Putin Từ trung tá đến tổng thống Liên Bang Nga

Chia sẻ: Minh Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:190

0
281
lượt xem
209
download

Putin Từ trung tá đến tổng thống Liên Bang Nga

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Putin là một con người ít lời, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, không dài dòng. Ông là người đầy sức sống, biết ăn nói, có niềm tin vững chắc vào lý lẽ của mình.Ông còn là một ngôi sao chính trị mới, trung thành, cần mẫn và kín đáo, một con người đầy bí hiểm, được nhiều người ủng hộ và quý mến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Putin Từ trung tá đến tổng thống Liên Bang Nga

 1. Putin Từ trung tá đến tổng thống Liên Bang Nga
 2. PUTIN - TÛÂ TRUNG TAÁ KGB ÀÏËN TÖÍNG THÖËNG LIÏN BANG NGA 1 MUÅC LUÅC LÚÂI NOÁI ÀÊÌU: PUTIN CON NGÛÚÂI BÑ HIÏÍ M, ÀÊÌY ÊÍN SÖË ................................................2 XUÊËT PHAÁT TÛÂ KGB - TÛÂ CÊÅU HOÅC SINH TIÏÍU HOÅC TÚÁI TRUNG TAÁ KGB ...................7 THÚÂI ÀAÅI HOÅC CUÃA PUTIN - THAÂNH TÑCH ÀIÏÍM 5, DANH HIÏÅU KIÏÅN TÛÚÁNG ......... 12 LENINGRAD: 8 NÙM TEÃ NHAÅT ......................................................................................... 21 CÖÅNG HOÂA DÊN CHUÃ ÀÛÁC - 5 NÙM BÑ HIÏÍM ................................................................. 25 NÖÍI DANH TRÏN CHÑNH TRÛÚÂNG - TÛÂ SAINT PETERSBURG ÀÏËN MAÁTXCÚVA........ 33 LAÅNH LUÂNG XEM THÚÂI CUÖÅC XOAY VÊÌN ..................................................................... 48 TÛÂ “NGÛÅA Ö CHÑNH TRÕ” ÀÏËN “THUÃ TÛÚÁNG CÛÁNG RÙÆN” ............................................ 63 NHÊÅM CHÛÁC LUÁC NGUY NAN, PUTIN NÙÆM QUYÏÌN CHÑNH PHUÃ ............................... 83 CON THUYÏÌN NGÛÚÅC DOÂNG - PUTIN CHEÂO CHÖËNG ÀÛÚÅC BAO LÊU ..................... 105 VÕ TÖÍNG TÛ LÏÅNH TIÏÎU PHÓ - PUTIN TRONG CHIÏËN TRANH CHECHNYA .............. 116 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. Lyá Caãnh Long 2 LÚÂI NOÁI ÀÊÌU: PUTIN CON NGÛÚÂI BÑ HIÏÍM, ÀÊÌY ÊÍN SÖË Vladimir Vladimirovich Putin sinh ngaây 7/10/1952, taåi thaânh phöë Saint Petersburg (thúâi àoá laâ Leningrad), trong möåt gia àònh cöng nhên thûúâng. Böë öng laâ cöng nhên gûúng mêîu trong nhaâ maáy, coá ngûúâi coân noái öng laâ thaânh viïn KGB, meå öng laâ möåt phuå nûä nöåi trúå àiïín hònh. Putin laâ con möåt cuãa gia àònh. Ngûúâi con trai àoá khöng chó coá tû chêët thöng minh, hoåc gioãi, haånh kiïím töët maâ thûúâng coá nhûäng caách nghô khaác vúái moåi ngûúâi. Trong möåt lêìn chêëm baâi, khi giúã àïën baâi têåp laâm vùn cuãa Putin, thêìy giaáo phaãi kïu lïn ngaåc nhiïn vò yá tûúãng cuãa cêåu hoåc troâ: "Lyá tûúãng cuãa em laâ laâm möåt àiïåp viïn, cho duâ caái tïn goåi naây chùèng gúåi chuát caãm tònh naâo vúái moåi ngûúâi trïn thïë giúái, nhûng xuêët phaát tûâ lúåi ñch quöëc gia, lúåi ñch cuãa nhên dên, em caãm thêëy nhûäng cöëng hiïën cuãa möåt àiïåp viïn laâ hïët sûác to lúán". Khi laâ sinh viïn, Putin rêët chuyïn cêìn, àaåt thaânh tñch xuêët sùæc. Putin rêët thñch thïí thao, öng àaä tûâng vö àõch trong cuöåc thi àêëu Judo cuãa thaânh phöë Leningrad, àûúåc nhêån danh hiïåu kiïån tûúáng thïí thao. Thúâi kyâ naây, Putin khöng thñch böåc löå, khöng thñch tham gia hoaåt àöång vùn nghïå, maâ thûúâng laâm nhûäng viïåc khiïën ngûúâi ta phaãi kinh ngaåc. Möåt höm, Putin tûå laái chiïëc ö tö con hiïåu "Giaporogiets" àïën trûúâng, thúâi àoá loaåi xe naây àûúåc goåi laâ vêåt xa xó. Coân Putin thò giaãi thñch, ö tö laâ do ruát thùm truáng thûúãng, nhûng ai maâ tin àûúåc caách giaãi thñch cuãa öng? Nùm 1975, Putin töët nghiïp àaåi hoåc, àûúåc maáy bay àûa àïën möåt núi bñ hiïím, àoá laâ Phên hiïåu nûúác Àûác cuãa trûúâng tònh baáo Prakhovka, caách thaânh phöë Minsk vïì phña àöng bùæc khoaãng 70 km. Öng àûúåc huêën luyïån chuyïn ngaânh vúái cûúâng àöå cao trong möåt nùm rûúäi, úã núi goåi laâ "thaânh àùåc vuå". Sau àoá öng trúã vïì quï hûúng laâ thaânh phöë Leningrad hoaåt àöång trong 8 nùm. Nùm 1984, thiïëu taá Putin 32 tuöíi, àûúåc KGB phaái sang nûúác Cöång hoâa Dên chuã Àûác, vúái danh nghôa cöng khai laâ chuã nhiïåm Hiïåp höåi Hûäu nghõ Xö - Àûác, cú quan àùåt taåi Leipzig, coân chûác danh thûåc tïë laâ Cöë vêën quên sûå do KGB phaái àïën "Stassy", böå maáy http://ebooks.vdcmedia.com
 4. PUTIN - TÛÂ TRUNG TAÁ KGB ÀÏËN TÖÍNG THÖËNG LIÏN BANG NGA 3 tònh baáo cuãa Àöng Àûác àùåt taåi Dresden. Tûâ àoá Putin bùæt àêìu cuöåc söëng bñ hiïím trong 5 nùm. Trong thúâi gian naây Putin àaä laâm nhûäng viïåc gò? Cho àïën nay khoá ai biïët àûúåc. Vïì viïåc naây, sau khi Putin laâm quyïìn Töíng thöëng Liïn bang Nga, cú quan tònh baáo Àûác àaä thaânh lêåp riïng möåt uyã ban àiïìu tra àùåc biïåt, phuå traách àiïìu tra hoaåt àöång giaán àiïåp cuãa Putin úã Àöng Àûác. Cú quan tònh baáo Àöng Àûác àaä thêím vêën caác võ quan chûác tònh baáo Àöng Àûác trûúác àêy àaä tûâng coá quan hïå caá nhên mêåt thiïët vúái Putin, trong àoá coá caã Hesto Giemlixi, tûâng coá 30 nùm laâm cöng taác àùåc biïåt, trúå lyá riïng cuãa Bosim truâm "Stassy" thúâi àoá, nhûng cuäng khöng coá kïët quaã gò. Giemlixi noái vúái phoáng viïn: "Àuáng laâ Chñnh phuã Àûác coá lo lùæng vïì viïåc nhûäng giaán àiïåp do Putin chiïu möå coân laâm viïåc cho Nga. Hoå thêím vêën töi mêëy tiïëng àöìng höì, nhûng chuáng töi chùèng hïì biïët gò hoaåt àöång cuãa ngûúâi Nga. KGB laâm viïåc hoaân toaân àöåc lêåp vúái chuáng töi, viïåc chiïu möå cöång taác viïn cuäng hïët sûác bñ mêåt. Àïën nay töi cuäng múái biïët laâ coá möåt "hoaåt àöång aánh saáng", "töi caãm thêëy mònh bõ baán reã"... Tûâ 1984-1989, khi thöëng nhêët hai nûúác Àûác, trong thúâi gian àoá, Putin àaä laâm nhûäng viïåc gò, àïí laåi cho nûúác Àûác thöëng nhêët nhûäng gò? Khöng ai biïët. Cho àïën nay, nguöìn tin chñnh thûác cuãa Nga chûa hïì àïí löå cöng viïåc cuå thïí Putin úã Dresden thúâi àoá, nhûng cuäng àaä xuêët hiïån möåt söë tin àöìn. Xem ra, nhûäng viïåc cuãa Putin úã Àöng Àûác, chó coá chñnh öng ta múái roä. Nùm 1989, àöëi vúái Putin laâ möåt bûúác ngoùåt trong àúâi. Sau khi nhòn thêëy bûác tûúâng Berlin suåp àöí, khöëi Varsava bõ giaãi thïí, KGB suy suåp, Putin àaä quyïët àõnh chuyïín ngaânh. Múái àêìu vïì laâm trúå lyá hiïåu trûúãng vïì vêën àïì quöëc tïë cho Àaåi hoåc Leningrad, sau àûúåc sûå nêng àúä cuãa thêìy giaáo cuä Sovchak, luác àoá laâ Chuã tõch Xö viïët Leningrad, Putin ra laâm cöë vêën vïì vêën àïì quöëc tïë cho Xö viïët thaânh phöë. Ngaây 12/6/1991, sau khi Sovchak truáng cûã Thõ trûúãng Leningrad, Putin ra laâm Chuã tõch UÃy ban Quan hïå àöëi ngoaåi cuãa thaânh phöë, sau kiïm Phoá Thõ trûúãng. Nùm 1994 giûä chûác Phoá Thõ trûúãng thûá nhêët kiïm Chuã tõch UÃy ban Quan hïå àöëi ngoaåi. Tûâ 1994-1996 giûä chûác Phoá Thõ trûúãng thûá nhêët. Tûâ 6/1991-6/1996, Putin thaânh nhên vêåt quyïìn uy úã Saint Petersburg. Nhûäng ngûúâi quen biïët trûúác mùåt öng àïìu goåi laâ "giaáo chuã aáo xaám". Vò moåi cöng viïåc thaânh phöë àïìu phaãi thöng qua Putin. Sovchak rêët tin tûúãng Putin, khi öng ta ài cöng caán trong http://ebooks.vdcmedia.com
 5. Lyá Caãnh Long 4 hay ngoaâi nûúác, thò chûác thõ trûúãng khöng phaãi do Phoá Thõ trûúãng thay thïë, maâ giao cho Putin laâm quyïìn Thõ trûúãng. Coân Putin cuäng rêët chuá yá giûä àuáng võ trñ cuãa mònh, möåt söë viïåc Putin hoaân toaân coá thïí tûå quyïët àõnh cuäng baân vúái Sovchak röìi múái quyïët. Ngay caã thúâi gian laâm quyïìn Thõ trûúãng, Putin vêîn cöë àoáng vai troâ "cêëp phoá". Vaâo 6/1996, sau khi Sovchak khöng taái truáng cûã chûác thõ trûúãng Leningrad, Putin àaä cûúng quyïët tûâ chöëi laâm viïåc vúái Thõ trûúãng múái Yakovlev. Khi Sovchak bõ töë caáo dñnh àïën tham ö, phaãi sang Phaáp laánh naån, Putin vêîn giûä möëi quan hïå töët vúái öng ta. Moåi ngûúâi cuäng khöng biïët, taåi sao hai thêìy troâ êëy vêën giûä möëi quan hïå khùng khñt nhû vêåy. Nùm 1996, laâ möåt nùm maâ Putin àêìu tiïn bûúác vaâo "con àûúâng cao töëc quan trûúâng". Àûúåc sûå tiïën cûã tñch cûåc cuãa Chubai, Putin àûúåc giûä chûác Phoá Cuåc trûúãng Cuåc Quaãn lyá sûå vuå Töíng thöëng. Khöng ai ngúâ, trong 4 nùm úã Moscow, Putin àûúåc thùng liïìn 5 cêëp: 1997-1998 laâm Phoá Chuã nhiïåm Vùn phoâng Töíng thöëng kiïm Cuåc trûúãng Töíng cuåc giaám saát cuãa Töíng thöëng; tûâ 5-7/1998 laâm Phoá Chuã nhiïåm thûá nhêët Vùn phoâng Töíng thöëng; nùm 1998 laâm Cuåc trûúãng Cuåc an ninh Liïn bang Nga; tûâ 3-8/1999 laâm Cuåc trûúãng Cuåc an ninh Liïn bang Nga kiïm Bñ thû Höåi àöìng an ninh; tûâ 8-30/12/1999 giûä chûác Thuã tûúáng Liïn bang Nga; vaâo 31/12/1999 laâm quyïìn Töíng thöëng Liïn bang Nga. Múái 47 tuöíi, Putin trûúác àêy chûa mêëy ai biïët, "ngöi sao chñnh trõ múái" àaä tûâng traãi úã KGB vêîn coân thiïëu nhûäng thaânh tûåu chñnh trõ laåi coá thïí nhanh choáng leo lïn túái töåt àónh q n lûåc, uyïì khöng traánh khoãi naãy ra möåt loaåt nghi vêën cho moåi ngûúâi. Putin nhanh choáng nöíi lïn laâ dûåa vaâo àêu? Nùng lûåc? Vêån may? Ö duâ? Hay laâ sûå lûåa choån cuãa lõch sûã? Taåi sao Yeltsin laåi choån Putin? Haânh àöång naây cuãa Yeltsin nhùçm muåc àñch gò? Vöën quen giúän troâ quyïìn lûåc, luön coá nhûäng thay àöíi bêët thûúâng vïì chñnh trõ, coá phaãi Yeltsin laåi muöën diïîn troâ "thay liïìn 5 àúâi chñnh phuã"? Sinh mïånh chñnh trõ cuãa Putin coá nhanh choáng chïët yïíu sau khi voåt tiïën? Liïåu quyïìn Töíng thöëng Putin coá thïí xoay chuyïín àûúåc tònh thïë gay go biïën àöång phûác taåp cuãa nûúác Nga? "Tên quan múái nhêåm chûác àang hùng", sau khi nùæm quyïìn seä muáa may ra sao? http://ebooks.vdcmedia.com
 6. PUTIN - TÛÂ TRUNG TAÁ KGB ÀÏËN TÖÍNG THÖËNG LIÏN BANG NGA 5 Yeltsin böîng nhiïn tûâ chûác trûúác thúâi haån, coá nghôa laâ viïåc bêìu Töíng thöëng Nga seä tiïën haânh vaâo thaáng 3 chûá khöng phaãi vaâo thaáng 6 nhû dûå àõnh. Chñnh àaãng naâo uãng höå Putin? Caác àaãng phaái cöë àûa ra caác ûáng cûã viïn ra tranh cûã chûác Töíng thöëng, cuöëi cuâng ai thùæng ai? Putin laâm thïë naâo àïí loaåi Primakov, chiïën thùæng Diuganop, giaânh thùæng lúåi trong bêìu cûã Töíng thöëng? Cuöåc chiïën tranh úã Chechnya àaä phaát huy taác duång nhû thïë naâo trong giúâ phuát quyïët àõnh cuöåc àúâi chñnh trõ cuãa Putin? Vúái thùæng lúåi cuãa Putin trong bêìu cûã Töíng thöëng, nhên dên Nga àaä bûúác vaâo thúâi àaåi Putin. Nûúác Nga seä phaát triïín nhû thïë naâo? Laâ buâ nhòn cuãa Yeltsin hay laâ thûåc hiïån caãi caách cêëp tiïën? Putin seä thûåc hiïån têåp quyïìn trung ûúng coân cûáng rùæn hún caã Yeltsin? Trong cöng viïåc quöëc tïë, chuã trûúng xêy dûång thïë giúái möåt cûåc hay thïë giúái àa cûåc? Nûúác Nga thúâi àaåi Putin seä giaãi quyïët quan hïå nûúác lúán Nga - Trung, Nga - Myä nhû thïë naâo? Putin laâ con ngûúâi thïë naâo? Àöëi vúái nhiïìu ngûúâi, Putin thêåt laâ möåt dêëu hoãi lúán. Nhûäng ngûúâi suâng baái Putin thò ca ngúåi öng laâ mêîu ngûúâi lyá tûúãng àïí dêîn dùæt nûúác Nga thoaát khoãi nhûäng thaáng nùm àen töëi nhêët. Hoå noái, Putin chuã trûúng tùng cûúâng quyïìn lûåc cuãa àiïån Kremlin, nhûng nöåi têm laåi thûåc hiïån dên chuã, döëc sûác cho viïåc Chñnh phuã kiïím soaát kinh tïë, nhûng laåi tön suâng sûác maånh thõ trûúâng, laâ ngûúâi uãng höå Yeltsin nhûng khöng giöëng nhûäng keã lùæm êm mûu, àïíu caáng, boân àeäo cuãa cöng dûúái quyïìn Yeltsin. Andrei Piantkovsky, nhaâ phên tñch chñnh trõ coá thaái àöå phï bònh maånh meä Putin, àaä àaánh giaá: "Thêåt khoá noái roä Putin laâ ai. Öng ta laâ möåt caái bõch àûúåc bao goái rêët àeåp". Öng cho rùçng Putin coá thïí laâ "Pinoche cuãa nûúác Nga", laâ möåt nhên vêåt cûáng rùæn maâ phaái tûå do vaâ phaái caãi caách dên chuã àang khaát voång, loaåi ngûúâi laänh àaåo muöën vùæt kiïåt trong toaân quöëc àïën nhûäng hûng phêën cuöëi cuâng cuãa sûå thöëng trõ chuyïn chïë Sa hoaâng, cho chuã nghôa tû baãn núã röå khùæp núi. Coá leä öng hiïíu thõ trûúãng trûúác àêy cuãa Saint Petersburg laâ ngûúâi hiïíu Putin nhêët. Öng noái: "ÚÃ Nga chó coá nhûäng thùçng ngöëc vaâ àêìn àöån múái so saánh vúái Pinoche. Hoå chùèng biïët Pinoche laâ ai, vaâ cuäng khöng biïët Pinoche laâ caái gò. Chöî dûåa cuãa Putin khöng phaãi laâ quên àöåi, maâ laâ quyïìn lûåc chñnh trõ. Putin thaânh lêåp chñnh àaãng cuãa mònh àïí laâm hêåu thuêîn. Töi vaâ Putin àaä tûâng traãi qua http://ebooks.vdcmedia.com
 7. Lyá Caãnh Long 6 hai cuöåc chñnh biïën: möåt lêìn nùm 1991 vaâ möåt lêìn vaâo nùm 1993. Töi biïët baãn lônh Putin trûúác nhûäng thûã thaách àoá, Putin laâ möåt con ngûúâi àaáng tin cêåy, can àaãm vaâ hiïíu biïët, Putin quyïët khöng laâm troâ lûâa bõp. Àöëi vúái tûúng lai quöëc gia, Putin coá caách nhòn theo khuynh hûúáng dên chuã. Nhûng Putin biïët rêët roä, möåt quöëc gia nhû Nga cêìn phaãi coá chñnh quyïìn maånh. Khöng coá chñnh quyïìn nhû thïë, nûúác Nga seä khöng giûä àûúåc àoaân kïët thöëng nhêët". Àêìu nùm 2000, Böå trûúãng Ngoaåi giao Phaáp, Ben Vidrina viïëng thùm Matxcúva vaâ laâm quen vúái Putin. Öng ta nhêån xeát: "Putin laâ con ngûúâi àêìy sûác söëng, biïët ùn noái, coá niïìm tin vûäng chùæc vaâo leä phaãi cuãa mònh". Coá phaãi Putin laâ möåt con ngûúâi ñt lúâi, khöng biïët noái nùng? Dmitri Yakuski, cöë vêën cuãa Chuã nhiïåm Vùn phoâng Putin noái: "Noái chuyïån vúái öng êëy rêët dïî daâng, nhanh choáng ài thùèng vaâo vêën àïì. Putin khöng noái lï thï daâi doâng. Àoá laâ con ngûúâi hiïån àaåi, khöng thaânh kiïën, rêët troång thûåc tïë, sùén saâng trao àöíi vúái têët caã moåi ngûúâi. Putin laâm viïåc trûúác hïët vaâ chuã yïëu laâ vò lúåi ñch cuãa dên töåc Nga. Putin mong muöën duâng phûúng thûác töët nhêët àïí giaãi quyïët möëi quan hïå giûäa têåp thïí quyïìn trung ûúng vúái caác àõa phûúng. Putin àuáng laâ möåt ngöi sao chñnh trõ múái, trung thaânh, cêìn mêîn vaâ kñn àaáo, möåt con ngûúâi àêìy bñ hiïím, múái àûúåc nhiïìu ngûúâi uãng höå vaâ quyá mïën. Putin cuäng laâ möåt àaåi biïíu cuãa phaái cûáng rùæn trïn vuä àaâi chñnh trõ Nga, coá tñnh caách kiïn nhêîn, thaái àöå cûáng rùæn, biïíu hiïån rêët roä trong thaái àöå cuãa öng àöëi vúái chiïën tranh Chechnya. Coá ngûúâi noái chñnh vò thaái àöå àoá nïn àûúåc nhiïìu ngûúâi uãng höå. Vò ngûúâi Nga khaát voång möåt con ngûúâi coá thaái àöå cûúng quyïët àïí khöi phuåc kinh tïë, khöi phuåc hònh tûúång vaâ àõa võ nûúác lúán cuãa Nga. Àöëi vúái Putin bñ hiïím, khoá coá thïí noái roä hïët àûúåc, coá thïí sau khi àoåc cuöën saách naây, Putin cuäng chùèng àïí laåi êën tûúång sêu sùæc, thêåt roä raâng cho caác baån, àoá khöng phaãi laâ sai soát cuãa chuáng töi, búãi vò Putin laâ möåt nhên vêåt nhû vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. PUTIN - TÛÂ TRUNG TAÁ KGB ÀÏËN TÖÍNG THÖËNG LIÏN BANG NGA 7 XUÊËT PHAÁT TÛÂ KGB - TÛÂ CÊÅU HOÅC SINH TIÏÍU HOÅC TÚÁI TRUNG TAÁ KGB Trïn hai búâ söng Neva coá möåt thaânh phöë nöíi tiïëng vúái söng ngoâi ngang doåc, àaão nhoã lö nhö, phong caãnh ïm àïìm, vöën àûúåc coi laâ "thaânh Venice cuãa phûúng Bùæc" àoá laâ Saint Petersburg. Saint Petersburg laâ möåt thaânh phöë lúán thûá hai cuãa nûúác Nga, nùçm úã búâ söng Võnh Phêìn Lan cuãa biïín Baltic, cûãa söng Neva, laâ trung têm cöng nghiïåp, khoa hoåc vaâ vùn hoaá quan troång. ÚÃ àêy coá cöng nghiïåp luyïån kim àen, luyïån kim maâu, hoaá hoåc, cao su, cöng nghiïåp nheå, thûåc phêím, êën loaát. Coá nhiïìu viïån nghiïn cûáu, àaåi hoåc, nhaâ haát chuyïn nghiïåp, thû viïån vaâ baão taâng. Saint Petersburg laâ möåt thaânh phöë lõch sûã nöíi tiïëng cuãa Nga. Nùm 1703, Pie Àaåi àïë xêy dûång àöìn trêën Petersburg trïn àaão Con thoã úã tam giaác chêu söng Neva, sau múã röång laâm thaânh quaách, khiïën cho Petersburg trúã thaânh möåt cûãa ngoä thöng ra biïín thúâi àaåi àïë quöëc Nga. Nùm 1712, thuã àö nûúác Nga chuyïín tûâ Maátxcúva vïì Petersburg. Tûâ àoá vïì sau trong thúâi gian hún 200 nùm, Petersburg laâ trung têm chñnh trõ, kinh tïë, vùn hoaá cuãa nûúác Nga, cho àïën sau cuöåc Caách maång thaáng 3, thaáng 10 nùm 1917 thùæng lúåi, múái àûa thuã àö nûúác Nga Xö Viïët múái ra àúâi chuyïín vïì Maátxcúva. Trong thaânh Petersburg vaâ nhaâ thúâ lúán Petersburg (núi chön cêët Pie Àaåi àïë), gêìn àöìn trêën coân coá ngöi nhaâ nhoã do tûå tay Pie Àaåi àïë xêy dûång khi khai phaá, thaânh Petersburg, Hoa viïn Muâa heâ vaâ Cung àiïån Muâa heâ cuãa Pie Àaåi àïë trïn àaão böå haãi quên, Cung Menskov trïn àaão Vasiliev laâ dinh thûå cuãa thõ trûúãng thaânh phöë àêìu tiïn Menskov, ngûúâi baån thên cuãa Pie Àaåi àïë, cung àiïån cuãa àaåi thêìn Vorodov vaâ cung àiïån cuãa àaåi thêìn Stroganov bïn búâ söng Neva... Coá nhûäng kiïën truác cuöëi thïë kyã 18 göìm: Àiïån Smolnyi, Cung àiïån Muâa àöng, Cung àiïån Àaá cêím thaåch... Coá Nhaâ thúâ lúán Khasan, Nhaâ thúâ lúán Issak Kiev àêìu thïë kyã 19; coá cung Pie haânh cung cuãa Sa hoaâng àûúåc mïånh danh laâ "Cung àiïån Versaille cuãa nûúác Nga", khu biïåt thûå Pavlovsko coá khöng khñ tûúi maát, àònh uyïín cuãa hoaâng cung vaâ laâng biïåt thûå Muâa heâ cuãa Sa hoaâng... http://ebooks.vdcmedia.com
 9. Lyá Caãnh Long 8 Saint Petersburg laâ caái nöi cuãa caác cuöåc caách maång Nga. Cuöåc khúãi nghôa cuãa nhûäng ngûúâi "Àaãng thaáng 12" vaâo nùm 1825, cuöåc Caách maång Nga lêìn thûá nhêët nùm 1905-1907, cuöåc Caách maång Dên chuã tû saãn thaáng 2 nùm 1917, cuöåc caách maång thaáng 10 nùm 1917 àïìu buâng nöí taåi àêy. Trong cuöåc chiïën tranh Vïå quöëc vô àaåi, quên Àûác àaä tûâng vêy haäm thaânh phöë naây túái 900 ngaây vêîn khöng chiïëm àûúåc thaânh phöë, àiïìu àoá chûáng toã tinh thêìn yïu nûúác vô àaåi vaâ yá chñ quêåt cûúâng cuãa nhên dên Liïn Xö. Saint Petersburg cuäng àöìng thúâi laâ núi dûúäng duåc vaâ böìi dûúäng caác danh nhên thïë giúái. Nùm 1895, taåi núi naây Lenin àaä töí chûác ra "Hiïåp höåi àêëu tranh giaãi phoáng giai cêëp cöng nhên", laâ mêìm möëng àêìu tiïn cuãa chñnh àaãng Marxist Nga. Taåi àêy, Lomonosov, Mendeleev, Paplov àaä tûâng coá nhûäng cöng trònh nghiïn cûáu khoa hoåc àûúåc thïë giúái cöng nhêån; taåi àêy Puskin, Gogol, Lermontov àaä àïí laåi nhûäng aáng thú vùn àûúåc truyïìn tuång röång raäi; àêy cuäng laâ núi àaä sinh ra caác ngöi sao êm nhaåc saáng choái Glinka, Tchaikovski. Nhûng cho àïën khi loaâi ngûúâi sùæp bûúác vaâo thiïn niïn kyã múái vaâ sùæp bûúác sang möåt thïë kyã múái, böîng nhiïn phaát hiïån núi àêy coân sinh ra möåt con ngûúâi phi thûúâng vaâ coá thïí àûa nûúác Nga bûúác vaâo thúâi àaåi múái, àoá laâ Vladimir Vladimirovich Putin. Cêåu hoåc sinh tiïíu hoåc muöën laâm àiïåp viïn Ngaây 7/10/1952, möåt beá trai àaä àûúåc sinh ra trong möåt gia àònh cöng nhên úã Saint Petersburg, öng böë àaä àùåt tïn cho cêåu ta laâ Vladimir, coá nghôa laâ "chi phöëi thïë giúái". Àoá laâ cêåu con möåt cuãa gia àònh, nïn àûúåc böë meå vaâ moåi ngûúâi trong hoå rêët yïu quyá. Nhûng böë cêåu beá nhêån thêëy ngay nïëu quaá chiïìu chuöång, seä rêët coá haåi cho con mònh, öng bùæt àêìu böìi dûúäng vaâ yïu cêìu nghiïm khùæc àöëi vúái cêåu beá maâ caã nhaâ àùåt rêët nhiïìu hy voång. Ngay tûâ beá, Vladimir Vladimirovich Putin àaä coá biïíu hiïån thöng minh vaâ lanh lúåi khaác ngûúâi, biïët suy luêån, cùåp mùæt sêu trñ tuïå vaâ duäng caãm. Böë cuãa Putin laâ cöng nhên gûúng mêîu cuãa möåt nhaâ maáy quöëc doanh, möåt con ngûúâi thaânh thêåt, thùèng thùæn, chêët phaác maâ kiïn nghõ nïn àûúåc moåi ngûúâi kñnh nïí. Öng rêët nghiïm khùæc trong viïåc daåy con, àùåc biïåt chuá yá àïën reân luyïån cho con vïì phêím chêët yá chñ vaâ giaáo duåc loâng yïu nûúác. Öng thûúâng khuyïn con phaãi tñch cûåc vûún lïn, phaãi biïët dûåa vaâo sûác lûåc cuãa baãn thên http://ebooks.vdcmedia.com
 10. PUTIN - TÛÂ TRUNG TAÁ KGB ÀÏËN TÖÍNG THÖËNG LIÏN BANG NGA 9 mònh àïí kiïëm söëng, àïí tûå vïå, àïí tòm cú höåi phaát triïín; giaáo duåc con phaãi cêìn cuâ hoåc têåp, coá lyá tûúãng phuåc vuå Töí quöëc, cöë gùæng trúã thaânh ngûúâi taâi coá ñch cho nûúác. Sûå daåy döî cuãa böë àaä àùåt nïìn taãng vûäng chùæc cho sûå trûúãng thaânh sau naây cuãa Putin. Nùm 1958, Putin lïn 6 tuöíi, bùæt àêìu cuöåc àúâi hoåc sinh. Trong trûúâng, Putin laâ möåt hoåc sinh gioãi caã vïì hoåc têåp lêîn àaåo àûác. Nhûng caã thêìy giaáo vaâ baån hoåc àïìu nhanh choáng phaát hiïån cêåu hoåc sinh coá nhiïìu mùåt tñch cûåc vaâ hoåc gioãi laåi khöng thñch böåc löå vaâ khoe mònh, cuäng ñt chuyïån troâ vúái beâ baån, coá biïíu hiïån hûúáng nöåi vaâ cö àöåc, luác naâo cuäng nhû coá àiïìu phaãi suy tû. Nhòn cêåu hoåc troâ "öng cuå non", ngay àïën thêìy giaáo trong loâng cuäng caãm thêëy Putin bñ hiïím. Coá lêìn trong giúâ têåp laâm vùn, thêìy giaáo ra àïì laâ "lyá tûúãng cuãa töi". Luác àoá thêìy àoåc mêëy baâi mêîu, töí chûác cho hoåc troâ thaão luêån, phaát biïíu, àïí gúåi múã caách suy nghô laâm baâi têåp. Lyá tûúãng cuãa hoåc troâ lùæm kiïíu, muöën laâm àuã moåi thûá. Möåt hoåc sinh àaä viïët trong baâi laâm vùn: "... Lyá tûúãng cuãa em laâ laâm kyä sû thiïët kïë con taâu vuä truå, em muöën àem hiïíu biïët vaâ trñ tuïå cuãa mònh biïën thaânh nhûäng cuöåc du haânh vuä truå thêìn diïåu..." Thúâi àoá Liïn Xö àaä phoáng con taâu vuä truå àêìu tiïn cuãa thïë giúái, àoá laâ sûå kiïån gêy sûå chuá yá trïn toaân thïë giúái, laâm kyä sû thiïët kïë con taâu vuä truå chñnh laâ sûå thöi thuác cuãa loâng vinh dûå vaâ tûå haâo. Coân Putin thò viïët: "... Lyá tûúãng cuãa em laâ laâm möåt àiïåp viïn, cho duâ caái tïn goåi naây chùèng gúåi chuát caãm tònh naâo vúái moåi ngûúâi trïn thïë giúái, nhûng xuêët phaát tûâ lúåi ñch quöëc gia, lúåi ñch cuãa nhên dên, em caãm thêëy nhûäng cöëng hiïën cuãa àiïåp viïn laâ hïët sûác to lúán...". Trong baâi vùn naây, àêìu tiïn Putin gúåi nhúá laåi taác duång to lúán cuãa àiïåp viïn trong nhûäng nùm chiïën tranh, nïu lïn sûå tñch anh huâng cuãa nhûäng àiïåp viïn danh tiïëng Liïn Xö, tiïëp àoá trònh baây vai troâ to lúán cuãa àiïåp viïn trong thúâi kyâ chiïën tranh laånh àöëi àêìu giûäa Xö - Myä. Cuöëi baâi vùn Putin viïët: "... Tûâ nhoã, em àaä àûúåc böë daåy phaãi laâm möåt con ngûúâi coá cöëng hiïën cho quöëc gia vaâ nhên dên. Thêìy cö vêîn thûúâng daåy chuáng em phaãi hoåc têåp thêåt töët àïí phuåc vuå Töí quöëc vaâ nhên dên. Caách phuåc vuå Töí quöëc vaâ nhên dên cuãa em laâ laâm möåt àiïåp viïn xuêët sùæc, duâng caái tïn goåi xêëu xñ cuãa mònh àöíi lêëy sûå thêët baåi cho quên àõch, duâng sûå hy sinh cuãa mònh giaânh lêëy thùæng lúåi cho Töí quöëc vaâ nhên dên". http://ebooks.vdcmedia.com
 11. Lyá Caãnh Long 10 Àoåc baâi vùn cuãa Putin, thêìy giaáo thêåt khöng daám tin rùçng möåt baâi vùn coá chñ hûúáng to lúán, nguå yá sêu xa, quan àiïím àöåc àaáo, trònh baây suác tñch nhû thïë, laåi àûúåc viïët búãi tay möåt cêåu hoåc sinh tiïíu hoåc. Àöìng thúâi thêìy giaáo cuäng thêëy àöëi vúái cêåu hoåc troâ bònh thûúâng khöng biïët ùn noái naây cêìn phaãi coá caách nhòn nhêån khaác. Àïën nay, xem ra tû tûúãng maâ Putin diïîn àaåt trong baâi vùn àoá xuêët phaát tûâ têm nguyïån ban àêìu phuåc vuå Töí quöëc vaâ nhên dên, cuäng coân do öng böë daåy döî luác úã nhaâ. Búãi vò, böë cuãa Putin tuy laâ möåt cöng nhên bònh thûúâng, nhûng laåi laâ thaânh viïn cuãa Uyã ban An ninh quöëc gia Liïn Xö (tûác KGB). Thûåc ra, KGB cuäng vûâa múái thaânh lêåp khi Putin hoåc tiïíu hoåc. Thaáng 3/1953, Stalin qua àúâi, Beria nhên cú höåi saáp nhêåp Böå An ninh quöëc gia vaâo Böå Nöåi vuå, miïîn chûác cuãa Krulov (Böå trûúãng Böå Nöåi vuå) vaâ Ignatev (Böå trûúãng Böå An ninh quöëc gia), tûå nùæm Böå Nöåi vuå, tûâ àoá bõ bùæt, cuöëi nùm xûã bùæn. Sau àoá, Khrusov thaânh lêåp böå maáy múái laâ KGB, tïn goåi laâ "UÃy ban An ninh quöëc gia" chuyïn traách caác nghiïåp vuå an ninh quöëc gia laâ tònh baáo, phaãn giaán, baão vïå, an ninh chñnh trõ quöëc nöåi vaâ baão vïå biïn giúái. Nhiïåm vuå cuå thïí cuãa KGB laâ: Möåt mùåt triïín khai cöng taác àaánh cùæp tònh baáo bñ mêåt àöëi ngoaåi, mùåt khaác tham dûå àêëu tranh chñnh trõ trong nûúác. Cho nïn KGB coá böå maáy vúái quyïìn lûåc röång raäi, àaä cûã caác caán böå ra bïn ngoaâi kiïím soaát coá chûâng mûåc cöng taác cuãa nhiïìu ngaânh ngoaåi giao, ngoaåi thûúng, thöng tin, haâng khöng dên duång, viïån khoa hoåc, viïån nghiïn cûáu... àïí hoå laâm möåt söë nhiïåm vuå cho KGB. KGB thu naåp nhûäng ngûúâi ûu tuá nhêët trong caác ngaânh Àaãng, chñnh quyïìn, quên àöåi cuãa Liïn Xö, hoå lônh lûúng cao (cao hún quên àöåi), àûúåc hûúãng nhûäng àiïìu kiïån phuác lúåi töët (nhû àûúåc ài nghó úã trong hay ngoaâi nûúác, vaâo caác cûãa haâng àùåc biïåt mua nhûäng thûá quyá hiïëm, haâng ngoaåi), àûúåc hûúãng möåt söë quyïìn lûåc röång raäi, nïn àaä hònh thaânh möåt söë maång cöng taác tinh nhaåy, maånh meä àaåt hiïåu quaã cao. KGB trïn danh nghôa chõu sûå laänh àaåo cuãa Höåi àöìng Böå trûúãng Liïn Xö, nhûng trïn thûåc tïë chõu sûå kiïím soaát cuãa Böå Chñnh trõ Trung ûúng Àaãng Cöång saãn Liïn Xö, thûåc tïë laâ chõu sûå chó huy trûåc tiïëp cuãa Töíng Bñ thû Àaãng Cöång saãn Liïn Xö. Cho nïn KGB truâm lïn caã Chñnh phuã Liïn Xö, trïn caã quên àöåi, trïn caã töí chûác Àaãng, thûåc chêët laâ möåt quöëc gia trong quöëc gia, chñnh quyïìn trong chñnh quyïìn, nïn àûúåc goåi laâ "Siïu Böå". http://ebooks.vdcmedia.com
 12. PUTIN - TÛÂ TRUNG TAÁ KGB ÀÏËN TÖÍNG THÖËNG LIÏN BANG NGA 11 Thúâi àoá, Nhaâ nûúác Xaä höåi Chuã nghôa Liïn Xö àang trong thúâi kyâ xêy dûång vaâ trûúãng thaânh, hoaân caãnh trong vaâ ngoaâi cûåc kyâ phûác taåp, nhiïìu dên töåc tön giaáo khaác nhau, àêët àai röång lúán, caác quöëc gia xung quanh doâm ngoá, caác quöëc gia phûúng Têy àûáng àêìu laâ Myä tòm trùm ngaân phûúng kïë phaá hoaåi, lêåt àöí. Cho nïn, Liïn Xö töìn taåi àûúåc vaâ phaát triïín, khöng thïí khöng thûâa nhêån KGB àaä phaát huy àûúåc vai troâ tñch cûåc quan troång, thêåm chñ coá khi coân coá tñnh chêët quyïët àõnh nûäa. Caác nhaâ bònh luêån nûúác ngoaâi vêîn coi KGB laâ hoân àaá taãng chuã yïëu nhêët cuãa Liïn Xö. Cho nïn, laâ möåt thaânh viïn cuãa KGB, böë cuãa Putin khöng thïí khöng daåy con trai àaåo lyá trïn, khïu gúåi cho Putin tûâ thúâi niïn thiïëu hûúáng àïën KGB. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. Lyá Caãnh Long 12 THÚÂI ÀAÅI HOÅC CUÃA PUTIN - THAÂNH TÑCH ÀIÏÍM 5, DANH HIÏÅU KIÏÅN TÛÚÁNG Nùm 1970, Putin 18 tuöíi, töët nghiïåp trung hoåc vaâ àaåt thaânh tñch xuêët sùæc. Öng thi vaâo Khoa Luêåt Àaåi hoåc Leningrad, ngaânh Luêåt Quöëc tïë. Thêåt laâ möåt niïìm vui to lúán àöëi vúái möåt gia àònh cöng nhên. Trong con mùæt ngûúâi böë, Putin àaä trúã thaânh niïìm hy voång cho caã gia àònh. Khoa Luêåt Àaåi hoåc Leningrad vöën rêët nöíi tiïëng, nùçm trïn phöë 22 àaão Vasilevski, àöëi diïån vúái búâ söng Neva. Bêy giúâ, trïn àûúâng phöë naây hêìu nhû toaân quaán caâ phï vaâ caác tiïåm ùn thû thaái. Coân thúâi bêëy giúâ sinh viïn phaãi qua mêëy phöë múái túái àûúåc quaán caâ phï pha bùçng thuâng. Muöën uöëng rûúåu phaãi mua taåi quaán haâng ngêìm caånh ga xe àiïån ngêìm vaâ chó coá thïí chui vaâo kyá tuác xaá maâ uöëng. Caác baån thúâi àaåi hoåc cuãa Putin nhúá laåi hêìu nhû chùèng coá luác naâo Putin ài uöëng caâ phï hay uöëng rûúåu maâ chó nhúá chuyïån Putin cêìn cuâ hoåc têåp. Trong trûúâng àaåi hoåc cuãa Liïn Xö nhûäng nùm 1970 cuãa thïë kyã 20, sinh hoaåt vùn hoáa rêët àa daång. Möîi töëi caác khoa àïìu töí chûác caác buöíi daå höåi hoùåc hoaåt àöång vùn nghïå. Nhûng Putin cuäng ñt khi tham gia vaâo caác buöíi daå höåi. Vaâo nhûäng luác àoá, Putin thûúâng tröën vaâo thû viïån àoåc saách, nïn caác baån chó coá thïí gùåp Putin trong thû viïån. Nhòn Putin àoåc saách rêët chùm chuá trong thû viïån, mêëy ai núä quêëy rêìy hoùåc keáo cêåu ta ài daå höåi. Do vêåy, thaânh tñch hoåc têåp cuãa Putin luön xïëp haâng àêìu, thaânh tñch caác mön àïìu àaåt àiïím 5. Laâ möåt sinh viïn àaåi hoåc, Putin rêët quan têm àïën tònh hònh nûúác nhaâ vúái möåt tinh thêìn traách nhiïåm cao. Putin àaä choån àïì taâi luêån vùn töët nghiïåp cuãa mònh laâ: "Nguyïn tùæc töëi huïå quöëc trong Luêåt Quöëc tïë". Luác àoá, quan hïå giûäa hai cûúâng quöëc Nga - Myä àang hoâa hoaän, caác haång muåc húåp taác kinh tïë vaâ khoa hoåc kyä thuêåt àang tùng nhiïìu. Chaâng thanh niïn Putin àaä nhaåy caãm chuåp bùæt nhiïìu vêën àïì mêëu chöët nhêët trong àúâi söëng kinh tïë möåt caách giaán tiïëp http://ebooks.vdcmedia.com
 14. PUTIN - TÛÂ TRUNG TAÁ KGB ÀÏËN TÖÍNG THÖËNG LIÏN BANG NGA 13 qua sûå giao lûu kinh tïë mêåu dõch àoá, àuã thêëy sûå nhaåy caãm cuãa Putin trong lônh vûåc kinh tïë. Trong thúâi gian hoåc àaåi hoåc, ngoaâi viïåc thñch àoåc saách, Putin coân thñch hoaåt àöång thïí thao vaâ tñch cûåc tham gia caác mön thi àêëu khöng phaãi cuãa dên töåc Nga nhû vêåt kiïíu Sambo vaâ Judo. Khi àang hoåc nùm thûá 2 àaåi hoåc, nhaâ trûúâng cûã Putin thaânh lêåp möåt àöåi vêåt àïí tham gia thi àêëu giûäa caác trûúâng àaåi hoåc. Luác àoá àöåi viïn coá kinh nghiïåm rêët ñt, nïn söë ngûúâi thi àêëu cuäng khöng nhiïìu. Àïí töí chûác möåt àöåi vêåt tham gia thi àêëu giûäa caác trûúâng àaåi hoåc, giaânh vinh quang cho trûúâng vaâ cho thaânh phöë Leningrad, Putin kiïn nhêîn ài thuyïët phuåc möåt söë baån hoåc ghi tïn thi àêëu. Trong söë àoá, coá möåt baån àöìng song vûâa múái tiïëp xuác vúái mön vêåt Sambo vaâ cuäng laâ ngûúâi baån thên nhêët cuãa Putin àûúåc Putin thuyïët phuåc ghi tïn thi àêëu. Nhûng viïåc khöng may xaãy ra, ngûúâi baån naây trong khi thi àêëu àaä bõ gaäy àöët söëng cöí, àûa vaâo bïånh viïån cêëp cûáu àûúåc mêëy höm thò chïët. Sûå viïåc naây laâ möåt àoân nùång nïì khöng chõu àûång nöíi àöëi vúái Putin, chaâng trai coân thiïëu tûâng traãi. Xoát thûúng khoác loác vaâ höëi hêån khiïën Putin xa laánh baån beâ, cuöåc söëng cö àöåc taách khoãi moåi ngûúâi cho àïën khi töët nghiïåp àaåi hoåc. Tuy sau naây sûå nghiïåp cuãa Putin thuêån buöìm xuöi gioá, cuäng khöng laâm vúåi nöîi àau trong têm khaãm, hùçn sêu trong tñnh caách cuãa Putin. Nùm 1974, Putin àoaåt chûác Vö àõch thi àêëu Judo thaânh phöë Leningrad vaâ àaåt danh hiïåu kiïån tûúáng thïí thao. Nùm 1975, vaâo ngaây khai giaãng àaåi hoåc nùm thûá 5, möåt ngûúâi tïn laâ Ivan Vasilevich àaä coá cuöåc troâ chuyïån khaá lêu vúái Putin trong phoâng hoåc. Cuöåc troâ chuyïån naây laâm cho Putin thûåc hiïån àûúåc lyá tûúãng cuãa mònh thúâi niïn thiïëu laâ gia nhêåp KGB. Ivan Vaxilievich laâ nhên viïn cöng taác úã KGB, noái vúái Putin: "Anh baån Vladimir Putin, mêëy höm nay töi àaä thöng qua nhaâ trûúâng vaâ töí chûác Àoaân thanh niïn cöång saãn cuãa Khoa Luêåt àïí tòm hiïíu vïì anh. Thúâi gian qua, thöng qua nhiïìu àiïìu tra tòm hiïíu vaâ quan saát, töi thêëy anh coá àêìu oác linh hoaåt, tû duy sùæc beán, laâ möåt thanh niïn töët hiïëm coá". Nhûäng cêu noái àoá laâm cho Putin ngûúång nguâng. Anh noái: "Thûa àöìng chñ Ivan Vasilevich, àöìng chñ noái thïë chûá, töi chûa laâm àûúåc gò". Ivan Vasilevich hoãi: "Àaä nùm thûá 5 àaåi hoåc röìi, töët nghiïåp xong àõnh laâm gò?". http://ebooks.vdcmedia.com
 15. Lyá Caãnh Long 14 Ngûâng möåt chuát, nhòn Putin, khöng àïí Putin kõp traã lúâi, Ivan Vasilevich noái thùèng luön: "Töi laâ nhên viïn cuãa KGB Leningrad, anh coá muöën sau khi töët nghiïåp vaâo cöng taác trong cú quan an ninh quöëc gia khöng?". Luác àoá viïåc KGB chiïu möå nhên viïn tònh baáo tûúng lai trong sinh viïn laâ rêët phöí biïën. Coá möåt nguyïn tùæc cöng khai laâ tòm moåi caách thu huát nhên taâi ûu tuá coá tri thûác, loâng can àaãm, yá chñ kiïn cûúâng. Nïn khi tuyïín ngûúâi thûúâng trûúác hïët do töí chûác cú súã Àaãng tiïën cûã, röìi do "Ban caán böå" cuãa töí chûác Àaãng chuyïín nhûäng ngûúâi dûå tuyïín àïën Cuåc Quaãn lyá nhên sûå cuãa KGB thêím tra, àöìng thúâi do böå phêån àiïìu tra àùåc biïåt tiïën haânh àiïìu tra moåi mùåt, thêåm chñ coân gaâi bêîy àïí thûã thaách àöëi tûúång dûå tuyïín, têët caã nhûäng àiïìu àoá àïìu khöng àûúåc àïí cho àöëi tûúång biïët. Roä raâng Ivan Vasilevich laâ nhên viïn àiïìu tra moåi mùåt cuãa böå phêån àiïìu tra vaâ Putin àaä laâ àöëi tûúång dûå tuyïín tûâ lêu, traãi qua thêím tra chùåt cheä, àûúåc chêëp nhêån àuã tiïu chuêín. Luác àoá Putin xuác àöång. Tuy coá biïët vïì KGB, nhûng noái chung KGB àöëi vúái Putin vêîn àêìy bñ hiïím. Àöìng thúâi àoá cuäng laâ nghïì nghiïåp maâ caác baån hoåc àïìu ngûúäng möå. Vò ngoaâi cú höåi ra nûúác ngoaâi, nhên viïn KGB coân àûúåc àaäi ngöå lûúng cao maâ ngûúâi thûúâng khöng thïí so àûúåc. Thöng thûúâng sô quan KGB, nhêët laâ sô quan cöng taác úã nûúác ngoaâi, coá caách tñnh tiïìn lûúng rêët phûác taåp. Lûúng cú baãn xaác àõnh theo quên haâm, cûá thùng möåt cêëp laåi tùng thïm 10 ruáp möåt thaáng. Sau 5 nùm phuåc vuå trong KGB àûúåc tùng 5% lûúng cú baãn, sau 10 nùm tùng 20%. Ngoaâi quên haâm vaâ tuöíi quên, nïëu àûúåc àïì baåt vaâo cûúng võ laänh àaåo thò cuäng seä àûúåc tùng lûúng. Thiïëu taá trúå lyá trûúãng phoâng hoùåc phoá phoâng úã cú quan böå Maátxcúva, coá thïí àûúåc mûác lûúng coân cao hún àaåi taá trûúãng phoâng thöng thûúâng. Ngoaâi ra, sô quan laâm viïåc úã nûúác ngoaâi coân àûúåc lônh tiïìn trúå cêëp voã boåc nghïì nghiïåp. Ngûúâi coá voã boåc laâ phoáng viïn, nïëu viïët möåt baâi àùng baáo àûúåc trúå cêëp thïm tiïìn, àïí khuyïën khñch hoå laâm töët voã boåc. Ngoaâi ra, möîi thaáng coân àûúåc möåt khoaãn tiïìn bùçng nûãa thaáng lûúng bònh thûúâng chuyïín vaâo taâi khoaãn cuãa hoå úã KGB. Cho nïn nghe noái àûúåc KGB tuyïín möå, Putin àaä xuác àöång noái: "Töi vöën muöën vaâo KGB tûâ lêu, töi thñch cöng taác tònh baáo, vò töi coá nhûäng tû tûúãng lúán. Töi cho rùçng töi coá thïí sûã duång töët súã trûúâng cuãa mònh àïí laâm ngûúâi coá ñch nhêët cho xaä höåi. Töi nguyïån hiïën dêng Töí quöëc tuöíi thanh xuên vaâ bêìu maáu noáng cuãa mònh". http://ebooks.vdcmedia.com
 16. PUTIN - TÛÂ TRUNG TAÁ KGB ÀÏËN TÖÍNG THÖËNG LIÏN BANG NGA 15 Tûâ àoá Putin trúã thaânh möåt nhên viïn cuãa KGB Leningrad. Ñt lêu sau caác baån hoåc sinh ngaåc nhiïn thêëy Putin coá möåt chiïëc ö tö con "Giaporogiets", luác àoá coá thïí coi laâ möåt loaåi haâng xa xó. Baãn thên Putin giaãi thñch, anh ta ruát thùm truáng thûúãng ö tö, nhûng ñt ai tin lúâi giaãi thñch àoá. Khi vûâa baão vïå xong luêån aán, 3 sinh viïn trong àoá coá Putin àûúåc àûa ngay àïën Cuåc tònh baáo àöëi ngoaåi KGB Liïn Xö àïí huêën luyïån chuyïn ngaânh, tûâ àoá Putin bûúác vaâo àúâi söëng àiïåp baáo 15 nùm, thoaã maän niïìm mú ûúác thuãa nhoã. Thúâi àaåi hoåc, Putin coân coá möåt vêån may laâ quen biïët Sovchak. Luác àoá Sovchak laâ Giaáo sû Luêåt Kinh tïë, thûúâng chuã trò caác buöíi thaão luêån trïn giaãng àûúâng cuãa sinh viïn khoa luêåt, Putin thûúâng tham gia thaão luêån. Putin cuäng thûúâng xin yá kiïën chó àaåo cuãa Sovchak vïì möåt söë vêën àïì hoåc thuêåt, qua àoá Putin àaä gêy àûúåc êën tûúång rêët töët vúái Sovchak. Caâng may mùæn hún, giaáo sû chó àaåo vaâ baão vïå luêån aán cuãa Putin laåi laâ Sovchak. Vúái baãn luêån aán "Nguyïn tùæc töëi huïå quöëc trong Luêåt Quöëc tïë", Putin àaä àaåt àiïím ûu tuá hiïëm thêëy thúâi àoá, àiïìu caâng laâm cho Sovchak thïm yïu mïën Putin. Nhûng Putin hoaân toaân khöng biïët rùçng möëi tònh thêìy troâ trïn àaão Vasilevski àaä quyïët àõnh vêån mïånh cuöåc àúâi mònh. Àaâo taåo trong "thaânh àùåc vuå" KGB laâ möåt töí chûác àûúåc choån lûåa kyä caâng, coá nhiïìu àùåc quyïìn, muöën gia nhêåp KGB phaãi qua nhiïìu saâng loåc, coá thïí noái trùm ngûúâi choån möåt. Maâ muöën trúã thaânh möåt nhên viïn KGB coá cûúng võ cöng taác laåi khöng dïî. Putin sau khi gia nhêåp KGB àêìu tiïn phaãi têåp trung vïì trûúâng àaâo taåo KGB àïí huêën luyïån. Àúâi söëng nhaâ trûúâng quên sûå hoáa, kyã luêåt hïët sûác nghiïm khùæc, liïn laåc thû tûâ phaãi duâng àõa chó giaã, thúâi gian huêën luyïån möåt nùm rûúäi. ÚÃ Liïn Xö, KGB múã hún 200 trûúâng àaâo taåo, àïìu laâ nhûäng "thaânh àùåc vuå", khöng coá ghi trïn baãn àöì. Coá 7 trûúâng loaåi lúán, àoá laâ: "Kaduma" nùçm úã àöng nam caách Kubyshev khoaãng 200 km, trûúâng chia thaânh caác böå phêån: Anh, Canada, Myä, Australia, New Zealand, ÊËn Àöå, Nam Phi. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. Lyá Caãnh Long 16 "Chitaitskaia" úã phña nam Yarkusk khoaãng 75 km, gêìn höì Baical, giaáp biïn giúái Liïn Xö - Möng Cöí, trûúâng chia thaânh caác böå phêån Trung Quöëc, Nhêåt Baãn, Triïìu Tiïn, Viïåt Nam. "Prakhovka", úã àöng bùæc thaânh phöë Minsk khoaãng 70 km, trong trûúâng chia laâm mêëy böå phêån: böå phêån Bùæc laâ 4 nûúác Bùæc Êu (Na Uy, Thuåy Àiïín, Àan Maåch, Phêìn Lan); Têy Nam laâ böå phêån Haâ Lan; Nam laâ Thuåy Sô vaâ AÁo; Àöng Nam laâ Àûác. "Sukivnaia" caách Chicalop 110 km, chuyïn huêën luyïån giaán àiïåp quöëc gia ngûä hïå Latinh göìm: Italia, Böì Àaâo Nha, Têy Ban Nha, Phaáp. "Ostodonaia" phña àöng Khabarovsk 105 km, huêën luyïån àiïåp viïn Liïn Xö úã caác nûúác chêu AÁ khaác ngoaâi trûúâng Chitaitskaia. "Novaia" úã têy nam Tasken khoaãng 90 km, àöëi phoá vúái caác nûúác chêu Phi. "Suidonaia" úã àöng nam thaânh phöë Tula khoaãng 85 km, chuyïn nhùçm vaâo caác nûúác Àöng Êu, göìm: böå phêån Têy Bùæc laâ Tiïåp Khùæc; Bùæc laâ Ba Lan; Nam laâ Rumania; Àöng Nam laâ Albania vaâ Nam Tû. Nhûäng "thaânh àùåc vuå" naây, nïëu khöng coá giêëy pheáp àùåc biïåt cuãa KGB, bêët cûá ai cuäng khöng àûúåc àïën gêìn vò bïn ngoaâi coá möåt àún võ böå àöåi tinh nhuïå cuãa KGB bao boåc, toaân böå khu vûåc àûúåc KGB baão vïå nghiïm ngùåt. Trïn baãn àöì cuãa Liïn Xö cuäng khöng tòm thêëy võ trñ cuãa trûúâng, ngay caã dên Liïn Xö cuäng khöng biïët coá núi nhû thïë. Putin vaâ nhûäng ngûúâi khaác àûúåc maáy bay riïng cuãa KGB àoán tûâ Leningrad àûa thùèng àïën Phên hiïåu Àûác cuãa trûúâng "Prakhovka" úã àöng bùæc Minsk khoaãng 70 km. Khi àoá hoå khöng biïët àûúåc tu nghiïåp úã trûúâng gò vaâ sau múái biïët mònh àûúåc àùåt trong möåt möi trûúâng nûúác ngoaâi. Cuäng giöëng nhû caác trûúâng quên sûå khaác, baâi hoåc àêìu tiïn àöëi vúái hoåc viïn múái laâ giaáo duåc truyïìn thöëng caách maång. Baâi hoåc naây cho Putin sûå hiïíu biïët vaâ nhêån thûác sêu sùæc, toaân diïån vïì KGB. Tiïìn thên cuãa KGB vöën laâ “UÃy ban àùåc biïåt trêën aáp phaãn caách maång vaâ laän cöng” àûúåc thaânh lêåp ngaây 20/12/1917, goåi tùæt laâ "Che ka". Luác àoá chuã yïëu laâ àïí àöëi phoá vúái nhûäng hoaåt àöång baåo http://ebooks.vdcmedia.com
 18. PUTIN - TÛÂ TRUNG TAÁ KGB ÀÏËN TÖÍNG THÖËNG LIÏN BANG NGA 17 loaån, gêy röëi, phaá hoaåi vaâ aám saát cuãa boån cûåu sô quan quên àöåi Sa hoaâng vaâ giai cêëp tû saãn. Nùm 1918, Lenin bõ aám saát, "Che ka" àaä àiïìu tra bùæt giûä ngay thuã phaåm. "Che ka" nhanh choáng phaát triïín thaânh möåt töí chûác cöng taác àùåc vuå têåp trung caác cöng viïåc thu thêåp tònh baáo, phaãn giaán, baão vïå bùæt búá, thêím vêën, xeát xûã, töëng giam vaâ thi haânh aán. Vïì sau cùn cûá vaâo tònh hònh thay àöíi vaâ nhu cêìu cuãa cuöåc àêëu tranh, tïn goåi vaâ chûác traách cuãa böå maáy "Che ka" cuäng thay àöíi nhiïìu lêìn: thaáng 2/1922 àûúåc àöíi thaânh Cuåc baão vïå Chñnh trõ Böå Nöåi vuå, thaáng 11/1922 taách khoãi Böå Nöåi vuå; àöíi thaânh Töíng cuåc Baão vïå Chñnh trõ; thaáng 7/1934 àöíi thaânh Töíng cuåc An ninh Quöëc nöåi, laåi saáp nhêåp vaâo Böå Nöåi vuå; nùm 1942 laåi taách ra àöåc lêåp, múã röång thaânh Böå An ninh Quöëc gia; thaáng 6/1942, Böå An ninh Quöëc gia nhêåp vúái Böå Nöåi vuå, àöìng thúâi thaânh lêåp riïng böå phêån trûâ gian laâm cöng taác phaãn giaán, trêën aáp phaãn caách maång vaâ boån Nga gian haâng Àûác (coân coá tïn laâ Cuåc Diïåt giaán àiïåp); thaáng 4/1943, Böå An ninh Quöëc gia laåi taách khoãi Böå Nöåi vuå, cho àïën khi kïët thuác Àaåi chiïën thïë giúái lêìn thûá 2. Thaáng 10/1946, nhên viïåc Myä rêåm rõch thaânh lêåp Cuåc Tònh baáo Trung ûúng, Liïn Xö húåp nhêët toaân böå caác böå phêån àùåc vuå tònh baáo àöëi ngoaåi trong böå maáy Böå An ninh Quöëc gia, Böå Ngoaåi giao vaâ caã Töíng cuåc Tònh baáo cuãa Böå Töíng tham mûu quên àöåi, thaânh UÃy ban Tònh baáo Trung ûúng thöëng nhêët, huâng maånh thuöåc Trung ûúng Àaãng Cöång saãn Liïn Xö. Nùm 1952, UÃy ban Tònh baáo Trung ûúng laåi giaãi taán, caác thaânh viïn thuöåc böå naâo laåi vïì böå cuä, laâm viïåc theo chûác nùng riïng. Thaáng 3/1954, cùn cûá vaâo tònh hònh ngaây caâng nghiïm troång cuãa cuöåc chiïën tranh laånh Xö - Myä, Khrusov lïn nùæm quyïìn sau khi Stalin qua àúâi, àaä lïånh cho caác ngaânh Àaãng, Chñnh quyïìn, Quên àöåi àiïìu caác caán böå noâng cöët, töí chûác ra UÃy ban An ninh Quöëc gia Liïn Xö, goåi tùæt laâ KGB do Tchelov laâm Chuã tõch àêìu tiïn. KGB laâ möåt böå maáy cöng taác àùåc vuå àûúåc thaânh lêåp coá quy mö lúán nhêët trong lõch sûã loaâi ngûúâi, cú quan töíng böå hún 1 vaån ngûúâi, nhên viïn caác ngaânh tònh baáo, phaãn giaán vaâ trinh saát kyä thuêåt, phên böë trong vaâ ngoaâi nûúác hún 20 vaån ngûúâi, coân coá 30 vaån böå àöåi biïn phoâng, àêìy àuã caác quên chuãng haãi, luåc, khöng quên. Töíng quên söë cuãa böå maáy naây vûúåt quaá 50 vaån ngûúâi, töíng kinh phñ haâng nùm túái 110 tyã USD, nïn ngûúâi ta goåi noá laâ “khuãng long” trong böå maáy cöng taác àùåc vuå thïë giúái. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. Lyá Caãnh Long 18 Cùn cûá vaâo Àiïìu lïå UÃy ban An ninh Quöëc gia Liïn Xö, nhiïåm vuå cuãa KGB laâ: 1. Laâm cöng taác tònh baáo, giaán àiïåp àöëi ngoaåi, göìm caã nhûäng hoaåt àöång àùåc biïåt nhû aám saát, lêåt àöí, phaá hoaåi vaâ tuyïn truyïìn kñch àöång. 2. Phuå traách cöng taác phaãn giaán trong nûúác, göìm theo doäi, giaám saát ngûúâi nûúác ngoaâi àïën Liïn Xö, kiïím soaát caác ngaânh troång yïëu cuãa chñnh phuã vaâ quên àöåi. 3. Àêëu tranh vúái nhûäng phêìn tûã coá chñnh kiïën khaác, caác phêìn tûã dên töåc ly khai, caác nhên vêåt tön giaáo hoaåt àöång ngêìm, göìm caã nhûäng hoaåt àöång khöëng chïë giaám saát laâm mêët danh dûå, àûa vaâo bïånh viïån têm thêìn, boã tuâ, bùæt lao àöång caãi taåo. 4. Baão vïå an toaân cho nhûäng ngûúâi laänh àaåo Àaãng vaâ Nhaâ nûúác, göìm caã cûã baão vïå tiïëp cêån chuyïn traách cho nhûäng ngûúâi laänh àaåo tûâ UÃy viïn Böå Chñnh trõ trúã lïn, baão vïå caác chñnh khaách quan troång nûúác ngoaâi àïën thùm. 5. Giaám saát vaâ kiïím soaát thöng tin liïn laåc, göìm baão àaãm an toaân cho thöng tin mêåt maä trong nûúác, vaâ kiïím soaát thu nghe, maä thaám mêåt maä thöng tin nûúác ngoaâi. 6. Baão vïå àûúâng biïn giúái quöëc gia cuãa Liïn Xö. 7. Chêëp haânh caác nhiïåm vuå àùåc biïåt maâ Trung ûúng Àaãng vaâ Chñnh phuã Liïn Xö giao cho. Àïí hoaân thaânh nhûäng nhiïåm vuå àoá, KGB àaä lêåp ra 4 Töíng cuåc (tûúng àûúng cêëp böå), 7 cuåc quaãn lyá vaâ 5 phoâng àöåc lêåp. Luác àoá, laänh àaåo Liïn Xö àaä phaát àöång trong toaân xaä höåi cuöåc tuyïn truyïìn vêån àöång nhùçm nêng cao uy tñn cuãa KGB vaâ caãnh saát nhên dên. Giúái baáo chñ àaä tuyïn truyïìn nhiïìu cho KGB. Àöìng thúâi xuêët hiïån haâng loaåt caác taác phêím vùn hoåc vúái caác hònh thûác höìi kyá, truyïån kyá, phim taâi liïåu vaâ phim truyïån maåo hiïím, ca ngúåi KGB vaâ thaânh tñch cuãa KGB. Thöng qua caác loaåi phûúng tiïån thöng tin thúâi àoá, tuyïn truyïìn rêìm röå cho nhên viïn KGB bùçng viïåc àoåc vaâ xem xeát rêët nhiïìu taác phêím vùn hoåc phaãn aánh cuöåc àêëu tranh vaâ àúâi söëng cuãa nhên viïn KGB, chaâng trai treã Putin thêëy viïåc lûåa choån nghïì nghiïåp cuãa mònh laâ chñnh xaác, caâng tùng thïm yá thûác traách nhiïåm vaâ loâng tûå haâo àïí laâm viïåc cho KGB. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. PUTIN - TÛÂ TRUNG TAÁ KGB ÀÏËN TÖÍNG THÖËNG LIÏN BANG NGA 19 Nhûng viïåc hoåc têåp vaâ huêën luyïån laåi khöng laäng maån vaâ thuá võ nhû taác phêím vùn hoåc mö taã. Noá hoaân toaân khö khan, cùng thùèng vaâ gian khöí. Khi sô quan huêën luyïån cöng böë kïë hoaåch huêën luyïån, Putin vaâ caác baån hoåc àïìu ngúá caã ngûúâi. Chûúng trònh huêën luyïån vaâ hoåc têåp phaãi nhöìi nheát rêët cùng thùèng. Trong thúâi gian möåt nùm rûúäi, phaãi hoaân thaânh 2.913 giúâ hoåc, nhû vêåy nghôa laâ khöng coá nghó heâ, nghó àöng. Trûâ caác ngaây chuã nhêåt, möîi ngaây ñt nhêët phaãi hoåc têåp vaâ huêën luyïån 6-7 giúâ, nhû vêåy, àöëi vúái caác chaâng trai nhû Putin, vûâa múái bûúác chên khoãi maái trûúâng àêìy laäng maån, thêåt laâ hïët chõu nöíi. Hoåc têåp caác khoa muåc cú súã coá Söë hoåc, Hoáa hoåc, Vêåt lyá, Höåi hoåa, Töëc kyá, Àõa lyá, Ngoaåi ngûä, Kinh tïë nûúác ngoaâi, Giaáo duåc, Chñnh trõ thûúâng thûác, Vùn hoåc nûúác ngoaâi, chiïëm 698 giúâ. Khoáa trònh quên sûå coá biïn chïë, thiïët bõ cöng trònh quên sûå, vuä khñ trang bõ cuãa töí chûác quên sûå nûúác ngoaâi, tin tûác tònh baáo vïì ngûúâi laänh àaåo nûúác ngoaâi, göìm nhûäng tû liïåu tó mó cuãa tûâng nhên vêåt laänh àaåo troång yïëu, caã têåp quaán vaâ àùåc trûng sinh hoaåt cuãa hoå, chiïëm 392 giúâ. Khoa muåc àùåc biïåt coá nöåi dung phong phuá nhêët, chiïëm 1.824 giúâ göìm: àõa hònh hoåc, kyä thuêåt chuåp aãnh, kyä thuêåt thu phaát vö tuyïën àiïån, phûúng phaáp thöng tin liïn laåc àùåc chuãng, duâng mûåc taâng hònh ghi chuá vaâ àaánh dêëu bñ mêåt trïn baãn àöì, kyä thuêåt àùåc biïåt ghi cheáp tin tònh baáo bñ mêåt lïn mùåt kñnh, huêën luyïån phaãn giaãn, phûúng phaáp giaãi vêy, tûå cûáu vaâ chaåy tröën; vïì dûúåc hoåc göìm caách sûã duång thuöëc àöåc, ma tuyá, thuöëc mï. Trong caác khoa muåc àùåc biïåt, coá caác muåc nhû caách bùæt m i öì liïn laåc, caách traánh bõ theo doäi, caách cùæt àuöi baám, caách heån gùåp caác nhên viïn khaác trong maång v.v... laâ nhûäng baâi cú baãn. Khoaá trònh baây naây chia laâm 2 phêìn: Phêìn möåt, trûúác hïët phaãi hoåc caách nhêån biïët mêåt thaám, nïëu bõ hoå baám saát phaãi sûã duång caách naâo àïí cùæt àuöi baám. Chó khi naâo hoaân toaân cùæt àûúåc "àuöi" múái coá thïí bùæt àûúåc liïn laåc vúái nhên viïn múái. Àïí huêën luyïån mön naây saát vúái thûåc tiïîn, coân sûã duång caã hònh thûác thûåc têåp. Phêìn hai cuãa khoaá trònh coân phûác taåp hún nhiïìu, àoá laâ caách "chiïu möå cöång taác viïn cung cêëp tònh baáo", thêìy giaáo àoáng vai quan chûác, nhaâ khoa hoåc, nhên viïn kyä thuêåt, hoåc viïn phaãi tòm http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản