PHƯƠNG PHÁP TRUY XUẤT RƠLE (TYPE SIEMEN)

Chia sẻ: mylove_042007

Hiển thị (LCD): Màn hình hiện thị những thông tin xử lý. Thông thường thể hiện tất cả những thông tin giá trị đo lường, giá trị đếm, những thông tin về CB, trạng thái bảo vệ, tổng hợp kết quả và cảnh báo.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: PHƯƠNG PHÁP TRUY XUẤT RƠLE (TYPE SIEMEN)

PHƯƠNG PHÁP TRUY XUẤT RƠLE (TYPE SIEMEN)
I. RƠLE 7SJ61
GIỚI THIỆU RELAY 7SJ61
1. Hiển thị (LCD)
Màn hình hiện thị những thông tin xử lý. Thông thường thể hiện
tất cả những thông tin giá trị đo lường, giá trị đếm, những thông tin về
CB, trạng thái bảo vệ, tổng hợp kết quả và cảnh báo.
2. Các phím di chuyển
Các phím này đáp ứng cho việc mở menu.
3. MENU phím
Phím này kích hoạt menu chính.
4. ESC và ENTER phím
Phím này thoát khỏi những menu riêng biệt hoặc thực thi những
chuyển đổi (như là những chuyển đổi khi cài đặt).
5. Phím số
Phím này đáp ứng cho việc nhập các giá trị cần cài đặt bảo vệ.
6. Phím chức năng
Có 4 phím chức năng cho phép truy xuất nhanh thực thi đơn giản
của những sử dụng thường xuyên. Các phím này có thể được lập trình.
7. Cổng kết nối với máy tính.
8. Phím LED
Phím này dùng để Reset các LED.
9. LEDs
Có 7 đèn Leds , trong đó có 6 đèn led được nhà chế tạo cấu hình , 1
Led còn lại
10.Trạng thái hoạt động
Có 2 LED “RUN” (xanh) and “ERROR” (đỏ) biểu thị trạng thái
hoạt động của thiết bị.
11.Các ốc vít gắn vỏ vào các ô tủ.

Cách truy xuất rơle quá dòng 7SJ61

Màn hình mặc định
F3
Last Fault Chọn sự cố
Ngày sự cố
Thời gian sự cố
FD L1 Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha L1
FD L1E Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha L1E
FD L2 Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha L2E
FD L2E Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha L2E
FD L12 Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha L12
FD L12E Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha L12E
FD L3 Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha L3
FD L3E Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha L3E
FD L13 Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha L13
FD L13E Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha L13E
FD L23 Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha L23
FD L23E Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha L23E
FD L123 Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha L123
FD L123E Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha L123E
FD E Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng pha trung
tính
FD I >> Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng cấp 2
Trp I >> Cắt bởi bảo vệ quá dòng cấp 2
FD I > Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng cấp 1
Trip I > Cắt bởi bảo vệ quá dòng cấp 1
Trp I >>> Cắt bởi bảo vệ quá dòng cấp 3
FD IE >> Khởi động chức năng bảo vệ quá dòng cấp 2
Trp IE >> Cắt bởi bảo vệ quá dòng cấp 2
FD IE > Chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất cấp 1
Trp IE > Cắt bởi bảo vệ quá dòng chạm đất cấp 1
FD Iep
Trp IEp
Cách truy xuất rơle
khoảng cách 7SA611
Các phím chức năng như Relay quá dòng 7SJ61
Cách truy xuất sự cố của Relay khoảng cách 7SA611 :

Màn hình mặt định
Nhấn F3
Last Fault Xem sự cố lần 1(để xem sự cố lần
? Nhấn  2,3..8 nhấn  chọn lần sự cố nhấn
Enter
Pow.Sys .flt 86 on
Time : ms Nhấn 
Fault Event 86 on
Time : ms
D is . Pickup L123 Nhấn 
on
Time : ms
Nhấn 
Dis. Loop L1-2 F on
Time : ms
Nhấn 
Dis. Loop L2-3 F on
Time : ms
Nhấn 
Dis. Loop L3-1 F on
Time : ms
Nhấn 
Dis. Trip 3P on
Time : ms
Nhấn 
Ar. 1St . Syc.run . on
Time : ms
Nhấn 
Ar. in Progress . on
Time : ms
Nhấn 
IL1 kA
Time : ms
Nhấn 
IL2 kA
Time : ms
Nhấn 
IL3 kA
Time : ms
Nhấn 
BF Start on
Time : ms
Nhấn 
EF Trip Blook on
Time : ms
Nhấn 
Dis . Pikup off
Time : ms
Nhấn 
Dis. Loop L1-2 F off
Time : ms
Nhấn 
Dis. Loop L2-3 F off
Time : ms
Nhấn 
Dis. Loop L3-1 F off
Time : ms
Nhấn 
Line closuve off
Time : ms
Nhấn 
BF Start off
Time : ms
Nhấn 
FL Loop L3L1
Time : ms
Nhấn 
Z : Ω
Time : ms
Nhấn 
Xsec : Ω
Time : ms
Nhấn 
Rpri : Ω
Time : ms
Nhấn 
Xpri : Ω
Time : ms
Nhấn 
Dist : km
Time : ms Nhấn 
d[ % ] %
Time : ms
Nhấn 
EF trip Blook off
Time : ms
Nhấn 
Relay trip off
Time : ms
Nhấn 
AR Tdead 3p Flt on
Để trở về màn hình mặt định nhấn Esc cho đến lúc hiển thị màn hình
ban đầu.
Ghi chú : Đối với từng loại sự cố có những thông tin trong trang sự
cố khác nhau. Trên đây chỉ là giới thiệu thông tin sự cố cơ bản nhất,
để thuận tiện cho việc báo cáo sự cố.
Cách truy
xuất rơle so
lệch 7UT613
Các phím chức năng như Relay quá dòng 7SJ61
Cách truy xuất sự cố của Relay so lệch 7SA611 :

Màn hình mặt định
Nhấn F3
5200 Last Fault Xem sự cố lần 1(để xem sự cố lần
Nhấn  2,3..8 nhấn  chọn lần sự cố nhấn
Enter
001
Nhấn 
System Flt
002 Nhấn 
Fautl
003 ms
Nhấn 
D iff . Gen . Elt
004 ms
Nhấn 
D iff > Trip
005 ms
Nhấn 
Dev. Drop - off
Time : ms
Nhấn 
Dis. Trip 3P on
Time : ms
Nhấn 
Ar. 1St . Syc.run . on
Time : ms
Nhấn 
Ar. in Progress . on
Time : ms
Nhấn 
IL1 kA
Time : ms
Nhấn 
IL2 kA
Time : ms
Nhấn 
IL3 kA
Time : ms
Nhấn 
BF Start on
Time : ms
Nhấn 
EF Trip Blook on
Time : ms
Nhấn 
Dis . Pikup off
Time : ms
Nhấn 
Dis. Loop L1-2 F off
Time : ms
Nhấn 
Dis. Loop L2-3 F off
Time : ms
Nhấn 
Dis. Loop L3-1 F off
Time : ms
Nhấn 
Line closuve off
Time : ms
Nhấn 
BF Start off
Time : ms
Nhấn 
FL Loop L3L1
Time : ms
Nhấn 
Z : Ω
Time : ms
Nhấn 
Xsec : Ω
Time : ms
Nhấn 
Rpri : Ω
Time : ms
Nhấn 
Xpri : Ω
Time : ms
Nhấn 
Dist : km
Time : ms
Nhấn 
d[ % ] %
Time : ms
Nhấn 
EF trip Blook off
Time : ms
Nhấn 
Relay trip off
Time : ms
Nhấn 
AR Tdead 3p Flt on
Để trở về màn hình mặt định nhấn Esc cho đến lúc hiển thị màn hình
ban đầu.
Ghi chú : Đối với từng loại sự cố có những thông tin trong trang sự
cố khác nhau. Trên đây chỉ là giới thiệu thông tin sự cố cơ bản nhất,
để thuận tiện cho việc báo cáo sự cố.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản