Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Phạm Thành Luân

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
875
lượt xem
119
download

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Phạm Thành Luân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Phạm Thành Luân " nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập toán một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào trong các kỳ thi. Chúc các bạn học tốt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Phạm Thành Luân

  1. C. HEÄ PHÖÔNG TRÌNH - HEÄ BAÁT PHÖÔNG ⇒⎨ ⎪y ≥ 1 ⎧ ⇔⎨ ⎧y ≥ 1 ⇔1≤ y ≤ 3 TRÌNH CHÖÙA TRÒ TUYEÄT ÑOÁI. ⎪ y − 2 ≤ 1 ⎩−1 ≤ y − 2 ≤ 1 ⎩ . y = 1 thì heä VN Ví duï 1: 1− 5 . y = 2 thì ≤x≤0 ⎧x 2 + 2xy − 3y2 = 0 (1) ⎪ 2 Giaûi heä phöông trình : ⎨ . y = 3 thì x = - 1 ⎪x x + y y = −2 (2) ⎩ Vaäy nghieäm nguyeân cuûa heä: (0, 2), (-1, 3) Giaûi (1) Xem nhö phöông trình baäc 2 aån x: BAØI TAÄP ÑEÀ NGHÒ. ⎡x = y Ñònh m ñeå heä phöông trình sau coù nghieäm: ∆ ' = y2 + 3y2 = 4y2 ⇔ ⎢ ⎣ x = −3y ⎧x 2 − 3x − 4 ≤ 0 ⎪ (1) ⎡ ⎧x = y ⎡ ⎧x = y ⎡ x = y = −1 ⎨ 3 2 ⎪ ⎪ ⎪x − 3x x − m − 15m ≥ 0 (2) ⎩ ⎢⎨ ⎢⎨ ⎢ ⎢ ⎪ y y + y y = −2 ⎩ ⎢ ⎪ y y = −1 ⎩ ⎢ ⎧x = − 3 Heä ⇔ ⎢ ⇔⎢ ⇔ ⎢⎪ ⎪ 2 ⎢ ⎧x = −3y ⎪ ⎢ ⎧8y y = 2 ⎪ ⎢⎨ 1 ⎢⎨ ⎢⎨ ⎢ ⎪y = ⎢ ⎪−3y −3y + y y = −2 ⎣⎩ ⎢ ⎪ x = −3y ⎣⎩ ⎢⎪ ⎣⎩ 2 Ví duï 2: ⎧y − x 2 − x − 1 ≥ 0 (1) ⎪ Cho heä baát phöông trình: ⎨ ⎪ y − 2 + x + 1 − 1 ≤ 0 (2) ⎩ a. Giaûi heä khi y = 2 b. Tìm nghieäm nguyeân cuûa heä. Giaûi ⎧ x2 − x ≤ 1 ⎧ ⎪ ⎪−1 ≤ x 2 − x ≤ 1 a. Khi y = 2: Heä ⇔ ⎨ ⇔⎨ ⎪ x +1 ≤1 ⎪−1 ≤ x + 1 ≤ 1 ⎩ ⎩ ⎧⎧x 2 − x − 1 ≤ 0 ⎪ ⎪⎨ ⎪ 1− 5 ⇔ ⎨⎪x 2 − x + 1 ≥ 0 ⎩ ⇔ ≤x≤0 ⎪ 2 ⎪−2 ≤ x ≤ 0 ⎩ b. Ta coù: (1) ⇔ y ≥ 1 + x 2 − x ≥ 1 (2) ⇔ y − 2 ≤ 1 − x + 1 ≤ 1 129 130
  2. HÖÔÙNG DAÃN VAØ GIAÛI TOÙM TAÉT (1) ⇔ −1 ≤ x ≤ 4 (2) ⇔ x 3 − 3x x ≥ m 2 + 15m ⎧x 3 + 3x 2 ,vôùi − 1 ≤ x < 0 ⎪ Ñaët f(x) = x3 − 3x x = ⎨ 3 2 ⎪x − 3x ,vôùi 0 ≤ x ≤ 4 ⎩ ⎧3x 2 + 6x, x ∈ [ −1,0 ) ⎪ f '(x) = ⎨ ⎪3x − 6x, x ∈ [ 0,4 ] 2 ⎩ Baûng bieán thieân: Heä coù nghieäm ⇔ m 2 + 15m ≤ 16 ⇔ −1 ≤ m ≤ 16 . 131

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản