Phương trình mũ và logarit

Chia sẻ: Nguyen Thi Huyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
915
lượt xem
336
download

Phương trình mũ và logarit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về các dạng bài tập Phương trình mũ và logarit lớp 12.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương trình mũ và logarit

  1. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT x+ 5 x+ 10 1) 2x. x−1. x−2 = 12; 2) 16 = 0, 8x−15 3 5 125. 50) 15x + 1 = 4x ; 51) 9x = 5x + 4x + 2 20x x−10 og2 52) 22x−1 + 32x + 52x+1 = 2x + 3x+1 + 5x+2 3) 5l x = 50 − xl 5 ; 4) 3l 3 x + xl 3 x = 162 g g og x 1/x 2 3x+3  5  2 5) 53)   +   = 2, 9 8x − 2 x + 12 = 0  2  5 6) 22x + 2−2x + 2x + 2− x = 20 5 54) x2 − 3 − 2x x + 2 1 − 2x = 0 ( ) ( ) 16 55) 2x − 3 56) 2log (x + 3) = x = 1; log 3 ( ) ( ) ( ) 5 x x 2 x 7) 5 + 24 + 5 − 24 = 10 57) log5 x = log 7 (x + 2) 8) ( 3 + 5) + 16( 3 − 5) = 2 x x x+3 2 58) log 4 (x + 1) + 2 = log 4 − x + log8 (x + 4)3 9) ( 7 + 4 3) − 3( 2 − 3) + 2 = 0 2 x x 59) log 2 (log 3 (log 2 x)) = 1 10) ( 5 + 2 6) + ( 5 − 2 6) = 10 t x an t x an 60) log 4 (log 2 x) + log 2 (log 4 x) = 2 11) 41/x + 61/x = 91/x 61) log 7 x = log3 ( x + 2) 12) 6. x − 13. x + 6. x = 10 9 6 4 1 2 62) + =1 13) x 4 − log x 2 + log x = 36. 2− x ; x+ 2 14) 5x −1 + 53− x = 26 8 3 15) 3.4x − 2.6x = 9x ; 16) 3.4x − 2.6x = 9x 63) (x − 1) log5 3 + log5 (3x +1 + 3) = log5 (11.3x − 9) 2 2 1 x −1 17) ( 7 + 48 ) x + ( 7 − 48 ) x = 14 64) log9 (x − 5x + 6) = log 3 ( ) + log 3 x − 3 x +5 x +17 2 2 18) 32 x − 7 = 0, 25.125 x − 3 ; 19) 2x + 3x = 5x 65) log5 (3x − 11) + log 5 (x − 27) = 3 + log 5 8 1 x 5 20) 23x −1 = ; 21) ( 3) 2 = 9x − 2 66) log 2 x + log x 2 = 16 2 x x  2 9 27 2 x2 22)   .   = ; 23) 52x − 26.5x + 25 = 0 67) log1/2 (4x) + log 2 = 8  3 8 64 8 24) 2 − 24.2 + 2 = 0 ; x −x 25) 4x + 3x = 5x 68) log3 x = log 2 ( x + 1) ; 69) log5 (x − 3) = 4 − x 26) 3x = 4 − x ; 27) 52x − 2.5x − 15 = 0 2 2 1 70) log3 (x + 1) + (x − 5) log 3 (x + 1) − 2x + 6 = 0 28) 4x + 2x +1 − 24 = 0 ; 29) 8 x − 8 x +1 + 12 = 0 71) log3 (x 2 − 4x + 3) + log1/3 (3x + 21) = 0 30) 3.16x + 37.36x = 26.81x 72) log 7 (x − 2) − log 7 (x + 2) = 1 − log 7 (2x − 7) 31) ( 2 + 3 ) x + ( 2 − 3 ) x = 2 x 73) log1− x (2x 2 + x + 1) = 2 32) (7 + 48)cos x + (7 − 48)cos x = 14 74) log 4 (x 2 − x − 8) = log3 (3x) ( ) x −1 33) 5x.8 x = 500 ; 34) 125x + 50x = 23x +1 75) l x+3 3 − 1 − 2x + x2 = 1/2 og 35) 4 − 2.6 = 3.9 ; x x x 36) 25x + 10x = 22x +1 37) 32+ x + 9 x +1 = 4 ; 38) 8.3x + 3.2x = 24 + 6x 76) l x2 ( 2 + x) + l 2+ x x = 2 og og 1 39) ( 2 + 3 )x + ( 2 − 3 )x = 4 77) l 2 ( 3x − 1) + og = 2 + l 2 ( x + 1) og l ( x+3) 2 og 40) 32x − 8.3x + 4+ x − 9.9 4+ x ≥ 0 41) 22x +1 − 9.2x + x + 22x + 2 = 0 2 2 ( og x+1 78) l 2 4 + 4 = x − l 1 2 − 3 og x ) ( ) 2 42) ( 5 + 2 6 )sin x + ( 5 − 2 6 )sin x = 2 79) l ( 9 og 3 x+1 − 4. − 2 = 3x + 1 3 x ) 80) 1 + l 2 ( x − 1) = l x−1 4 x 43) og og 1+ 32= 2x ; 44) 9cot x + 3cot x − 2 = 0 45) 3.25x − 2 + (3x − 10).5x − 2 + 3 − x = 0 ( 81) l 2 4x+1 + 4 .og2 4x + 1 = l 1/ og l og ) ( ) 2 1 8 7 2x 46) = 6.0, 7 x + 7 ; 47) 4x −1 − 2x − 2 = 3 1 82) log 2 ( 4 + 15.2 + 27 ) + 2log 2 x 100 x x =0 48) 3log2 x + x log2 3 = 6 ; 2 49) 9sin x + 9cos x = 10 2 4.2 x − 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản