ch chuy n c a h vân trung tâm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Ch đ 8. Thí nghi m Young: Khi ngu n sáng di chuy n m t đo n y = SS . Tìm chi u, đ chuy n d i c a h vân( vân trung tâm)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Ch đ 9.Ngu n sáng S chuy n đ ng v i vân t c v theo phương song song v i S1 S2 : tìm t n s su t hi n vân sáng t i vân trung tâm O ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Ch đ 10.Tìm kho ng cách a = S1 S2 và b r ng mi n giao thoa trên m t s d ng c giao thoa? 58 6 TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 7. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 1.Khe Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2.Lư ng lăng kính Frexnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.Hai n a th u kính Billet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.Gương Frexnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Ph n 11 . PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V TIA RƠNGHEN 59 Ch đ 1. Tia Rơnghen: Cho bi t v n t c v c a electron đ p vào đ i catot: tìm UAK . . . . . . . 59 Ch đ 2. Tia Rơnghen: Cho bi t v n t c v c a electron đ p vào đ i catot ho t UAK : tìm t n s c c đ i Fmax hay bư c sóng λmin ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Ch đ 3. Tính lưu lư ng dòng nư c làm ngu i đ i catot c a ng Rơnghen: . . . . . . . . . . . . 59 Ph n 11 . PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V QUANG ĐI N 60 Ch đ 1. Tia Rơnghen: Cho bi t v n t c v c a electron đ p vào đ i catot: tìm UAK . . . . . . . 60 Ch đ 2. Cho bi t hi u đi n th hãm Uh . Tìm đ ng năng ban đ u c c đ i (Eđmax ) hay v n t c ban đ u c c đ i( v0max ), hay tìm công thoát A? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1.Cho Uh : tìm Eđmax hay v0max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.Cho Uh và λ (kích thích): tìm công thoát A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ch đ 3. Cho bi t v0max c a electron quang đi n và λ( kích thích): tìm gi i h n quang đi n λ0 ? 60 Ch đ 4. Cho bi t công thoát A (hay gi i h n quang đi n λ0 ) và λ( kích thích): Tìm v0max ? . . 60 Ch đ 5. Cho bi t UAK và v0max . Tính v n t c c a electron khi t i An t ? . . . . . . . . . . . . 60 Ch đ 6. Cho bi t v0max và A.Tìm đi u ki n c a hi u đi n th UAK đ không có dòng quang đi n (I = 0) ho c không có m t electron nào t i An t? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Ch đ 7. Cho bi t cư ng đ dòng quang đi n b o hoà (Ibh ) và công su t c a ngu n sáng. Tính hi u su t lư ng t ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Ch đ 8. Chi u m t chùm sáng kích thích có bư c sóng λ vào m t q a c u cô l p v đi n. Xác đ nh đi n th c c đ i c a q a c u. N i qu c u v i m t đi n tr R sau đó n i đ t. Xác đ nh cư ng đ dòng qua R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1.Chi u m t chùm sáng kích thích có bư c sóng λ vào m t q a c u cô l p v đi n. Xác đ nh đi n th c c đ i c a q a c u: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2.N i qu c u v i m t đi n tr R sau đó n i đ t. Xác đ nh cư ng đ dòng qua R: . . . . . . . 61 Ch đ 9. Cho λ kích thích, đi n trư ng c n Ec và bư c sóng gi i h n λ0 : tìm đo n đư ng đi t i đa mà electron đi đư c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Ch đ 10. Cho λ kích thích, bư c sóng gi i h n λ0 và UAK : Tìm bán kính l n nh t c a vòng tròn trên m t An t mà các electron t Kat t đ p vào? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Ch đ 11. Cho λ kích thích, bư c sóng gi i h n λ0 , electron quang đi n bay ra theo phương vuông góc v i đi n trư ng (E ). Kh o sát chuy n đ ng c a electron ? . . . . . . . . . . . . . . 62 Ch đ 12. Cho λ kích thích, bư c sóng gi i h n λ0 , electron quang đi n bay ra theo phương vuông góc v i c m ng t c a tr trư ng đ u (B ). Kh o sát chuy n đ ng c a electron ? . . . 63 Ph n 13 . PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V M U NGUYÊN T HIDRO 64 Ch đ 1. Xác đ nh v n t c và t n s f c a electron tr ng thái d ng th n c a nguyên t Hiđrô? 64 Ch đ 2. Xác đ nh bư c sóng c a photon do nguyên t Hiđrô phát ra khi nguyên t tr ng thái d ng có m c năng lư ng Em sang En ( < Em )? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Ch đ 3. Tìm bư c sóng c a các v ch quang ph khi bi t các bư c sóng c a các v ch lân c n? . 64 Ch đ 4. Xác đ nh bư c sóng c c đ i (λmax ) và c c ti u (λmin ) c a các dãy Lyman, Banme, Pasen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 7 TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 8. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 Ch đ 5. Xác đ nh qũy đ o d ng m i c a electron khi nguyên t nh n năng lư ng kích thích ε = hf ? . . . . . . . . . . . .................... ................. 64 Ch đ 6. Tìm năng lư ng đ b c electron ra kh i nguyên t khi nó đang qũy đ o K ( ng v i năng lư ng E1 )? . . . . . . .................... ................. 65 Ph n 14 . PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V V T LÝ H T NHÂN 66 Ch đ 1. Ch t phóng x Z X có s kh i A: tìm s nguyên t ( h t) có trong m(g) h t nhân đó? 66 A Ch đ 2. Tìm s nguyên t N ( hay kh i lư ng m) còn l i, m t đi c a ch t phóng x sau th i gian t? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ch đ 3. Tính kh i lư ng c a ch t phóng x khi bi t đ phóng x H ? . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ch đ 4. Xác đ nh tu i c a m u v t c có ngu n g c là th c v t? . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ch đ 5. Xác đ nh tu i c a m u v t c có ngu n g c là khoáng ch t? . . . . . . . . . . . . . . 66 Ch đ 6. Xác đ nh năng lư ng liên k t h t nhân( năng lư ng t a ra khi phân rã m t h t nhân)? 67 Ch đ 7. Xác đ nh năng lư ng t a ra khi phân rã m(g) h t nhân A X ? . . . . . . . . . . . . . . 67 Z Ch đ 8. Xác đ nh năng lư ng t a ( hay thu vào ) c a ph n ng h t nhân? . . . . . . . . . . . . 67 Ch đ 9. Xác đ nh năng lư ng t a khi t ng h p m(g) h t nhân nh (t các h t nhân nh hơn)? . 67 Ch đ 10. Cách v n d ng đ nh lu t b o toàn đ ng lư ng, năng lư ng? . . . . . . . . . . . . . . 68 1.Cách v n d ng đ nh lu t b o toàn đ ng lư ng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2.Cách v n d ng đ nh lu t b o toàn năng lư ng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Ch đ 11. Xác đ nh kh i lư ng riêng c a m t h t nhân nguyên t . M t đ đi n tích c a h t nhân nguyên t ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 8 TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 9. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 PH N 1 PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V CHUY N Đ NG QUAY C A V T R N Ch đ 1.Xác đ nh tr ng tâm c a v t r n ? Phương pháp: T a đ kh i tâm đư c xác đ nh b i: x m + x2 m2 + . . . mi xi  G = 1 1 x = m1 + m2 + . . . M vi M= mi yG = y1 m1 + y2 m2 + . . . = mi yi  m1 + m2 + . . . M Ch đ 2.Xác đ nh gia t c c a chuy n đ ng quay c a v t r n? Momen quán tính c a v t r n đ i v i tr c? Phương pháp: 1. Gia t c c a chuy n đ ng quay c a v t r n: cho b i công th c ω2 − ω1 γ= t2 − t1 N u γ > 0: V t r n quay nhanh d n đ u; N u γ < 0: V t r n quay ch m d n đ u. 2. Momen quán tính c a v t r n: - Chúng ta phân tích các tác d ng làm quay c a v t r n, t đó tính t ng momen c a l c tác d ng vào v t r n. M= Mi = Fi R i i i Áp d ng công th c: M hay I = M = Iγ γ Chú ý: Momen c a l c masat là âm. 3. Đ ng năng c a v t r n quay: áp d ng công th c: 12 Wđ = Iω 2 4. Momen đ ng lư ng c a v t r n chuy n đ ng quay quanh m t tr c: L = Iω Chú ý: Đ i v i các v t r n đ ng ch t có hình d ng xác đ nh, momen quán tính c a v t r n đ i v i tr c quay c đ nh đư c xác đ nh như sau: *Momen quán tính c a vành: (hình a) M: Kh i lư ng c a vành I = M R2 K t qu này cũng áp d ng cho thành bên m ng c a m t hình tr r ng. * Đĩa tròn bán kính R: 1 I = M R2 2 K t qu này cũng áp d ng hình tr đ c có bán kính R, kh i lư ng M . 9 TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 10. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 * Thanh có ti t di n nh , chi u dài l, kh i lư ng M : Momen quán tính đ i v i đư ng trung tr c: 12 I=M l 12 * Thanh có ti t di n nh , chi u dài l, kh i lư ng M : Momen quán tính đ i v i tr c đi qua m t đ u thanh: 1 I = M l2 3 * Hình c u đ c có bán kính R, kh i lư ng M : Momen quán tính đ i v i đư ng kính: 2 M R2 I= 5 Chú ý: N u tr c quay c a v t r n không đi qua kh i tâm (d = OG). Áp d ng đ nh lý Huyghen- Steiner, momen quán tính c a v t r n v i tr c quay qua O là: I = IG + md2 Ch đ 3. Xác đ nh v n t c góc và t a d góc c a v t r n chuy n đ ng quay ? Phương pháp: áp d ng phương trình chuy n đ ng c a v t r n: 1 ϕ = ϕ0 + ω0 t + γt2 2 thay t = t0 vào phương trình trên ta tìm đư c t a đ góc t i th i đi m t0 áp d ng công th c liên h : ω2 − ω0 = 2γ (ϕ − ϕ0 ) 2 Chú ý: N u chúng ta ch n g c t a đ v trí b t đ u chuy n đ ng thì ϕ0 = 0. G i n là t c đ quay c a v t r n trong th i gian t. T c đ góc c a v t r n: 2π.n ω= t Ch đ 4.Xác đ nh gia t c chuy n đ ng c a v t treo vào s i dây v t qua ròng r c có kh i lư ng ? Phương pháp: Đ i các qu n ng: phân tích l c tác d ng vào v t, áp d ng đ nh lu t II Newton sau đó chi u lên các tr c t a đ −− →→ P + T = m− → a Đ i v i ròng r c: phân tích các l c tác d ng vào dây treo, sau đó áp d ng phương trình đ ng l c h c cho chuy n đ ng quay hình tr . M= Ti R = Iγ i T hai phương trình trên, chúng ta suy ra đư c gia t c chuy n đ ng c a các qu n ng. 10TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 11. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 Bài toán 1: Cơ h như hình v Xét v t n ng: Theo đ nh lu t II Newton: −− →→ P + T = m− → Đ l n: mg − T = ma a (1) Xét ròng r c: áp d ng phương trình đ ng l c h c cho chuy n đ ng quay: a Ia v i γ= M = T R = Iγ →T = 2 (2) R R Thay (2) vào (1): gia t c chuy n đ ng c a v t r n là: 1 a= g I 1+ mR2 Bài toán 2: Cơ h như hình v Xét v t n ng: Theo đ nh lu t II Newton: Gi s m1 > m2 − →− → P1 + T1 = m1 − → Đ l n: m1 g − T1 = m1 a a − →− → − → Đ l n: T2 − m2 g = m2 a P2 + T2 = m1 a V y: T1 − T2 = (m1 − m2 )g − (m1 + m2 )a (1) Xét ròng r c: áp d ng phương trình đ ng l c h c cho chuy n đ ng quay: a Ia v i γ= M = (T1 − T2 )R = Iγ → (T1 − T2 ) = 2 (2) R R Thay (2) vào (1): gia t c chuy n đ ng c a v t r n là: m1 − m2 a= g I m1 + m2 + 2 R Ch đ 5.Bài toán v áp d ng đ nh lu t b o toàn momen đ ng lư ng Phương pháp: Momen đ ng lư ng c a h trư c thay đ i: L= Ii ωi i Momen đ ng lư ng c a h sau thay đ i: L= Ii ωi i theo đ nh lu t b o toàn momen đ ng lư ng: L=L ↔ Ii ωi = Ii ωi i i 11TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 12. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 PH N 2 PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V DAO Đ NG ĐI U HÒA C A CON L C LÒ XO CH Đ 1.Liên h gi a l c tác d ng, đ giãn và đ c ng c a lò xo: Phương pháp: 1.Cho bi t l c kéo F , đ c ng k : tìm đ giãn ∆l0 , tìm l: F +Đi u ki n cân b ng: F + F0 = 0 hayF = k ∆l0 hay ∆l0 = k mg +N u F = P = mg thì ∆l0 = k +Tìm l: l = l0 + ∆l0 , lmax = l0 + ∆l0 + A; lmin = l0 + ∆l0 − A Chú ý: L c đàn h i t i m i đi m trên lò xo là như nhau, do đó lò xo giãn đ u. 2.C t lò xo thành n ph n b ng nhau ( ho c hai ph n không b ng nhau): tìm đ c ng c a m i ph n? S Áp d ng công th c Young: k = E l k l0 a. C t lò xo thành n ph n b ng nhau (cùng k ): = n → k = nk0 . = k0 l k1 l0 k2 l0 b. C t lò xo thành hai ph n không b ng nhau: và = = k0 l1 k0 l2 CH Đ 2.Xác đ nh th i đi m v t đi qua v trí có li đ x0 : Phương pháp: Gi i h phương trình:   x = A cos(ωt + ϕ) = x x = A cos(ωt + ϕ) = x 0 0 hay v = −ω.A sin(ωt + ϕ) > 0 v = −ω.A sin(ωt + ϕ) < 0 S d ng đi u ki n c a bài toán đ suy ra đư c giá tr c a t. CH Đ 3.V t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = A cos(ωt + ϕ). Xác đ nh s l n v t đi qua v trí có t a đ x0 sau kho ng th i gian t tính t th i đi m t0 = 0: Phương pháp: Cách 1: ( Gi i phương trình lư ng giác) Bư c 1: Xác đ nh tr ng thái ban đ u c a dao đ ng:  x = A cos ϕ t=0↔ v = −ω.A sin ϕ Bư c 2: Xác đ nh s dao đ ng mà v t th c hi n đư c sau kho ng th i gian t k t th i đi m t0 = 0 t n= T Bư c 3: N u tính s dao đ ng rơi vào các trư ng h p không ph i s nguyên, ta c n xác đ nh t a đ c a v t t i th i đi m t đ xem v t đang đâu t đó k t h p các bư c đ xác đ nh s l n v t đi qua v trí có li đ x0 . Cách 2: ( M i quan h gi a dao đ ng đi u hòa v i chuy n đ ng tròn đ u) 12TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 13. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 Ta đã bi t: hình chi u c a m t chuy n đ ng tròn đ u lên tr c t a đ chính là dao đ ng đi u hòa. −→ − Bư c 1: Xác đ nh góc mà OM quét đư c trong th i gian t: v i (0 < ∆ϕ < 2π ) α = ω.t = k.2π + ∆ϕ Bư c 2: D a vào đư ng tròn và góc quét ϕ chúng ta xác đ nh đư c s l n v t qua t a đ x0 trong kho ng th i gian t k t th i đi m ban đ u. CH Đ 4.V t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = A cos(ω.t + ϕ).Xác đ nh đo n đư ng v t đi đư c t th i đi m t1 đ n th i đi m t2 : Phương pháp: S d ng m i quan h gi a dao đ ng đi u hòa v i chuy n đ ng tròn đ u. Bư c 1: Xác đ nh góc quét t i th i đi m t1 và t2 :  Φ = ω.t + ϕ 1 1 Φ2 = ω.t2 + ϕ −→ − Bư c 2: Xác đ nh đ bi n thiên góc quét khi OM quay t th i đi m t1 đ n th i đi m t2 : v i (0 < ∆ϕ < 2π ) ∆ϕ = Φ2 − Φ1 = ω(t2 − t1 ) = k.2π + ∆ϕ Bư c 3:Đo n đư ng ch t đi m dao đ ng đi u hòa đi đư c trong kho ng th i gian t1 đ n t2 là: s = k.4A + s Trong đó s là đo n đư ng ch t đi m đi đư c tương ng v i góc quét ∆ϕ . D a vào đư ng tròn, chúng ta xác đ nh đư c đo n đư ng s . CH Đ 5. V t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = A cos(ω.t + ϕ). Xác đ nh đo n T đư ng c c đ i và c c ti u mà v t đi đư c trong kho ng th i gian ∆t (0 < ∆t < )? 2 Phương pháp: V t có v n t c l n nh t khi đi qua VTCB, nh nh t khi đi qua v trí hai biên. Do đó, trong cùng kho ng th i gian, đo n đư ng l n nh t khi v t ti n l i g n VTCB và đo n đư ng bé nh t khi v t ti n v v trí hai biên. Xác đ nh góc quét trong th i gian ∆t: ∆ϕ = ω.∆t Quãng đư ng l n nh t khi ch t đi m chuy n đ ng tròn đ u đi t đi m M1 đ n đi m M2 đ i x ng qua tr c sin ( tr c tung) ∆ϕ Smax = 2A sin 2 Quãng đư ng bé nh t khi ch t đi m chuy n đ ng tròn đ u đi t đi m M1 đ n đi m M3 đ i x ng qua tr c cos ( tr c hoành) ∆ϕ Smin = 2A 1 − cos 2 T T Chú ý: N u kho ng th i gian ∆t > thì chúng ta phân tích ∆t = t + ∆t v i 0 < ∆t < . 2 2 Chúng ta đi tìm đo n đư ng v t đi đư c trong th i gian t như ch đ 4. Do đó, đo n đư ng c c đ i và c c ti u c a ch t đi m dao đ ng đi u hòa đi đư c trong kho ng th i gian ∆t là: ∆ϕ  S  max = s + 2A sin 2 ∆ϕ S  min = s + 2A 1 − cos 2 13TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 14. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 CH Đ 6.Xác đ nh kho ng th i gian ng n nh t v t đi t t a đ x1 đ n t a đ x2 ? Tính v n t c trung bình và t c đ trung bình trong kho ng th i gian đó ? Phương pháp: 1.Xác đ nh kho ng th i gian ng n nh t v t đi t t a đ x1 đ n t a đ x2 ? −→ − Khi ch t đi m đi t v trí có t a đ x1 đ n v trí có t a đ x2 thì OM quay đư c 1 góc là α. ( d a vào hình v đ xác đ nh góc α). Th i gian ng n nh t mà ch t đi m đi đư c ng v i góc quét đó là: α α.T ∆t = = ω 2π 2.Xác đ nh v n t c trung bình và t c đ trung bình trong th i gian ∆t V n t c trung bình: ∆x ssau − strư c vtb = = ∆t ∆t T c đ trung bình: s v= ∆t V i s là đo n đư ng đi đư c trong th i gian ∆t ( như ch đ 4) Ghi chú: N u trong kho ng th i gian ∆t v t chuy n đ ng theo m t chi u thì |vtb | = |v| CH Đ 7.Vi t phương trình dao đ ng đi u hòa c a con l c lò xo: Phương pháp: Phương trình li đ và v n t c c a dao đ ng đi u hòa:  x = A cos(ωt + ϕ) (cm) v = −ωA sin(ωt + ϕ) (cm/s) •Tìm ω: k + Khi bi t k, m: áp d ng: ω = m 2π + Khi bi t T hay f : ω = = 2πf T • Tìm A: d + Khi bi t chi u dài qũy đ o: d = BB = 2A → A = 2 v2 + Khi bi t x1 , v1 : A = x2 + 1 1 ω2 lmax − lmin + Khi bi t chi u dài lmax , lmin c a lò xo: A = . 2 1 2E + Khi bi t năng lư ng c a dao đ ng đi u hòa: E = kA2 → A = 2 k x0 •Tìm ϕ: D a vào đi u ki n ban đ u: khi t0 = 0 ↔ x = x0 = A cos ϕ → cos ϕ = A •Tìm A và ϕ cùng m t lúc:D a vào đi u ki n ban đ u:    x = x x = A cos ϕ A 0 0 t0 = 0 ↔ ↔ ↔ v = v0 v0 = − ωA sin ϕ ϕ t Chú ý:N u bi t s dao đ ng n trong th i gian t, chu kỳ: T = n CH Đ 8.V n d ng đ nh lu t b o toàn cơ năng đ tìm v n t c: Phương pháp: 14TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 15. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 Đ nh lu t b o toàn cơ năng: 1212 1 mv + kx = kA2 = Eđmax = Etmax E = Eđ + Et = (∗) 2 2 2 k2 k T (∗) ta đư c: v = (A − x2 ) hay v0max = A m m Chú ý: N u Et = n.Eđ t (*) chúng ta suy ra: E = (n + 1)Eđ CH Đ 9.Tìm bi u th c đ ng năng và th năng theo th i gian: Phương pháp: 1 1 Th năng: Et = kx2 = kA2 cos2 (ωt + ϕ) 2 2 12 1 Đ ng năng: Eđ = mv = kA2 sin2 (ωt + ϕ) 2 2 2π Chú ý:Ta có: ωt = t T Trong m t chu kì T, có 4 l n đ ng năng b ng th năng. Kho ng th i gian gi a hai l n b ng nhau T liên ti p là ∆t = . 4 CH Đ 10.Tìm l c tác d ng c c đ i và c c ti u c a lò xo lên giá treo hay giá đ : Phương pháp: L c tác d ng c a lò xo lên giá treo hay giá đ chính là l c đàn h i. 1.Trư ng h p lò xo n m ngang: Đi u ki n cân b ng: P + N = 0, do đó l c c a lò xo tác d ng vào giá đ chính là l c đàn h i.L c đàn h i: F = k ∆l = k |x|. v trí cân b ng: lò xo không b bi n d ng: ∆l = 0 → Fmin = 0. v trí biên: lò xo b bi n d ng c c đ i: x = ±A → Fmax = kA. 2.Trư ng h p lò xo treo th ng đ ng: Đi u ki n cân b ng: P + F0 = 0, mg đ gi n t nh c a lò xo: ∆l0 = . k L c đàn h i v trí b t kì: F = k (∆l0 + x) (*). L c đàn g i c c đ i( khi q a n ng biên dư i): x = +A → Fmax = k (∆l0 + A) L c đàn h i c c ti u: Trư ng h p A < ∆l0 : thì F = min khi x = −A: Fmin = k (∆l0 − A) Trư ng h p A > ∆l0 : thì F = min khi x = ∆l0 (lò xo không bi n d ng): Fmin = 0 3.Chú ý: *L c đàn h i ph thu c th i gian: thay x = A cos(ωt + ϕ) vào (*) ta đư c: F = mg + kA cos(ωt + ϕ) 15TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 16. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 PH N 3 PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN V DAO Đ NG ĐI U HÒA C A CON L C ĐƠN CON L C V T LÝ GHI NH 1.Đ bi n thiên đ i lư ng X:∆X = Xsau − Xtrư c a. N u ∆X > 0 thì X tăng. b. N u ∆X < 0 thì X gi m. 2.Công th c g n đúng: a.∀ε 1 ta có: (1 + ε)n ≈ 1 + nε 1 + ε1 1 1 1 H qu : ≈ (1 − ε2 )(1 + ε1 ) = 1 − (ε2 − ε1 ) 1 + ε2 2 2 2 b.∀α ≤ 100 ; α ≤ 1(rad) α2 Ta có: cos α ≈ 1 − ;sin α ≈ tgα ≈ α(rad) 2 CH Đ 1.Vi t phương trình dao đ ng đi u hòa c a con l c đơn: Phương pháp: Phương trình dao đ ng có d ng: s = s0 cos(ωt + ϕ) hay α = α0 cos(ωt + ϕ) s0 • s0 = lα0 hay α0 = l g •ω: đư c xác đ nh b i: ω = l •Tìm s0 và ϕ cùng m t lúc:D a vào đi u ki n ban đ u:    s = s s = s0 cos ϕ s 1 1 0 t0 = 0 ↔ ↔ ↔ v = v1 v1 = −ωs0 sin ϕ ϕ Ngoài ta chúng ta có th tìm biên đ b i công th c: s2 v2 v2 s2 + 2 + 2 2 = 1 → s0 = ω2 s0 ω .s0 t Chú ý:N u bi t s dao đ ng n trong th i gian t, chu kỳ: T = n CH Đ 2.Xác đ nh đ bi n thiên nh chu kỳ ∆T khi bi t đ bi n thiên nh gia t c tr ng trư ng ∆g, đ bi n thiên chi u dài ∆l: Phương pháp: l l T lg Lúc đ u: T = 2π ; Lúc sau: T = 2π L pt s : = . g g T lg   ∆ T = T − T T = T + ∆T     Mà ∆g = g − g ⇔ g = g + ∆g     ∆l = l − l l = l + ∆l   1 1 T + ∆T l + ∆l g ∆T 1 ∆l 1 ∆g 2 2 V y: = ⇔1+ = 1+ 1− T l g + ∆g T 2l 2g ∆T 1 ∆l ∆g Hay: = − T 2l g 16TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 17. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 Chú ý: ∆T 1 ∆l a. N u g = const thì ∆g = 0 ⇒ = T 2l ∆T 1 ∆g b. N u l = const thì ∆l = 0 ⇒ =− T 2g CH Đ 3.Xác đ nh đ bi n thiên nh chu kỳ ∆T khi bi t nhi t đ bi n thiên nh ∆t; khi đưa lên đ cao h; xu ng đ sâu h so v i m t bi n: Phương pháp: 1.Khi bi t nhi t đ bi n thiên nh ∆t: l1 l2 nhi t đ t0 C : T1 = 2π ; nhi t đ t0 C : T2 = 2π 1 2 g g 1 −1 T2 l2 l0 (1 + αt2 ) 1 + αt2 2 2 L pt s : = = = = 1 + αt2 1 + αt1 T1 l1 l0 (1 + αt1 ) 1 + αt1 Áp d ng công th c tính g n đúng:(1 + ε)n ≈ 1 + nε T2 1 1 ∆T 1 1 Hay: = 1 + αt2 1 − αt1 = α(t2 − t1 ) = α∆t T1 2 2 T1 2 2 2.Khi đưa con l c đơn lên đ cao h so v i m t bi n: l l Th g m t đ t : T = 2π ; đ cao h: Th = 2π ;L pt s : (1). = g gh T gh Ta có, theo h q a c a đ nh lu t v n v t h p d n: g = G M  R2  g h = G M (R + h)2  Th R+h ∆T h Thay vào (1) ta đư c: Hay: = = T R T R 3.Khi đưa con l c đơn xu ng đ sâu h so v i m t bi n: l l Th g m t đ t : T = 2π ; đ sâu h: Th = 2π ; L pt s : (2). = g gh T gh Ta có, theo h  a c a đ nh lu t v n v t h p d n: q M g =G 2  R gh = G Mh (R − h)2  (R − h)2 M Th Thay vào (2) ta đư c: = R2 T Mh Ta l i có:  43 M = V.D = πR .D   3 4 = Vh .D = π (R − h)3 .D M h 3 1 Th R ∆T 1h 2 Thay vào ta đư c: Hay: = = T R−h T 2R CH Đ 4.Con l c đơn ch u nhi u y u t nh hư ng đ bi n thiên c a chu kỳ: tìm đi u ki n đ chu kỳ không đ i: Phương pháp: 1.Đi u ki n đ chu kỳ không đ i: Đi u ki n là:"Các y u t nh hư ng lên chu kỳ là ph i bù tr l n nhau" 17TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 18. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 Do đó: ∆T1 + ∆T2 + ∆T3 + · · · = 0 ∆T1 ∆T2 ∆T3 Hay: (*) + + +··· = 0 T T T 2.Ví d : Con l c đơn ch u nh hư ng b i y u t nhi t đ và y u t đ cao: ∆T1 1 ∆T2 h Y u t nhi t đ : = α ∆ t; Y u t đ cao: = T 2 T R 1 h Thay vào (*): α∆t + =0 2 R Chú ý: N u con l c ch u nh hư ng b i hai y u t nhưng chu kì v n thay đ i thì ta có: ∆T 1 h = α∆t + T 2 R CH Đ 5.Con l c trong đ ng h gõ giây đư c xem như là con l c đơn: tìm đ nhanh hay ch m c a đ ng h trong m t ngày đêm: Phương pháp: Th i gian trong m t ngày đêm: t = 24h = 24.3600s = 86400(s) t 86400 ng v i chu kỳ T1 : s dao đ ng trong m t ngày đêm: n = . = T1 T1 t 86400 ng v i chu kỳ T2 : s dao đ ng trong m t ngày đêm: n = . = T2 T2 1 1 Đ chênh l ch s dao đ ng trong m t ngày đêm: ∆n = |n − n| = 86400 − T1 T2 |∆T | Hay: ∆n = 86400 T2.T1 |∆T | V y: đ nhanh ( hay ch m) c a đ ng h trong m t ngày đêm là: θ = ∆n.T2 = 86400 T1 Chú ý:N u ∆T > 0 thì chu kỳ tăng, đ ng h ch y ch m; N u ∆T < 0 thì chu kỳ gi m, đ ng h ch y nhanh. CH Đ 6.Con l c đơn ch u tác d ng thêm b i m t ngo i l c F không đ i: Xác đ nh chu kỳ dao đ ng m i T : Phương pháp: Phương pháp chung: Ngoài tr ng l c th t P = mg, con l c đơn còn ch u tác d ng thêm m t F ngo i l c F , nên tr ng l c bi u ki n là: P = P + F ⇔ (1) g =g+ m l S d ng hình h c đ suy ra đư c đ l n c a g , chu kỳ m i T = 2π . Chú ý: chúng ta thư ng g T g l pt s : = T g 1.F là l c hút c a nam châm: Fx Chi u (1) lên xx : g = g + ; m Nam châm đ t phía dư i: Fx > 0 ⇔ F hư ng xu ng F ⇔g =g+ . m Nam châm đ t phía trên: Fx < 0 ⇔ F hư ng lên F ⇔g =g− . m l T g Chu kỳ m i T = 2π . Chú ý: chúng ta thư ng l p t s : . = g T g 2.F là l c tương tác Coulomb: 18TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 19. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 |q1 q2 | L c tương tác Coulomb: F = k ; Tìm g và chu kỳ T như trên. r2 Hai đi n tích cùng d u: F l c đ y. ; Hai đi n tích trái d u: F l c hút. 3.F là l c đi n trư ng F = q E : qE Tr ng l c bi u ki n là: P = P + q E ⇔ g = g + (2) m qEx qEx Chi u (2) lên xx : g = g + ; =g 1+ m mg l l Chu kỳ m i: T = 2π . = 2π qEx qEx g+ g 1+ m mg Chú ý: chúng ta thư ng l p t s : −1 T 1 qEx 1 qEx 2 = = 1+ =1− qEx T mg 2 mg 1+ mg ∆T 1 qEx hay =− T 2 mg 4.F là l c đ y Acsimet FA = −V Dkk g: Tr ng l c bi u ki n là: V Dkk g V Dkk (3) P = P + FA ⇔ g = g − = 1− g m m V Dkk Chi u (3) lên xx :g = 1 − g; m Dkk V i: m = V.D, trong đó D là kh i lư ng riêng c a q a c u: g = g; 1− D l Chu kỳ m i: T = 2π . Dkk 1− g D T 1 ∆T 1 Dkk Chú ý: chúng ta thư ng l p t s : hay = = T Dkk T 2D 1− D 5.F là l c n m ngang: Tr ng l c bi u ki n: P = P + F hay mg = mg + F hư ng xiên, dây treo m t góc β so v i phương F th ng đ ng. Gia t c bi u ki n: g = g + . m Đi u ki n cân b ng: P + T + F = 0 ⇔ P = −T . V y β = P O P ng v i v trí cân b ng c a con l c đơn. F Ta có: tgβ = mg Tìm T và g : áp d ng đ nh lý Pitago: g = g2 + ( m )2 hoăc: F g . g= cos β √ l T g Chu kỳ m i: T = 2π . Thư ng l p t s : = = cos β g T g CH Đ 7.Con l c đơn treo vào m t v t ( như ôtô, thang máy...) đang chuy n đ ng v i gia t c a: xác đ nh chu kỳ m i T : 19TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung
 20. Phương pháp gi i toán v t lý l p 12 DĐ: 0983.885241 Phương pháp: Trong h quy chi u g n li n v i đi m treo( thang máy, ôtô..) con l c đơn còn ch u tác d ng thêm m t l c quán tính F = −ma. V y tr ng l c bi u ki n P = P − ma hay gia t c bi u ki n: g =g−a (1) l S d ng hình h c đ suy ra đư c đ l n c a g , chu kỳ m i T = 2π . g T g Chú ý: chúng ta thư ng l p t s : = T g 1.Con l c đơn treo vào tr n c a thang máy ( chuy n đ ng th ng đ ng ) v i gia t c a: Chi u (1) lên xx : (2) g = g − ax a.Trư ng h p a hư ng xu ng: ax > 0 → ax = |a| l (2) : g = g − a chu kỳ m i: T = 2π g−a T g Thư ng l p t s : = T g−a Đó là trư ng h p thang máy chuy n đ ng lên ch m d n đ u (v, a cùng chi u) hay thang máy chuy n đ ng xu ng nhanh d n đ u (v, a ngư c chi u). b.Trư ng h p a hư ng lên: ax < 0 → ax = −|a| l T g (2) : g = g + a chu kỳ m i: T = 2π Thư ng l p t s : = g+a T g+a Đó là trư ng h p thang máy chuy n đ ng lên nhanh d n đ u (v, a ngư c chi u) hay thang máy chuy n đ ng xu ng ch m d n đ u (v, a cùng chi u). 2.Con l c đơn treo vào tr n c a xe ôtô đang chuy n đ ng ngang v i gia t c a: Góc: β = P O P ng v i v trí cân b ng c a con l c đơn. F a Ta có: tgβ = = mg g g Tìm T và g : áp d ng đ nh lý Pitago: g = g2 + a2 hoăc: g = . cos β √ l T g Chu kỳ m i: T = 2π . Thư ng l p t s : = = cos β g T g 3.Con l c đơn treo vào tr n c a xe ôtô đang chuy n đ ng trên m t ph ng nghiêng m t góc α: 20TTBDKT- LTĐH- S 8 Lê L i- Hu ; 36 Lê Huân ThS Tr n Anh Trung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản