Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Phương trình mũ và logarit

Chia sẻ: Nguyen Thi Huyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
869
lượt xem
332
download

Phương trình mũ và logarit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về các dạng bài tập Phương trình mũ và logarit lớp 12.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương trình mũ và logarit

  1. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT x+ 5 x+ 10 1) 2x. x−1. x−2 = 12; 2) 16 = 0, 8x−15 3 5 125. 50) 15x + 1 = 4x ; 51) 9x = 5x + 4x + 2 20x x−10 og2 52) 22x−1 + 32x + 52x+1 = 2x + 3x+1 + 5x+2 3) 5l x = 50 − xl 5 ; 4) 3l 3 x + xl 3 x = 162 g g og x 1/x 2 3x+3  5  2 5) 53)   +   = 2, 9 8x − 2 x + 12 = 0  2  5 6) 22x + 2−2x + 2x + 2− x = 20 5 54) x2 − 3 − 2x x + 2 1 − 2x = 0 ( ) ( ) 16 55) 2x − 3 56) 2log (x + 3) = x = 1; log 3 ( ) ( ) ( ) 5 x x 2 x 7) 5 + 24 + 5 − 24 = 10 57) log5 x = log 7 (x + 2) 8) ( 3 + 5) + 16( 3 − 5) = 2 x x x+3 2 58) log 4 (x + 1) + 2 = log 4 − x + log8 (x + 4)3 9) ( 7 + 4 3) − 3( 2 − 3) + 2 = 0 2 x x 59) log 2 (log 3 (log 2 x)) = 1 10) ( 5 + 2 6) + ( 5 − 2 6) = 10 t x an t x an 60) log 4 (log 2 x) + log 2 (log 4 x) = 2 11) 41/x + 61/x = 91/x 61) log 7 x = log3 ( x + 2) 12) 6. x − 13. x + 6. x = 10 9 6 4 1 2 62) + =1 13) x 4 − log x 2 + log x = 36. 2− x ; x+ 2 14) 5x −1 + 53− x = 26 8 3 15) 3.4x − 2.6x = 9x ; 16) 3.4x − 2.6x = 9x 63) (x − 1) log5 3 + log5 (3x +1 + 3) = log5 (11.3x − 9) 2 2 1 x −1 17) ( 7 + 48 ) x + ( 7 − 48 ) x = 14 64) log9 (x − 5x + 6) = log 3 ( ) + log 3 x − 3 x +5 x +17 2 2 18) 32 x − 7 = 0, 25.125 x − 3 ; 19) 2x + 3x = 5x 65) log5 (3x − 11) + log 5 (x − 27) = 3 + log 5 8 1 x 5 20) 23x −1 = ; 21) ( 3) 2 = 9x − 2 66) log 2 x + log x 2 = 16 2 x x  2 9 27 2 x2 22)   .   = ; 23) 52x − 26.5x + 25 = 0 67) log1/2 (4x) + log 2 = 8  3 8 64 8 24) 2 − 24.2 + 2 = 0 ; x −x 25) 4x + 3x = 5x 68) log3 x = log 2 ( x + 1) ; 69) log5 (x − 3) = 4 − x 26) 3x = 4 − x ; 27) 52x − 2.5x − 15 = 0 2 2 1 70) log3 (x + 1) + (x − 5) log 3 (x + 1) − 2x + 6 = 0 28) 4x + 2x +1 − 24 = 0 ; 29) 8 x − 8 x +1 + 12 = 0 71) log3 (x 2 − 4x + 3) + log1/3 (3x + 21) = 0 30) 3.16x + 37.36x = 26.81x 72) log 7 (x − 2) − log 7 (x + 2) = 1 − log 7 (2x − 7) 31) ( 2 + 3 ) x + ( 2 − 3 ) x = 2 x 73) log1− x (2x 2 + x + 1) = 2 32) (7 + 48)cos x + (7 − 48)cos x = 14 74) log 4 (x 2 − x − 8) = log3 (3x) ( ) x −1 33) 5x.8 x = 500 ; 34) 125x + 50x = 23x +1 75) l x+3 3 − 1 − 2x + x2 = 1/2 og 35) 4 − 2.6 = 3.9 ; x x x 36) 25x + 10x = 22x +1 37) 32+ x + 9 x +1 = 4 ; 38) 8.3x + 3.2x = 24 + 6x 76) l x2 ( 2 + x) + l 2+ x x = 2 og og 1 39) ( 2 + 3 )x + ( 2 − 3 )x = 4 77) l 2 ( 3x − 1) + og = 2 + l 2 ( x + 1) og l ( x+3) 2 og 40) 32x − 8.3x + 4+ x − 9.9 4+ x ≥ 0 41) 22x +1 − 9.2x + x + 22x + 2 = 0 2 2 ( og x+1 78) l 2 4 + 4 = x − l 1 2 − 3 og x ) ( ) 2 42) ( 5 + 2 6 )sin x + ( 5 − 2 6 )sin x = 2 79) l ( 9 og 3 x+1 − 4. − 2 = 3x + 1 3 x ) 80) 1 + l 2 ( x − 1) = l x−1 4 x 43) og og 1+ 32= 2x ; 44) 9cot x + 3cot x − 2 = 0 45) 3.25x − 2 + (3x − 10).5x − 2 + 3 − x = 0 ( 81) l 2 4x+1 + 4 .og2 4x + 1 = l 1/ og l og ) ( ) 2 1 8 7 2x 46) = 6.0, 7 x + 7 ; 47) 4x −1 − 2x − 2 = 3 1 82) log 2 ( 4 + 15.2 + 27 ) + 2log 2 x 100 x x =0 48) 3log2 x + x log2 3 = 6 ; 2 49) 9sin x + 9cos x = 10 2 4.2 x − 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản