PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI

Chia sẻ: daoxuanloc

Tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các bạn học sinh phổ thông, củng cố nâng cao kiến thức vể môn toán học là hành trang giúp ban hoàn thành môn toán học. Chúc các bạn thành công

Nội dung Text: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI

Ph¬ng tr×nh vµ bÊt ph¬ng tr×nh quy vÒ bËc hai ­ §¹i sè vµ 
Gi¶i tÝch 10


PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ
BẬC HAI

I. ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI
Bài 1:
Giải các phương trình sau :
a. x2 − 2x − 3 = 2 x + 3 d. 2 x 2 + 3x + 3 = 5 2 x 2 + 3x + 9
b. − x2 + 2 x + 4 = x − 2 3
e. x 2 + 3 − 2 x 2 − 3 x + 2 = ( x + 1)
2
c. ( x + 1) 16 x + 17 = ( x + 1)(8 x − 23)
f . 5x − 1 − 3x − 2 = x − 1
Bài 2 :
Giải phương trình
c. 2 2 x −1 −1 = 3
a. x + 3 − 4 x −1 + x + 8 − 6 x −1 = 1
d. x + 3 + 6 − x + ( x + 3)(6 − x ) = 7
b. x + 14 x − 49 + x − 14 x − 49 = 14
e. − 1 + x + 5 − x − 3 (1 + x)(5 − x) = −4
Bài 3 :
Giải các phương trình :
c. x2 − 2 x − 3 = x2 − 2x + 5
a. x2 + x −1 = 2 x −1
d. x 2 − 20 x − 9 = 3 x 2 + 10 x + 2
b. x + 3 + x 2 + 3x = 0
e. 2 x − 2 + 3 x + 2 = 15

II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI
Bài 4 :
Giải các bất phương trình sau

11x 2 − 5 x + 6 c. ( x 2 + 4 x + 10) 2 − 7( x 2 + 4 x + 11) + 7 < 0
a. 3
x +x 2
x − 3x 2
Bài 5 :
Giải các bất phương trình sau
x2 − 5x + 4 c. x − 5 − x 2 + 7 x −0 0
9
a. −1
x2 − 4 x2 − 4x
d. −1
b. x 2 − 2 x −x
3 3x − 3 x2 + x − 5
Bài 6 :

TrÇn ThÞ Quúnh – Trêng THPT NguyÔn TÊt Thµnh – S¬n T©y – 
Hµ Néi
Ph¬ng t r ×nh vµ bÊt ph¬ng t r ×nh quy vÒ bËc hai - §¹ i sè vµ
G ¶i t Ých 10
i


Giải các bất phương trình sau
a. 5x2 + 6x < 4 x + 2 3(4 x 2 − 9)
d. − 2x + 3
b. − x − 8 x − 12 > x + 4
2 3x 2 − 3
2 − x + 4x − 3
c. ( x − 3) x 2 +−
4 x2 − 9 e. −2
x
Bài 7 :
Giải các bất phương trình sau
a. ( x 2 + x + 1)( x 2 + x +x 15
3)
b. ( x + 4)( x + 1) − 3 x 2 + 5 x + 2 < 6 c. x 2 − 4 x −x
6 2 x 2 − 8 x + 12


Bài 8 : Giải và biện luận bất phương trình
x − m − x − 2m > x − 3m

III. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC
Bài 9 :
a. Với giá trị nào của m thì phương trình x 2 + (2 − m) x + 1 = 0 có hai nghiệm x1 ; x2
thoả mãn x1 > x2 > −1
b. Với giá trị nào của m thì phương trình sau có nghiệm
mx + 1 − 2 x − 2 = 0
Bài 10 :
Với giá trị nào của m thì bất phương trình sau có nghiệm
x −m
m x+m
Bài 11 :
Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất
2 x 2 − 3 x − 2 = 5m − 8 x − 2 x 2
Bài 12 :
x2 + x
Biện luận theo m số nghiệm của phương trình : =m
x
Bài 13 :
Giải và biện luận phương trình : x2 + x + m = − x2 + x + 2
TrÇn ThÞ Quúnh – Trêng THPT NguyÔn TÊt Thµnh – S¬n T©y –
Hµ Néi

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản