Quá trình phỏng vấn

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
397
lượt xem
127
download

Quá trình phỏng vấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người phỏng vấn cần kiểm soát được bản thân trong từng lời nói và hành động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình phỏng vấn

 1. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN B. Haønh vi cuûa ngöôøi phoûng vaán: 1. Töï kieåm soùat ñöôïc baûn thaân: Ngöôøi phoûng vaán caàn kieåm soùat ñöôïc baûn thaân trong töøng lôøi noùi vaø haønh ñoäng: * Ngöôøi phoûng vaán ñang ñaïi dieän cho doanh nghieäp, mang giaù trò cuûa doanh nghieäp chöù khoâng phaûi mang giaù trò caù nhaân. Vì theá: - Khoâng theå phaùt ngoân theo thoùi quen, - Khoâng theå noùi hai lôøi, - Vaø khoâng theå noùi nhöõng noäi dung maø chöa chaéc chaén laém.
 2. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN 1. Töï kieåm soùat ñöôïc baûn thaân: * Ngöôøi phoûng vaán ñang ñaïi dieän cho doanh nghieäp, mang hình aûnh cuûa doanh nghieäp chöù khoâng phaûi mang hình aûnh caù nhaân. Vì theá: - Khoâng theå ngoài nghieân ngöõa, laéc lö, gaûi ñaàu, böùt tai... - Khoâng theå vöøa phoûng vaán vöøa nhai sin-gum, uoáng cafe,... - Vaø khoâng theå duøng ngoùn tay chæ choû vaøo maët öùng vieân. Toùm laïi ngöôøi phoûng vaán phaûi nhôù nguyeân taéc: TU THAÂN -> TEÀ GIA -> TRÒ QUOÁC -> BÌNH THIEÂN HAÏ
 3. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN 2. Ñöøng quaù nhaán maïnh nhöõng thoâng tin xaáu: Duø chæ tìm thaáy moät ít thoâng tin xaáu cuõng coù theå daãn ñeán töø choái moät öùng vieân xin vieäc. Ví duï: öùng vieân naøy ôû coâng ty cuõ khoâng ñöôïc Seáp öa vì hay ñaáu tranh, hay ñoøi hoûi. Neân nhôù raèng moâi tröôøng seõ taïo döïng hoaëc thay ñoåi moät con ngöôøi. Vaø trong cuoäc ñôøi ai laïi khoâng coù moät laàn sai phaïm. Vaán ñeà laø ôû PHÍA TRÖÔÙC.
 4. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN 2. Ñöøng quaù nhaán maïnh nhöõng thoâng tin xaáu: Ngöôøi phoûng vaán tuyeån duïng thöôøng nhaïy caûm vôùi nhöõng thoâng tin xaáu laø vì: * Ngöôøi ta cho raèng ngöôøi laøm coâng taùc tuyeån duïng ít ñöôïc khen khi tuyeån ngöôøi toát, nhöng laïi bò phaït khi tuyeån nhaân vieân khoâng toát. * Vì leû ñoù ngöôøi laøm coâng taùc tuyeån duïng muoán traùnh “ñeâm daøi laém moäng” neân thöôøng töø choái nhöõng öùng vieân coù thoâng tin xaáu. Toùm laïi ngöôøi phoûng vaán phaûi nhìn öùng vieân töø goùc ñoä: CHAÂN - THIEÄN - MYÕ
 5. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN 3. Traùnh nhöõng kieåu raäp khuoân: Ngöôøi phoûng vaán raát deã söû duïng moät caùch raäp khuoân caùc caâu hoûi vaø caùch hoûi cho caùc öùng vieân khaùc nhau. Ñieàu naøy coù nhöõng haïn cheá: * Laøm cho cuoäc tieáp xuùc trôû neân teû nhaït, khoâng höùng thuù * Deã bò öùng vieân “baét baøi” * Khoâng khai thaùc heát ñieåm maïnh, yeáu ôû töøng öùng vieân
 6. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN 3. Traùnh nhöõng kieåu raäp khuoân: Ngöôøi phoûng vaán caàn linh hoïat khi söû duïng caâu hoûi cho töøng ñoái töôïng khaùc nhau: * Ñaõ coù gia ñình/Chöa coù gia ñình * Nam/Nöõ * Kinh nghieäm/Chöa kinh nghieäm * Ñaõ ñi laøm/Môùi ra tröôøng * Lôùn tuoåi/Coøn treû. Toùm laïi ngöôøi phoûng vaán phaûi bieát thay ñoåi caâu hoûi: THEO TÖØNG ÑOÁI TÖÔÏNG
 7. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN 4. Khoâng neân ñeå öùng vieân thu huùt: Vieäc gaây aán töôïng cuûa öùng vieân töø ban ñaàu coù theå aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh cuûa ngöôøi phoûng vaán, Song quyeát ñònh ñoù coù theå khoâng lieân quan gì ñeán söï thaønh coâng trong coâng vieäc sau naøy cuûa öùng vieân.
 8. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN Ngöôøi phoûng vaán thöôøng bò thu huùt bôûi: * Sô yeáu lí lòch toát, * Quaù trình ñaøo taïo, hoïc taäp cuûa öùng vieân, * Quaù trình laøm vieäc cuûa öùng vieân, * Lôøi tieán cöû cuûa ngöôøi khaùc, * Veû beà ngoøai cuûa öùng vieân: hình daùng, caùch aên noùi....
 9. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN Ngöôøi phoûng vaán neân phaùt ra tín hieäu ñeå thu huùt öùng vieân trong quaù trình phoûng vaán, khoâng neân bò öùng vieân thu huùt. Ngöôøi phoûng vaán phaûi reøn luyeän baûn lónh vaø khaû naêng toång hôïp nhieàu nguoàn thoâng tin khaùc nhau ñeå ra quyeát ñònh. Khoâng neân ñaùnh giaù chæ döïa treân nhöõng ñieåm töông ñoàng vôùi ngöôøi phoûng vaán. Toùm laïi ngöôøi phoûng vaán phaûi bieát: TAÛNG BAÊNG TROÂI
 10. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN 5. Caàn traùnh hieäu öùng töông phaûn: Moät öùng vieân gioûi vaøo phoûng vaán sau nhöõng öùng vieân “trung bình” thì coù theå ñöôïc ñaùnh giaù laø gioûi hôn möùc naêng löïc maø öùng vieân coù. Ngöôïc laïi, moät öùng vieân “trung bình” vaøo phoûng vaán sau nhöõng öùng vieân gioûi thöôøng ñöôïc ñaùnh giaù keùm hôn möùc naêng löïc thöïc teá cuûa hoï. Toùm laïi ngöôøi phoûng vaán phaûi nhôù: CHIEÁC ÑOÀNG HOÀ HOÛNG- NHAÂN VOÂ THAÄP TOØAN
 11. Win2000P: Win2000P: QUAÙ TRÌNH PHOÛNG VAÁN 6. Khoâng neân toán thôøi gian: Vieäc trao ñoåi nhöõng thoâng tin khoâng lieân quan ñeán coâng vieäc coù theå nhaèm phuïc vuï cho nhöõng muïc ñích khaùc nhöng phaûi coù chuû yù tröôùc vaø phaûi kieåm soùat thoâng tin moät caùch chaët cheû. Vieäc trao ñoåi nhöõng thoâng tin khoâng lieân quan ñeán coâng vieäc deã laøm cho öùng vieân coù nhöõng nhaän xeùt khoâng hay veà ngöôøi phoûng vaán vaø doanh nghieäp. Toùm laïi ngöôøi phoûng vaán phaûi töï nhuû: CHOÁN CHUYEÂN NGHIEÄP CAÀN NGÖÔØI CHUYEÂN NGHIEÄP
 12. Win2000P: Win2000P: SAU PHOÛNG VAÁN 1. Moãi phoûng vaán vieân (ngöôøi phoûng vaán) ñaùnh giaù caùc öùng vieân moät caùch ñoäc laäp theo tieâu chuaån ñaõ ñeà ra. 2. Nhöõng ngöôøi phoûng vaán trao ñoåi yù kieán ñaùnh giaù vaø thoâng tin do mình thu nhaän ñöôïc trong moät cuoäc hoïp ngaén. Vaø ñi ñeán thoáng nhaát yù kieán trong vieäc choïn öùng vieân.
 13. Win2000P: Win2000P: SAU PHOÛNG VAÁN 3. Trong tröôøng hôïp vaãn khoâng thoáng nhaát ñöôïc yù kieán thì caàn coù nhöõng cuoäc tìm hieåu boå sung theâm thoâng tin cho nhöõng vaán ñeà coøn chöa saùng toû. 4. Nhöõng öùng vieân ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu coâng vieäc moät caùch toát nhaát seõ ñöôïc öu tieân choïn tröôùc. Khi keát quaû ñaõ ñöôïc khaúng ñònh ta laäp danh saùch öùng vieân ñaït.
 14. Win2000P: Win2000P: SAU PHOÛNG VAÁN 5. Soïan vaø gôûi thö caûm ôn ñeán nhöõng ngöôøi khoâng ñaït yeâu caàu tröôùc. Sau ñoù môùi ñeán löôït gôûi thö thoâng baùo cho nhöõng öùng vieân ñaït yeâu caàu. 6. Toång keát hoà sô, keát thuùc coâng taùc phoûng vaán. Chuaån bò môøi öùng vieân vaøo nhaän vieäc.
Đồng bộ tài khoản