PLC MITTUBISHI và các tập lệnh, chương 11

Chia sẻ: kienza51

Chức Năng So Sánh một giá trị với ZCP khoảng (Zona giá trị Compare) cho kết quả Tên lệnh Hoạt động Lệnh ZCP Toán hạng S1 S2 S3 D K, H, KnX, KnY, KnM, Y, M, S KnS, T, C, D, Lưu Ý: ba toán hạng kế V, Z tiếp nhau tự động được Lưu Ý: S1 phải nhỏ hơn sử dụng để lưu kết quả. S2 Hoạt động giống như lệnh CMP chỉ khác là giá trị (S3) được so sánh với một khoảng giá trị (S1 – S2) Nếu S3 nhỏ hơn (+) S1 và nhỏ hơn hay bằng...

Nội dung Text: PLC MITTUBISHI và các tập lệnh, chương 11

chương 11: Leänh ZCP
Chöùc Toaùn haïng
Teân leänh
Naêng S1 S2 S3 D
So Saùnh K, H, KnX,
moät giaù KnY, KnM,
trò vôùi KnS, T, C, D, Y, M, S
ZCP
khoaûng V, Z Löu YÙ: ba toaùn haïng keá
(Zona
giaù trò Löu YÙ: S1 - tieáp nhau töï ñoäng ñöôïc
Compare)
cho keát phaûi nhoû hôn söû duïng ñeå löu keát quaû.
quaû

Hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng gioáng nhö leänh CMP chæ khaùc laø giaù trò (S3) ñöôïc so
saùnh vôùi moät khoaûng giaù trò (S1 – S2)
 Neáu S3 nhoû hôn (+) S1 vaø nhoû hôn hay baèng
() S2 thì bít D+2 = 1.
Leänh Mov

Toaùn haïng
Teân leänh Chöùc Naêng
S D
K, H, KnX,
Gaùn giaù trò
KnY, KnM, KnY, KnM,
töøng vuøng
MOV KnS, T, C, D, KnS, T, C, D,
nhôù naøy ñeán
(Move) V, Z V, Z
vuøng nhôù
khaùcCaùc hoaït ñoäng veà sao cheùp duøng nhôù cuõng ñöôïc duøng ñeå
taêng cöôøng caùc chöùc naêng saün coù, ví duï cho pheùp thay ñoåi caù giaù
trò xaùc laäp cho boä ñònh thì hay boä ñeám. Caùc loaïi öùng duïng naøy
raát boå bieán, cho pheùp ngöôøi ñieàu khieån nhaäp caùc giaù trò tham soá
khaùc nhau tröôùc khi hoaëc trong luùc PLC hoaït ñoäng.
Noäi dung toaùn haïng nguoàn S ñöôïc gaén vaøo thieát bò ñích D khi
leänh ñöôïc khích hoaït.
Leänh BCD

Toaùn haïng
Teân leänh Chöùc Naêng
S D
K, H, KnX,
BCD KnY, KnM, KnY, KnM,
Chuyeån ñoåi
(Binary KnS, T, C, D, KnS, T, C, D,
soá nhò phaân
Coded V, Z V, Z
sang BCD
Decimal)Toaøn boä hoaït ñoäng tính toaùn cuûa CPU trong PLC ñeàu döïa
vaøo soá nhò phaân, trong khi PLC giao tieáp vôùi ngöôøi duøng thì caàn
nhaäp xuaát döõ lieäu daïng thaäp phaân. Do doù, soá BCD laø daïng trung
gian trong vieäc chuyeån ñoåi naøy vaø hoã trôï thoâng qua caùc leänh
chuyeån ñoåi treân PLC leänh BCD duøng ñeå chuyeån ñoåi soá daïng nhò
phaân sang daïng BCD vaø leänh BIN duøng ñeå chuyeån ñoåi soá daïng
BCD sang daïng nhò phaân. Ñoái vôùi caùc döõ lieäu saün ôû daïng nhi
phaân nhö caùc giaù trò analog. Ñöôïc thoâng qua caùc moâ-ñun chuyeân
duøng A/D hay D/A, caùc giaù trò naøy ñöôïc ñoïc tröïc tieáp vaøo thanh
ghi vaø coù theå xöû lyù ngay.

Hoaït ñoäng
Giaù trò nhò phaân cuûa toaùn haïng nguoàn S ñöôïc chuyeån ñoåi
thaønh BCD töông öùng vaø keát quaû chuyeån ñoåi löu vaøo toaùn haïng
ñích D. Neáu soá BCD vöôït quaù daây hoaït ñoäng ñeán 0 ñeán 9.999
ñoái vôùi hoaït ñoäng 16 bit hoaëc 0 ñeán 99.999.999 ñoái vôùi hoaït
ñoäng 32 bit thì seõ gaây loãi leänh naøy coù theå ñöôïc duøng ñeå xuaát soá
lieäu tröïc tieáp cho ñeøn 7 ñoaïn.
Leänh BIN

Toaùn haïng
Teân leänh Chöùc Naêng
S D
K, H, KnX,
Chuyeån ñoåi soá KnY, KnM,
KnY, KnM,
BIN BCD sang nhò KnS, T, C, D,
KnS, T, C, D,
(Binary) phaân töông V, Z
V, Z
öôùng
Hoaït ñoäng
Toaùn haïng nguoàn BCD ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh daïng nhò
phaân töông öùng vaø keát quaû chuyeån ñoåi ñöôïc löu vaøo toaùn haïng
ñích D. Leänh naøy ñöôïc duøng ñeå ñoïc tröïc tieáp soá lieäu töø boä nhaán
(thumbwheel switch).
2. Nhoùm leänh xöû lyù soá hoïc vaø logic
Leänh ADD

Chöùc Toaùn haïng
Teân leänh
Naêng S1 S2 D
Coäng hai
KnY,
giaù trò döõ
K, H, KnY, KnM, KnS, KnM,
ADD lieäu, keát
T, C, D, V, Z KnS, T, C,
(Addition) quaû löu
D, V, Z
vaøo toaùn
haïng ñích

Hoaït ñoäng
Noäi dung toaùn haïng nguoàn S1 vaø S2 ñöôïc coäng laïi vaø toång
cuûa chuùng ñöôïc löu vaøo toaùn haïng ñích D.
Chuù yù:
Pheùp coäng treân aùp duïng ñöôïc cho soá coù daáu nghóa laø 5+ (-
8) = - 3
Neáu toaùn haïng ñích nhoû hôn keát quaû tính ñöôïc thì chæ coù
phaàn keát quaû vöøa ñuû vôùi toaùn haïng ñích ñöôïc ghi; nghóa laø, neáu
keát quaû laø 25 (thaäp phaân) ñöôïc löu vaøo K1Y4 thì chæ coù Y4 vaø
Y7 coù giaù trò 1. Khi xeùt theo heä nhò phaân soá haïng naøy töông
ñöông vôùi 9 thaäp phaân bò caét bôùt so vôùi keát quaû thöïc laø 25
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản