PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
108
lượt xem
29
download

PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương tiện bảo vệ cá nhân', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG ----- ----- MOÂN HOÏC PHÖÔNG TIEÄN BAÛO VEÄ CAÙ NHAÂN GIAÛNG VIEÂN: KS. LEÂ ÑÌNH KHAÛI
 2. PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa Môi trường & Bảo hộ lao động KS. LÊ ĐÌNH KHẢI Phone: 0918217857 Email: ldkhaiosh@yahoo.com
 3. GIÔÙI THIEÄU VEÀ PTBVCN 1. PTBVCN vaø söï phaân loaïi Là các dụng cụ, phương tiện trang bị cho người lao động để ngăn ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khoẻ khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có các yếu tố nguy hiểm và có hại.(Thông tư 10.1998 ″ là … mà NLĐ phải được trang bị ″. ) Được trang bị cho NLĐ dùng để phòng ngừa hoặc làm giảm tác động của các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình lao động
 4. Phaân loaïi PTBVCN : Theo vò trí vuøng baûo veä treân cô theå chia ra: PTBV maét, maët • PTBV ñaàu • PT choáng oàn ( Bv thính giaùc ) • PTBV chaân • PTBV tay • PTBV toaøn thaân • PTBV hoâ haáp • Caùc PTBV baûo veä ñaëc bieät khaùc nhö : • PTBV laøm vieäc treân cao ( choáng ngaõ cao) • PTBV laøm vieäc treân maët nöôùc ( choáng cheát ñuoái) • PTBV choáng ñieän giaät, ñieän töø tröôøng…
 5. 2 .VAI TROØ, VÒ TRÍ PTBVCN - Coù taùc duïng ngaên ngöøa TNLÑ: Caùc PTBVCN coù taùc duïng raát quan troïng trong phoøng traùnh tai naïn - Coù taùc duïng ngaên ngöøa beänh ngheà nghieäp: Hieän taïi NN ñaõ ban haønh danh muïc 25 BNN vaø PTBVCN coù khaû naêng ngaên ngöøa haàu heát caùc BNN keå treân.
 6. Vò trí cuûa PTBVCN trong coâng taùc AT & VSLÑ - Khi ñaõ söû duïng caùc giaûi phaùp kyõ thuaät ñeå caûi thieän ñieàu kieän lao ñoäng, thaäm chí caû khi ñaõ aùp duïng coâng ngheä vaø söû duïng thieát bò saûn xuaát hieän ñaïi maø vaãn toàn taïi caùc nguy cô tieàm taøng. - PTBVCN laø giaûi phaùp baûo veä sau cuøng - Trong nhieàu tröôøng hôïp PTBVCN laø yeáu toá baûo veä boå trôï nhöng nhieàu khi noù laø giaûi phaùp duy nhaát
 7. 3. Tính chaát cuûa PTBVCN - Tính phaùp lyù - Tính khoa hoïc: vaän duïng nhieàu lónh vöïc KH & coâng ngheä khaùc nhau vaø khoâng ngöøng hoaøn thieän •hoïc . •- Tính quaàn chuùng: phaùt huy ñöôïc taùc duïng baûo veä phuï thuoäc nhieàu vaøo söï hieåu bieát, tính töï giaùc cuûa ngöôøi lao ñoäng. •- Tính kinh teá : chi phí ít, thôøi gian thöïc hieän nhanh, nhöng hieäu quaû cao
 8. 4. Ñieàu kieän lao ñoäng phaûi trang bò PTBVCN Ñoái töôïng aùp duïng cheá ñoä trang bò PTBVCN: laø NLÑ tröïc tieáp laøm vieäc trong moâi tröôøng coù yeáu toá nguy hieåm, ñoäc haïi keå caû caùn boä quaûn lyù thöôøng xuyeân ñi thanh tra, kieåm tra, giaùm saùt hieän tröôøng, caùn boä nghieân cöùu, giaùo vieân giaûng daïy, sinh vieân thöïc taäp, hoïc sinh hoïc ngheà hoaëc ngöôøi thöû vieäc trong caùc doanh nghieäp, cô quan, toå chöùc Khi tieáp xuùc 1 trong caùc yeáu toá : • a/ Yeáu toá Vaät lyù xaáu • b/ Tieáp xuùc vôùi Hoaù chaát ñoäc • c/ Tieáp xuùc vôùi Yeáu toá sinh hoïc ñoäc haïi, moâi tröôøng veä sinh lao ñoäng xaáu • d/ Laøm vieäc vôùi maùy moùc thieát bò, coâng cuï lao ñoäng hoaëc vò trí, tö theá lao ñoäng nguy hieåm deã gaây ra tai naïn
 9. 5. vaên baûn phaùp quy veà PTBVCN • Vaên baûn phaùp quy coù lieân quan + Boä luaät Lao ñoäng , chöông IX noùi veà ATLÑ-VSLÑ. Ñoàng thôøi Chính phuû ñaõ ban haønh Nghò ñònh 06/CP ngaøy 20/1/95 quy ñònh chi tieát moät soá ñieàu cuûa Boä luaät lao ñoäng veà ATLÑ-VSLÑ. • + Caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc nhö Luaät Coâng ñoaøn (1990) vaø Nghò ñònh 133 höôùng daãn thöïc hieän Luaät Coâng ñoaøn (1991). Luaät baûo veä söùc khoeû nhaân daân (1989) • Vaên baûn phaùp quy tröïc tieáp + Thoâng tö soá 10/1998/TT- ngaøy 28/5/1998 cuûa Boä LÑTB &XH höôùng daãn thöïc hieän cheá ñoä Trang bò PTBVCN • + Quyeát ñònh soá 68/2008/QÑ-BLÑTBXH ngaøy 29/12/2008 Ban haønh Danh muïc trang bò phöông tieän baûo veä caù nhaân cho ngöôøi lao ñoäng laøm ngheà, coâng vieäc coù yeáu toá nguy hieåm, ñoäc haïi + TCVN veà PTBVCN
 10. 6. Nguyeân taéc caáp phaùt, söû duïng, baûo quaûn PTBVCN Traùch nhieäm cuûa ngöôøi lao ñoäng: 1. Baét buoäc phaûi söû duïng PTBVBCN ñöôïc trang bò trong luùc laøm vieäc. Khoâng ñöôïc söû duïng vaøo vieäc rieâng 2. Coù traùch nhieäm giöõ gìn PTBVCN ñöôïc giao. 3. Khi chuyeån nôi laøm vieäc hoaëc heát thôøi haïn söû duïng phaûi traû laïi neáu ngöôøi söû duïng LÑ yeâu caàu 4. Phaûi boài thöôøng theo qui ñònh lao ñoäng cuûa cô sôû khi laøm maát, laøm hoûng khoâng coù lyù do chính ñaùng 5. Neáu coá tình vi phaïm thì tuøy möùc ñoä vi phaïm phaûi chòu hình thöùc kyû luaät thích ñaùng theo ñuùng noäi quy LÑ cuûa ñôn vò hoaëc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
 11. Traùch nhieäm cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi : 1- Mua saém vaø caáp phaùt theo danh muïc TC vaø caáp phaùt laïi neáu PTBVCN bò maát, bò hö khoâng phaûi loãi do NLÑ. 2- Boå sung PTBVCN ngoaøi Danh muïc neáu phaùt hieän coù caùc yeáu toá nguy haïi khaùc taïi nôi laøm vieäc. 3- Ñöa ra thôøi haïn söû duïng phuø hôïp( coù CÑ tham gia) Caên cöù tính chaát coâng vieäc, taàn soá söû duïng, chaát löôïng PTBVCN … quy ñònh thôøi gian phaûi thay theá PTBVCN. 4- Phaûi toå chöùc höôùng daãn NLÑ söû duïng thaønh thaïo vaø kieåm tra chaët cheõ vieäc thöïc hieän 5- Thöïc hieän caùc quy ñònh veà kieåm tra chaát löôïng tröôùc khi söû duïng vaø kieåm tra ñònh kyø caùc loaïi PTBV chuyeân duïngø. 6- Phaûi coù bieän phaùp xöû lyù sau khi söû duïng ñoái vôùi caùc PTBVCN nhieãm ñoäc, phoùng xaï, nhieãm truøng, dô baån phaûi coù cheá ñoä khöû truøng, khöû ñoäc thích hôïp. 7- Boá trí nôi baûo quaûn hôïp lyù. Thöïc hieän vieäc baûo döôõng . 8- Khoâng ñöôïc caáp phaùt tieàn thay hieän vaät hoaëc giao tieàn cho NLÑ töï mua saém
 12. 7. QUY ÑÒNH VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG * Chaát löôïng ñoùng vai troø quyeát ñònh khaû naêng baûo veä cuûa PTBVCN. * Chaát löôïng ñöôïc caên cöù theo 4 yeáu toá : + Khaû naêng baûo veä + Tính veä sinh + Tính tieän lôïi khi duøng + Tính thaåm myõ
 13. PHƯƠNG TiỆN BẢO VỆ ĐẦU Phaân loaïi theo tính naêng baûo veä: Muõ choáng chaán thöông cô hoïc Caùch ñieän. Choáng nhieät ñoä cao ( choáng noùng, choáng chaùy) Choáng nhieät ñoä thaáp . Choáng möa , naéng. Muõ duøng cho lao ñoäng phoå thoâng ( choáng buïi , chaát baån baén vaøo, choáng cuoán toùc nhö muõ vaûi löôõi trai, muõ vaûi y teá, löôùi bao toùc …) Muõ baûo veä ñaàu keát hôïp PTBV khaùc ( maét, maët, choáng oàn, hoâ haáp)
 14. MUÕ AN TOAØN COÂNG NGHIEÄP (TCVN 6407 : 1998 ) Muõ an toaøn laø muõ baûo veä phaàn treân cuûa ñaàu choáng laïi taùc ñoäng va ñaäp - Thaân muõ bao goàm caû vaønh vaø löôõi trai - Caáu taïo beân trong: Coù taùc duïng giöõ vò trí coá ñònh muõ treân ñaàu vaø giaûm chaán tieâu hao naêng löôïng va ñaäp Baêng caàu : Caàu muõ : Caùc giaûi baêng ñôõ ñeå tieâu hao löïc va ñaäp goàm 4 hoaëc 6 caùi •Choát caøi coù taùc duïng lieân keát caàu muõ vaø baêng caàu vaøo thaân muõ vaø thaùo laép ñöôïc. Ñeäm loùt: Duøng ñeå laøm taêng caûm giaùc deã chòu khi mang muõ. - Quai muõ
 15. Caùc boä phaän khaùc ñeå môû roäng phaïm vi baûo veä : · Taám choaøng gaùy, baûo veä coå : cho coâng nhaân luyeän kim · Boä phaän gaén ñeøn : muõ CN haàm loø · Bòt tai choáng oàn: muõ CN vaän haønh tuoác bin , maùy ñoäng löïc · Taám che maët : coâng nhaân hoaù chaát, xay saùt
 16. Yeâu caàu vaät lieäu vaø keát caáu muõ AT coâng nghieäp Vaät lieäu cheá taïo phaûi: - Khoâng gaây ñoäc, dò öùng cho da, khoâng bò phaân huûy thaønh caùc chaát ñoäc khi chòu taùc ñoäng cuûa hôi nöôùc, moà hoâi vaø caùc dung dòch saùt truøng .Caùc tính chaát treân giöõ ñöôïc ñoä oån ñònh trong suoát thôøi gian söû duïng . - Vaät lieäu coù ñoä beàn cô lyù cao, chòu taùc ñoäng va ñaäp, ñaâm xuyeân, taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng lao ñoäng ( aùnh saùng, nhieät ñoä, buïi nöôùc, rung ñoäng ….) - Choïn vaät lieäu cuûa boä giaûm chaán coù ñoä ñaøn hoài toát ñeå tieâu hao naêng löôïng va ñaäp.
 17. •Yeâu caàu veà keát caáu: •- Ñeå laøm giaûm taùc ñoäng cuûa löïc va ñaäp caàn: Löïc taùc ñoäng leân hoäp soï ñöôïc phaân taùn trong moät dieän tính lôùn nhaát coù theå. Thaân muõ phaûi ñoàng ñeàu, caáu taïo thaân daïng baàu duïc, beà maët nhaün laøm leäch höôùng taùc ñoäng cuûa vaät rôi. - Troïng löôïng phaûi nheï: muõ khoâng neân naëng quaù 400g - Keát caáu phaûi ñaûm baûo söï thoâng thoaùng cho ñaàu. - Thuaän tieän - Saûn xuaát nhieàu côõ Yeâu caàu chæ tieâu kyõ thuaät: Ñoä giaûm chaán. Thöû ñaâm xuyeân. Thöû beàn chaùy
 18. • Muõ caùch ñieän: chæ ñöôïc duøng vaät lieäu baèng chaát nhieät deûo coù ñoä beàn caùch ñieän oån ñònh, khoâng coù caùc chi tieát laøm baèng kim loaïi. • Muõ choáng nhieät ñoä cao: choáng gioït kim loaïi noùng chaûy baén toeù, khoâng duøng kim loaïi • Muõ choáng chaùy vaät lieäu cheá taïo khoâng ñöôïc taïo thaønh tia löûa ñieän khi va chaïm vôùi kim loaïi . – Vaät lieäu laøm muû khi chaùy khoâng ñöôïc baén tung toeù thaønh gioït . – Khi thöû chaùy : Toác ñoä chaùy khoâng quaù 50mm/phuùt
 19. GHI NHAÕN ( TCVN) - Soá tieâu chuaån • - Nöôùc xuaát xöù • - Daàu hieäu nhaän bieát nhaø saûn xuaát. • - Naêm vaø quùy saûn xuaát. • - Kieåu muõ ( do nhaø Sx ñaët teân) ñöôïc ghi ôø thaân muõ vaø boä phaän beân • trong. Caùc thoâng tin khaùc keøm theo saûn phaåm: • Nhöõng caûnh baùo phaûi thöïc hieän khi söû duïng Ghi khoái löôïng neáu > 400 g • Ghi nhöõng thoâng tin cho bieát yeâu caàu ñeå löïa choïn: • - 20oC : cho noùn laøm vieäc ôû nhieät ñoä thaáp , RL cho noùn ñaït chæ tieâu thöû ñoä cöùng eùp ngang ; 440V cho noùn ñaït chæ tieâu thöû caùch ñieän.
 20. Söû duïng, Kieåm tra, baûo quaûn Söû duïng Ñ/chænh baêng caàu, caàu muõ, quai mang • • Thöû ñoä vöøa khít, ñoä tin caäy caùc chi tieát phuï trôï tröôùc khi böôùc vaøo laøm vieäc Luoân ñeo quai khi söû duïng • Kieåm tra : Kieåm tra tröôùc khi caáp phaùt, vaø theo ñònh kyø • Kieåm tra söï ñaày ñuû cuûa caùc chi tieát . • Kieåm tra beân ngoaøi (raïn , nöùt , thuûng) • Kieåm tra caùc chi tieát beân trong • Choïn ñuùng côõ soá hoaëc ñieàu chænh ñeå thích hôïp vôùi ngöôøi mang.
Đồng bộ tài khoản