Quá trình hoạch định chiến lược

Chia sẻ: phuongthanh1

Chiến lược là tập hợp những mục tiêu, chính sách cũng như các kế hoạch để đạt được các mục tiêu đó

Nội dung Text: Quá trình hoạch định chiến lược

D:\thanh 13\06.
Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c1.qua_trinh_hoach_dinh_chien_luo
c..doc

QUAÙ TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC
1. Ñònh nghiaõ:
Taàm nhìn (vision):
Söù maïng (mision): laø phaùt bieåu coù giaù trò laâu daøi veà muïc ñích
Muïc tieâu: chæ ñònh nhöõng ñoái töôïng rieâng bieät hay nhöõng keát quaû
kinh doanh maø doanh nghieäp muoán ñaït tôùi.
Chæ tieâu:
Chieán löôïc: laø taäp hôïp nhöõng muïc tieâu, chín hsaùch cuøng nhö caùc heá
hoaïch chuû yeáu ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñoù.
Chính saùch: laø nhöõng nguyeân taéc chæ ñaïo, nhöõng phöông phaùp, thuû
tuïc, quy taéc, hình thöùc, vaø nhöõng coâng vieäc haønh chaùnh ñöôïc thieát
laäp ñeå hoã trôï cho vieäc thuùc ñaåy coâng vieäc theo muïc tieâu ñeà ra.

2. Quy trình:

2.1 Ngieân cöùu moâi tröôøng
2.2 Phaân tích moâi tröôøng
2.3 asas
Ngo Quang Thuat Page 1 of 1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản