Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - ĐƯỜNG TRÒN TRONG KHÔNG GIAN

Chia sẻ: Vo Anh Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
759
lượt xem
101
download

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - ĐƯỜNG TRÒN TRONG KHÔNG GIAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương trình mặt cầu - đường tròn trong không gian', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - ĐƯỜNG TRÒN TRONG KHÔNG GIAN

  1. Giaùo vieân: Traàn Vaên Huøng ­ Moân: Toaùn Tröôøng THPT Nguyeãn Bænh Khieâm PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - ĐƯỜNG TRÒN TRONG KHÔNG GIAN 1) Phương trình mặt cầu (S) tâm I(a ; b; c), bán kính R: (S) : (x − a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = R 2 - Phương trình: x2 + y2+ z2 +2Ax + 2By + 2Cz + D = 0 với A2 + B2 +C2 - D > 0 là phương trình mặt cầu tâm I(-A ; -B; -C), bán kính R = A 2 + B2 + C 2 − D 2) Giao của mặt cầu và mặt phẳng - Phương trình đường tròn: Cho mặt cầu (S) : (x − a) 2 + (y − b) 2 + (z − c)2 = R 2 với tâm I(a ; b; c), bán kính R và mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0. + d(I, (P)) > R: (P) và (S) không có điểm chung + d(I, (P)) = R: (P) tiếp xúc (S) + d(I , (P)) < R: ắt (S) theo ñöôøng troøn coù taâm laø hình chieáu (P) c cuûa I xuoáng (P), baùn kinh: R 2 − d 2 r= Phöông tr ình ñöôøng troøn trong khoâng gian: +Ax + By + Cz + D = 0 Aa + Bb + Cc + D <R vôùi + (x − a) 2 + (y − b)2 + (z − c) 2 = R 2 A +B +C 2 2 2 − Baøi 1: Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính cuûa ñöôøng troøn (C): −2x − 2y − z + 9 = 0 −2 +x + y + z − 6x + 4y − 2z − 86 = 0 2 2 Baøi 2: Cho (S):2 x y + z - 2mx + 2my - 4mz + 5m + 2m + 3 = 0 +2 2 2 a) Ñònh m ñeå (S) laø maët caàu. Tìm taäp hôïp taâm I cuûa (S) b) Ñònh m ñeå (S) nhaän maët phaúng (P): x + 2y + 3 = 0 laøm tieáp dieän =x = t + 5 = c) Ñònh m ñeå (S) caét =y = 2t taï i hai ñieåm A, B sao cho d: =z = − t + 5 = AB = 2 3 Baøi 3: Vieát phöông tr ình maët caàu (S) coù taâm thuoäc Ox vaø tieá xuùc vôùi hai maët phaúng (Oyz) vaø (P): 2x + y - 2z + 2 = 0. Baøi 4: Vieát phöông tr ình ñöôøng troøn (C) qua A(2 ; 0 ; 0), B(0 ; C(0 ; 0; - 2) Baøi 5: Cho töù dieän S.ABC coù A(1 ; 2 ; - 1), B(5 ; 0; 3), C(7 ; 2 vuoâng goùc vôùi (ABC) vaø S thuoäc mp(Oyz). a) Tìm toïa ñoä S. b) Tìm toïa ñoä giao ñieåm E cuûa (ABC) vaø Ox. Moät soá baøi toaùn hình hoïc, ñaïi soá  giaûi baèng hình giaûi   tích Baøi 6: Tçm gia ï trë nhoí nháút cuía E = (2 - a) 2 + ( 1 - b) 2 + ( 1  2a − b − c + 2 = 0 - c ) 2. Biãút ràòng a, b, c tho ía âiãöu kiãûn:  a + b − c + 5 = 0 Baøi 7: T rong khäng gian Oxyz, cho hçnh làng truû âæïng ABC.A'B'C ' coï âaïy ABC la ì tam gia ïc cán taûi C våï i AB = 2a, chiãöu cao tæì C bàòng 1; chiãöu cao hçnh làng truû bàòng b. a. Tênh khoaíng caïch giæîa B'C vaì AC' theo a vaì b. b. Cho a, b thay âäøi nhæng luän thoía a + b = 4. Tçm a, b âãø khoaíng caïch giæîa B'C vaì AC' lå ïn nháút.
  2. Giaùo vieân: Traàn Vaên Huøng ­ Moân: Toaùn Tröôøng THPT Nguyeãn Bænh Khieâm Baøi   8: C ho   ba   soá   x,   y,   z   thoûa   m aõn  caùc   ñ i àu   ki än:  e e 0 ≤ x, y, z ≤ 2 (1)  x + y + z = 3 (2) T ì  gi ù  trò  l n  nhaá t vaø gi ù  trò  nhoû nhaá t cuûa: u =  m a ôù a 2 22 x +y +z

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản