Qúa trình khủng hoảng & tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô

Chia sẻ: hoavantho1209

Về kiến thức -Nắm được Q. trình khủng hoảng & tan rã của chế độ XHCN ở L. xô-các nước Đông Âu 2 về tư tưởng -Thấy được tính phức tạp, khó khăn, thiếu sót, sai lầm trong công cuộc XD CNXH ở L.xô-các nước Đông Âu -Bồi dưỡng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng 3 . về kỹ năng -Biết phân tích nhận định, so sánh các vấn đề L. sử II/. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1 Thầy - Bản đồ LX và Đ.Au - Một số tư liệu về lịch sử các nước Đ.Au và LX...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Qúa trình khủng hoảng & tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô

A . PHẦN CHUẨN BỊ

I/. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1 về kiế n thức

-Nắm được Q. trình khủng hoảng & tan rã của chế độ XHCN ở L.

xô-các nước Đông Âu

2 về tư tưởng

-Thấ y được tính phức tạp, khó khăn, thiếu sót, sai lầm trong công cu ộc

XD CNXH ở L.xô-các nước Đông Âu

-Bồi dưỡng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng

3 . về kỹ năng

-Biết phân tích nhận định, so sánh các vấn đề L. s ử

II/. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1 Thầy

- Bản đồ LX và Đ.Au

- Một số tư liệu về lịch s ử các nước Đ.Au và LX những năm 70-

90 thế kỉ XX

2 . Học sinh
- Đọc trước SGK ở nhà

- Sưu tầ m , tìm hiểu về công cuộc đổ i mới của Việt Nam trong giai đoạn

lịch sử này

B/. PHẦN THỂ HIỆN KHI LÊN LỚP

 Ổn định T/c

I . Kiểm tra bài cũ ( 4’ ) Hãy trình bày mục đích gia đời và những

thành tích của hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951-1953 ?

* đáp án :

+ mục đích : Tạo điều kiện để quan hệ giữa Liên Xô và các nước

Đông Âu có sự hợp tác cao hơn và đa dạng hơn ( 2ā )

Thành tích : Ngày 8-1-1949 hội đồng tương trợ kinh tế được thành

lập ( SEV ) ( 2đ)

Trong thời gian tồn tại từ 1951 đến 1973 HĐTT KT đã thu được

những thành tích to lớn :

+ Tốc độ tăng trưởng công nghiệp 10% / năm ( 2đ )

+ thu nhập quốc dân ( 1950-1973 ) tăng 5,7 lần (2đ )

+ Liên Xô cho các nước trong khối vay 13 tỉ rúp , viện trợ kinh tế

khong hoàn lại 20 tỷ rúp ( 2đ )II Dạy bài mới
* . Giới thiệu bài : từ giữa những năm 70 và thập kỷ 80 của thế kỷ

XX Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào tình trạng kinh tế khủng

hoảng -> sự khủng hoảng chính trị trầm trọng và sự sụp đổ của liên xô

, các Nước Đông Âu , hôm nay chúng ta nghiên cứu về sự khủng

hoảng và tan rã của Liên Xô và các nước Đông Âu

H ( đọc phần 1 SGK ) 1. Sự khủng hoảng và tan rã

Tình hình LX giữa nh ững năm 70 có những của liên bang Xô Viết.
?

điểm gì nổi bật ? - 1973 khủng hoảng KTTG

H + Kinh tế : khó khăn , sản xuất công nghiệ p và diễn ra ảnh hưởng lớn nền kinh

nông nghiệp trì trệ , lương thực , htực phẩm , tế LX.

hàng tiêu dùng khan hiếm , dời sống nhân dân -Chính trị xã hội mất ổ n định,

giảm sút ngườ i dân mất niềm tin vào

+ Chính trị : Vi phạm pháp chế , quan liêu , ĐCS và nhà nước dẫn đến đất

thiếu dân chủ trầm trọng , đất nước khủng nước khủng hoảng toàn diện

hoảng toàn diện

+ Xã hội ?

=> do khủng hỏang dầu mỏ 1973 dẫn đến kinh
T

tế trì truệ.

=> Đường lối lãnh đạo nặng về lý thuyết, thiếu

tính th ực tiễn, sai lầm trong chỉ đạo và cách
thực hiện dẫn đến đất nước khủng hỏang trầm

trọng.

Để thoát khỏi kh ủng hoảng , Liên Xô đã làm
?

gì ?

H - Tháng 3-1985 Goóc – Ba - chốp lên nắm

quyền lãnh đạo đảng đề ra đường lố i “ Cải tổ ”

Mục đích nội dung của cuộc cải tổ là gì ?
?

H => đưa đất nước thóat khỏi tình trạng khủng

hỏang.

Em hãy so sánh giữa lời nói và việc làm của
?

Gioóc – ba – chốp như thế nào ?

H => Lý thuyết xa rờ i thực tiễn, từ bỏ thành quả

đạt được CNXH, rời bỏ chủ n ghĩa Mác Lênin,

phủ định vai trò lãnh đạo của ĐCS…
Nêu nội dung của cuộc cải tổ ?
?

H => Chính trị: Thiết lập chế độ tổng thống, đa

nguyên đa đảng, xóa bỏ ĐCS..

=> Thực hiện nền kinh tế th ị trường theo hướng
TBCN…

Trong hơn 5 năm , cuộc “ cả i tổ ” chủ yếu
T

được tiế n hành về mặt chính trị và xã hội như

thực hiện chế độ tổng thống tập chung nắm mọi

quyền hành , thực hiện đa nguyên về c hính trị (

tức nhiều đảng cùng tham gia công việc chính - 3/1985 Gioóc.ba.chốp đề ra

trị của đất nước ) xoá bỏ chế độ một đảng ( tức đường lối cải tổ nhưng do thiếu

là đảng cộng sản ) nắm giữ vai trò lãnh đạo chu đáo về đường lối và chiến

nhà nước Liên Xô , thực hiện rộng rãi dân chủ lược dẫn đến không thành

và công khai VV … về kinh tế , tuy tranh cãi công.

kéo dài về nhiều phương án nhưng chưa thực

hiện được gì , trong khi đó các quan hệ kinh tế

cũ đã bị phá vỡ hoặc mất hiệu lực , công cuộc

cải tổ đã vấp phải nhiều khó khăn bế tắc , sự

suy sụp nghiêm trọng về kinh tế kéo theo

khủ ng hoảng về chính trị và xã hội ( chính

quyền bất lực , tình hình chính trị không ổn

định , tệ nạn xã hội gia tăng ) xung đột giữa các -19.8.1991 đảo chính chính

sắc tộc ,sự chia rẽ thành nhiều phe phái trong quyền Gioóc,ba,chốp diễn ra.

nội bộ đảng cộng sản Liên xô , s ự n góc đầu dậy - 21.12.1991 kí hiệp định giải
của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội V.V tán liên bang Xô Viết thành

Hậu quả của việc cải tổ là gì ? lập càc nước độc lập ( viết tắt
?

H => Đất nước ngày càng khủng hỏang, bãi công là SNG )

nổ ra, mâu thuẫn sắc tộc, đảo chính, nhiều nước - 25.12.1991 Gioóc.ba.chốp từ

cộng hòa đòi li khai, tệ nạn xã hội tăng, các thế chức chấm dứt chế độ XHCN

lực chống phá cách mạng họat động mạnh mẽ, ở Liên Xô tồn tạ i sau 74 năm

ĐCS ngừng họat động, nhà nước không có tồn tại

người lãnh đạo….quan sát lược đồ các quốc gia độc lập trong
H

khố i SNG

Trình bày khái quát về quá trình thành lập khối

này .

2. Cuộc khủng hoả ng và tan

( dùng bản đồ các nước Đông Âu giới thiệu vị rã của chế độ XHCN ở các
T

trí các nước Đông Âu ) nước Đông Au.

H ( đọc mục 2 SGK ) - Cuố i những năm 70 đầu

Em hãy cho biết tình hình các nước Đông Au những năm 80 các nước Đông
?

cuối những năm 70 đầu năm 80 ntn ? Âu khủng hoảng kinh tế gay

H => Kinh tế khủng hỏang gắt
=> chính trị mất ổn định + sản xuất giảm

=> Quan liêu, tham nhũng diễn ra khắp nơi … + Nợ nước ngoài tăng

+ chính phủ đàn áp quần

chúng, không đề ra đường lối

cải cách đất nước

Cuộc khủng hỏang đó dẫn đến những hậu quả
?

gì ?

H => Quần chúng các nước biể u tình dồn dập đòi

cải cách đất nước, đòi đa nguyên về chính trị,

tiến hành tổ ng tuyển cử, chống phá ĐCS…

Vào năm 1988 cuộc khủng hoảng trầm trọng và
?

toàn diện nổ ra đầu tiên ở ba lan , sau đó lan

sang Hung – Ga – Ri , tiệp Khắc , CHDC Đức ,

Ru – Ma -Ni , Bun – Ga – Ri , Nam Tư rồi An

– Ba – Ni

Quấn chúng sôi sục hành động , các thế lực - 1988 cuộc kh ủng hoảng lên

chống CNXH được phương tây giúo đỡ về tài đỉnh cao.

chính và chính trị ra sức kích động quần chúng - Đảng cộng sản mất quyền

biểu tình , đấu tranh đòi đảng và nhà nước phải lãnh đạo dẫn đến đa nguyên

cải cách kinh tế , chính trị , cải thiện đời sống chính trị, các thế lực chống phá
và thực hiện đa nguyên về chính trị , tiến hành CNXH thắng thế và nắm chính

tổng tuyển cử tự do …những hoạt động đó quyền

buộc đảng và nhà nước các nước Đông Âu phải

chấp nhận xoá bỏ độc quyề n lãnh đạo của đảng

cộng sản th ực hiện đa nguyên về chính trị và

tiến hành tổ ng tuyển cử tự do

=> Hệ thống XHCN sụp đổ hầu hết ở các nước

Đông Âu

Sự sụp đ ổ đó để lại hậu quả n ghiêm trọng ntn ?
?

=> Từ b ỏ CNXH và Cn Mác -LêNin, đa

nguyên chính tr ị, đổi tên nước, quốc khánh …

mà chỉ gọi chung là nước Cộng hòa, hệ thống => 1989 CNXH sụp đổ ở hầu

XHCN không còn tồn tạ i hết các nước đông Âu. 1991

=> 28.6.1991 khối SEV chấ m dứt họat động hệ thống XHCN tan rã.

=> 1.7.1991 hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố giải

thể.

- có nhiều nguyên nhân => sự sụo đổ của liên

xô và Đông Âu nhưng có một số nguyên nhân

chủ yếu sau :

+ n guyên nhân sâu sa là mô hình CNXH có
nhiều khuyết tật và thiếu sót , tuy có sự phù hợp

nhất định trong thời gian trước đó , nhưng trong

quá trình phát triển ngày càng bộc lộ sự thiếu

tôn trọng đầy đủ các quy luất phát triển khách

quan về kinh tế , xã hội , chủ quan , duy ý chí ,

thực hiện cơ chế quan liêu , bao cấp , thiếu

năng động , đẫn tới thụ động về XH ,thiếu dân

chủ và công bằng xã hội .

+ những khuyết tật duy trì quá lâu , làm cho

CNXH xa rời những tiến bộ và văn minh thế

giới , nhất là sự phát triển như vũ bão của cách

mạng KHKT đưa tới sự trì trệ , khủng hoảng về

kinh tế , xã hội

+ sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các

thế lực chống chủ nghĩa xã hội

đây là tổn thất nặng nề của PT CMTG và lực

lượng tiến bộ các dân tộc b ị áp b ức. Nguyên

nhân sụp đổ là do mô hình XHCN có nhiều

khuyết điểm, thiếu sót.

*-Củng cố:
-Nộ i dung cải cách ở L. xô? Nhận xét?

-Quá trình khủng hoảng, sụp đổ ở các nước Đông Âu?

III Hướng đẫn học ở nhà

Học bài cũ, soạn bài mớ i
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản