Programming Discussion p2

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
4
download

Programming Discussion p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu ứng làm nền web trông như Vũ Trụ Hiệu ứng này giúp trang web của bạn trông như một vũ trụ bao la, với muôn ngàn ngôi sao: Paste code này ngay sau tag : PHP Code: Paste code này tiếp theo sau tag

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming Discussion p2

  1. Hiệu ứng làm nền web trông như Vũ Trụ Hiệu ứng này giúp trang web của bạn trông như một vũ trụ bao la, với muôn ngàn ngôi sao: Paste code này ngay sau tag : PHP Code: Paste code này tiếp theo sau tag : ( Các bạn nhấp chuột phải xem phần "View Source" sẽ thấy rõ ) PHP Code:
  2. document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); for (i = 0; i < LargeStars; i++) { document.write(''); } document.write(''); document.write(''); } WinHeight = (document.layers)?window.innerHeight:window.docume nt.body.clie ntHeight; WinWidth = (document.layers)?window.innerWidth:window.documen t.body.client Width; for (i = 0; i < SmallStars; i++) { SmallYpos[i] = Math.round(Math.random() * WinHeight); SmallXpos[i] = Math.round(Math.random() * WinWidth); Smallspeed[i]= Math.random() * 5 + 1; } for (i = 0; i < LargeStars; i++) { LargeYpos[i] = Math.round(Math.random() * WinHeight); LargeXpos[i] = Math.round(Math.random() * WinWidth); Largespeed[i] = Math.random() * 10 + 5; } function fly() { var WinHeight = (document.layers)?window.innerHeight:window.docume nt.body. clientHeight; var WinWidth = (document.layers)?window.innerWidth:window.documen t.body.c lientWidth; var hscrll = (document.layers)?window.pageYOffset:document.body .scrollTop; var wscrll = (document.layers)?window.pageXOffset:document.body .scrollLeft; for (i = 0; i < LargeStars; i++) { LargeXpos[i] -= Largespeed[i]; if (LargeXpos[i] < -10) { LargeXpos[i] = WinWidth; LargeYpos[i] = Math.round(Math.random() * WinHeight); Largespeed[i] = Math.random() * 10 + 5; } if (ns) { document.layers['ln'+i].left = LargeXpos[i]; document.layers['ln'+i].top = LargeYpos[i] + hscrll; }
  3. else { li[i].style.pixelLeft = LargeXpos[i]; li[i].style.pixelTop = LargeYpos[i] + hscrll; } } for (i = 0; i < SmallStars; i++) { SmallXpos[i] -= Smallspeed[i]; if (SmallXpos[i] < -10) { SmallXpos[i] = WinWidth; SmallYpos[i] = Math.round(Math.random()*WinHeight); Smallspeed[i] = Math.random() * 5 + 1; } if (ns) { document.layers['sn'+i].left = SmallXpos[i]; document.layers['sn'+i].top = SmallYpos[i]+hscrll; } else { si[i].style.pixelLeft = SmallXpos[i]; si[i].style.pixelTop = SmallYpos[i]+hscrll; } } setTimeout('fly()', 10); } // End --> kent(HCE)
Đồng bộ tài khoản