Quá khứ phân từ của Động từ bất quy tắc

Chia sẻ: tocxuxu

Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những động từ bất quy tắc được dùng ở dạng quá khứ phân từ - Past Participle. Trước hết chúng ta hãy xem ví dụ này: Present Simple: do - "Where do you live?" Past Simple: did - "Where did you go yesterday?" Past Participle: done - "Has he done all his homework?" Bạy hãy làm bài tập sau. Điền đúng dạng của động từ ở thể Quá khứ phân từ.

Nội dung Text: Quá khứ phân từ của Động từ bất quy tắc

Quá khứ phân từ của Động từ bất quy tắc
Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những động từ bất quy tắc được dùng ở dạng quá khứ
phân từ - Past Participle. Trước hết chúng ta hãy xem ví dụ này:

Present Simple: do - "Where do you live?"
Past Simple: did - "Where did you go yesterday?"
Past Participle: done - "Has he done all his homework?"

Bạy hãy làm bài tập sau. Điền đúng dạng của động từ ở thể Quá khứ phân từ.


1 - Make sure you lock the car-door or it could get (steal) .
2 - All his paperwork was (take) away by her assistant.
3 - They've (ride) on the subway many times.

4 - Have you ever (drive) in a foreign country?
5 - The thief was (catch) by the police.
6 - She said she has (drink) all the milk.
7 - She's (begin) taking swimming lessons.
8 - Robert's (speak) to me about it.
9 - Has the water in the lake (freeze) yet?
10 - Who has (eat) all the cake?

Đáp án

1. stolen

2. taken

3. ridden

4. driven

5. caught

6. drunk

7. begun

8. spoken

9. frozen

10. eaten
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản