Phương pháp hạch toán Trị giá hàng tồn kho

Chia sẻ: ziwan

Phương pháp FIFO (First In - First Out; Phương pháp LIFO (Last In - First Out); Phương pháp giá bình quân gia quyền; Phương pháp theo từng hóa đơn nhập kho

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản