Phương pháp xác định kết quả sản xuất kinh doanh

Chia sẻ: nguyenbaoan

Chi phí bán hang: Phản ánh tổng chi phí bán hang trừ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ. Chi phí quản lý: Là các chi phí bỏ ra trong công tác quản trị doanh nghiệp được trừ vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản