Quản lý chất thải nguy hại

Chia sẻ: nguyenvanquan037

Chất thải nguy hại đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm nghiên cứu từ lâu vì chất thải nguy hại ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Ở việt nam, CTNH phát sinh với khối lượng lớn, đa dạng và phức tạp về thành phần: kim loại nặng, dầu mỡ, thuốc trừ sâu.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quản lý chất thải nguy hại

Qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i
Nh÷ng Néi dung chÝnh► Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vµ ®Æc ®iÓm chÊt th¶i nguy h¹i

► Gi¸m s¸t, kiÓm so¸t chÊt th¶i nguy h¹i

► Phßng ngõa, h¹n chÕ rñi ro tõ chÊt th¶i nguy h¹i

► Lîi Ých trong qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i2
®Æt vÊn ®ÒChÊt th¶i nguy h¹i (CTNH) ®· ®−îc nhiÒu n−íc trªn
thÕ giíi quan t©m nghiªn cøu tõ l©u v× CTNH ¶nh h−ëng
®Õn m«i tr−êng vµ søc khoÎ con ng−êi.

ë ViÖt Nam, CTNH ph¸t sinh víi khèi l−îng lín, ®a
d¹ng vµ phøc t¹p vÒ thµnh phÇn: kim lo¹i nÆng, dÇu mì,
thuèc trõ s©u,…

Thùc tÕ ViÖt Nam ch−a qu¶n lý triÖt ®Ó CTNH: CTNH
vÉn ®−îc thu gom cïng víi chÊt th¶i sinh ho¹t. §©y lµ
nguån « nhiÔm tiÒm tµng rÊt ®¸ng lo ng¹i.

3
I. kh¸i niÖm, ph©n lo¹i
vµ tÝnh ®éc cña chÊt th¶i nguy h¹iI.1. Kh¸i niÖm chÊt th¶i nguy h¹i

I.2. Thµnh phÇn chÊt th¶i nguy h¹i

I.3. Ph©n lo¹i chÊt th¶i nguy h¹i

I.4. TÝnh ®éc cña chÊt th¶i nguy h¹i4
Kh¸i niÖm chÊt th¶i nguy h¹iChÊt th¶i nguy h¹i Lµ chÊt th¶i cã chøa c¸c chÊt hoÆc c¸c

hîp chÊt cã mét trong c¸c ®Æc tÝnh nguy h¹i trùc tiÕp (dÔ

ch¸y, dÔ næ, lµm ngé ®éc, dÔ ¨n mßn, dÔ l©y nhiÔm vµ c¸c

®Æc tÝnh g©y nguy h¹i kh¸c), hoÆc t−¬ng t¸c víi c¸c chÊt kh¸c

vµ g©y nªn c¸c t¸c ®éng nguy h¹i ®èi víi m«i tr−êng vµ søc

khoÎ con ng−êi.


5
Thµnh phÇn chÊt th¶i nguy h¹i


Møc ®é nguy h¹i cña chÊt th¶i còng rÊt kh¸c nhau, tuú thuéc vµo
liÒu l−îng vµ kh¶ n¨ng g©y h¹i cña mét sè chÊt ®éc h¹i lÉn trong
®ã. ThËm trÝ tÝnh chÊt nguy h¹i cña chÊt th¶i chØ thÓ hiÖn trong ®iÒu
kiÖn m«i tr−êng nh− pH, nhiÖt ®é, ¸p suÊt nhÊt ®Þnh.
B¶ng 1.1. Thµnh phÇn nguy h¹i trong CTR Y tÕ
TT Thµnh phÇn Tû lÖ, %
1 H÷u c¬ 49 53

2 V« c¬ phi kim lo¹i 21 23

3 Kim lo¹i, vá hép 2,3 2,9
ChÊt th¶i nguy h¹i (bÖnh phÈm, b«ng b¨ng,
4 20 25
ho¸ chÊt)
5 GiÊy b×a c¸c lo¹i 0,7 3,7
6
Ph©n lo¹i chÊt th¶i nguy h¹i
Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt nguy h¹i

Ph©n lo¹i theo møc ®é ®éc h¹i

Ph©n lo¹i theo lo¹i h×nh c«ng nghiÖp

Ph©n lo¹i theo kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ xö lý7
tÝnh ®éc cña chÊt th¶i nguy h¹iViÖt Nam:

Ch−a cã ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tÝnh ®éc cña CTNH d¹ng r¾n.

Côc M«i tr−êng (EPA) Mü:

§−a ra 2 ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n:
ph−¬ng ph¸p trÝch ly vµ ph−¬ng ph¸p läc ®éc tÝnh.8
II. Phßng ngõa, h¹n chÕ rñi ro tõ chÊt th¶i
nguy h¹i


Nguy c¬ rñi ro tõ CTNH rÊt cao

C¸c biÖn ph¸p tæng hîp phßng ngõa « nhiÔm do

CTNH bao gåm toµn bé c¸c ho¹t ®éng kiÓm so¸t CTNH

an toµn trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t sinh ®Õn thu gom,

vËn chuyÓn, l−u tr÷, xö lý, tiªu huû.

9
II. Phßng ngõa, h¹n chÕ rñi ro tõ chÊt th¶i
nguy h¹i


II.1. ng¨n ngõa rñi ro b»ng nhËn d¹ng nh·n m¸c

II.2. ng¨n ngõa rñi ro trong qu¸ tr×nh thu gom,

vËn chuyÓn

II.3. ng¨n ngõa, rñi ro trong qu¸ tr×nh l−u chøa

II.4. ng¨n ngõa rñi ro trong qu¸ tr×nh xö lý tiªu

huû chÊt th¶i nguy h¹i10
ng¨n ngõa rñi ro b»ng nhËn d¹ng nh·n m¸cMäi lo¹i chÊt nguy h¹i vµ CTNH ph¶i ®−îc d¸n nh·n.

Nh·n c¶nh b¸o b¸o nguy hiÓm.

Nh·n chØ dÉn b¶o qu¶n.

TÊt c¶ c¸c nh·n trªn thïng hµng chøa chÊt nguy h¹i

hoÆc CTNH ph¶i cã h×nh d¹ng, mµu s¾c, ký hiÖu, ch÷

viÕt theo ®óng quy ®Þnh.


11
ng¨n ngõa rñi ro trong thu gom, vËn chuyÓn


Cung ®−êng vËn chuyÓn ph¶i ng¾n, tr¸nh ®i qua c¸c khu

®«ng d©n c−.

§¬n vÞ thu gom, vËn chuyÓn ph¶i cã nhËt ký hµnh tr×nh.

Ph¶i cã kÕ ho¹ch øng cøu khi cã sù cè x¶y ra: th«ng b¸o

kÞp thêi víi c¬ quan chøc n¨ng gi¶i quyÕt sù cè, s¬ t¸n n¹n

nh©n, thu gom chÊt th¶i r¬i v·i....

ViÖc vËn chuyÓn CTNH xuyªn biªn giíi, c¸c n−íc cÇn

tu©n thñ c«ng −íc Basel.
12
ng¨n ngõa rñi ro trong l−u chøa
CTNH chØ ®−îc l−u chøa t¹m thêi t¹i nh÷ng khu vùc quy

®Þnh theo ®óng nguyªn t¾c, tiªu chuÈn.

Khu l−u chøa ph¶i cã biÓn b¸o tõ xa

Thêi h¹n l−u chøa t¹m thêi th−êng kh«ng qu¸ 90 ngµy

Kho chøa ph¶i ®¸p øng tiªu chuÈn vÒ: ®Þa ®iÓm, kÕt cÊu,

kiÕn tróc c«ng tr×nh, phßng chèng ch¸y næ.


13
ng¨n ngõa rñi ro trong xö lý tiªu huû
Ph¶i tu©n thñ tuyÖt ®èi quy tr×nh kü thuËt xö lý vµ an

toµn lao ®éng.

C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn CTNH cÇn ph¶i ®−îc x¸c

®Þnh ®Ó gi¶m nhÑ c¸c nguy c¬ sù cè

§Þnh kú b¶o tr×, gi¸m s¸t, kiÓm tra trang thiÕt bÞ, kho

chøa, quy tr×nh vËn hµnh xö lý.

14
III. Lîi Ých trong qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i
III.1. lîi Ých trong ng¨n ngõa ph¸t sinh CTNH


III.2. lîi Ých trong t¸i sinh, t¸i chÕ CTNH


III.3. Lîi Ých trong qu¶n lý tæng hîp CTNH
15
lîi Ých trong ng¨n ngõa ph¸t sinh
chÊt th¶i nguy h¹iLîi Ých kinh tÕ:

- Gi¶m bít chi phÝ cho c«ng t¸c qu¶n lý CTNH

- Gi¶m chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng l−îng do

sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n

- T¨ng lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng: c¶i thiÖn

h×nh ¶nh doanh nghiÖp

16
lîi Ých trong ng¨n ngõa ph¸t sinh
chÊt th¶i nguy h¹i


Lîi Ých m«i tr−êng vµ x· héi:
- Gi¶m rñi ro ®èi víi c«ng nh©n, céng ®ång vµ c¸c
thÕ hÖ sau.
- Gãp phÇn ®¸p øng tiªu chuÈn m«i tr−êng hiÖn
hµnh, gióp b¶o vÖ m«i tr−êng tèt h¬n.
- Gãp phÇn b¶o tån tµi nguyªn vµ n¨ng l−îng
- C¶i thiÖn mèi quan hÖ víi céng ®ång xung quanh
khu vùc nhµ m¸y.
17
lîi Ých trong t¸i sinh, t¸i chÕ
chÊt th¶i nguy h¹iLîi Ých kinh tÕ:

- §em l¹i thu nhËp cho ng−êi lao ®éng

- TiÕt kiÖm chi phÝ mua nguyªn liÖu, khai th¸c tµi

nguyªn thiªn nhiªn

- Gi¶m chi phÝ xö lý CTNH


18
lîi Ých trong t¸i sinh, t¸i chÕ
chÊt th¶i nguy h¹i
Lîi Ých m«i tr−êng vµ x· héi:
- Gi¶m l−îng CTNH th¶i ra m«i tr−êng ph¶i xö lý.
- Gi¶m khai th¸c tµi nguyªn qu¸ møc.
- Gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng.
- Gi¶m rñi ro ®èi víi m«i tr−êng vµ søc khoÎ céng
®ång v× gi¶m l−îng ph¸t sinh CTNH.


19
lîi Ých trong qu¶n lý tæng hîp
chÊt th¶i nguy h¹i

chÊt th¶i nguy h¹iGi¶m hoÆc lo¹i trõ t¹i nguån
(gi¶m thiÓu, trao ®æi, t¸i sinh, t¸i sö dông)


BiÕn ®æi thµnh chÊt th¶i kh«ng ®éc h¹i hoÆc Ýt ®éc h¹i h¬n
(xö lý vËt lý, ho¸ häc, sinh häc, nhiÖt)


Th¶i bá an toµn vµo m«i tr−êngG¸im s¸t c¸c ¶nh h−ëng


H×nh 3.1. S¬ ®å tæng qu¸t mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i
20
lîi Ých trong qu¶n lý tæng hîp
chÊt th¶i nguy h¹i


Lîi Ých kinh tÕ:
- ChiÕn l−îc qu¶n lý phï hîp sÏ lµm gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ
cho hÖ thèng qu¶n lý
- HÖ thèng qu¶n lý CTNH ph¶i tiÕp cËn theo c¸ch ng¨n
ngõa sù ph¸t sinh
- H¹n chÕ sù thÊt tho¸t nguyªn vËt liÖu, n¨ng l−îng trong
s¶n xuÊt.
- Gi¶m chi phÝ cho qu¶n lý CTNh t¹i c¬ së. Gi¶m chi phÝ
trong ®æ bá, ph¸t th¶i vµo m«i tr−êng (phÝ m«i tr−êng),
gi¶m tiÒn nép thuÕ, phÝ CTNH.
21
lîi Ých trong qu¶n lý tæng hîp
chÊt th¶i nguy h¹i


Lîi Ých m«i tr−êng vµ x· héi:
- Tr¸nh ®−îc « nhiÔm vµ suy tho¸i m«i tr−êng.
- B¶o tån tµi nguyªn thiªn nhiªn.
- Gi¶m rñi ro ®èi víi m«i tr−êng vµ søc khoÎ céng ®ång.
- Gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi ho¸ viÖc thu gom,
vËn chuyªn, t¸i chÕ, xö lý, tiªu huû CTNH.
- T¹o c«ng ¨n, viÖc lµm, thu hót ®Çu t− tõ nhiÒu nguån
kh¸c nhau.
22
IV. Gi¸m s¸t, kiÓm so¸t chÊt th¶i nguy h¹iIV.1. Gi¶m thiÓu chÊt th¶i nguy h¹i

IV.2. T¸i sö dông chÊt th¶i nguy h¹i

IV.3. T¸i chÕ chÊt th¶i nguy h¹i

IV.4. Xö lý chÊt th¶i nguy h¹i

IV.5. Gi¸m s¸t CTNH b»ng luËt ph¸p

23
Gi¶m thiÓu chÊt th¶i nguy h¹i
¸p dông c¸c gi¶i ph¸p s¶n xuÊt s¹ch h¬n nh»m hîp lý

ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm nguyªn liÖu, n¨ng l−îng

gãp phÇn gi¶m thiÓu chÊt th¶i nguy h¹i.

Thu gom, ph©n lo¹i hiÖu qu¶ ngay t¹i nguån cã ý nghÜa

quan träng trong gi¶m thiÓu CTNH24
T¸i sö dông chÊt th¶i nguy h¹i
Sö dông CTNH tõ nguån th¶i nµy lµm nguyªn liÖu

cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh¸c.

CÇn lùa chän c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt theo h−íng t¸i

chÕ, thu håi phï hîp víi CTNH
25
T¸i chÕ chÊt th¶i nguy h¹iChØ cã mét sè Ýt lo¹i CTNH cã gi¸ trÞ kinh tÕ víi khèi

l−îng ®ñ lín míi cã kh¶ n¨ng t¸i chÕ, vÝ dô: dÇu mì

th¶i, dung m«i, kim lo¹i nÆng,...

CÇn cã biÖn ph¸p thÝch hîp kiÓm so¸t c¸c nguån «

nhiÔm ®éc h¹i thø cÊp ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh t¸i chÕ.


26
Xö lý chÊt th¶i nguy h¹iHÇu hÕt c¸c PP xö lý CTNH ®ang ¸p dông ë ViÖt Nam ch−a

an toµn.

Xö lý CTNH ph¸t sinh tõ c¸c KCN ngµy cµng ®−îc quan

t©m nhiÒu h¬n.

C¸c lß ®èt CTR y tÕ ë VN vËn hµnh ch−a hÕt c«ng suÊt27
Xö lý CTNH
Xö lý c¬ häcChÊt th¶i ®−îc xö lý s¬ bé b»ng c¾t, nghiÒn, sµng

tr−íc khi ®−a vµo xö lý ho¸ lý hay nhiÖt

BiÖn ph¸p nµy lµm t¨ng hiÖu qu¶ xö lý cña c¸c b−íc

tiÕp theo
28
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ thiªu ®ètNguyªn t¾c: Qu¸ tr×nh oxy hãa chÊt th¶i b»ng oxy cña

kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é cao

§èi t−îng: ChÊt th¶i nguy h¹i chøa c¸c chÊt h÷u c¬ cã thÓ

ch¸y ®−îc.

ThiÕt bÞ: sö dông lß ®èt chuyªn dông hoÆc trong c¸c qu¸

tr×nh c«ng nghiÖp nhiÖt ®é cao (nh− lß quay xi m¨ng).


29
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ thiªu ®ètYªu cÇu c¬ b¶n vÒ lß ®èt:

- Cung cÊp ®ñ oxy cho qu¸ tr×nh nhiÖt ph©n.

- Thêi gian l−u cña khÝ ch¸y ph¶i ®¶m b¶o ®Ó ®èt ch¸y hoµn toµn

- NhiÖt ®é ph¶i ®ñ cao (trªn 1050oC)

- Trén lÉn ®ång ®Òu c¸c khÝ vµ khÝ ch¸y xo¸y30
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ thiªu ®ètMét sè −u ®iÓm n«i bËt cña ph−¬ng ph¸p ®èt:

- Gi¶m 90 95 % khèi l−îng chÊt th¶i h÷u c¬.

- ChuyÓn chÊt th¶i vÒ tr¹ng th¸i tr¬.

- Gi¶m thÓ tÝch vµ l−îng ch«n lÊp.

- Xö lý triÖt ®Ó ®Æc biÖt ®èi víi c¸c t¸c nh©n truyÒn nhiÔm

- Thu håi nhiÖt l−îng


31
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ thiªu ®ètMét sè nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p ®èt:

- Chi phÝ ®Çu t− vµ chi phÝ vËn hµnh cao

- Chi phÝ cho xö lý khÝ th¶i

- Yªu cÇu thiÕt kÕ vµ vËn hµnh phøc t¹p

- Khèng chÕ qu¸ tr×nh tèt (®Æc biÖt lµ nhiÖt ®é) nÕu kh«ng
sÏ ph¸t sinh c¸c chÊt siªu ®éc: Dioxin, Furan,


32
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ thiªu ®èt


• Ph©n lo¹i lß ®èt theo cÊu t¹o:

- Lß ®èt 1 cÊp
- Lß ®èt 2 cÊp

• Ph©n lo¹i lß ®èt theo nguyªn lý lµm viÖc:

- Lß tÜnh
- Lß thïng quay
- Lß tÇng s«i
- Lß kiÓu ®Üa quay

33
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ thiªu ®èt


Nguyªn lý qu¸ tr×nh thiªu ®èt chÊt th¶i trong lß ®èt:

- Buång s¬ cÊp: c¸c chÊt th¶i ch¸y t¹o thµnh hçn hîp khÝ bao

gåm bôi, h¬i H2O, CO2, N2, SO2 vµ chÊt h÷u c¬ chøa ch¸y hÕt.

1200oC sÏ tiÕp
- Buång ®èt thø cÊp: nhiÖt ®é ch¸y ®¹t 1000

tôc ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ cßn l¹i thµnh c¸c khÝ v« c¬. PhÇn

tro cßn l¹i ®−îc ®Þnh kú ®em ch«n lÊp. KhÝ th¶i tr−íc khi theo èng

khãi ra m«i tr−êng sÏ ®−îc xö lý ®¹t tiªu chuÈn cho phÐp.


34
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ xö lý ho¸ - lý


Nguyªn t¾c:

- Sö dông c¸c qu¸ tr×nh biÕn ®æi vËt lý, ho¸ häc lµm thay ®æi tÝnh

chÊt cña chÊt th¶i nh»m môc ®Ých chÝnh lµ gi¶m thiÓu kh¶ n»n

nguy h¹i cña chÊt th¶i ®èi víi m«i tr−êng.

øng dông:

- §Ó thu håi, t¸i chÕ chÊt th¶i, ®Æc biÖt lµ mét sè lo¹i CTNH nh−:

dÇu mì, kim lo¹i nÆng, dung m«i


35
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ xö lý ho¸ - lý

Ph−¬ng ph¸p trÝch ly


Kh¸i niÖm: Lµ qu¸ tr×nh t¸ch c¸c cÊu tö ra khái hçn hîp nhê

dung m«i, dung m«i nµy cã kh¶ n¨ng hoµ tan chän läc mét sè

chÊt trong hçn hîp ®ã.

øng dông: t¸ch, thu håi c¸c chÊt h÷u c¬ cã lÉn trong chÊt

th¶i: dÇu, mì, dung m«i, ho¸ chÊt BVTV


36
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ xö lý ho¸ - lý

Ph−¬ng ph¸p ch−ng cÊt

Kh¸i niÖm: Lµ qu¸ tr×nh t¸ch hçn hîp chÊt láng bay h¬i thµnh
nh÷ng cÊu tö riªng biÖt dùa vµo ®é bay h¬i kh¸c nhau ë nh÷ng
nhiÖt ®é s«i kh¸c nhau cña mçi cÊu tö chøa trong hçn hîp ®ã
b»ng c¸ch lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn bay h¬i vµ ng−ng tô.

øng dông trong xö lý chÊt th¶i:
Th−êng g¾n víi qu¸ tr×nh trÝch ly ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng t¸ch s¶n
phÈm
§Ó thu håi l¹i dung m«i ®· sö dông trong trÝch ly, t¸ch riªng c¸c
thµnh phÇn nguy h¹i ®Ó ®em xö lý tiÕp.
37
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ xö lý ho¸ - lý

Ph−¬ng ph¸p kÕt tña


Nguyªn t¾c: dùa trªn ph¶n øng t¹o thµnh s¶n phÈm kÕt tña

l¾ng gi÷a chÊt bÈn vµ ho¸ chÊt, sau ®ã t¸ch kÕt tña ra khái

dung dÞch

øng dông: t¸ch kim lo¹i nÆng ra khái chÊt th¶i Láng d−íi

d¹ng Hydrroxyt kÕt tña hoÆc muèi kh«ng tan


38
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ xö lý ho¸ - lý

Ph−¬ng ph¸p oxy ho¸ - khöNguyªn t¾c: sö dông c¸c t¸c nh©n oxy ho¸ - khö ®Ó tiÕn

hµnh ph¶n øng oxy ho¸ - khö chuyÓn CTNH thµnh kh«ng

®éc hoÆc Ýt ®éc h¬n.

T¸c nh©n oxy ho¸ khö: Na2S2O4; NaHSO3; H2; KMnO4;

K2CrO7; H2O2; O3; Cl2;


39
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ xö lý ho¸ - lý

cè ®Þnh vµ ho¸ r¾n


Kh¸i niÖm:
- Cè ®Þnh: lµ qu¸ tr×nh thªm nh÷ng chÊt liÖu kh¸c vµo chÊt
th¶i ®Ó lµm thay ®æi tÝnh chÊt vËt lý, gi¶m ®é hoµ tan, gi¶m ®é
lan truyÒn CTNH ra m«i tr−êng.
- Ho¸ r¾n: lµ qu¸ tr×nh chuyÓn chÊt th¶i thµnh d¹ng r¾n b»ng
c¸c chÊt phô gia cã t¸c dông lµm t¨ng søc bÒn, gi¶m ®é nÐn,
gi¶m ®é thÈm thÊu.

40
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ xö lý ho¸ - lý

cè ®Þnh vµ ho¸ r¾n

Cè ®Þnh vµ ho¸ r¾n CTNH:

- §ãng r¾n CTNH ë d¹ng viªn ®Ó an toµn h¬n khi ch«n lÊp.

- ¸p dông cho c¸c lo¹i CTNH kh«ng ®−îc ch«n lÊp trùc tiÕp

- VËt liÖu dïng ®ãng r¾n: xi m¨ng; mét sè chÊt v« c¬,...

- Sau khi ®ãng r¾n, kiÓm tra kh¶ n¨ng hoµ tan cña c¸c thµnh

phÇn ®éc h¹i trong mÉu, nÕu ®¹t tiªu chuÈn th× ®em ch«n lÊp,

nÕu kh«ng ®¹t th× bæ xung xi m¨ng cho ®Õn khi ®¹t tiªu chuÈn.

41
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ ch«n lÊp


Ch«n lÊp hîp vÖ sinh lµ biÖn ph¸p tiªu huû chÊt th¶i ®·

®−îc ¸p dông réng r·i trªn thÕ giíi.

NhiÒu n−íc tiªn tiÕn ®· ¸p dông biÖn ph¸p ch«n lÊp

hîp vÖ sinh ®èi víi CTNH: Mü , NhËt, Canada,…

§èi víi ch«n lÊp CTNH, yªu cÇu kü thuËt ph¶i an toµn

h¬n so víi ch«n lÊp chÊt th¶i sinh ho¹t.

42
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ ch«n lÊp§Þa ®iÓm b·i ch«n lÊp :

- Ph¶i ®ñ diÖn tÝch, thÓ tÝch.

- §¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ, an toµn cho søc khoÎ con ng−êi

vµ m«i tr−êng mét c¸ch tèi −u nhÊt.

- CÇn chó ý ®Õn c¸c yÕu tè: ®Þa lý tù nhiªn, ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh,

®Þa chÊt thuû v¨n, ®¹i chÊt c«ng tr×nh, v¨n ho¸ x· héi, .

43
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ ch«n lÊp


M« h×nh b·i ch«n lÊp CTNH:
- B·i ch«n lÊp næi
- B·i ch«n lÊp ch×m
- B·i ch«n lÊp nöa næi, nöa ch×m
C¸c ph−¬ng ¸n ch«n lÊp:
- ¤ ch«n lÊp
- Hµo ch«n lÊp
- Khu ch«n lÊp

44
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ ch«n lÊpQuy tr×nh ch«n lÊp CTNH:

- CTNH ®−îc s¾p xÕp vµo « ch«n lÊp nhê hÖ thèng cÈu di ®éng

g¾n cïng khung cã m¸i che.

- CTNH ®−îc nÐn chÆt b»ng c¸c con l¨n c¬ khÝ trªn m¸y n©ng vµ

®−îc ®Çm chÆt t¹i « ch«n lÊp nhê xe chuyªn dông hoÆc m¸y ®Çm.
45
Xö lý CTNH
C«ng nghÖ ch«n lÊp


Quy tr×nh ch«n lÊp CTNH (tiÕp):

- Sau mçi ngµy hoÆc sau mçi líp CTNH (dµy tèi ®a 2m), che

phñ b»ng líp ®Êt Èm.

- Khi l−îng CTNH ®· ®Çy «, tiÕn hµnh che phñ cuèi cïng. Khi

kÕt thóc « ch«n lÊp nµy, CTNH ®−îc ch«n ë « tiÕp theo.

- Khi tÊt c¶ c¸c « ®· ®−îc ®iÒn ®Çy, lµm thu tôc ®ãng b·i. C¸c

ho¹t ®éng gi¸m s¸t m«i tr−êng, b¸o c¸o, duy tu söa ch÷a... tiÕn

hµnh trong thêi gian 20 50 n¨m tÝnh tõ khi ®ãng b·i ch«n lÊp.
46
Gi¸m s¸t CTNH b»ng luËt ph¸pViÖt nam ®· cã Quy chÕ qu¶n lý CTNH

Ch−a cã c¸c biÖn ph¸p c−ìng chÕ m¹nh

ý thøc tù gi¸c cña chñ th¶i kÐm, viÖc gi¸m s¸t láng lÎo

Kª khai CTNH ch−a thùc hiÖn ®Çy ®ñ

CÇn quan t©m h¬n n÷a vÒ nguån lùc cho qu¶n lý CTNH


47
KÕt luËn

CTNH rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, phøc t¹p vÒ thµnh phÇn
CTNH cã ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ vµ m«i tr−êng.
Qu¶n lý CTNH tr−íc tiªn cÇn nh×n nhËn ë gãc ®é gi¶i
quyÕt « nhiÔm vµ c¸c nguy c¬ rñi ro h¬n lµ tÝnh ®Õn yÕu tè
kinh tÕ.
BiÖn ph¸p qu¶n lý CTNH thÝch hîp sÏ mang l¹i nh÷ng
hiÖu qu¶ kinh tÕ, m«i tr−êng vµ x· héi to lín.
Qu¶n lý chÆt chÏ CTNH gãp phÇn quan träng trong sù
ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña mçi quèc gia.

48
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản