PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - ĐƯỜNG TRÒN TRONG KHÔNG GIAN

Chia sẻ: hoangyeudoi110

Tham khảo tài liệu 'phương trình mặt cầu - đường tròn trong không gian', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - ĐƯỜNG TRÒN TRONG KHÔNG GIAN

Giaùo vieân: Traàn Vaên Huøng ­ Moân: Toaùn
Tröôøng THPT Nguyeãn Bænh Khieâm
PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - ĐƯỜNG TRÒN TRONG KHÔNG GIAN

1) Phương trình mặt cầu (S) tâm I(a ; b; c), bán kính R:
(S) : (x − a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = R 2
- Phương trình: x2 + y2+ z2 +2Ax + 2By + 2Cz + D = 0 với A2 + B2 +C2 - D > 0 là
phương trình mặt cầu tâm I(-A ; -B; -C), bán kính R = A 2 + B2 + C 2 − D
2) Giao của mặt cầu và mặt phẳng - Phương trình đường tròn:
Cho mặt cầu (S) : (x − a) 2 + (y − b) 2 + (z − c)2 = R 2 với tâm I(a ; b; c), bán kính R và
mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0.
+ d(I, (P)) > R: (P) và (S) không có điểm chung
+ d(I, (P)) = R: (P) tiếp xúc (S)
+ d(I , (P)) < R: ắt (S) theo ñöôøng troøn coù taâm laø hình chieáu
(P) c
cuûa I xuoáng (P), baùn kinh: R 2 − d 2
r=
Phöông tr ình ñöôøng troøn trong khoâng gian:
+Ax + By + Cz + D = 0 Aa + Bb + Cc + D
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản