PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

Chia sẻ: thiuyen13

Tham khảo tài liệu 'phương tiện bảo vệ cá nhân', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG
KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG
----- -----
MOÂN HOÏC

PHÖÔNG TIEÄN BAÛO VEÄ CAÙ NHAÂN

GIAÛNG VIEÂN: KS. LEÂ ÑÌNH KHAÛI
PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa Môi trường & Bảo hộ lao động

KS. LÊ ĐÌNH KHẢI
Phone: 0918217857
Email: ldkhaiosh@yahoo.com
GIÔÙI THIEÄU VEÀ PTBVCN
1. PTBVCN vaø söï phaân loaïi
Là các dụng cụ, phương tiện trang bị cho
người lao động để ngăn ngừa tai nạn và
bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khoẻ khi làm
việc hoặc thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện
có các yếu tố nguy hiểm và có hại.(Thông tư
10.1998 ″ là … mà NLĐ phải được trang bị ″. )
Được trang bị cho NLĐ dùng để phòng ngừa
hoặc làm giảm tác động của các yếu tố nguy
hiểm, có hại trong quá trình lao động
Phaân loaïi PTBVCN :
Theo vò trí vuøng baûo veä treân cô theå chia ra:
PTBV maét, maët

PTBV ñaàu

PT choáng oàn ( Bv thính giaùc )

PTBV chaân

PTBV tay

PTBV toaøn thaân

PTBV hoâ haáp

Caùc PTBV baûo veä ñaëc bieät khaùc nhö :
• PTBV laøm vieäc treân cao ( choáng ngaõ cao)
• PTBV laøm vieäc treân maët nöôùc ( choáng cheát ñuoái)
• PTBV choáng ñieän giaät, ñieän töø tröôøng…
2 .VAI TROØ, VÒ TRÍ PTBVCN

- Coù taùc duïng ngaên ngöøa TNLÑ: Caùc
PTBVCN coù taùc duïng raát quan troïng trong
phoøng traùnh tai naïn

- Coù taùc duïng ngaên ngöøa beänh ngheà nghieäp:
Hieän taïi NN ñaõ ban haønh danh muïc 25 BNN vaø
PTBVCN coù khaû naêng ngaên ngöøa haàu heát caùc
BNN keå treân.
Vò trí cuûa PTBVCN trong coâng taùc AT & VSLÑ

- Khi ñaõ söû duïng caùc giaûi phaùp kyõ thuaät ñeå caûi
thieän ñieàu kieän lao ñoäng, thaäm chí caû khi ñaõ aùp
duïng coâng ngheä vaø söû duïng thieát bò saûn xuaát
hieän ñaïi maø vaãn toàn taïi caùc nguy cô tieàm taøng.
- PTBVCN laø giaûi phaùp baûo veä sau cuøng
- Trong nhieàu tröôøng hôïp PTBVCN laø yeáu toá baûo
veä boå trôï nhöng nhieàu khi noù laø giaûi phaùp duy
nhaát
3. Tính chaát cuûa PTBVCN

- Tính phaùp lyù
- Tính khoa hoïc: vaän duïng nhieàu lónh vöïc KH &
coâng ngheä khaùc nhau vaø khoâng ngöøng hoaøn thieän
•hoïc .
•- Tính quaàn chuùng: phaùt huy ñöôïc taùc duïng baûo veä
phuï thuoäc nhieàu vaøo söï hieåu bieát, tính töï giaùc cuûa
ngöôøi lao ñoäng.
•- Tính kinh teá : chi phí ít, thôøi gian thöïc hieän nhanh,
nhöng hieäu quaû cao
4. Ñieàu kieän lao ñoäng phaûi trang bò PTBVCN
Ñoái töôïng aùp duïng cheá ñoä trang bò PTBVCN: laø NLÑ
tröïc tieáp laøm vieäc trong moâi tröôøng coù yeáu toá nguy
hieåm, ñoäc haïi keå caû caùn boä quaûn lyù thöôøng xuyeân ñi
thanh tra, kieåm tra, giaùm saùt hieän tröôøng, caùn boä nghieân
cöùu, giaùo vieân giaûng daïy, sinh vieân thöïc taäp, hoïc sinh
hoïc ngheà hoaëc ngöôøi thöû vieäc trong caùc doanh nghieäp,
cô quan, toå chöùc
Khi tieáp xuùc 1 trong caùc yeáu toá :
• a/ Yeáu toá Vaät lyù xaáu
• b/ Tieáp xuùc vôùi Hoaù chaát ñoäc
• c/ Tieáp xuùc vôùi Yeáu toá sinh hoïc ñoäc haïi, moâi tröôøng
veä sinh lao ñoäng xaáu
• d/ Laøm vieäc vôùi maùy moùc thieát bò, coâng cuï lao ñoäng
hoaëc vò trí, tö theá lao ñoäng nguy hieåm deã gaây ra tai naïn
5. vaên baûn phaùp quy veà PTBVCN
• Vaên baûn phaùp quy coù lieân quan
+ Boä luaät Lao ñoäng , chöông IX noùi veà ATLÑ-VSLÑ.
Ñoàng thôøi Chính phuû ñaõ ban haønh Nghò ñònh 06/CP ngaøy
20/1/95 quy ñònh chi tieát moät soá ñieàu cuûa Boä luaät lao ñoäng veà
ATLÑ-VSLÑ.
• + Caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc nhö Luaät Coâng ñoaøn (1990)
vaø Nghò ñònh 133 höôùng daãn thöïc hieän Luaät Coâng ñoaøn (1991).
Luaät baûo veä söùc khoeû nhaân daân (1989)
• Vaên baûn phaùp quy tröïc tieáp
+ Thoâng tö soá 10/1998/TT- ngaøy 28/5/1998 cuûa Boä LÑTB
&XH höôùng daãn thöïc hieän cheá ñoä Trang bò PTBVCN
• + Quyeát ñònh soá 68/2008/QÑ-BLÑTBXH ngaøy 29/12/2008 Ban
haønh Danh muïc trang bò phöông tieän baûo veä caù nhaân cho ngöôøi
lao ñoäng laøm ngheà, coâng vieäc coù yeáu toá nguy hieåm, ñoäc haïi
+ TCVN veà PTBVCN
6. Nguyeân taéc caáp phaùt, söû duïng, baûo quaûn
PTBVCN

Traùch nhieäm cuûa ngöôøi lao ñoäng:

1. Baét buoäc phaûi söû duïng PTBVBCN ñöôïc trang bò trong luùc
laøm vieäc. Khoâng ñöôïc söû duïng vaøo vieäc rieâng
2. Coù traùch nhieäm giöõ gìn PTBVCN ñöôïc giao.
3. Khi chuyeån nôi laøm vieäc hoaëc heát thôøi haïn söû duïng phaûi traû
laïi neáu ngöôøi söû duïng LÑ yeâu caàu
4. Phaûi boài thöôøng theo qui ñònh lao ñoäng cuûa cô sôû khi laøm
maát, laøm hoûng khoâng coù lyù do chính ñaùng
5. Neáu coá tình vi phaïm thì tuøy möùc ñoä vi phaïm phaûi chòu hình
thöùc kyû luaät thích ñaùng theo ñuùng noäi quy LÑ cuûa ñôn vò hoaëc theo
quy ñònh cuûa phaùp luaät.
Traùch nhieäm cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi :
1- Mua saém vaø caáp phaùt theo danh muïc TC vaø caáp phaùt laïi neáu
PTBVCN bò maát, bò hö khoâng phaûi loãi do NLÑ.
2- Boå sung PTBVCN ngoaøi Danh muïc neáu phaùt hieän coù caùc yeáu
toá nguy haïi khaùc taïi nôi laøm vieäc.
3- Ñöa ra thôøi haïn söû duïng phuø hôïp( coù CÑ tham gia) Caên cöù tính
chaát coâng vieäc, taàn soá söû duïng, chaát löôïng PTBVCN … quy ñònh thôøi
gian phaûi thay theá PTBVCN.
4- Phaûi toå chöùc höôùng daãn NLÑ söû duïng thaønh thaïo vaø kieåm tra
chaët cheõ vieäc thöïc hieän
5- Thöïc hieän caùc quy ñònh veà kieåm tra chaát löôïng tröôùc khi söû
duïng vaø kieåm tra ñònh kyø caùc loaïi PTBV chuyeân duïngø.
6- Phaûi coù bieän phaùp xöû lyù sau khi söû duïng ñoái vôùi caùc PTBVCN
nhieãm ñoäc, phoùng xaï, nhieãm truøng, dô baån phaûi coù cheá ñoä khöû truøng,
khöû ñoäc thích hôïp.
7- Boá trí nôi baûo quaûn hôïp lyù. Thöïc hieän vieäc baûo döôõng .
8- Khoâng ñöôïc caáp phaùt tieàn thay hieän vaät hoaëc giao tieàn cho
NLÑ töï mua saém
7. QUY ÑÒNH VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG

* Chaát löôïng ñoùng vai troø quyeát ñònh khaû naêng baûo
veä cuûa PTBVCN.
* Chaát löôïng ñöôïc caên cöù theo 4 yeáu toá :
+ Khaû naêng baûo veä
+ Tính veä sinh
+ Tính tieän lôïi khi duøng
+ Tính thaåm myõ
PHƯƠNG TiỆN BẢO VỆ ĐẦU
Phaân loaïi theo tính naêng baûo veä:
Muõ choáng chaán thöông cô hoïc
Caùch ñieän.
Choáng nhieät ñoä cao ( choáng noùng, choáng chaùy)
Choáng nhieät ñoä thaáp .
Choáng möa , naéng.
Muõ duøng cho lao ñoäng phoå thoâng ( choáng buïi , chaát
baån baén vaøo, choáng cuoán toùc nhö muõ vaûi löôõi trai, muõ
vaûi y teá, löôùi bao toùc …)
Muõ baûo veä ñaàu keát hôïp PTBV khaùc ( maét, maët, choáng
oàn, hoâ haáp)
MUÕ AN TOAØN COÂNG NGHIEÄP (TCVN 6407 : 1998 )
Muõ an toaøn laø muõ baûo veä phaàn treân cuûa ñaàu choáng laïi taùc ñoäng va ñaäp

- Thaân muõ bao goàm caû vaønh vaø löôõi
trai
- Caáu taïo beân trong: Coù taùc duïng giöõ vò
trí coá ñònh muõ treân ñaàu vaø giaûm chaán tieâu hao
naêng löôïng va ñaäp
Baêng caàu :
Caàu muõ : Caùc giaûi baêng ñôõ ñeå tieâu hao löïc va
ñaäp goàm 4 hoaëc 6 caùi
•Choát caøi coù taùc duïng lieân keát caàu muõ vaø baêng
caàu vaøo thaân muõ vaø thaùo laép ñöôïc.
Ñeäm loùt: Duøng ñeå laøm taêng caûm giaùc deã chòu
khi mang muõ.
- Quai muõ
Caùc boä phaän khaùc ñeå môû roäng phaïm vi baûo veä :

· Taám choaøng gaùy, baûo veä coå : cho coâng
nhaân luyeän kim
· Boä phaän gaén ñeøn : muõ CN haàm loø
· Bòt tai choáng oàn: muõ CN vaän haønh tuoác bin
, maùy ñoäng löïc
· Taám che maët : coâng nhaân hoaù chaát, xay saùt
Yeâu caàu vaät lieäu vaø keát caáu muõ AT coâng nghieäp

Vaät lieäu cheá taïo phaûi:
- Khoâng gaây ñoäc, dò öùng cho da, khoâng bò phaân huûy
thaønh caùc chaát ñoäc khi chòu taùc ñoäng cuûa hôi nöôùc, moà
hoâi vaø caùc dung dòch saùt truøng .Caùc tính chaát treân giöõ
ñöôïc ñoä oån ñònh trong suoát thôøi gian söû duïng .
- Vaät lieäu coù ñoä beàn cô lyù cao, chòu taùc ñoäng va ñaäp,
ñaâm xuyeân, taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng lao ñoäng ( aùnh
saùng, nhieät ñoä, buïi nöôùc, rung ñoäng ….)
- Choïn vaät lieäu cuûa boä giaûm chaán coù ñoä ñaøn hoài toát ñeå
tieâu hao naêng löôïng va ñaäp.
•Yeâu caàu veà keát caáu:
•- Ñeå laøm giaûm taùc ñoäng cuûa löïc va ñaäp caàn:
Löïc taùc ñoäng leân hoäp soï ñöôïc phaân taùn trong moät dieän
tính lôùn nhaát coù theå.
Thaân muõ phaûi ñoàng ñeàu, caáu taïo thaân daïng baàu duïc,
beà maët nhaün laøm leäch höôùng taùc ñoäng cuûa vaät rôi.
- Troïng löôïng phaûi nheï: muõ khoâng neân naëng quaù 400g
- Keát caáu phaûi ñaûm baûo söï thoâng thoaùng cho ñaàu.
- Thuaän tieän
- Saûn xuaát nhieàu côõ
Yeâu caàu chæ tieâu kyõ thuaät:
Ñoä giaûm chaán.
Thöû ñaâm xuyeân.
Thöû beàn chaùy
• Muõ caùch ñieän: chæ ñöôïc duøng vaät lieäu baèng chaát nhieät
deûo coù ñoä beàn caùch ñieän oån ñònh, khoâng coù caùc chi tieát
laøm baèng kim loaïi.
• Muõ choáng nhieät ñoä cao: choáng gioït kim loaïi noùng chaûy
baén toeù, khoâng duøng kim loaïi
• Muõ choáng chaùy vaät lieäu cheá taïo khoâng ñöôïc taïo thaønh
tia löûa ñieän khi va chaïm vôùi kim loaïi .
– Vaät lieäu laøm muû khi chaùy khoâng ñöôïc baén tung toeù thaønh
gioït .
– Khi thöû chaùy : Toác ñoä chaùy khoâng quaù 50mm/phuùt
GHI NHAÕN ( TCVN)

- Soá tieâu chuaån

- Nöôùc xuaát xöù

- Daàu hieäu nhaän bieát nhaø saûn xuaát.

- Naêm vaø quùy saûn xuaát.

- Kieåu muõ ( do nhaø Sx ñaët teân) ñöôïc ghi ôø thaân muõ vaø boä phaän beân

trong.

Caùc thoâng tin khaùc keøm theo saûn phaåm:

Nhöõng caûnh baùo phaûi thöïc hieän khi söû duïng

Ghi khoái löôïng neáu > 400 g


Ghi nhöõng thoâng tin cho bieát yeâu caàu ñeå löïa choïn:

- 20oC : cho noùn laøm vieäc ôû nhieät ñoä thaáp ,
RL cho noùn ñaït chæ tieâu thöû ñoä cöùng eùp ngang ;
440V cho noùn ñaït chæ tieâu thöû caùch ñieän.
Söû duïng, Kieåm tra, baûo quaûn
Söû duïng
Ñ/chænh baêng caàu, caàu muõ, quai mang

• Thöû ñoä vöøa khít, ñoä tin caäy caùc chi tieát phuï trôï tröôùc khi böôùc vaøo
laøm vieäc
Luoân ñeo quai khi söû duïng


Kieåm tra :
Kieåm tra tröôùc khi caáp phaùt, vaø theo ñònh kyø
• Kieåm tra söï ñaày ñuû cuûa caùc chi tieát .
• Kieåm tra beân ngoaøi (raïn , nöùt , thuûng)
• Kieåm tra caùc chi tieát beân trong
• Choïn ñuùng côõ soá hoaëc ñieàu chænh ñeå thích hôïp vôùi ngöôøi mang.
Baûo quaûn
Muõ baûo quaûn treân giaù saïch seõ, caùc boä phaän phaûi

ñaày ñuû khi ñöa vaøo söû duïng.
Ñeå rieâng theo coâng duïng , ñaëc bieät chuù yù caùc

noùn coù coâng duïng ñaëc bieät.
Traùnh taùc ñoäng cuûa nguoàn nhieät

Traùnh taùc ñoäng gaây laõo hoùa hoaëc laøm giaûm ñoä

beàn cuûa noùn nhö aùnh saùng, buïi , hoùa chaát,ñoä aåm ….
Veä sinh sau khi duøng tröôùc khi ñöa vaøo baûo

quaûn.
Phöông tieän baûo veä maét, maët
YEÁU TOÁ GAÂY TOÅN THÖÔNG COÂNG VIEÄC

Daïng raén ( Buïïi, maûnh vuïn, haït vaêng
Maøi, caét, khoan, phun caùt, xay xaùt,
baén )
ñaùnh boùng.

Daïng loûng ( hoùa chaát loûng, dòch, maùu Pha troän, coï röûa,dòch vuï chaêm soùc
vaêng baén ) söùc khoeû.
MAÉT
Daïng khí ( hôi khí gaây kích thích maét )
Saïc ñieän,laøm vieäc vôiù caùc chaát
caùch ñieän, khí neùn, khí nhieân lieäu

Tia Böc xaï : hoàng ngoaïi, töû ngoaïi, tia
Haøn caét, thao taùc vôùi tia laser
lade

Daïng loûng ( Hoùa chaát loûng vaêng baén…)
Pha che,á sôn, taåy röûa

Nhieät ñoä cao (Nhieät noùng, gioït k/l noùng
MAËT Haøn , naáu chaûy kim loaïi, naáu nöôùng
vaêng baén...)

Daïng raén ( Maûnh vuïn, haït, vaät vaêng baén baêm caét, xay xaùt,ñoùng ñinh, tuoát
... ) luùa, ...
Phaân loaïi vaø coâng duïng

Kính kieåu hôû : Choáng vaät raén baén töø phía tröôùc vaø beân caïnh
tôùi. Coù taùc duïng loïc saùng hoaëc khoâng loïc saùng.
Kính kieåu kín coù thoâng hôi tröïc tieáp : choáng vaät vaêng baén
töø moïi phía tôùi. Coù taùc duïng loïc saùng hoaëc khoâng loïc saùng.
Kính kieåu kín coù thoâng hôi giaùn tieáp : choáng vaät , hoaù chaát
loûng vaêng baén töø moïi phía tôùi. Coù taùc duïng loïc saùng hoaëc
khoâng loïc saùng.
Kính kieåu kín khít : choáng vaät , hoaù chaát loûng vaêng baén töø
moïi phía tôùi vaø choáng hôi khí gaây kích thích. Coù taùc duïng
loïc saùng hoaëc khoâng loïc saùng.
Kieåu kính khaùc: caàm tay, loaïi gaén vaøo muõ, loaïi ñaët beân
ngoaøi kính thuoác .
Phaân loaïi PTBV maët

a- Taám che maët :
- Taám che maët choáng hoaù chaát loûng vaêng baén
- Taám che maët choáng maûnh vuïn, vaät vaêng baén

b- Maët naï haøn :
- MNH ñoäi ñaàu (hay maët naï haøn treân cao)
- MNH caàm tay .

c- PTBV maét, maët keát hôïp PTBV khaùc
Caáu taïo PTBV maét, maët

1. Kính baûo veä maét
a. Maét kính
b. Khung kính laø chi tieát giöõ maét kính (goàm khung kính
kieåu hôû, khung kính kieåu kín) thöôøng laøm baèng nhöïa.
c. Boä phaän mang : Goïng kính hoaëc daây mang
d. Chi tieát lieân keát : caùc choát, baûn leà.
Caáu taïo PTBV maét, maët
2. Taám che baûo veä maët :
• Taám che maët : nhöïa toång hôïp hoaëc löôùi .
• Boä phaän mang :voøng mang bao quanh ñaàu, daây ñeo .
• Boä phaän ñieàu chænh : giöõ taám che maët ôû caùc vò trí
khaùc nhau.
• Chi tieát lieân keát ·

3. Maët naï haøn:
• Taám che: nhöïa toång hôïp, giaáy chòu nhieät
• Maét kính: kính loïc vaø kính khoâng loïc saùng
• Boä phaän mang: tay caàm hoaëc voøng mang bao quanh ñaàu
• Khung giöõ maét kính: coá ñònh, cöûa soå laät leân xuoáng.
• Chi tieát lieân keát
Yeâu caàu chung veà keát caáu & vaät lieäu cheá taïo
( TCVN 5052-90 & ISO 4849-1981)

+ Vaät lieäu cheá taïo khoâng gaây dò öùng da.
+ Vaât lieäu nheï, beàn phuø hôïp yeâu caàu baûo veä theo yeâu caàu.
+ Khoâng ñöôïc cheá taïo voû boïc hoaëc caùc boä phaän khaùc trong
tröôøng nhìn cuûa maét ( tröø oác vít vaø baûn leà ) baèng kim loaïi .
+ Keát caáu khoâng coù caùc veát loài loõm, saéc caïnh hoaëc caùc ñaëc ñieåm
khaùc gaây khoù chòu khi söû duïng.
+ Keát caáu phaûi thuaän tieän khi söû duïng: caùc boä phaän, chi tieát ñieàu
chænh phaûi deã daøng khi söû duïng vaø thay theá. Khoâng aûnh höôûng
ñeán vieäc mang caùc PTBV khaùc khi caàn.
+ Ñaûm baûo thoâng thoaùng.
+ Vaät lieäu cheá taïo coù ñoä daãn nhieät thaáp ( tröø khung kính )
+ Keát caáu sao cho kính coù tröôøng nhìn roäng
Baûng truyeàn quang cuûa maét kính ( TC 5083-90 )
ÑAÙNH SOÁ MAÉT KÍNH LOÏC SAÙNG
Haøng ñaàu chæ maõ soá ( kính haøn khoâng coù ), haøng sau chæ ñoä toái .
Löïa choïn, baûo quaûn PTBV maét
1- Nguyeân taéc chung khi löïa choïn :
· Xaùc ñònh taùc nhaân gaây nguy hieåm cho maét vaø maët vaø caên cöù caùc
chæ tieâu chung, chæ tieâu rieâng cuûa töøng loaïi kính vaø coâng duïng cuûa
PTBV maët ñeå choïn loaïi coù tính naêng baûo veä phuø hôïp. Chuù yù Chæ tieâu
baûo veä :
- Khaû naêng choáng va ñaäp (nôi laøm vieäc coù nhöõng haït, maûnh vaät
lieäu baén coù toác ñoä > 30 m/s khoâng neân duøng maét kính thuûy tinh.
- Khaû naêng choáng tia böùc xaï coù haïi caên cöù thang soá vaø maõ soá maét
kính loïc saùng .
Ñoä beàn vöõng vôùi nhieät vaø khaû naêng choáng laïi kim loaïi noùng chaûy
-
baén vaøo.
Khaû naêng choáng tia böùc xaï coù haïi caên cöù thang soá vaø maõ soá maét
-
kính loïc saùng .
Caùc chæ tieâu veä sinh:

- Ñoä trung thöïc cuûa maét kính.
- Thích hôïp vôùi kích thöôùc ñaàu maët ngöôøi
- Phöông tieän ít caûn trôû taàm nhìn vaø cöû ñoäng khi laøm vieäc


Tính tieän lôïi:
- Phöông tieän deã taåy röûa veä sinh.
- Khoâng caûn trôû ñeán vieäc mang caùc PTBVCN khaùc khi coâng vieäc
caàn phaûi trang bò .
- Ñoä beàn chaéc vaø oån ñònh cuûa caùc cô caáu.
2. Choïn maét kính loïc tia cöïc tím
Thang Ñaëc tính Aùp duïng ñieån hình
soá
Khi caàn haáp thuï toaøn boä böùc xaï cöïc tím
Coù theå laøm thay ñoåi söï nhaän
2 –1.3
maøu . Maét maøu vaøng raát nhaït
Khi caàn haáp thuï toaøn boä böùc xaï cöïc tím vaø
Coù theå laøm thay ñoåi söï nhaän
2 - 1.2
moät phaàn aùnh saùng nhìn thaáy
maøu. Maét maøu vaøng nhaït
Söû duïng cho caùc nguoàn sinh ra chuû yeáu laø
3 1.2
Giaûm söï nhaän maøu khoâng
böùc xaï cöïc tím, aùnh saùng nhìn thaáy khoâng
3 –1.4
ñaùng keå
phaûi laø yeáu toá quan troïng.
3-1.7
Söû duïng cho caùc nguoàn sinh ra laø böùc xaï cöïc
3 –2.0 Giaûm söï nhaän maøu khoâng
tím,vaø aùnh saùnh nhìn thaáy coù ñoä saùng cao
3 –2.5 ñaùng keå
(ñieàu trò y hoïc baèng tia cöïc tím)
Söû duïng cho caùc ñeøn hôi thuûy ngaân cao aùp
3 –3 Giaûm söï nhaän maøu khoâng
vaø caùc nguoàn cöïc tím ( ñieàu trò baèng tia cöïc
3-4 ñaùng keå
tím, nhaát laø khi beänh nnhaân töï thöïc hieän)
Söû duïng cho caùc nguoàn cöïc tím phaùt ra
phaàn lôùn aùnh saùng nhìn thaáy ( nhö ñeøn hôi
3 -5 Giaûm söï nhaän maøu
thuûy ngaân aùp suaát raát cao duøng trong phoøng
thí nghieäm hoaëc ñieàu trò y hoïc)
3. Löïa choïn maét kính cho coâng vieäc haøn:
a- Haøn hôi : löïa choïn caên cöù löu löôïng hôi cuûa oáng thoåi.

Thang soá choïn kính haøn hôi, ñoàng, thieác
duøng khí Axetylen löu löôïng L( lít/giôø)
Haøn thöôøng vaø haøn ñoàng, L ≤ 70 70< L ≤ 200 200< L ≤ 800 L > 800
thieác, kim loaïi naëng
Độ tối 4 5 6 7


Thang soá choïn duøng cho caét kim loaïi
duøng khí oxy löu löôïng L (lít/giôø)
Caét kim loaïi 900 - 2000 2000-4000 4000-8000

Độ tối 5 6 7
b- Haøn hoà quang, xoïc hoà quang vaø caét kim loaïi baèng Plasma .

Cô sôû choïn caên cöù doøng ñieän haøn ( I )


Thang soá thöôøng duøng khi caét kim loaïi baèng hoà quang plasma ,
thao taùc baèng tay

I = doøng ñieän ( A )

Caét K/loaïi baèng nhieät
I ≤ 150 150< I ≤ 250 250< I ≤ 400


Độ tối 11 12 13
Yeáu toá lieân quan:
Ye
- Tö theá ngöôøi haøn
- Aùnh saùng nôi haøn
nh ng
- Yeáu toá con ngöôøi
Caùc aûnh höôûng treân coù theå thay ñoåi ñoä toái nhöng < 1, 2 soá.
nh ng
· Thang soá ñoä toái maét kính loïc saùng löïa choïn treân ñöôïc ñöa ra trong ñieàu
ng
kieän bình thöôøng ( khoaûng caùch maét ñeán vaät kim loaïi noùng chaûy 50 cm ;
ng ng ch ng
aùnh saùng 100 lux) .
nh ng

Baûo quaûn kính BHLÑ
- Sau moãi ca laøm vieäc caàn veä sinh baèng xaø phoøng vaø nöôùc aám
ng ng
- Thænh thoaûng ngaâm trong dung dòch taåy röûa 10 phuùt, sau ñoù treo cho
ng 10
khoâ töï nhieân.
PHÖÔNG TIEÄN BAÛO VEÄ TAI
1. Khaùi nieäm:
- Tieáng oàn laø moäït danh töø chung duøng ñeå chæ nhöõng aâm thanh gaây
khoù chòu, quaáy roái ñieàu kieän laøm vieäc vaø nghæ ngôi cuûa con
ngöôøi.
- Tieáng oàn coù theå xuaát hieän: Lieân tieáp, Ngaét quaõng hoaëc Ñoät ngoät
- Tieáng oàn trong lao ñoäng phaùt sinh do caùc nguyeân nhaân:
- Tieáng oàn cô hoïc: do söï chuyeån ñoäng, ma saùt cuûa caùc chi
tieát maùy moùc
- Tieáng oàn va chaïm
- Tieáng oàn khí ñoäng
- Tieáng noå hoaëc xung sinh ra khi ñoäng cô ñoát trong hoaëc
ñoäng cô diezen laøm vieäc.
2. So saùnh Möùc ån cho phÐp cuûa TCVN vaø Myõ
Thôøi gian l/v ( max ) Thôøi gian l/v ( max )
Möùc oàn Möùc oàn
USA
TCVN 3985 : 1999
85dB 90 dB
8h 8h
90 dB 4h 95 dB 4h
95dB 2h 100 dB 2h
100 dB 1h 105 dB 1h
105 dB 1/2h 110 dB 1/2h
110 dB 1/4h 115 dB 1/4h
115 dB 120 dB 1/8h
3. Caùc loaïi phöông tieän choáng oàn, baûo veä thính giaùc


•3.1-Bòt tai choáng oàn
- Khung mang baèng kim loaïi hoaëc nhöïa. Noù ñònh vò vò trí laøm
vieäc cuûa bòt tai (voøng treân ñaàu hoaëc sau gaùy).
- OÁp tai ( cheùn bao tai ) baèng nhöïa , gaén vôùi khung mang baèng
choát lieân keát.
• - Vaønh ñeäm baèng vaät lieäu meàm, phía trong chöùa vaät lieäu tieâu
aâm hoaëc dòch loûng. Vaønh ñeäm bao kín ñöôøng vieàn oáp tai,
• - Lôùp loùt trong: ñaët phía trong oáp tai , baèng vaät lieäu tieâu aâm.
3.2 Nuùt tai choáng oàn:
- Nuùt tai choáng oàn ñöôïc nheùt tröïc tieáp vaøo oáng tai

trong.
• - Nuùt tai laøm baèng vaät lieäu coù ñaëc tính ñaøn hoài,
meàm nhö vinil, silicon, boït xoáp… khi nheùt vaøo loã tai
seõ ngaên caùch ñöôøng truyeàn aâm qua ñöôøng khoâng
khí vaøo maøng nhó.
• - Nuùt tai coù keát caáu daïng taàng, daïng truï hoaëc
daïng voâ ñònh hình coù kích thöôùc phuø hôïp loã tai
ngöôøi söû duïng.
Coâng thöùc xaùc ñònh möùc oàn töông ñöông :
C1 C 2 Cn
Fe = + + ..... +
T1 T 2 Tn
Khi Fe ≤ 1 laø döôùi möùc oàn cho pheùp

Khi Fe > 1 caàn coù bieän phaùp söû lyù laøm giaûm tieáng oàn hoaëc

duøng PT choáng oàn.
C1, C2,…. Cn: Thôøi gian xuaát hieän ñoä oàn nôi laøm vieäc ôûù

nhöõng möùc oàn 1,2,…,n trong ca laøm vieäc.
T1, T2… Tn : Thôøi gian cho pheùp laøm vieäc ôû nhöõng möùc

oàn 1,2,…,n töông öùng . (baûng treân)
• TD : Coù 2 giôø oàn 95 d + 1 giôø oàn 90 dB+ 0,5 giôø oàn 100 dB .
- Tính theo TCVN : Fe = 2/2+1/4+0.5/1 = 1, 75 > 1 , phaûi
mang PT choáng oàn.
- Tính theo tieâu chuaån Myõ khoâng phaûi mang vì :
2 1 0,5
Fe = + + 19,5%(Ñöùc >17%- Nhaät>
18%)
• 2. Bieát loaïi oä nhieãm vaø choïn ñuùng boä loïc coù taùc duïng phuø hôïp.
• 3. Noàng ñoä hôi khí hoùa chaát ñoäc naèm trong phaïm vò baûo veä cuûa boä
loïc.
• 4. KIeåm tra söï toaøn veïn vaø xaùc ñònh phöông tieän coøn taùc duïng baûo veä
• 5. KIeåm tra ñoä kín cuûa phaàn maët chuïp bao che vaø Kieåm tra ñoä kín
cuûa toaøn boä duïng cuï
• 6. Neáu ngöûi thaáy muøi laï hoaëc khoù chòu phaûi quay ngay ra vuøng KK
saïch.
• 7. Chæ thaùo boû maët naï khi chaéc chaén ra ñeán vuøng KK saïch.
8 Nuùt kín caùc loã ôû bình loïc khi khoâng duøng vaø baûo quaûn theo quy
ñònh.
6 .Löïa choïn
1. Tính chaát nguy hieåm cuûa moâi tröôøng : 1 hay nhieàu
loaïi oâ nhieãm
2. Möùc ñoä nguy hieåm
3. Loaïi oâ nhieãm
4. Noàng ñoä oâ nhieãm
5. Thôøi gian coù hieäu löïc cuûa PTBVHH
6. Vò trí töø vuøng laøm vieäc bò oâ nhieãm tôùi vuøng KK
saïch
7. Hoaït ñoäng cuûa ngöôøi söû duïng
Taäp choïn loaïi PTBVHH theo ñieàu kieän oâ nhieãm
PHÖÔNG TIỆN BẢO VỆ CHOÁNG NGAÕ CAO1. Phaân loaïi :

Khi phaân theo taùc duïng baûo veä theo vò trí laøm vieäc:
+ Daây an toøan cho vò trí coá ñònh.
+ Daây an toøan cho vò trí laøm vieäc thay ñoåi (coù
theå di chuyeån theo chieàu ñöùng hoaëc chieàu ngang)
2. Caáu taïo
a/ Boä phaän mang:
– Daây löng:
– Daây nòt toøan thaân: Phaân chia xung löïc toát.
•b/ Daâây treo
•c/ Khoùa moùc , voøng
•d/ Caùc chi tieát phuï khaùc
3. Yeâu caàu veà vaät lieäu vaø keát caáu:

- Keát caáu phaûi chaéc chaén, oån ñònh khi söû duïng. Khoâng töï môû
choát an toaøn, khoâng tuoät daây hoaëc bò ñöùt khi ngöôøi mang rôi
ngaõ.
- Khi rôi ngaõ daây an toaøn phaûi coù taùc duïng giaûm chaán ñeå
khoâng gaây chaán thöông cho ngöôøi duøng, ñaëc bieät laø chaán
thöông vuøng löng
- Daây an toaøn phaûi goïn nheï, deã söû duïng.
- Vaät lieäu cheá taïo phaûi beàn trong moâi tröôøng söû duïng, khoâng
gaây ñoäc
-Tröôùc khi xuaát xöôûng, tröôùc khi ñôn vò söû duïng trang bò cho
NLÑ vaø sau thôøi gian söû duïng ñònh kyø phaûi tieán haønh kieåm tra
daây theo caùc chæ tieâu
Quy ñònh veà kieåm tra chaát löôïng daây an toaøn :
a/ Thöû nghieäm khi xuaát xöôûng :
Thöû tónh: treo vaät thöû 250kG trong 5 phuùt daây phaûi khoâng sôøn,
ñöùt,khoaù moùc khoâng bò bieán daïng.
Thöû ñoäng:treo vaät naëng 75 kg vaøo daây ñai an toaøn moùc leân giaù
thöû vaø thaû rôi 3 laàn, daây phaûi khoâng hö hoûng.
b/ Thöû nghieäm taïi cô sôû tröôùc vaø trong quaù trình söû duïng :
Theo Quy phaïm an toaøn ñieän sau 6 thaùng phaûi kieåm tra :
Thöû tónh : treo vaät thöû 150kG trong 5 phuùt.
Thöû ñoäng : Treo vaät thöû 75 kG vaø cho rôi 3 laàn .
Sau khi thöû daây khoâng bò sôøn, tuoät vaø khoaù moùc khoâng bò bieán
daïng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản