Quá trình hoạch định chiến lược

Chia sẻ: phuongthanh1

Chiến lược là tập hợp những mục tiêu, chính sách cũng như các kế hoạch để đạt được các mục tiêu đó

Nội dung Text: Quá trình hoạch định chiến lược

 

  1. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c1.qua_trinh_hoach_dinh_chien_luo c..doc QUAÙ TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC 1. Ñònh nghiaõ: Taàm nhìn (vision): Söù maïng (mision): laø phaùt bieåu coù giaù trò laâu daøi veà muïc ñích Muïc tieâu: chæ ñònh nhöõng ñoái töôïng rieâng bieät hay nhöõng keát quaû kinh doanh maø doanh nghieäp muoán ñaït tôùi. Chæ tieâu: Chieán löôïc: laø taäp hôïp nhöõng muïc tieâu, chín hsaùch cuøng nhö caùc heá hoaïch chuû yeáu ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñoù. Chính saùch: laø nhöõng nguyeân taéc chæ ñaïo, nhöõng phöông phaùp, thuû tuïc, quy taéc, hình thöùc, vaø nhöõng coâng vieäc haønh chaùnh ñöôïc thieát laäp ñeå hoã trôï cho vieäc thuùc ñaåy coâng vieäc theo muïc tieâu ñeà ra. 2. Quy trình: 2.1 Ngieân cöùu moâi tröôøng 2.2 Phaân tích moâi tröôøng 2.3 asas Ngo Quang Thuat Page 1 of 1
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản