Quá trình hình thành loài mới

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

1
714
lượt xem
156
download

Quá trình hình thành loài mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới, cách ly sinh sản với quần thể gốc,....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành loài mới

 1. Quá trình hình thành loài mới Nhãm thùc hiÖn: NguyÔn Hång Nhung §Æng ThÞ Thanh NguyÔn H¶i Lý Hoμng ThÞ §μo
 2. H×nh thμnh loμi míi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö, c¶i biÕn thμnh phÇn kiÓu gen cña quÇn thÓ ban ®Çu theo h−íng thÝch nghi, t¹o ra kiÓu gen míi, c¸ch ly sinh s¶n víi quÇn thÓ gèc. D−íi ®©y chØ tr×nh bµy mét vµi ph−¬ng thøc h×nh thµnh loµi chñ yÕu: 1. H×nh thμnh loμi b»ng con ®−êng ®Þa lý. 2. H×nh thμnh loμi b»ng con ®−êng sinh th¸i. 3. H×nh thμnh loμi b»ng lai xa vμ ®a béi ho¸.
 3. H×nh thμnh loμi b»ng con ®−êng ®Þa lý 1. C¬ chÕ: Loµi më réng khu ph©n bè cña nã, chiÕm thªm nh÷ng vïng l·nh thæ míi, cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, khÝ hËu kh¸c nhau, hoÆc khu ph©n bè cña lßai bÞ chia nhá do c¸c vËt ch−íng ng¹i ®Þa lý (s«ng, nói, d¶i ®Êt liÒn) lµm cho c¸c quÇn thÓ trong loµi bÞ c¸ch ly nhau. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Þa lý kh¸c nhau, CLTN ®· tÝch luü c¸c ®ét biÕn vµ biÕn dÞ tæ hîp theo nh÷ng h−íng kh¸c nhau, dÇn dÇn t¹o thµnh nßi ®Þa lý råi tíi c¸c loµi míi
 4. 2.NhËn xÐt: 2.Nh xÐt - H×nh thμnh loμi b»ng con ®−êng ®Þa lý lμ con ph−¬ng thøc cã c¶ ë ®éng vËt vμ thùc vËt - Trong ph−¬ng thøc nμy, c¸ch ly ®Þa lÝ lμ nh©n tè t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph©n ho¸ trong loμi. - §iÒu kiÖn ®Þa lÝ kh«ng ph¶i lμ nguyªn nh©n trùc tiÕp g©y ra nh÷ng biÕn ®æi t−¬ng øng trªn c¬ thÓ sinh vËt mμ lμ nh©n tè chän läc nh÷ng kiÓu gen thÝch nghi.
 5. H×nh thµnh loµi b»ng con ®-êng sinh th¸i con ®- 1. C¬ chÕ: Trong cïng mét khu ph©n bè ®Þa lý, c¸c quÇn thÓ cña loµi ®−îc chän läc theo h−íng thÝch nghi víi nh÷ng ®iÖu kiÖn sinh th¸i kh¸c nhau, h×nh thµnh c¸c nßi sinh th¸i råi ®Õn loµi míi. 2. VÝ dô : VÝ C¸c quÇn thÓ mét sè loµi thùc vËt sèng trªn b·i båi ë s«ng Vonga rÊt Ýt sai kh¸c vÒ h×nh th¸i so víi c¸c quÇn thÓ t−¬ng øng ë phÝa trong bê s«ng nh−ng chóng kh¸c nhau vÒ ®Æc tÝnh sinh th¸i. Ch¼ng h¹n: chu kú sinh tr−ëng cña thùc vËt b·i båi b¾t ®Çu muén, vµo cuèi th¸ng 5 ®Çu th¸ng 6 t−¬ng øng víi thêi ®iÓm kÕt thóc mïa lò hµng n¨m vµ ra hoa kÕt h¹t tr−íc khi lò vÒ. Do chªnh lÖch vÒ thêi kú sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn, c¸c nßi sinh th¸i ë b·i båi kh«ng giao phèi víi c¸c nßi t−¬ng øng ë phÝa trong bê s«ng.
 6. H×nh thµnh loµi b»ng lai xa vµ ®a béi ho¸ 1.C¬ chÕ: TÕ bµo cña c¬ thÓ lai kh¸c loµi chøa bé NST ®¬n béi cña TÕ NST ®¬ hai loµi bè mÑ. Do hai bé NST nµy kh«ng t−¬ng ®ång nªn Do hai NST trong kú ph©n bµo I cña gi¶m ph©n kh«ng x¶y ra sù tiÕp hîp vµ trao ®æi chÐo gi÷a c¸c cÆp NST, trë ng¹i cho sù ph¸t sinh giao tö. V× vËy c¬ thÓ lai xa chØ cã thÓ sinh s¶n sinh d−ìng mµ kh«ng sinh s¶n h÷u tÝnh ®−îc. Tuy nhiªn, nÕu x¶y ra sù ®a béi ho¸ tõ 2n thµnh 4n th× nÕu 2n th 4n th qu¸ tr×nh gi¶m ph©n sÏ tiÕn hµnh ®−îc vµ c¬ thÓ lai xa cã kh¶ n¨ng sinh s¶n h÷u tÝnh. TÕ bµo cña c¬ thÓ lai xa, sau khi TÕ sau ®· ®a béi ho¸ sÏ chø ®ùng 2 bé NST l−ìng béi cña hai loµi NST bè mÑ nªn ®−îc gäi lµ thÓ song nhÞ béi.
 7. NhËn xÐt chung Nh Nãi chung loµi míi kh«ng xuÊt hiÖn vãi mét ®ét biÕn mµ th−êng lµ cã sù tÝch luü mét tæ hîp nhiÒu ®ét biÕn, loµi míi kh«ng xuÊt hiÖn víi mét c¸ thÓ duy nhÊt mµ ph¶i lµ mét quÇn thÓ hay mét nhãm quÇn thÓ tån t¹i ph¸t triÓn nh− lµ mét kh©u trong hÖ sinh th¸i, ®÷ng v÷ng qua thêi gian d−íi t¸c dông cña CLTN.
 8. C©u hái tr¾c nghiÖm nghi C©u 1: Vai trß cña nh©n tè c¸ch ly ®Þa lý trong qu¸ Vai tr×nh h×nh thµnh loµi b»ng con ®−êng c¸ch ly ®Þa lý con a.Lµ nh©n tè quy ®Þnh chiÒu h−íng tiÕn ho¸. b.Lµ nguyªn nh©n g©y ra biÕn ®æi trªn c¬ thÓ sinh vËt. c.T¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph©n ho¸ trong loµi. d.Lµ nh©n tè chän läc c¸c kiÓu gen thÝch nghi.
 9. C©u hái tr¾c nghiÖm nghi C©u 2 : H×nh thµnh loµi míi lµ mét qu¸ tr×nh ….., c¶i .., biÕn ……. t¹o kiÓu gen míi, c¸ch ly….. víi quÇn thÓ ki .. ban ®Çu ban a. thay ®æi thµnh phÇn kiÓu gen, l©u dµi, sinh s¶n. a. thay sinh b. t¹o ®ét biÕn, thµnh phÇn kiÓu gen, ®Þa lý. th c. lÞch sö, thµnh phÇn kiÓu gen cña quÇn thÓ, sinh s¶n. c. lÞch th sinh d. lÞch sö, thµnh phÇn kiÓu gen cña quÇn thÓ ban ®Çu d. lÞch th ban theo h−íng thÝch nghi, sinh s¶n.
 10. C©u hái tr¾c nghiÖm nghi C©u 3: H×nh thµnh loµi b»ng con ®−êng sinh con th¸i cã ë loµi: a. §éng vËt bËc cao b. Thùc vËt c. Thùc vËt vµ ®éng vËt Ýt di ®éng d. §éng vËt, thùc vËt th
 11. C©u hái tr¾c nghiÖm C©u 4 : DÊu hiÖu quan träng nhÊt ®Ó ph©n biÖt loµi: C¸ch ly sinh s¶n. a. C¸ch ly ®Þa lý. b. C¸ch ly sinh th¸i. c. C¶ a, b, c d.
 12. C©u hái tr¾c nghiÖm nghi • C©u 5: H×nh thµnh loµi b»ng con ®−êng nµo diÔn ra nhanh nhÊt • A. §Þa lý • B. Sinh th¸i • C. Lai xa vµ ®a béi ho¸ • D. TÊt c¶ dÒu sai
 13. C©u hái tr¾c nghiÖm C©u 6: T¹i sao khi ®a béi ho¸ , c¬ thÓ lai xa cã thÓ sinh s¶n h÷u tÝnh ®−îc? A: V× tÕ bµo c¬ thÓ lai xa to lªn B: V× c¬ thÓ lai xa cã nhiÒu NST h¬n C: V× c¬ thÓ lai xa sÏ chøa 2 bé NST l−ìng béi cña hai loµi bè mÑ dÉn tíi gi¶m ph©n x¶y ra D: A,B,C
 14. C©u hái tr¾c nghiÖm C©u 7: T¹i sao c¬ thÓ lai xa l¹i kh«ng thÓ sinh s¶n h−ò tÝnh ®−îc A. Do kh«ng cã qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao tö B. Do kh«ng cã c¬ quan sinh s¶n C. Do c¬ thÓ lai xa chøa bé NST ®¬n béi cña hai bè mÑ, hai bé NST nµy kh«ng t−¬ng ®ång D. A&C
 15. C©u hái tr¾c nghiÖm C©u 8: T¹i sao lai xa th−êng Ýt gÆp ë ®éng vËt? A. V× ®éng vËt cã c¬ chÕ c¸ch li sinh s¶n hai loµi rÊt phøc t¹p B. V× nã th−êng g©y ra rèi lo¹n giíi tÝnh C. V× ®éng vËt tiÕn ho¸ h¬n D. A&D
 16. C©u hái tr¾c nghiÖm C©u 9: Vai trß cña c¸ch li ®Þa lÝ: A. Lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp g©y ra nh÷ng biÕn ®æi lªn c¬ thÓ sinh vËt B. Lµ nh©n tè t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph©n ho¸ C. Lµ nh©n tè chän läc nh÷ng kiÓu gen thÝch nghi D. A&C
 17. C©u hái tr¾c nghiÖm C©u 10: Loµi míi lµ g×? A. Lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö, c¶I biÕn thµnh phÇn KG quÇn thÓ ban ®Çu theo h−íng thÝch nghi B. T¹o ra nh÷ng KG míi C. C¸ch li sinh s¶n víi quÇn thÓ gèc D. A,B,C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản