PLAYING XM MUSIC FROM MASM’S EXE

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
82
lượt xem
16
download

PLAYING XM MUSIC FROM MASM’S EXE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách add data XM music vào resource của file EXE và chơi nhạc khi chương trình Runing.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PLAYING XM MUSIC FROM MASM’S EXE

  1. Benina’s TutASM # 3: Playing XM Music From Masm’s EXE – Ver 1.0 Author: Benina Benina’s TutASM # 3 PLAYING XM MUSIC FROM MASM’S EXE Author: Benina Phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách add data XM music vào resource của file EXE và chơi nhạc khi chương trình Runing. Tool : RadASM+MASM32 Dowload source here: http://h1.ripway.com/benina/files/Keygen3.rar Lý thuyết: Trước hết các bạn phải có 2 file thư viện : mfmplayer.inc và mfmplayer.lib chứa code để chơi nhạc. File thư viện mfmplayer.lib chứa một hàm được định nghĩa trong mfmplayer.inc : mfmPlay PROTO :DWORD Hàm này có tên là mfmPlay, lấy một tham số DWORD là con trỏ đến dữ liệu music trong memory. Hàm này yêu cầu một dword đầu tiên được trỏ đến bởi tham số hàm, nó chính là là kích thức (size) của data music. Nếu tham số là con trỏ đến dữ liệu music thì nó bắt đầu chơi nhạc. Nếu tham số là 0 , thì music sẽ stop. Thư viện này chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng trước hết, để ta sử dụng lâu dài hàm thư viện này khi lập trình , ta hảy copy file mfmplayer.inc vào thư mục C:\masm32\include chứa chương trình MASM32 và file mfmplayer.lib vào thư mục C:\masm32\lib. Sau khi làm xong, chúng ta có thể sử dụng dịch vụ của nó được rồi đó. Tôi xin tóm tắt các bước để chơi music như sau: 1. Lấy handle của resource music, sử dụng hàm FindResource 2. Load resource trong memory, sử dụng hàm LoadResource 3. Nhưng như đã nói về hàm mfmPlay, nó cần một Dword nằm trong memory đầu tiên (first Dword) chứa size của resource. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ định ra một vùng nhớ mới (dùng hàm GlobalAlloc) và write size của resource đến first Dword của vùng nhớ mới vừa định. Do có thêm 1 dword để lưu size, nên vùng nhớ mới lớn hơn resource music 1 dword. Kế đến chúng ta copy resource từng byte từng byte một vào memory chúng ta mới định ra trước đó. 4. Cuối cùng, chúng ta play music với hàm mfmPlay. 5. Khi chương trình kết thúc, chúng ta cho nhạc tắt theo bằng cách gọi hàm mfmPlay với tham số là 0 Trang 1/8
  2. Benina’s TutASM # 3: Playing XM Music From Masm’s EXE – Ver 1.0 Author: Benina Thực hành: Bây giờ chúng ta hảy bật RadASM và Project Keygen1. (Chúng ta tiếp tục với Project trong TUT “Benina’s tutASM #2” của tui nhé.) Để MASM biên dịch link với thư viện mfmplare.lib , chúng ta khai báo các dòng sau trong file Keygen1.Inc: include mfmplayer.inc includelib mfmplayer.lib Bước tiếp theo, ta copy một file .xm (tôi có kèm theo file keygen.xm trong source) vào trong thư mục /res của project và add nó vào resource như sau: Vào menu Project/Resource ta add thêm resource IDM_MUSIC như hình sau: Trong file Keygen1.Inc phần section .const ta khai báo : IDM_MUSIC equ 200 -------------------------------------------------------------------------- Và khai báo thêm các biến trong section .data ? (các biến này sử dụng như thế nào tui sẽ giải thích sau): Trang 2/8
  3. Benina’s TutASM # 3: Playing XM Music From Masm’s EXE – Ver 1.0 Author: Benina ;----------------------- hResource DD ? hDataOld DD ? SizeRes DD ? pData DD ? tham khảo thêm hình: Kế đến trong file Keygen1.Asm ta đánh vào các lệnh sau trước hàm DialogBoxParam: ;---------------------------------------- ;Loading the music INVOKE FindResource,hInstance,IDM_MUSIC,RT_RCDATA mov hResource,eax INVOKE LoadResource,hInstance,hResource mov hDataOld,eax INVOKE SizeofResource,hInstance,hResource mov SizeRes,eax INVOKE LockResource,hDataOld mov esi,eax mov eax,SizeRes add eax,SIZEOF SizeRes INVOKE GlobalAlloc,GPTR,eax mov pData,eax mov ecx,SizeRes mov dword ptr[eax],ecx mov edi,pData add edi,SIZEOF SizeRes Trang 3/8
  4. Benina’s TutASM # 3: Playing XM Music From Masm’s EXE – Ver 1.0 Author: Benina rep movsb ;----------------------------------- Xem hình kèm theo Cuối cùng trong phần xử lý thông điệp khởi tạo trị đầu của Dialog ta cho nó chơi nhạc bằng hàm: INVOKE mfmPlay,pData Hình minh họa Trang 4/8
  5. Benina’s TutASM # 3: Playing XM Music From Masm’s EXE – Ver 1.0 Author: Benina Chúng ta cũng đừng quên khi chương trình thóat exit (thông điệp WM_CLOSE được send) ta cho tắt nhạc bằng hàm: INVOKE mfmPlay,0 Hình minh họa Bây giờ bạn hit nút “GO” xem sao. OK chứ? Phân tích: Tôi sẽ giải thích ở đây phần code thêm vào trong section .code của file Keygen1.Asm. Nhu ta thấy trong đọan code “Loading the music” , trước tiên là gọi hàm: INVOKE FindResource,hInstance,IDM_MUSIC,RT_RCDATA mov hResource,eax Hàm FindResource xác định địa chỉ resource với lọai và tên trong module được chỉ định. Nó cần 3 tham số. Tham số đầu tiên là handle của module, tham số thứ hai là tên resource và cuối cùng là lọai Resource. Ở đây là RT_RCDATA. Trong MSDN LIBRARY: Trang 5/8
  6. Benina’s TutASM # 3: Playing XM Music From Masm’s EXE – Ver 1.0 Author: Benina The FindResource function determines the location of a resource with the specified type and name in the specified module. HRSRC FindResource( HMODULE hModule, // resource-module handle LPCTSTR lpName, // pointer to resource name LPCTSTR lpType // pointer to resource type ); Nếu hàm này gọi thành công , giá trị trả về là một handle của block thông tin resource được chỉ định. Thu được handle của resource, ta lưu nó vào biến hResource để sử dụng sau này, và chuyển handle này cho hàm LoadResource. Và xin nói thêm, nếu hàm FindResource gọi ko thành công , nó sẽ trả về giá trị NULL. Dòng lệnh kế tiếp là : INVOKE LoadResource,hInstance,hResource mov hDataOld,eax Tham khảo Win32 API: The LoadResource function loads the specified resource into global memory. HGLOBAL LoadResource( HMODULE hModule, // resource-module handle HRSRC hResInfo // resource handle ); Hàm LoadResource sẽ tải resource được chỉ định vào trong memory tòan cục. Nếu hàm này gọi thành công, giá trị trả về là một handle của block memory tòan cục có dữ liệu liên đới với resource. Nếu ko thành công, giá trị trả về là NULL. Sau đó ta lưu handle vào biến hDataOld. Tiếp tục ta thấy: INVOKE SizeofResource,hInstance,hResource mov SizeRes,eax Hàm SizeOfResource sẽ trả về kích thước (size đơn vị là byte) của resource music, lưu kích thước này vào biến SizeRes để sử dụng sau này. Kế tiếp là lệnh: INVOKE LockResource,hDataOld Trang 6/8
  7. Benina’s TutASM # 3: Playing XM Music From Masm’s EXE – Ver 1.0 Author: Benina Hàm LockResource sẽ chỉ định resource trong bộ nhớ. Nếu resource đã load bị lock, giá trị trả về là con trỏ đến byte đầu tiên của resource, nếu ngược lại là NULL. Trước khi đi tiếp, chúng ta cần biết qua hàm này: rep movsb Hàm này có tác dụng copy lần lượt từng byte từng byte một từ vùng nhớ trỏ bởi thanh ghi esi đến vùng nhớ trỏ bởi edi. Số byte cần copy chứa trong ecx. Vì vậy như lý thuyết lúc đầu, chúng ta sẽ định ra một vùng nhớ mới (dùng hàm GlobalAlloc) và write size của resource đến first Dword của vùng nhớ mới vừa định. Do có thêm 1 dword để lưu size, nên vùng nhớ mới lớn hơn resource music 1 dword. Kế đến chúng ta copy resource từng byte từng byte một vào memory chúng ta mới định ra trước đó. Do đó để copy resource bằng cặp lệnh nói trên (rep movsb), chúng ta sẽ cho esi trỏ đến vùng memory của resource music, và edi trỏ đến vùng memory mới tạo ra, cuối cùng ecx chứa tổng số byte cần copy. Vì vậy , sau hàm LockResource, chúng ta sẽ lưu giá trị trả về trong eax vào esi để dùng cho cặp lệnh copy sau này. mov esi,eax Và do vùng memory mới cần 1 first Dword để lưu size của resource nên size vùng nhớ mới phải hơn vùng nhớ resource music 1 dword. Ta dùng cặp lệnh sau để thực hiện điều này và eax sẽ lưu size vùng nhớ mới (chú ý SizeRes có kích thước là một Dword): mov eax,SizeRes add eax,SIZEOF SizeRes Kế đến ta có : INVOKE GlobalAlloc,GPTR,eax mov pData,eax Hàm GlobalAlloc được dùng để định ra một vùng memory. Tham số đầu tiên là thuộc tính định vị. Ở đây là GPTR có nghĩa là giá trị trả về của hàm sẽ là một con trỏ đến vùng memory mới định vị và tất cả các byte sẽ được khởi trị đầu là zero. Tham số thứ hai là size của memory để định kích thước vùng nhớ cần tạo . Ở đây Size được tăng lên một dword để chứa size của music do yêu cầu của hàm mfmPlay. Sau khi định memory mới, ta lưu con trỏ đến vùng memory này vào biến pData để sử dụng cho hàm mfmPlay sau này. Như đã phân tích ở trên lệnh: Trang 7/8
  8. Benina’s TutASM # 3: Playing XM Music From Masm’s EXE – Ver 1.0 Author: Benina mov ecx,SizeRes lưu Size vào ecx để dùng cho việc copy. Chỉ thị này: mov dword ptr[eax],ecx lưu kích thước size vào dword đầu tiên dùng cho hàm mfmPlay. Cặp chỉ thị sau đây: mov edi,pData add edi,SIZEOF SizeRes dùng định vị con trỏ vùng nhớ mới (edi) để copy các byte. (edi trỏ đến byte sau first dword) Cuối cùng là thực hiện copy từng byte từng byte một từ resource music vào vùng nhớ mới định. Hy vọng những dòng phân tích trên rõ ràng. Hẹn gặp lại các bạn trong các tut sau. Benina 28/12/2005 Update 28/12/2005 Mail: benina@walla.com (Không đồng ý bất kỳ ai sử dụng tài liệu này cho mục đích thương mại nếu ko được phép của người dịch) Trang 8/8
Đồng bộ tài khoản