Qúa trình chuẩn về chính trị, bị tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chia sẻ: taonemay108

Quá trình chu n ẩ bị về tư tưởng chính trị: Tháng 6/1911 Nguyễn Ái Quốc lên đường sang các nước phương Tây để tìm đường cứu nước. Người đã đến nhiều quốc gia trên thế giới nhất là các nước tư bản phát triển như Pháp, Mỹ, Anh,... Người nhận thấy các cuộc cách mạng Tư sản Pháp và Mỹ “chưa đến nơi” vì quần chúng nhân dân vẫn còn đói khổ. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thành công làm chấn động toàn cầu. Người hướng đến ánh sáng của Cách mạng tháng Mười và chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của cuộc cách mạng chỉ đạo đó....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Qúa trình chuẩn về chính trị, bị tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Dương Văn Đạo
Phạm Xuân Hồng
Huỳnh Trung Hiếu
1. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị:
 Tháng 6/1911 Nguyễn
Ái Quốc lên đường
sang các nước
phương Tây để tìm
đường cứu nước.
 Người đã đến nhiều
quốc gia trên thế giới
nhất là các nước tư
bản phát triển như
Pháp, Mỹ, Anh,...
Người nhận thấy các
cuộc cách mạng Tư
sản Pháp và Mỹ
“chưa đến nơi” vì
quần chúng nhân dân
vẫn còn đói khổ.
 Cách mạng Tháng Mười
Nga năm 1917 thành
công làm chấn động toàn
cầu. Người hướng đến ánh
sáng của Cách mạng
tháng Mười và chịu ảnh
hưởng sâu sắc tư tưởng
của cuộc cách mạng chỉ
đạo đó.
 Năm 1919, tại hội nghị Vecxay - Pháp, Người lấy tên là
Nguyễn Ái Quốc và gởi đến hội nghị bản yêu sách đòi
quyền tự do dân chủ và quyền bình đẳng cho dân tộc
Việt Nam.

 Tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc được sơ khảo lần I
Luận cương vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin và
đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc do Lênin
vạch ra.

 Tháng 12/1920 tại đại hội Đảng Xã Hội Pháp họp ở
Tour, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành gia nhập
quốc tế III và tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp.
Đại hội Đảng Xã Hội Pháp họp ở Tour 12/1920
Nguyễn Ái Quốc tại đại hội Tour - 1920
 Cuối năm 1921, tại đại hội lần nhất của Đảng Cộng
Sản Pháp tại Macxay, Nguyễn Ái Quốc trình bày hội
thảo về vấn đề “ Chủ nghĩa Cộng sản và các nước
thuộc địa” và kiến nghị thành lập ban nghiên cứu thuộc
địa trực thuộc ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Pháp.

 Năm 1922, ban nghiên cứu thuộc địa được thành lập,
Nguyễn Ái Quốc được cử làm trưởng tiểu ban nghiên
cứu về vấn đề Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc viết
nhiều bài đăng trên báo Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời
sống công nhân, Báo sự thật, Báo Thanh Niên, Người
viết tác phẩm bản án chế độ thực dân Pháp…
 Tháng 6/1923, Người đến Maxcơva tham dự hội nghị
quốc tế nông dân, đồng thời học tập kinh nghiệm Cách
mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mac_Lênin. Người
đã chỉ ra rằng:


 Đường lối cách mạng chiến lược ở cách mạng
thuộc địa là làm cách mạng giải phóng dân tộc
tiến lên cách mạng Xã hội chủ nghĩa.


 Cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô
sản ở các nước chính quốc có mối quan hệ khắn
khít với nhau, phải thực hiện hợp tác chặt chẽ với
nhau để chống kẻ thù chung.
 Song, trước hết phải giải phóng dân tộc đánh đuổi
bọn đế quốc giành lấy độc lập tự do. Ngoài ra,
Người còn khẳng định rằng giai cấp công nhân có
sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối
cùng và cần thiết phải sử dụng cách mạng bạo lực.


 Cách mạng muốn thắng lợi phải có Đảng cách
mệnh. Hệ thống những quan điểm lý luận về đạo
đức cách mạng của Hồ Chí Minh được truyền bá
vào Việt Nam nhằm chuẩn bị về tư tưởng và chính
trị cho việc thành lập Đảng Cộng Sản.
2. Quá trình chuẩn bị về tổ chức:

2.1. Thành lập hội Việt Nam Cách mạng
Thanh Niên:

 11/1924 Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung
Quốc) cùng các nhà Cách mạng Trung Quốc, Triều
Tiên, Ấn Độ, Thái Lan, Inđônêxia…, thành lập hội
liên hiệp các dân tộc bị áp bức.

 6/1925 Người sáng lập Hội Việt Nam cách mạng
thanh niên  bước chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng
Cộng sản Việt Nam.

 1925 đến 1927, Người mở những lớp huấn luyện
chính trị tại Quảng Châu, đào tạo đội ngũ cho Cách
mạng Việt Nam.
Phòng họp của Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên
Tuần báo của Hội Việt
Nam Cách mạng Thanh
niên - 1926
 1927, Người xuất bản sách “Đường Kách Mệnh”, và
vạch rõ ra những phương hướng và sách lược của cách
mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. “Muốn sống phải
làm cách mệnh”, “Cách mệnh là việc chung của cả dân
chúng chứ không phải là việc của môt hai người” 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên thực hiện
chủ trương “vô sản hóa”, đưa hội viên vào các nhà máy,
hầm mỏ, đồn điền: cùng sống và cùng làm việc với
công nhân,  truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, tổ
chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.
Tác phẩm “ Đường
Kách mệnh”
 Phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ cả về số
lượng và chất lượng, trở thành phong trào mang tính tự
giác  phong trào đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của Đảng
Cộng Sản.

 Ba tổ chức cộng sản đã lần lươc ra đời:
Đông Dương Cộng Sản Đảng (6/1929).
An Nam Cộng Sản Đảng (8/1929).
Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn (9/1929).
2.2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt
Nam.
 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam phát triển
mạnh mẽ  đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của một
Đảng Cộng sản thống nhất.

 6/1 – 7/2/1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị tại
Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) hợp nhất ba
tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy tên là
Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Kết luận: sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền
với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Người chuẩn bị tư
tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô
sản ở Việt Nam.
Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam - 1930
3. Ý nghĩa của sự ra đời của Đảng Cộng
sản Việt Nam:

 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu
của cuộc đấu tranh dân tộc và giải phóng dân tộc và
giai cấp trong thời đại mới, là sản phẩm tất yếu của
sự kết hợp chủ Nghĩa Mac_Lênin với phong trào
công nhân và phong trào yêu nước trong những năm
đầu của thế kỉ XX.

 Là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt
Nam. Sự ra đời của Đảng đã chấm dứt thời kỳ bế
tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước từ khi thực
dân pháp xâm lược.
 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chứng tỏ giai cấp công
nhân đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt
Nam và trở thành bộ phận cách mạng thế giới.

 Là sự chuẩn bị tất yếu quyết định sự nhảy vọt của dân
tộc Việt Nam.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản