Programming HandBook part 77

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
20
lượt xem
4
download

Programming HandBook part 77

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'programming handbook part 77', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming HandBook part 77

  1. print("Bạn đang sử dụng: $browser") ?> hoặc PHP Code: print(" Bạn đang sử dụng: $browser ") Tạo 1 cái Shoutbox đơn giản Bạn làm theo các bước sau đây. B1: Tạo 1 DB như sau: PHP Code: CREATE TABLE `tagboard` ( `id` int(7) NOT NULL auto_increment, `name` varchar(250) NOT NULL default '', `comments` text NOT NULL, `date` timestamp(14) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`), ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=419 ; B2:Viết 1 file config.php có nội dung như sau: PHP Code: B3:Tạo 1 file tag.php có nôi dung như sau: PHP Code:
  2. B4:Tiếp theo là file todo.php PHP Code:
  3. PHP Code: » Chúc bạn thành công ! Ngày 1: Những câu lệnh cơ bản xử lí chuỗi Code:
  4. //Hàm kiem tra mot chuoi có phai là các ky tu alphabet hoac ky tu so tu 0-9 function alphaNum($stripper) { * *return preg_replace("/[^a-zA-Z0-9]/", "", $stripper); *} //Hàm kiem tra chuoi có chua duu ' hoac dau ": function checkUnslashed($text){ * *if (preg_match("/[\s\w]+[\"']/", $text)) * * *return TRUE; * *else * * *return FALSE; *} //Hàm cat bo dau ' hoac dau " trong chuoi: function stripQuotes($text) { * *$text = str_replace("'", "", $text); * *$text = str_replace("\"", "", $text); * *return $text; *} //Hàm thêm vào dau \ tryuoc dau ' hoac dau ": function addslashes($text) { * *if (get_magic_quotes_gpc()) return $text; * *else return addslashes($text); *} //Hàm ma hóa ky tu sang utf-8, rat hay dó các ban: function utfEncode($text){ * *$text = $this->stripSlashQuotes($text); * *$search = array("//"); * *$replace = array('<', '>'); * *return preg_replace($search, $replace, $text);
  5. *} //Hàm *kiem tra bay loi các dang chuoi nhap vào (form nhap) *nhu email,number,file,... function isValidInput($userEntry, $type=NULL) { * *if (empty($userEntry) || !is_string($userEntry)) return FALSE; * *switch ($type) { * *case "chars_space": *if (eregi("^[a-z_0-9 ]+$",$userEntry)) return TRUE; *else return FALSE; *break; * *case "number": *if (ereg("^[0-9]+$",$userEntry)) return TRUE; *else return FALSE; *break; * *case "url": *if (eregi("^(http:\/\/)[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+|\/)", $userEntry)) return TRUE; *else return FALSE; *break; * *case "email": *if (eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)+$", $userEntry)) return TRUE; *else return FALSE; *break; * *case "file": *if (eregi("^[a-z_0-9\.]+$",$userEntry)) return TRUE; *else return FALSE; *break; * *default: *if (eregi("^[a-z_0-9]+$",$userEntry)) return TRUE; *else return FALSE; *break;
Đồng bộ tài khoản