Phương pháp học tốt môn Hóa 10

Chia sẻ: Su Minh Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

2
1.487
lượt xem
130
download

Phương pháp học tốt môn Hóa 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Em không hiểu môn Hoá , thầy (cô) dạy hơi nhanh nên em không tiếp thu không kip̣ ? Trả lời: Nếu giáo viên dạy quá nhanh thì em có thể yêu cầu giáo viên dạy chậm lại nhưng em nên đọc và xem bài mới trước ở nhà thì khi vào giơ học em đã biết vấn đề nào mình chưa hiểu minh sẽ tập trung nghe thầy (cô) giảng thì em sẽ hiểu rõ hơn. Nếu em vẫn chưa rõ nữa thì em có thể hỏi các bạn trong lớp vì “hoc̣ thầy không tày học bạn ” mà đúng không?...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp học tốt môn Hóa 10

  1. SƠ GD&ĐT LONG AN CHUYÊN ĐỀ TRƯƠNG THPT ĐƯC HUỆ PHƯƠNG PHAP HOC TÔT MÔN HOÁ 10 (2010 – 2011) ́ ̣ ́ Câu 1: Em không hiêu môn Hoa, thây (cô) day hơi nhanh nên em không tiêp thu không ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̣ kip? Trả lời: Do kiên thưc bai thì dai khi giao viên đi châm thì sẽ lam cho chương trinh không kip gây thiêt ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ thoi tiêt cho cac em. Nêu giao viên day quá nhanh thì em có thể yêu câu giao viên day châm lai ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ nhưng em nên đoc và xem bai mơi trươc ơ nhà thì khi vao giơ hoc em đã biêt vân đề nao minh ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ chưa hiêu minh sẽ tâp trung nghe thây (cô) giang thì em sẽ hiêu rõ hơn. Nêu em vân chưa rõ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̃ nưa thì em có thể hoi cac ban trong lơp vì “hoc thây không tay hoc ban” mà đung không? Nêu ̉́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ban không giai đap đươc hay em chưa hai long thì em phai nhơ sư trơ giup cua giao viên thôi. ̣ ̉ ́ ̀̀ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̀ Thân ai chao em. Câu 2: Trong bang tuân hoan có nhiêu nguyên tố em không thuôc hêt đươc? ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ Trả lời: Em noi đung bang hệ thông tuân hoa hơn 113 nguyên tố lam sau chung ta nhơ hêt đươc. Trong ́ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ chương trinh trung hoc phổ thông thì cac êm chỉ cân hoc thuôc môt số nguyên tố thương găp ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ trong phân bai tâp thôi như cac nguyên tố chu kì 1, 2, 3 và môt vai nguyên tố cua chu kì 4. Thân ̀ ̣̀ ́ ̣̀ ̉ ái chao em. ̀ Câu 3: Khi hoc ơ chương trinh khôi 10 nay, em thây khó nhât là về bang hệ thông tuân ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ hoa ơ chương 2 có nhiêu đinh nghia và cac ý trung lâp vơi nhau nhơ không nôi, sơ xot ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ̃ ́ môt tí là khó ap dung vao bai tâp. Lam cach nao để nhơ nhưng đinh nghia nay khi hoc ̣ ́ ̣ ̀ ̣̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̃ ̀ ̣ thuôc long thì khó thuôc? ̣̀ ̣ Trả lời: Kiên thưc chương 2 noi riêng và kiên thưc lơp 10 noi chung thì rât nhiêu, rât quan trong vì ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ nhưng kiên thưc nay có liên quan đên phân kiên thưc phia sau và khi em hoc lên lơp 11, 12 vân ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̃ cân đên no, nêu hoc không tôt sẽ bị mât căn ban ngay. Do đó em cân phai có phương phap hoc ̀ ́ ́́ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ cho tôt nó nhe?! ́ Kiên thưc về bang tuân hoan em đã đươc hoc ơ lơp 9 rôi nên đây không con xa lạ vơi cac em ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ nưa. Chương trinh chỉ đưa vao bai môt vai kiên thưc mơi thôi và hoc cao hơn so vơi liên thưc ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́ lơp 9. Trong phân nay, em cân phai viêt thanh thao câu hinh electron cua cac nguyên tố mà cach viêt ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ câu hinh thì môi giao viên đã hương dân rôi đung không thây (cô) không noi thêm. Con em noi ́ ̀ ̃ ́ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ có nhiêu kiên thưc trung lâp nhau thì chỉ có bai số 9 sư biên đôi tuân hoan tinh chât cua cac ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̀́ ́ ̉ ́ nguyên tô. Đinh luât tuân hoan thì dễ lôn nhât, thây (cô) sẽ chỉ em cach hoc nay thì em sẽ rât dễ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ thuôc và nhơ lâu: Khi hoc bai về tinh kim loai, tinh phi kim thì em nên lây ví dụ ra để hoc (ví ̣ ̣ ̀ ́ ̣́ ́ ̣ du: Na có 1 electron lơp ngoai cung có khuynh hương nhương 1 electron nay để tao thanh ion ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ Na+ ta có thể nhin ví dụ băng câu hinh electron: ̀ ̀ ́ ̀ 1s2 2s22p6 3s1nhường 1e → Na+) Câu 4: Lam thế nao để khi nhin vao bai toan ta đinh hương đươc hương giai và ap dung ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ công thưc đung? ́ Trả lời: Để nhin vao bai toan mà em có thể đinh hương đươc cach giai thì trươc hé tem phai xem bai ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ yêu câu lam gi? Tim gi? Giả thuyêt cho nhưng gi? ̀̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ Khi đã xac đinh đươc yêu câu cua đề minh sẽ sư dung nhưng giả thuyêt mà đề cho để lam. Lam ̣́ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ như thế là ta đã đinh hương đươc cach giai môt bai toan và em nên lưu ý răng đề bai không cho ̣ ́ ̉ ̣̀ ́ ̀ ̀ dư bât cư dư kiên nao đâu, nêu em lam bai xong rôi nhưng vân con môt dư kiên chưa sư dung ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ đế thì minh nên xem bai lam minh lai lân nưa nha! ̀ ̀̀ ̣̀ Khi đã đinh hương đươc cach giai nhưng điêu toi tệ nhât là không biêt ap dung công thưc nao ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ́́ ̣ ̀ đê giai đung không. Do đo, cân hoc thuôc nhưng công thưc cơ ban mà ta đã hoc ơ năm lơp 8, 9 ̉ ́ ́̀ ̣ ̣ ̉ ̣ như:
  2. m m m = n.M → n = →M = M n m % A.mhh m .100 % A = A .100 → mA = → mhh = A mhh 100 %A m C %.mdd m .100 C % = ct .100 → mct = → mdd = ct mdd 100 C% n n CM = → n = CM .V → V = ,…… V CM Câu 5: Em hoc thuôc lý thuyêt nhưng ap dung công thưc vao lam bai tâp thì không đươc? ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣̀ Trả lời: Tuy em thuôc bai thât nhưng em đã hiêu kiên thưc cua bai đó chưa. Nhưng công thưc có trong ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ bai thì em phai lam bai tâp ap dung cho công thưc đó tư dễ đên kho, nêu vân chưa biêt cach lam ̀ ̉̀ ̣̀́ ̣ ́ ́́ ̃ ́́ ̀ em có thể hoi ban bè trong lơp, chưa đươc em phai cân sư trơ giup cua giao viên bộ môn. Thây ̣̉ ̉̀ ́ ̉ ́ ̀ noi thêm hoc môn Hoa không giông như nhưng môn xã hôi, ơ đây cân sư siêng năng, chăm chỉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ không cân hoc thuôc bai, em chỉ cân giai nhiêu bai tâp thì em sẽ ngộ ra hương đi cho minh thôi. ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣̀ ̀ ̀ Chao em! Câu 6:Lam thế nao để hoc tôt và hiêu đươc môn Hoa. Lam thế nao để lam đươc và lam ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ bai đươc ơ trên lơp và ơ nha? ̀ ̀ Trả lời: - Điêu trươc tiên thây (cô) mông em nên xem lai bai cũ đã hoc trươc và xem bai mơi để khi vao ̀ ̀ ̣̀ ̣ ̀ ̀ tiêt hoc minh có thể hoi giao viên nhưng vân đề mà minh con chưa ro. Công vao đó là em phai ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ ̀ ̉ hoc bai và lam bai tâp nưa. Tom lai, em cân siêng năng hơn đưng nên ham chơi nhiêu qua, kiên ̣ ̀ ̀ ̣̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ thưc chung ta có đươc là do chung ta chư không phụ thuôc nhiêu vao ngươi giao viên đâu em a. ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ Em cân bố trí thơi gian trong viêc hoc và chơi cho hơp li. Chơi sau cho tôt đưng nên lam dung ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ vao viêc chơi quá nhiêu sẽ anh hương không tôt cho viêc hoc. ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ - Để lam đươc bai ơ lơp và bai ơ nhà thì trươc hêt em phai chú ý theo doi cach lam nhưng bai ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̃́ ̀ ̀ tâp mà giao viên cho trên lơp. Minh không hiêu chổ nao thì phai hoi ngay chổ đó liên để giao ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ viên giao đap (đưng ngai). Trươc khi lam bai tâp về nha, em nên xem lai bai tâp trên lơp mà ́ ́ ̣ ̀ ̣̀ ̀ ̣ ̣̀ giao viênddax giai rôi để hiêu kiên thưc và dưa vao đó để lam. Thân ai chao em! ́ ̉̀ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̀ Câu 7: Em hoc bai thuôc nhưng lam bai tâp không đươc và khi hoc bai nay thì lai quên ̣ ̀ ̣ ̀ ̣̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ bai khac. Trả lời: Nêu em noi hoc thuôc bai nhưng không lam bai tâp đươc là do đó chỉ là lí thuyêt con bai tâp thì ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣̀ ́̀ ̣̀ em phai lam nhiêu nhât là trong SGK vì nhưng bai đó đươc cho bam xac vơi kiên thưc cua bai ̉̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̀ mà em vưa hoc. Nêu em đã giai đươc nhưng dang bai tâp trong SGK đươc thì khi đó giao viên ̣ ́ ̉ ̣ ̣̀ ́ cho nhưng bai tâp tương tư em sẽ hinh dung lai cach giai nhanh hơn. ̣̀ ̀ ̣́ ̉ Em hoi hoc thuôc bai rôi nhưng khi sang bai khac em lai quên kiên thưc bai cu. Nguyên nhân là ̉ ̣ ̣ ̀̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̃ do kiên thưc bai cũ em không hề hiêu về no. Cach em đang dung để hoc chỉ là hoc vet mà thôi ́ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ như vây thì rât khó nhơ lâu. Con cach hoc thế nao thì thây (cô) đã noi ơ câu 3 rôi. Chuc em hoc ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ tôt. Câu 8: Khi hoc trên lơp em chỉ nghe thây (cô) giang bai nhưng đó chỉ là lý thuyêt, it khi có ̣ ̀ ̉ ̀ ́́ bai tâp nên môi khi thây (cô) goi lên bang lam thì em không ap dung thanh thao đươc bai ̣̀ ̃ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ tâp mà thây (cô) cho vì thế em không thể hoc tôt môn nay đươc. Mong thây (cô) nêu ra cho ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ em phương phap hoc tôt? ́ ̣ ́ Trả lời: Chao em, em noi vây là không đung đâu vì khi giao viên cho bai tâp để cac em lam thì nhưng bai ̀ ̣́ ́ ́ ̣̀ ́ ̀ ̀ đó giao viên đã lam mâu trươc hoăc là nhưng bai dễ trong kiên thưc cac em đã hoc. Nêu em noi ́ ̀ ̃ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ vây là do em không chiu xem bai cũ và xem bai mơi nên khi hoc trên lơp em không biêt minh đã ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ hiêu chổ nao và không hiêu chổ nao, nên đâm ra em không hiêu hêt. Nêu dang bai tâp giao viên ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣̀ ́
  3. cho quá kho, em không hiêu thì em có thể nhơ giao viên hương dân cach giai rôi em sẽ lam ́ ̉ ́ ̃ ́ ̉̀ ̀ đươc thôi. Chao em. ̀ Câu 9: Em không biêt cach sư dung công thưc cung như xac đinh tên cua cac chât, cach ́ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ tim công thưc oxit và hidroxit cao nhât. Về nhà em có xem và hoc cac ví dụ mà giao viên ̀ ́ ̣ ́ ́ cho nhưng em vân không ap dung đươc để giai bai tâp? ̃ ́ ̣ ̉ ̣̀ Trả lời: Em không biêt cach sư dung công thưc là do em đã bị hong kiên thưc lơp 8, 9. do đó em cầ cung ́́ ̣ ̉ ́ ̉ cố lai kiên thưc đó ngay (cach giai quyêt thì em có thể hoi ban bè hoăc tư nghiên cưu thêm qua ̣ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ cac ví dụ đơn gian).nhưng công thưc em sư dung trong năm hoc nay chỉ là nhưng công thưc cũ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ thôi do đó em cân hoc lai là cac tôt nhât. ̀ ̣̣ ́́ ́ Em không xac đinh đươc tên cua nguyên tố là do em không thuôc nguyên tư khôi cua môt số ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ nguyên tố điên hinh mà em hoc ơ lơp 8. em nên hoc lai nó vì nó rât cân đôi vơi em trong giai ̉ ̀ ̣ ̣̣ ́̀ ́ đoan câp 3 nay. (khi kiêm tra 1 tiêt, thi hoc kì và tôt nghiêp thì em có thể yên tâm vì đề sẽ cho ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̃ săn). Cach tim công thưc oxit và hidroxit dễ nhât là em nên tim hoa trị cao nhât cua cac nguyên tố đó ́ ̀ ́ ̀ ́ ́̉ ́ vơi oxi và em cân biêt thêm nhưng hidroxit mà minh thương găp (trong SGK trang 46 bang 8 và ̀ ́ ̀ ̣ ̉ môt số hidroxit giao viên cung câp trong nhưng tiêt giai bai tâp trên lơp). ̣ ́ ́ ́ ̣̉̀ Cach xac đinh hoa trị cao nhât cua nguyên tố vơi oxi thì em đã biêt (hoa trị cao nhât cua nguyên ́ ̣́ ́ ́̉ ́ ́ ́̉ tố băng số thư tư nhom A hay băng số electron lơp ngoai cung) ̀ ́ ̀ ̀̀ Đã có hoa trị cao nhât vơi oxi thì em có thể suy ra nhưng oxit tương ưng và hidroxit tương ưng ́ ́ ̀ rôi. Minh đi hoc ơ đây là cân sư hiêu biêt kiên thưc chư không phai là hoc thuôc kiên thưc (ví dụ mà ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ em hoc thuôc thì em chỉ có thể lam đươc môi bai tâp đó thôi, con bai tâp tương tư thì em không ̣ ̣ ̀ ̣̃̀ ̀ ̣̀ thể linh hoat giai nó đươc vì em không hiêu gì về no). ̣ ̉ ̉ ́ Câu 10: Lam sao để nhơ hoa trị nguyên tư, nguyên tư khôi nguyên tố hoa hoc? ̀ ́ ́ ́ ̣ Trả lời: Cach nhơ hoa trị cua nguyên tố dễ dang thì em nên lây nhưng hơp chât cua oxit để lam ví dụ và ́ ́ ̉ ̀ ́ ́̉ ̀ xac đinh hoa trị cua cac nguyên tố khac. ̣́ ́ ̉ ́ ́ Ví du: Để xac đinh hoa trị cua Fe và Na ta có thể lây nhưng oxit như Na 2O, FeO, Fe2O3. ta lam ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ như sau: Ta biêt oxi luôn luôn có hoa trị II ́ ́ a b x II Na2 O sau khi điên xong rôi ta ap dung công thưc Ax By → a.x = b. y ̀ ̀ ́ ̣ x II Na2 O → x.2 = II .1 (ơ đây ta xem số La Mã như số thương và nhân như binhg thương thôi) x II Na2 O → x.2 = II .1 → 2.x = 2 → x = 1 . Vây hoa trị cua Na là I ̣ ́ ̉ Chung ta nên nhơ là hoa trị phai là chư số La Ma. ́ ́ ̉ ̃ Tương tư như vây đôi vơi cac hơp chât con lai. ̣ ́ ́ ̣́̀ Cach nhơ nguyên tư khôi: Trươc hêt em nên hoc nhưng nguyên tư khôi mà chung ta thương ́ ́ ́ ̣ ́ ́ găp thôi và em vưa viêt nguyên tư khôi miêng vưa đoc tư 1 đên khoang 200 và xem tư 1 đên ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ 200 có nhưng nguyên tố nao có nguyên tư khôi rôi minh ghi ra vây thì minh sẽ nhơ lâu hơn (đây ̀ ́̀ ̀ ̣ ̀ là cach hoc cua thây thôi, nêu em có cach nao hay hơn có thể chỉ thây vơi nha). ́ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̀ Ví du: 1 – H ̣ 2-… 3 - …. ……. 7 – Li …… 12 – C ……. 14 – N
  4. …….. Câu 11: Lý thuyêt phân ban kinh nguyên tư tăng hay giam và bai tâp so sanh tinh kim loai, ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣̀ ́ ́ ̣ tinh phi kim em chưa hiêu ro, mông thây (cô) giup em? ́ ̉ ̃ ̀ ́ Trả lời: Ban kinh nguyên tư tăng trong môt nhom là do trong môt nhom số lơp electron tăng, số điên tich ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣́ hat nhân tăng nhưng số electron lơp ngoai cung không đôi. Do đó lưc hut tư hat nhân đên ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ electron lơp ngoai cung giam dân do số lơp electron tăng nên lam cho ban kinh nguyên tư tăng ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ́ lên. Ban kinh nguyên tư giam dân trong môt chu kì là do trong môt chu kì số lơp electron không thay ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ đôi, số electron lơp ngoai cung tăng lên, điên tich hat nhân tăng. Lưc hut tư hat nhân đên ̉ ̀ ̀ ̣́ ̣ ́ ̣ ́ electron lơp ngoai cung tăng nên lam cho nguyên tư cang ngay cang co rut lai nên ban kinh ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣́ ́ ́ nguyên tư giam dân. ̉ ̀ Bai tâp so sanh tinh kim loai và tinh phi kim chưa rõ thì em nên xem lai lý thuyêt bai sư biên đôi ̣̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́̀ ́ tuân hoan tinh chât cua cac nguyên tố nhom A vì nó đã cung câp quá đủ rôi. ̀ ̀́ ́̉ ́ ́ ́ ̀

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản