QUÁ TRÌNH TẠO THÀNH NƯỚC TIỂU

Chia sẻ: truongthiuyen7

Để có được nước tiểu, ở thận có ba quá trình: siêu lọc ở tiểu cầu thận, tái hấp thu và bài tiết tích cực ở tiểu quản thận. 1. QUÁ TRÌNH SIÊU LỌC. Quá trình siêu lọc thực hiện ở tiểu cầu thận. Qúa trình này là một quá trình thụ động, lọc nước và các chất hoà tan trong nước từ huyết tương mao mạch cuộn mạch sang khoang bao Bowman qua màng siêu lọc. Như vậy, muốn có dịch siêu lọc ( dịch lọc, nước tiểu đầu) , cần phải có hai yếu tố cơ bản là màng...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: QUÁ TRÌNH TẠO THÀNH NƯỚC TIỂU

QUÁ TRÌNH TẠO THÀNH NƯỚC TIỂU
Để có được nước tiểu, ở thận có ba quá trình: siêu lọc ở tiểu cầu thận, tái hấp thu

và bài tiết tích cực ở tiểu quản thận.


1. QUÁ TRÌNH SIÊU LỌC.


Quá trình siêu lọc thực hiện ở tiểu cầu thận. Qúa trình này là một quá trình thụ

động, lọc nước và các chất hoà tan trong nước từ huyết tương mao mạch cuộn

mạch sang khoang bao Bowman qua màng siêu lọc. Như vậy, muốn có dịch siêu

lọc ( dịch lọc, nước tiểu đầu) , cần phải có hai yếu tố cơ bản là màng siêu lọc và áp

lực lọc.


Màng siêu lọc và áp lực lọc quyết định số l ượng và thành phần các chất dịch siêu

lọc.


1.1. Màng siêu lọc.


Màng siêu lọc còn gọi là màng tiểu cầu thận. Màng này ngăn cách giữa huyết

tương mao mạch cuộn mạch và dịch siêu lọc trong khoang bao Bowman. Màng có
ba lớp: lớp tế bào nội mô mao mạch, lớp màng nền và lớp tế bào biểu mô (lá

trong) bao Bowman.


Lớp tế bào nội mô mao mạch láng trên lớp màng đáy. Trên tế bào này có những lỗ

thủng gọi là cửa sổ (fenestra). Đường kính cửa sổ này là 160 A0.


Lớp màng nền là một mạng lưới các sợi collagen và proteoglycan, có tạo ra các lỗ

nhỏ các đường kính 110 A0. Các lỗ này tích điện âm (do cấu trúc của

proteoglycan).


Lớp tế bào biểu mô bao Bowman là một lớp tế bào biểu mô có chân (tua) mỗi tế

bào có rất nhiều chân bám lên màng nền. Giữa các tua nhỏ này có các khe nhỏ

(slit-pore) có đường kính khoảng 70-75 A0. Trên siêu cấu trúc, các lỗ này không

phải thông trực tiếp mà trên bề mặt chúng có một màng bịt siêu mỏng


Màng siêu lọc có rất nhiều lớp như vậy nhưng lại là một màng sinh học có tính

thấm chọn lọc rất cao. Kích thước phân tử và sự tích điện âm của các phân tử đ ã

quyết định khả năng thấm của nó qua màng siêu lọc:


Chất hoà tan Trọng lượng phân tử Khả năng thấm qua


Inulin 52000 1,000


Các protein phân tử nhỏ 30.000 0,500


Albumin 69.000 0,005
Inulin có trọng lượng phân tử nhỏ nên thấm qua 100%. Albumin có trọng lượng

phân tử lớn, lại tích điện âm nên chỉ thấm qua có 0,5%. Các tế bào máu, đương

nhiên là không thể qua được màng siêu lọc. Vì vậy trong dịch siêu lọc không có

các tế bào máu, không có các hợp chất hữu cơ có phân tử lượng cao trên 70.000.

Các protein phân tử lượng thấp có thể thấm qua màng siêu lọc, nhưng rất ít, vì vậy

hàm lượng của nó trong dịch siêu lọc chỉ là 0,03%, có nghĩa là nó chỉ bằng 1/240

hàm lượng protein huyết tương. Do có sự chênh lệch về hàm lượng protein giữa

huyết tương và dịch siêu lọc (chênh lệch diện tích âm) nên trong dịch siêu lọc sẽ

có nồng độ ion Cl- và HCO3- cao hơn 5% so với huyết tương để giữ cân bằng điện

tích âm (cân bằng Donnan).


Nhìn chung, trừ những thành phần đã mô tả trên đây không qua được màng siêu

lọc, còn lại gần như toàn bộ các chất trong huyết tương và dịch siêu lọc có nồng

độ ngang nhau và dịch siêu lọc có áp suất đẳng trương so với huyết tương.


1.2. Áp lực lọc: FP (filtration pressure).


Áp lực lọc là áp lực tác động lên huyết tương của mao mạch cuộn mạch, để đẩy

nước và các chất hoà tan trong nước sang khoang bao Bowman. Áp lực lọc được

tạo nên bởi sự tổng hợp của các áp lực máu mao mạch cuộn mạch , áp lực keo của

huyết tương mao mạch cuộn mạch và áp lực trong khoang bao Bowman.


Áp lực máu mao mạch cuộn mạch: GP (glomerular pressure). Mao mạch cuộn

mạch có áp lực máu rất cao, cao nhất trong các hệ thống mao mạch, thông th ường
là 60mm Hg. Đây là động lực cơ bản nhất tạo ra áp lực lọc. Ap lực này đẩy nước

và các chất hoà tan trong nước từ máu mao mạch cuộn mạch vào khoang bao

Bowman.


Áp lực keo của huyết tương mao mạch cuộn mạch: GCP (glomerular colloid

osmotic pressure). GCP được tạo nên nhờ các hợp chất hữu cơ phân tử lượng cao,

đặc biệt là các protein huyết tương. Các chất này có khả năng giữ nước lại cho

huyết tương. GCP ở động mạch đến là 28mm Hg (đây là áp lực keo của máu), ở

động mạch đi là 36mm Hg (vì nước đã thoát vào khoang bao Bowman) nên áp lực

keo ở động mạch đi cao hơn áp lực keo ở động mạch đến. GCP trung bình của

máu mao mạch tiểu cầu thận là 32mm Hg.


Áp lực trong khoang bao Bowman: CP (capsular pressure). Đây l à áp lực của dịch

siêu lọc nằm trong khoang bao Bowman tạo n ên, còn gọi là áp lực trong bao. Áp

lực này đẩy nước từ khoang bao Bowman trở lại huyết tương mao mạch cuộn

mạch. Áp lực này bằng 18mm Hg. Như vậy áp lực keo của huyết tương mao mạch

cuộn mạch và áp lực trong bao là ngược chiều với áp lực máu mao mạch cuộn

mạch.


Muốn có dịch siêu lọc thì FP phải lớn hơn 0, nghĩa là GP phải lớn hơn tổng GCP +

CP và công thức áp lực lọc là:


FP = GP-(GCP + CP)
= 60 - (32 + 18)


= 10 (mmHg)


Tổng lượng dịch siêu lọc trong 24 giờ là rất lớn, trung bình là 170-180l. Vì vậy

việc nghiên cứu đánh giá chức năng lọc của tiểu cầu thận là vô cùng quan trọng

đối với các nhà lâm sàng đặc biệt là các nhà gây mê-hồi sức.


Ngoài FP ra, để đánh giá chức năng lọc của tiểu cầu, người ta còn xác định một số

chỉ số như sau:


Phân số lọc của tiểu cầu:FF (filtration faction) là tỷ số (%) giữa dịch lọc (ml) và

lượng huyết tương qua thận (ml) trong một phút: bình thường tỷ số này bằng 19-

21%.


GFR


FF=--------------


RPF


Hệ số lọc của tiểu cầu (filtration coefficient), ký hiệu l à Kf. Hệ số lọc Kf là số ml

dịch siêu lọc có trong một phút, khi áp lực lọc là 1mm Hg, bình thường

Kf=12,5ml/min. mmHg.
Mức lọc cầu thận: GFR (glomerular filtration rate). Mức lọc cầu thận c òn gọi là

lưu lượng lọc cầu thận. GFR là số ml dịch siêu lọc có trong một phút. Nó được

tính bằng tích của hệ số lọc với áp lực lọc của tiểu cầu.


GFR = Kf x FP = 12,5 x 10 = 125ml/min.


Người ta cũng xác định GFR bằng hệ số thanh thải của inulin (hệ số thanh thải của

inulin bằng 125ml/min).


1.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình siêu lọc.


- Cơ chế tự điều hoà mức lọc cầu thận của bộ máy cận tiểu cầu.


Cơ chế tự điều hoà mức lọc cầu thận là cơ chế điều hoà ngược ống thận-tiểu cầu

(tubuloglomerular feed bach mechanism). Đây là cơ chế điều hoà ngược vận mạch

gây giãn động mạch đến và co động mạch đi và đều là cơ chế điều hoà ngược âm

tính.


Khi lưu lượng lọc cầu thận giảm thì tốc độ dòng dịch qua ống thận bị chậm lại.

Hiện tượng này đã làm cho tăng cường tái hấp thu ion Na+ và Cl- ở nhánh lên quai

Henle. Nước tiểu đi qua ống lượn xa sẽ có nồng độ ion Na+ và Cl- giảm hơn bình

thường. Các tế bào macula densa nhận cảm được sự giảm nồng độ ion Na+ và Cl-

trong dịch lòng ống thận khi các chất này qua chúng. Các tế bào macula densa cho

những tín hiệu mà thông qua nó đã làm giãn động mạch đến và kích thích tế bào

cận tiểu cầu giải phóng renin.
Khi giãn động mạch đến, lưu lượng tuần hoàn qua thận (RBF: renal blood flow) sẽ

được tăng lên, làm tăng áp lực lọc và như vậy sẽ tăng mức lọc cầu thận. Chức

năng lọc của tiểu cầu thận trở về bình thường.


Khi tế bào cận tiểu cầu giải phóng renin, nó sẽ tham gia vào một trong những khâu

quan trọng xúc tác cho quá trình chuyển angiotensinogen thành agiotensin II.

Angiotensin II làm co động mạch đi (vì tế bào cơ thành động mạch đi rất mẫn cảm

với angiotensin II). Động mạch đi co, sẽ làm cho áp lực máu trong mao mạch cuộn

mạch tăng. Lưu lượng lọc cầu thận tăng lên và chức năng lọc của tiểu cầu thận trở

về bình thường.


Hai cơ chế giãn động mạch đến và co động mạch đi nhằm mục đích tự duy trì mức

lọc cầu thận hằng định, mặc dù huyết áp động mạch có thể thay đổi trong một

phạm vi khá rộng từ 75-160mm Hg.


- Cơ chế điều hoà của hệ thần kinh giao cảm.


Các tận cùng thần kinh giao cảm được phân bố tới tận tế bào cơ trơn thành động

mạch đến và động mạch đi của tiểu cầu thận. Các tế bào này cũng có những thụ

thể nhận cảm đối với các chất trung gian hoá học của hệ thần kinh giao cảm. V ì

vậy khi hệ thần kinh giao cảm bị hưng phấn hay bị ức chế, các chất trung gian hoá

học hệ thần kinh giao cảm tăng lên nhiều hay ít trong phản ứng thích nghi của cơ

thể đối với mọi biến đổi của môi trường, sẽ làm cho lưu lượng tuần hoàn qua thận

biến đổi (dòng máu thận biến đổi). Khi lưu lượng tuần hoàn qua thận thay đổi thì
mức lọc cầu thận cũng bị thay đổi theo và như vậy, chức năng lọc của tiểu cầu sẽ

được duy trì ở trạng thái sinh lý bình thường.


- Sự biến đổi áp lực lọc khi có sự biến đổi của huyết áp động mạch, áp lực keo của

huyết tương và áp lực trong bao (trong thận).


Trong tất cả các trường hợp có huyết áp động mạch giảm (shock, mất máu, suy

tim v.v...) dẫn đến giảm áp lực máu mao mạch cuộn mạch và làm giảm áp lực lọc.

Áp lực lọc giảm thì lưu lượng lọc cầu thận giảm. Khi huyết áp động mạch giảm

xuống chỉ còn 40-50mm Hg thì vô niệu. Nhưng không phải trường hợp tăng huyết

áp nào cũng làm tăng áp lực lọc. Một số trường hợp tăng huyết áp do co mạch,

mặc dù huyết áp động mạch tăng rất cao, nhưng lưu lượng lọc cầu thận lại rất

giảm, vì có co động mạch đến, làm giảm dòng máu thận. Trái lại, có một vài

trường hợp có giảm huyết áp động mạch, nhưng do giãn động mạch đến, làm tăng

lưu lượng tuần hoàn thận, nên vẫn còn lưu lượng lọc cầu thận. Như vậy, huyết áp

động mạch, dòng máu thận có mối liên quan chặt chẽ với mức lọc cầu thận.


Khi bị bỏng, bị ra nhiều mồ hôi (do lao động trong môi tr ường nóng ẩm), bị nôn

mửa hoặc ỉa chảy, cơ thể bị mất rất nhiều n ước, áp lực keo của máu tăng rất cao

dẫn tới mức lọc cầu thận giảm.


Bệnh nhân bị bệnh viêm ống thận, sỏi thận và niệu quản gây cản trở đường dẫn

nước tiểu đã làm tăng áp lực trong thận và làm giảm lưu lượng lọc cầu thận.
Người ta nhận thấy rằng khi áp lực trong thận lên đến 30-40mm Hg thì áp lực lọc

bằng không và cơ thể sẽ vô niệu.


- Sự biến đổi cấu trúc màng siêu lọc.


Khi màng siêu lọc biến đổi về cấu trúc do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, chức

năng bình thường của màng siêu lọc không còn nữa. Tính thấm của màng siêu lọc

tăng làm cho mức lọc cầu thận tăng, tính thấm của màng siêu lọc giảm làm cho

mức lọc cầu thận giảm. Đồng thời khi tổn th ương màng siêu lọc, dịch siêu lọc sẽ

có hồng cầu, có protein làm cho nước tiểu có hồng cầu (đái ra máu), có protein

(đái ra protein).


2. QUÁ TRÌNH TÁI HẤP THU.


Quá trình tái hấp thu được thực hiện ở ống thận. Trong quá trình này toàn bộ các

chất cần thiết cho cơ thể đều được tái hấp thu trở lại máu. Có những chất được tái

hấp thu hoàn toàn, có những chất được tái hấp thu một phần hoặc phần lớn, có

những chất không được tái hấp thu vì đó là chất không cần thiết cho cơ thể. Tại

ống thận có cả cơ chế vận chuyển tích cực và khuếch tán thụ động.


Khi các chất từ lòng ống thận được hấp thu vào dịch gian bào.Từ dịch gian bào

các chất (nước và các chất hoà tan trong nước) vào máu theo sự chênh lệch áp lực

thuỷ tĩnh và áp lực keo: tại mao mạch ống thận có áp lực keo là 32mmHg, áp lực

thuỷ tĩnh là 13mm Hg. Như vậy áp lực giữ nước lại là 32 - 13 = 19 (mmHg).
Tại dịch gian bào có áp lực keo là 15mm Hg, áp lực thuỷ tĩnh là 6mmHg. Như vậy

áp lực giữ nước là 15-6 =9 (mmHg). Thực tế sự chênh lệch áp lực giữa máu mao

mạch ống thận và dịch gian bào ống thận là 19 - 9 = 10 (mmHg). Nhờ có áp lực

này mà nước và các chất hoà tan trong nước được chuyển từ dịch kẽ vào máu mao

tĩnh mạch ống thận, rồi theo tuần hoàn chung đi khắp cơ thể.


Nếu có chức năng lọc mà không có tái hấp thu, con người không tồn tại được. Một

ví dụ đơn giản là nước được lọc trong 24 giờ là 170-180l, nhưng nước được đào

thải chính thức theo nước tiểu là 1,5 lít, gần như toàn bộ nước đã được tái hấp thu.


2.1. Tái hấp thu ở ống lượn gần.


Nhìn chung có khoảng 80% các chất và nước được tái hấp thu ở ống lượn gần. Vì

vậy khi ra khỏi ống lượn gần để vào quai Henle, nước tiểu vẫn đẳng trương mặc

dù đã mất rất nhiều nước và ion Na+.


- Tái hấp thu glucose.


Glucose được tái hấp thu hoàn toàn theo cơ chế vận chuyển tích cực ở ống lượn

gần khi nồng độ glucose máu thấp hơn ngưỡng glucose của thận. Khi nồng độ

glucose máu cao hơn ngưỡng glucose của thận (>1,7g/l) thì glucose không được

tái hấp thu hoàn toàn, một phần glucose có trong n ước tiểu, mặc dù ống lượn gần

đã có khả năng tái hấp thu glucose cao hơn khi nồng độ glucose bình thường trong

máu.
- Tái hấp thu HCO3-.


HCO3- được tái hấp thu chủ yếu ở ống lượn gần, có một phần ở ống l ượn xa. Sự

tái hấp thu HCO3- theo cơ chế vận chuyển tích cực, có liên quan chặt chẽ với

carboanhydrase (C.A), cũng có một phần HCO3- được tái hấp thu theo cơ chế

khuếch tán thụ động.


Trong lòng ống lượn gần: HCO3- + H+ ® H2CO3 ® CO2 + H2O.


CO2 khuếch tán vào trong tế bào ống lượn gần và CO2 + H2O CA HCO3- + H+.

ion H+ được vận chuyển tích cực vào lòng ống lượn còn HCO3- được chuyển vào

dịch gian bào cùng với Na+. Như vậy HCO3- theo cơ chế vận chuyển tích cực

không phải chính HCO3- mà thông qua sự khuếch tán của CO2 được tạo thành từ

HCO3-.


Trong 24 giờ có 4000 mEq HCO3- bị lọc vào dịch siêu lọc, nhưng chỉ có 1 -2

mEq HCO3- bị thải ra ngoài. Có tới 99,9% HCO3- đã được tái hấp thu.


- Tái hấp thu protein và acid amin.


Protein phân tử lượng nhỏ và acid amin được tái hấp thu hoàn toàn ở ống lượn gần

theo cơ chế vận chuyển tích cực. Protein gắn trên màng đỉnh và được chuyển vào

trong tế bào theo cơ chế "ẩm bào". Các protein trong "túi" bị các enzym thuỷ phân

thành acid amin. Các aid amin này được vận chuyển qua màng đáy vào dịch gian
bào theo cơ chế khuếch tán có chất mang. Các acid amin tự do trong lòng ống

lượn được vận chuyển tích cực nhờ chất tải đặc hiệu qua màng đỉnh.


- Tái hấp thu K+, Na+ và Cl-.


Ion K+ được tái hấp thu hoàn toàn ở ống lượn gần theo cơ chế vận chuyển tích

cực. Ion Na+ được tái hấp thu tới 65% theo cơ chế khuếch tán có gia tốc ở màng

đỉnh, vận chuyển tích cực ở màng đáy và màng bên. Ion Cl- được tái hấp thu theo

gradient điện tích.


- Một số gốc sunfat, phosphat, nitrat... được tái hấp thu theo cơ chế vận chuyển

tích cực.


- Tái hấp thu nước.


Nước được tái hấp thu là hậu quả của tái hấp thu các chất có lực thẩm thấu cao:

Na+, K+, Cl-, HCO3-... Nếu đưa các chất có lực thẩm thấu cao vào máu, sau đó nó

được lọc qua tiểu cầu, chất này ít được tái hấp thu, nó sẽ bị đ ào thải ra ngoài gây

ra cơ chế lợi niệu thẩm thấu.


- Tái hấp thu urê.


Khi các ion được tái hấp thu, đặc biệt là các ion có tính thẩm thấu cao như Na+,

làm cho nước được tái hấp thu theo. Như vậy nồng độ urê trong ống lượn gần sẽ
cao hơn nồng độ urê trong dịch gian bào. Vì vậy urê khuếch tán vào dịch kẽ, rồi

vào máu, theo gradient nồng độ tới 50-60%.


2.2. Tái hấp thu ở quai Henle.


Quai Henle có hai nhánh: xuống và lên ngược chiều nhau. Sự cấu tạo của hai

nhánh cũng khác nhau. Nhánh xuống và phần đầu nhánh lên mỏng. Phần cuối

nhánh lên dày. Phần đầu nhánh lên có tính thấm Na+, urê, nhưng không thấm

nước. Na+ được tái hấp thu thụ động vào dịch gian bào. Phần cuối nhánh lên

không tái hấp thu thụ động Na+ mà lại vận chuyển tích cực Na+. Dịch gian bào

quanh quai Henle rất ưu trương, nhất là vùng chóp quai Henle, đặc biệt là vùng tuỷ

thận. Nhờ hiện tượng trên mà nước được tái hấp thu thụ động ở nhánh xuống, vì

nhánh xuống có tính thấm cao đối với nước và urê, nhưng lại không cho Na+ thấm

qua.


Nước tiểu đi vào quai Henle vẫn là đẳng trương, nhưng càng đi xuống quai Henle,

nó càng ưu trương, ở chóp quai là ưu trương nhất. Chính sự ưu trương này làm cho

Na+ laị dễ tái hấp thu ở phần lên. Ở nhánh lên Na+ được tái hấp thu nên nước tiểu

sẽ đẳng trương rồi nhược trương vì Na+ được vận chuyển tích cực.


Tới ống lượn xa nước tiểu rất nhược trương, mặc dù qua quai Henle nó đã bị tái

hấp thu rất nhiều n ước. Khả năng tái hấp thu của quai Henle rất lớn tới 25% Na+

và 15% nước.
2.3. Tái hấp thu ở ống lượn xa.


Ống lượn xa là phần cuối của nephron, do đó sự tái hấp thu ở đây phụ thuộc vào

hai yếu tố cơ bản thứ nhất là nhu cầu của cơ thể, thứ hai là số lượng và chất lượng

nước tiểu qua nó.


- Tái hấp thu nước


Nước tiểu qua đây là nước tiểu nhược trương, trung bình cứ một phút có 20ml

nước tiểu qua ống lượn xa. Trong 20ml này, thực tế chỉ cần 2ml đã đủ để hoà tan

vật chất có trong nước tiểu. Số còn lại 18ml không tham gia vào hoà tan vật chất,

phần nước này được gọi là nước "không tham gia thẩm thấu". Phần nước này cần

được tái hấp thu chủ yếu ở ống lượn xa và một phần ở ống góp. Tái hấp thu nước

theo cả hai cơ chế chủ động và thụ động, nhưng chủ yếu là vận chuyển tích cực.

Sự vận chuyển nước theo cơ chế chủ động nhờ tác dụng của ADH. ADH là

hormon của hypothalamus, được dự trữ ở thuỳ sau tuyến yên và vào máu theo nhu

cầu của cơ thể. ADH tác động lên tế bào ống lượn xa và ống góp để tăng cường tái

hấp thu nước. Cơ chế của ADH là thông qua AMP vòng hoạt hoá enzym

hyaluronidase trong phản ứng thuỷ phân acid hyaluronic để mở rộng lỗ màng

trong quá trình vận chuyển nước. Nhờ cơ chế tái hấp thu nước nên nước tiểu qua

ống lượn xa và ống góp đã được cô đặc lại.


- Tái hấp thu Na+.
Na+ được tái hấp thu ở màng đỉnh theo cơ chế khuếch tán có chất mang và theo cơ

chế vận chuyển tích cực ở màng bên và màng đáy. Sự tái hấp thu Na+ theo cơ chế

vận chuyển tích cực là nhờ tác dụng của aldosteron. Aldosteron là hormon của

tuyến vỏ thượng thận (lớp cầu sản xuất) có tác dụng là tác động lên tế bào ống

lượn xa để làm tăng cường tái hấp thu Na+. Cơ chế tác dụng của aldosteron là lên

sự tổng hợp protein của tế bào ống lượn thông qua hoạt hoá hệ gen. Protein vừa

được tổng hợp là protein tải và protein enzym tham gia vào vận chuyển tích cực

Na+.


- Tái hấp thu HCO3-.


Sự tái hấp thu HCO3- theo cơ chế vận chuyển thụ động và tích cực như ở ống

lượn gần. Song ở đây sự vận chuyển này có mối quan hệ chặt chẽ với sự đải thải

ion H+.


3. QUÁ TRÌNH BÀI TIẾT TÍCH CỰC.


Khi so sánh hàm lượng các chất có trong dịch siêu lọc và trong nước tiểu chính

thức chúng ta nhận thấy có rất nhiều chất có mặt trong n ước tiểu chính thức nhưng

lại không có trong dịch siêu lọc.


Một số chất có nồng độ rất thấp trong dịch si êu lọc, nhưng trong nước tiểu chính

thức lại có hàm lượng rất cao. Điều này chỉ có thể giải thích là ống thận, trong quá

trình tạo thành nước tiểu, đã vận chuyển một số chất từ máu vào lòng ống thận,
hoặc tế bào ống thận sản xuất một số chất để chuyển vào nước tiểu để thải ra

ngoài. Chức năng bài tiết tích cực được thực hiện chủ yếu ở ống lượn xa và có một

phần ở ống lượn gần.


3.1. Sự bài tiết H+.


Quá trình bài tiết H+ là một quá trình có liên quan tới nồng độ CO2 máu. CO2

khuếch tán qua màng tế bào ống lượn, trong tế bào có phản ứng CO2 +

H2O H2CO3 ® H+ + HCO3-. H+ được vận chuyển qua màng tế bào vào lòng ống

lượn. Ion H+ được bài tiết, đồng thời Na+ được tái hấp thu. H+ trong ống lượn sẽ

được kết hợp với ion phosphat, với NH3, với các gốc acid hữu cơ yếu hoặc với các

gốc khác để thải ra ngoài. H+ còn kết hợp với HCO3- để tạo ra H2CO3 ® CO2 +

H2O. CO2 lại vận chuyển vào trong tế bào để tạo ra HCO3- hấp thu vào máu.


3.2. Sự tổng hợp và bài tiết NH3.


Trong tế bào ống lượn có quá trình khử amin của glutamin (chiếm tới 60%) để tạo

ra NH3. NH3 dễ dàng khuếch tán qua màng tế bào vào lòng ống lượn. ở đây NH3

được kết hợp với H+ tạo thành NH4+ để thải ra ngoài.


3.3. Sự bài tiết K+.


Ion K+ bị tái hấp thu hoàn toàn ở ống lượn gần. Nó được bài tiết ra ở ống lượn xa

theo cơ chế vận chuyển tích cực nhờ tác dụng của aldosteron. Aldosteron có tác

dụng đồng thời tái hấp thu Na+ và đào thải K+.
3.4. Sự bài tiết các chất khác.


Tế bào ống lượn xa còn bài tiết phenol, acid hippuric, P.A.H, creatinin, các acid

mạnh, các sản phẩm của thuốc đưa từ ngoài vào, các chất độc lạ khác do quá trình

chuyển hoá tạo ra hoặc xâm nhập từ bên ngoài bằng nhiều đường khác nhau.


Ba quá trình siêu lọc, tái hấp thu và bài tiết tích cực nhằm mục đích tạo ra nước

tiểu. Nhưng số lượng và chất lượng nước tiểu như thế nào lại là hậu quả của quá

trình điều hoà cân bằng nội môi của thận.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản