Phương pháp hạch toán Trị giá hàng tồn kho

Chia sẻ: ziwan

Phương pháp FIFO (First In - First Out; Phương pháp LIFO (Last In - First Out); Phương pháp giá bình quân gia quyền; Phương pháp theo từng hóa đơn nhập kho

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Phương pháp hạch toán Trị giá hàng tồn kho

Phöông phaùp haïch toaùn
Trò giaù haøng toàn kho

Phöông phaùp FIFO (First In - First Out)
Phöông phaùp LIFO (Last In - First Out)
Phöông phaùp giaù bình quaân gia quyeàn
Phöông phaùp theo töøng hoùa ñôn nhaäp khoTanBinh 1
Baûng keâ tình hình nhaäp kho
(Thaùng 1/xx)

STT Ngaøy ÑVT Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn
1 2-Jan kg 500 50 25000
2 5-Jan kg 600 60 36000
3 12-Jan kg 400 70 28000
4 14-Jan kg 1000 51 51000
Toång coäng kg 2500 140000

TanBinh 2
Phöông phaùp FIFO
(First In - First Out)
Ví duï: Sau ngaøy 14/1 xuaát kho 800 kg, seõ
ñöôïc ghi theo caùc giaù sau:

500kg × 50 = 25.000
300kg × 60 = 18.000
Coäng: 800kg = 43.000

TanBinh 3
Phöông phaùp LIFO
(Last In - First Out)
Ví duï: Sau ngaøy 14/1 xuaát kho 1200 kg, seõ
ñöôïc ghi theo caùc giaù sau:

1000kg × 51 = 51.000
200kg × 70 = 14.000
Coäng: 1200kg = 65.000

TanBinh 4
Phöông phaùp
Giaù bình quaân gia quyeàn
Ñôn giaù xuaát kho bình quaân:
(500×50) + (600×60) + (400×70) + (1000 51
× )
= 56/ kg
500+ 600+ 400+1000


Ví duï: Xuaát kho: 350 kg × 56 /kg = 19.600

TanBinh 5
Phöông phaùp theo töøng
hoùa ñôn nhaäp kho rieâng bieät
• Ví duï: Xuaát kho 900 kg, seõ theo caùc giaù
theo hoùa ñôn nhö sau:
• 500 kg × 50 /kg = 25.000
• 400 kg × 70 /kg = 28.000
• Coäng: 900 kg = 53.000TanBinh 6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản