Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Phương trình mũ và logarit

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

1
818
lượt xem
316
download

Tài liệu tham khảo về các dạng bài tập Phương trình mũ và logarit lớp 12.

Phương trình mũ và logarit
Nội dung Text

  1. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT x+ 5 x+ 10 1) 2x. x−1. x−2 = 12; 2) 16 = 0, 8x−15 3 5 125. 50) 15x + 1 = 4x ; 51) 9x = 5x + 4x + 2 20x x−10 og2 52) 22x−1 + 32x + 52x+1 = 2x + 3x+1 + 5x+2 3) 5l x = 50 − xl 5 ; 4) 3l 3 x + xl 3 x = 162 g g og x 1/x 2 3x+3  5  2 5) 53)   +   = 2, 9 8x − 2 x + 12 = 0  2  5 6) 22x + 2−2x + 2x + 2− x = 20 5 54) x2 − 3 − 2x x + 2 1 − 2x = 0 ( ) ( ) 16 55) 2x − 3 56) 2log (x + 3) = x = 1; log 3 ( ) ( ) ( ) 5 x x 2 x 7) 5 + 24 + 5 − 24 = 10 57) log5 x = log 7 (x + 2) 8) ( 3 + 5) + 16( 3 − 5) = 2 x x x+3 2 58) log 4 (x + 1) + 2 = log 4 − x + log8 (x + 4)3 9) ( 7 + 4 3) − 3( 2 − 3) + 2 = 0 2 x x 59) log 2 (log 3 (log 2 x)) = 1 10) ( 5 + 2 6) + ( 5 − 2 6) = 10 t x an t x an 60) log 4 (log 2 x) + log 2 (log 4 x) = 2 11) 41/x + 61/x = 91/x 61) log 7 x = log3 ( x + 2) 12) 6. x − 13. x + 6. x = 10 9 6 4 1 2 62) + =1 13) x 4 − log x 2 + log x = 36. 2− x ; x+ 2 14) 5x −1 + 53− x = 26 8 3 15) 3.4x − 2.6x = 9x ; 16) 3.4x − 2.6x = 9x 63) (x − 1) log5 3 + log5 (3x +1 + 3) = log5 (11.3x − 9) 2 2 1 x −1 17) ( 7 + 48 ) x + ( 7 − 48 ) x = 14 64) log9 (x − 5x + 6) = log 3 ( ) + log 3 x − 3 x +5 x +17 2 2 18) 32 x − 7 = 0, 25.125 x − 3 ; 19) 2x + 3x = 5x 65) log5 (3x − 11) + log 5 (x − 27) = 3 + log 5 8 1 x 5 20) 23x −1 = ; 21) ( 3) 2 = 9x − 2 66) log 2 x + log x 2 = 16 2 x x  2 9 27 2 x2 22)   .   = ; 23) 52x − 26.5x + 25 = 0 67) log1/2 (4x) + log 2 = 8  3 8 64 8 24) 2 − 24.2 + 2 = 0 ; x −x 25) 4x + 3x = 5x 68) log3 x = log 2 ( x + 1) ; 69) log5 (x − 3) = 4 − x 26) 3x = 4 − x ; 27) 52x − 2.5x − 15 = 0 2 2 1 70) log3 (x + 1) + (x − 5) log 3 (x + 1) − 2x + 6 = 0 28) 4x + 2x +1 − 24 = 0 ; 29) 8 x − 8 x +1 + 12 = 0 71) log3 (x 2 − 4x + 3) + log1/3 (3x + 21) = 0 30) 3.16x + 37.36x = 26.81x 72) log 7 (x − 2) − log 7 (x + 2) = 1 − log 7 (2x − 7) 31) ( 2 + 3 ) x + ( 2 − 3 ) x = 2 x 73) log1− x (2x 2 + x + 1) = 2 32) (7 + 48)cos x + (7 − 48)cos x = 14 74) log 4 (x 2 − x − 8) = log3 (3x) ( ) x −1 33) 5x.8 x = 500 ; 34) 125x + 50x = 23x +1 75) l x+3 3 − 1 − 2x + x2 = 1/2 og 35) 4 − 2.6 = 3.9 ; x x x 36) 25x + 10x = 22x +1 37) 32+ x + 9 x +1 = 4 ; 38) 8.3x + 3.2x = 24 + 6x 76) l x2 ( 2 + x) + l 2+ x x = 2 og og 1 39) ( 2 + 3 )x + ( 2 − 3 )x = 4 77) l 2 ( 3x − 1) + og = 2 + l 2 ( x + 1) og l ( x+3) 2 og 40) 32x − 8.3x + 4+ x − 9.9 4+ x ≥ 0 41) 22x +1 − 9.2x + x + 22x + 2 = 0 2 2 ( og x+1 78) l 2 4 + 4 = x − l 1 2 − 3 og x ) ( ) 2 42) ( 5 + 2 6 )sin x + ( 5 − 2 6 )sin x = 2 79) l ( 9 og 3 x+1 − 4. − 2 = 3x + 1 3 x ) 80) 1 + l 2 ( x − 1) = l x−1 4 x 43) og og 1+ 32= 2x ; 44) 9cot x + 3cot x − 2 = 0 45) 3.25x − 2 + (3x − 10).5x − 2 + 3 − x = 0 ( 81) l 2 4x+1 + 4 .og2 4x + 1 = l 1/ og l og ) ( ) 2 1 8 7 2x 46) = 6.0, 7 x + 7 ; 47) 4x −1 − 2x − 2 = 3 1 82) log 2 ( 4 + 15.2 + 27 ) + 2log 2 x 100 x x =0 48) 3log2 x + x log2 3 = 6 ; 2 49) 9sin x + 9cos x = 10 2 4.2 x − 3
Đồng bộ tài khoản