Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam ( Chương 2)

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
183
lượt xem
115
download

Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam ( Chương 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát triển đô thị đòi hỏi một cách tiếp cận đa ngành bao gồm nhiều bộ và sở khác nhau. Những quyết định cuối cùng thường được thực hiện đưa ra bởi các nhà chính trị gia trong khi công việc thực tế lại thực hiện bởi đội ngũ các cán bộ kỹ thuật ở các tổ chức địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam ( Chương 2)

 1. Ch ng 2. 1. ào t o k t h p th ng khó kh n do s phân chia các ÿ n v tr c thu c b và thi u s h p tác gi a các c quan 2. Có 4 nhóm ÿ i t ng chính trong ÿào t o: Ch t ch và Phó ch t ch, các Giám ÿ c, các nhà qu n lý và ÿ i ng th ký. 3. Các khóa ÿào t o c n t p trung vào các cách ti p c n qu n lý ÿô th sáng t o và các k n ng chung h n là các th t c và quy ÿ nh v hành chính. 4. Các ch ÿ chính là quy ho ch chi n l c, qu n lý ÿô th t ng h p, chi n l c phát tri n ÿô th và quy ho ch có s tham gia c a các bên liên quan 5. Hi n tr ng khác nhau c a các thành ph d n ÿ n nhu c u v m t lo t các c quan ÿào t o và các thi t k khóa h c khác nhau. Các khóa ÿào t o c n ÿ c thi t k h ng t i nhu c u và th tr ng. Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 2. 2. C N NÂNG CAO N NG L C CHO NH NG AI? KHÍA C NH C U? V i t c ÿ ÿô th hóa 28% và s p t i lên t i 33%, Vi t Nam ÿã có 729 ÿô th ÿ c phân thành 5 c p và Hà N i, TP. HCM (là hai ÿô th ÿ c bi t). M c dù không có s li u ho c các cu c ÿi u tra tr c ÿây nh ng có th th y rõ trong su t quá trình th o lu n là ÿô th hóa nhanh và s thi u h t ngu n nhân l c ÿã d n ÿ n m t nhu c u r t l n v nâng cao n ng l c các c p. Các cán b ÿ c ph ng v n th ng nh t r ng nâng cao n ng l c ch h n ch cho m t nhóm nh ng nhà quy ho ch m t c p nh t ÿ nh, có nguy c là ki n th c thu ÿ c s ch có ích cho nhóm ÿ i t ng này. Phát tri n ÿòi h i m t cách ti p c n ÿa ngành bao g m nhi u b và s khác nhau. Nh ng quy t ÿ nh cu i cùng th ng ÿ c th c ÿ a ra b i các chính tr gia trong khi công vi c th c t l i ÿ c th c hi n b i ÿ i ng các cán b k thu t các t ch c t i ÿ a ph ng. Do ÿó, c n phát tri n n ng l c m i c p và trong các ngành c c p qu c gia nh ng ch y u t p trung vào c p chính quy n ÿ a ph ng. c tính v s l ng các công ch c ÿ c ÿào t o c p ÿ a ph ng ÿ c trình bày trong b ng 1. M c dù có nhu c u nâng cao n ng l c c a khu v c t nhân và c ng ÿ ng, nh ng nhi m v này s t p trung vào ÿào t o cho kh i nhà n c. B ng 1: Nhóm ÿ i t ng ti m n ng chính quy n ÿ a ph ng (c p t nh và qu n/huy n, tr các ÿô th lo i 5) Các ÿô th / Lo i T nh T nh T nh Qu n/ Qu n/ Qu n/ T ng huy n huy n huy n (phó) Các Nhân (Phó) Các nhà Nhân Ch giám viên th Ch t ch qu n lý viên th t ch ÿ c ký ký Hà N i và TP HCM 12 38 12 114 228 152 556 (2) Lo i 1 (4) 12 76 12 117 234 78 529 T ng lo i ÿ c bi t và 24 114 24 231 462 230 1085 lo i 1 Lo i 2 (13) 39 78 39 156 Lo i 3 (37) 74 222 74 370 Lo i 4 (39) 78 117 78 273 T ng lo i 2-4 191 417 191 799 T ng các ÿô th (95) 24 114 24 422 879 421 1884 Các khóa h c/h i 1 6 1 21 44 21 94 th o (1) TP HCM (24 qu n), Hà N i (14), H i Phòng (15), à N ng (8), Th a Thiên Hu (8), C n Th (8) (2) c tính là các ÿô th lo i II ÿ n IV b n thân ÿã là các qu n/huy n và không chia nh h n n a Bên c nh các v n ÿ qu n lý ÿô th nói chung, các cán b ÿ c ph ng v n c ng nh n m nh s c n thi t ÿ c h tr v các v n ÿ k thu t nh ch t th i, n c, giao thông. Tuy nhiên, nh ng v n ÿ này ch a ÿu c bao g m trong ÿ t rà soát này vì n m ngoài ph m vi nghiên c u. T i th i ÿi m này, ch a có nhi u m i quan tâm v các v n ÿ nh qu n lý tài chính và tài chính ÿô th m c dù d ng nh c ng có nhu c u ÿào t o trong các l nh v c này. Ngo i tr ÿào t o th ng xuyên v các quy ÿ nh c a chính ph (do c quan ÿào t o c a B Tài chính cung ng) báo cáo này không ÿ c p ÿ n b t k n l c ÿ c bi t nào v nâng cao n ng l c trong l nh v c ÿô th ho c tài chính ÿô th . V l nh v c qu n lý ÿô th , ÿa s th ng nh t r ng các nhóm ÿ i t ng (2.1-2.4) không hi u ho c hi u r t ít v nh ng n i dung trong b ng 2 và do ÿó, c n t p trung vào các n i dung này. Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 3. B ng 2. Các n i dung ào t o Các n i 1. Có m t nhu c u b c thi t ÿ i v i ÿào t o v quy ho ch chi n l c, không ch trong dung ng n h n và còn trong gi i ÿo n 15 n m ho c lâu h n n a. 2. L ng ghép các n i dung kinh t , xã h i và môi tr ng trong qu n lý ÿô th l ng ghép, ÿa l nh v c và ÿa ngành. 3. Chi n l c Phát tri n ô th trong nhi u tr ng h p ÿ c ÿánh giá là m t công c h u ích cho các ÿô th . Công c này ÿã ÿ c m t s nhà tài tr th nghi m (bao g m Ngân hàng Th gi i) Vi t Nam v i s ch ÿ o c a B K ho ch và ut . 4. Khu v c nhà n c c n áp d ng cách ti p c n có s tham gia c a các bên liên quan, c n thi t ph i nâng cao n ng l c và ÿ i tho i v nh ng v n ÿ nh h p tác v i khu v c t nhân và c ng ÿ ng trong l nh v c quy ho ch và qu n lý ÿô th . 2.1 H TH NG TÍN CH VÀ CH T L NG ÀO T O Các cán b khu v c nhà n c ÿ c ÿào t o th ng xuyên theo chu trình nâng cao chuyên môn t i H c Vi n Hành chính qu c gia (NAPA) c p trung ng ÿ i v i các cán b cao c p và các c quan ÿ a ph ng ÿ i v i nh ng cán b m i b t ÿ u làm vi c ho c trung c p. Quy trình này là b t bu c ÿ có th ÿ c th ng ch c và t ng l ng. Tuy nhiên, ch ng trình ÿào t o t p trung vào gi i thi u các th t c hành chính công và các quy ÿ nh mà không trang b cho các cán b nh ng ph ng pháp, k n ng và các công c ng d ng trong qu n lý hi n ÿ i và có r t ít nh ng s liên h ÿ i v i qu n lý ÿô th . Nh ng k t qu t ng t c ng ÿ c xác ÿ nh t i các ÿ n v tr c thu c B K ho ch u t , B Tài nguyên Môi tr ng và các b liên quan. Bu i th o lu n v i B N i V không ÿ l i n t ng r ng h th ng ch ng ch và m t ph n c a h th ng ÿ ÿ c th ng ch c s ÿ c áp d ng trong th i gian t i. Ch t l ng ÿào t o là m t v n ÿ khác c n quan tâm. Nâng cao n ng l c Vi t Nam v n mang tính truy n th ng, t p trung vào vi c cung c p thông tin qua các bài gi ng ho c ph bi n tài li u. Quá trình ÿào t o này ch y u ÿ c thúc ÿ y b i m t nhu c u quá l n, d n ÿ n vi c t p trung vào s l ng h n là ch t l ng. M t báo cáo g n ÿây (2008) c a Nhóm chuyên gia ÿ c l p thu c Ngân hang Th gi i v S d ng ào t o nh m Nâng cao n ng l c cho Phát tri n, m t ánh giá v các ào t o theo D án c a Ngân hang Th gi i và Vi n Nghiên c u thu c Ngân hàng Th gi i cho r ng h u h t các ÿào t o mà Ngân hàng tài tr ÿ u d n ÿ n k t qu là vi c t h c c a m i h c viên, nh ng c i thi n n ng l c c a các c quan ÿ i tác và các t ch c nh m ÿ t ÿ c các m c tiêu phát tri n trong kho ng m t n a s th i gian. 2.2 C P QU C GIA Theo m t cu c ÿi u tra g n ÿây, ch 15% các nhà qu n lý ÿô th c a chính ph ÿ c ÿào t o t i các tr ng ÿ i h c ho c các tr ng ÿào t o có chuyên môn liên quan ÿ n ÿô th nh quy ho ch ÿô th , xây d ng, qu n lý ÿ t ÿai và tài chính ÿô th 5. Chính ph nh n th c ÿ c nh ng v n ÿ này và Pháp l nh s 9 c a Th t ng ban hành vào ngày 28 tháng 2 n m 2008 quy ÿ nh r ng các b (BXD, B N i v ) và các thành ph tr c thu c trung ng (t nh) và th m chí khu v c t nhân c ng c n t p trung vào nâng cao n ng l c cho các cán b làm vi c trong l nh v c quy ho ch và qu n lý phát tri n ÿô th . Theo Ngh ÿ nh (s 17) ÿ c phê duy t g n ÿây, B Xây d ng s nh n nhi u trách nhi m h n v Phát tri n ÿô th . Tuy v y, chính ph Vi t Nam ÿang tách bi t gi a xây d ng ÿô th /quy ho ch không gian (B Xây d ng) và quy ho ch kinh t xã h i (B K ho ch u t ). Các n l c 5 GS. Nguy n H u D ng (Tr ng i h c Ki n trúc Hà N i) – Bài trình bày v ngu n nhân l c qu n lý ÿô th nh m ÿáp ng yêu c u phát tri n b n v ng – H i th o c a BXD ngày 22 tháng 4 n ml 2008 Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 4. nâng cao n ng l c trong l nh v c qu n lý ÿô th do ÿó ch a ÿ c t p trung, khi n cho nh ng nhi m v v nâng cao n ng l c trong t ng lai ngày càng ph c t p. C c Phát tri n ô th m i ÿ c thành l p. Khi C c ÿi vào ho t ÿ ng v i t t c nh ng ch c n ng c a mình, các nhân viên c a C c c n ph i ÿ c ÿào t o sâu trong l nh v c qu n lý ÿô th l ng ghép hi n ÿ i ÿ ÿ m b o r ng t t c các chuyên gia ÿ u “nói m t ngôn ng chung” (ph i h p n ý) và ÿ c chu n b cho vai trò trong t ng lai là t v n v chính sách cho chính ph . ào t o này c n ÿ c k t h p v i vi c phát tri n m t k ho ch chi n l c cho C c, xác ÿ nh vai trò c a C c trong t ng lai. Cùng v i các cán b c a Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th và Nông thôn6, các chuyên gia ÿô th này c n tham gia m t khóa ào t o cho các gi ng viên nh m ph bi n thông tin r ng rãi h n ÿ n các chính quy n ÿ a ph ng. Các nhân viên khác trong B Xây d ng và B K ho ch và u t làm công vi c liên quan ÿ n phát tri n ÿô th có th c n ÿ c ÿào t o trong l nh v c qu n lý ÿô th l ng ghép hi n ÿ i (bao g m các v n ÿ k thu t, kinh t , xã h i và môi tr ng). i u này cho phép các chuyên gia ÿô th chuy n t các chuyên gia quy ho ch ÿô th ÿ n ngành thành nh ng nhà qu n lý ÿô th hi n ÿ i h n. Nhóm này s l a ch n các khóa ÿào t o (xem ch ng 4) d a trên nhu c u c a h . Cu i cùng, có m t nhóm nh ng nhân viên c a B (ch y u là các b liên quan nh B K ho ch và ÿ u t , B Nông Nghi p và Phát tri n Nông thôn, B Tài nguyên Môi tr ng, B Lao ÿ ng và Th ng binh xã h i và B Giao thông V n t i), nh ng ng i không tr c ti p ho c th ng xuyên làm công vi c liên quan ÿ n phát tri n ÿô th nh ng có l i ích l n t vi c ÿào t o trong l nh v c qu n lý ÿô th l ng ghép. ào t o cho các cá nhân c p qu c gia không ch c n t p trung ch y u vào vi c gi i thi u nh ng thay ÿ i trong quan ÿi m làm vi c, t duy, và nh ng k n ng phi k thu t khác mà còn là nh ng cách ti p c n m i và sáng t o v qu n lý ÿô th . B ng 3. Nhóm ÿ i t ng c p qu c gia và các nhu c u ÿào t o Nhóm ÿ i t ng S l ng c tính Các nhu c u Khóa ÿào t o Nhân viên C c Phát tri n ô • 20-25 • ào t o c p t c v M t s khóa ÿào t o 3- th và m t s nhân viên c a qu n lý ÿô th l ng 5 ngày VIAP ghép • ào t o cho gi ng viên Nhân viên BXD, BKH T • 50 • Khóa ÿào t o v Khóa ÿào t o 3-5 ngày qu n lý ÿô th Các nhân viên khác c a b • 100 • Gi i thi u v qu n Gi i thi u 1 ngày lý ÿô th C P T NH Hi n nay Vi t Nam, Chính ph ch a thi t l p chính sách Nâng cao n ng l c d a trên nhu c u các c p trong khu v c d ch v công. Nh ng n l c c a D án Qu n lý Môi tr ng và Qu n lý t ÿai b n v ng (SEMLA) nh m l ng ghép các ho t ÿ ng nâng cao n ng l c vào trong các k ho ch phát tri n ngu n nhân l c c a các s v môi tr ng c p t nh (S Tài nguyên và Môi tr ng). M c dù t p trung r t nhi u vào S Tài nguyên và Môi tr ng, c n tìm ki m nhi u h n kh n ng phát tri n nh ng chi n l c ngu n nhân l c c a t nh th hi n các nhu c u và ngu n l c ph c v nâng cao n ng l c trong m i l nh v c (bao g m phát tri n ÿô th ). 6 VIAP tr c ÿây là NIURP và m i thay ÿ i tên Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 5. Theo d li u ÿi u tra c a ACVN vào n m 20067, t i 49 thành ph và t nh, có th th y rõ r ng ch m t thành ph /t nh có ÿ ngu n nhân l c ÿáp ng nhu c u v qu n lý ÿô th . 48 t nh/thành ph còn l i thi u ngu n l c, trong s ÿó 18 t nh/thành ph thi u ngu n nhân l c tr m tr ng. Trong các cu c th o lu n v i các bên liên quan, b n nhóm sau ÿây ÿã ÿ c xác ÿ nh c p t nh là có nhu c u b c thi t nh t v nâng cao n ng l c: 1. Nh ng nhà lãnh ÿ o và nh ng nhà ra quy t ÿ nh (ch t ch và phó ch t ch) 2. Các giám ÿ c (và phó giám ÿ c) các s c p t nh 3. Tr ng (phó) các phòng ban c p t nh 4. i ng th ký c a các nhà lãnh ÿ o m i t nh/huy n 2.3.1 Các nhà lãnh ÿ o và nh ng ng i ra quy t ÿ nh (ch t ch và phó ch t ch) Ch t ch và Phó ch t ch UBND hàu h t có các chuyên môn khác nhau. H là nh ng chính tr gia và th ng không hi u nhi u v c ch ho t ÿ ng c a các thành ph hi n ÿ i. H u nh h không bi t v nh ng v n ÿ quan tr ng t i các thành ph l n khác nh s tham gia trong quy ho h, quy ho ch l ng ghép, qu n lý môi tr ng, quy ho ch chi n l c và các chi n l c phát tri n ÿô th . H c n ÿ c c p nh t thông tin và nh n th c ÿ c v quá trình phát tri n thông qua các ph ng ti n nh các h i ngh , h i th o ng n8. Do các nhà lãnh ÿ o Vi t Nam th ng có l ch làm vi c r t kín, nên ch t l ng, vi c t ch c th c hi n và gi y m i các h i th o này là r t quan tr ng. Ch khi h i th o c p cao nh t ÿ c th c hi n, nh ng nhà lãnh ÿ o m i ÿ n, t t nh t là h i th o do c p cao nh t m i tham d (Th t ng Chính ph hay B tr ng), ÿ c th c hi n v i nh ng c quan ÿào t o hàng ÿ u (n u có các gi ng viên qu c t thì càng t t). M t ph ng án n a là t ch c các cu c tham quan du l ch n c ngoài và bao g m m t h i th o ÿào t o kéo dài t 1-2 ngày. Nên t ch c h i ngh ng n (trong kho ng t 1-2 ngày) cho ÿ i t ng này v nh ng ki n th c chung v quá trình ho t ÿ ng c a các thành ph và làm th nào ÿ qu n lý các thành ph theo cách b n v ng. Nh ng h i ngh này c n t p trung vào vi c trao ÿ i kinh nghi m và gi i thi u nh ng cách ti p c n và các quan ÿi m m i. Vi c xây d ng các nghiên c u ÿi m làm c s th o lu n s r t h u ích. 2.3.2 Các giám ÿ c (phó giám ÿ c) các s tr c thu c t nh Nhóm ÿ i t ng th hai c n ÿ c nâng cao n ng l c là các giám ÿ c s nh S Ki n trúc Quy ho ch, S XD, S K ho ch và u t , S TNMT, S GTCC, S NN&PTNT. Nhóm này th ng có chuyên môn sâu h n v phát tri n ÿô th h n các lãnh ÿ o các t nh/thành nh ng ki n th c c a h th ng mang ÿ m tính ch t ÿ n ngành và theo cách ti p c n truy n th ng t trên xu ng, không phù h p v i s phát tri n nhanh chóng c p thành ph . Nhóm này c n nh n th c ÿ c v nh ng s phát tri n m i nh t và c ng hi u nhi u h n v công vi c mà các nhân viên c a h th c hi n (nh ng ngu i c ng ÿ c ÿào t o v các n i dung t ng t (xem ph n ti p theo). Các ho t ÿ ng ÿào t o cho nhóm cán b này c n ph i r t c th và ÿ c k t h p v i các k n ng và công c thích h p. 2.3.3 Tr ng (Phó) các phòng c p t nh 7 Ph ng v n TS. Nguy n Lân, T ng Th ký Hi p h i các ô th Vi t Nam và TS. Nguy n T L ng, Tr ng khoa Qu n lý ô th - ih c Ki n trúc Hà N i, trên trang web http.Viet Namnet.vn vào ngày 20 tháng 3 n m 2008. 7URQJ WU ng h p này, thu t ng là r t quan tr ng, ÿ c bi t khi d ch ra ti ng Vi t.. 9 QJX\rQ W F FiQ E F S FjQJ FDR K FjQJ NK{QJ PX Q WKDP G NKyD jR W R 7URQJ WU ng h p ÿó, m t h i th o là phù h p h n Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 6. Qua các cu c th o lu n, có th th y rõ r ng nhóm này là nhóm có ki n th c c p nh t nh t và sâu s c nh t v quy ho ch ÿô th l ng ghép hi n ÿ i. Tuy nhiên, có c h i ÿ c p nh t nh ng cách ti p c n m i và sáng t o trong m t khóa b i d ng cho c nhóm. H n n a, m t s ng i trong b n h có th c m th y r ng h c n nhi u ki n th c sâu h n v qu n lý ÿô th l ng ghép ho c h c n ki n th c v m t trong các v n ÿ chuyên sâu h n v k thu t nh qu n lý n c th i, qu n lý giao thông… Khóa b i d ng t p trung ch y u vào vi c trao ÿ i kinh nghi m gi a các thành viên trong nhóm và ÿ a ra nh ng ví d trên th gi i. Lý t ng nh t là khóa b i d ng này có th ÿ c k t h p v i vi c ÿào t o th c t trong công vi c. i v i nh ng ng i c m th y r ng h c n ki n th c sâu h n v qu n lý ÿô th l ng ghép, h có th tham gia vào các khóa ÿào t o v i các ÿ ng nghi p c a h c p qu n. c p này, m t khóa ÿào t o mang tính th c t và th c hành s ÿ c xây d ng. 2.3.4 Các nhân viên th ký c a lãnh ÿ o M t nhóm th ba ÿang làm vi c d i quy n c a ch t ch và các phó ch t ch là nh ng tr lý ho c các chuyên gia v i nh ng chuyên môn khác nhau nh kinh t và tài chính, xây d ng và quy ho ch, xã h i và v n hóa. Các t trình và ÿ xu t ÿ c các s ban ngành n p th ng ÿ c nhóm này thông qua tr c khi ÿ c ÿ a t i ch t ch ho c phó ch t ch ÿ ÿ a ra quy t ÿ nh cu i cùng. Các s th ng xuyên phàn nàn v các th th c kéo dài, nh ng s hi u l m và nh ng s can thi p c a các nhóm này vào l nh v c chuyên môn c a h . Do ÿó, ÿào t o cho các tr lý này là r t quan tr ng ÿ các s và các tr lý có th hi u và h tr l n nhau. Nhóm này nên tham gia cùng nhóm trên trong các khóa b i d ng. Không ch các n i dung ÿào t o gi ng nhau mà s r t t t n u c hai nhóm có th nói và hi u ngôn ng c a nhau m t cách t t h n. B ng 4. Nhóm ÿ i t ng c p T nh và các Nhu c u ào t o Nhóm ÿ i t ng S l ng c tính Các nhu c u Khóa ÿào t o Các nhà lãnh ÿ o • 24 • Các thành ph ho t ÿ ng nh Khóa ÿào t o và h i th o thành ph th nào 1-2 ngày Giám ÿ c các s • 114 • Nh ng cách ti p c n m i trong Khóa ÿào t o và h i th o qu n lý ÿô th 3-5 ngày Các tr ng phòng • 24 • Qu n lý ÿô th l ng ghép Các khóa ÿào t o ng n, và các nhân viên th • Trao ÿ i kinh nghi m và các nghiên c u ÿi m h tr ký tr ng h p nghiên c u (qu c công vi c th c t (CDS) t ) • Các chi n l c phát tri n thành ph C P QU N/HUY N M i t nh ÿ c chia thành các qu n và thông th ng (ÿ c bi t là các thành ph nh h n), các ranh gi i c a qu n là các ranh gi i c a thành ph và hành chính qu n là hành chính thành ph . U ban nhân dân c p qu n và ph ng (c p d i qu n) là các c p hành chính hàng ngày gi i quy t các v n ÿ v ÿô th trong lãnh th . phát tri n ÿô th , th ng có hai phòng ÿ c thi t l p, m t phòng ch u trách nhi m v xây d ng và phát tri n ÿô th và phòng khác ch u trách nhi m v môi tr ng và tài nguyên thiên nhiên. T i các thành ph /t nh nh h n, các phòng này có th ÿ c k t h p làm m t. M t s ban qu n lý và giám sát các ho t ÿ ng ÿô th ÿ c thi t l p t i m i u ban nhân dân ph ng. Nói chung, n ng l c c p qu n r t y u kém. Các nhóm sau ho t ÿ ng c p qu n: 1. Ch t ch, Phó ch t ch UBND qu n 2. Tr ng các phòng ban Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 7. 3. Nhân viên th ký t i v n phòng c a Ch t ch 4. Các nhân viên liên quan c p ph ng/xã Nâng cao n ng l c cho các nhóm 1-3 có th t ng t nh nâng cao n ng l c các nhóm này c p t nh. Tuy nhiên, c p ph ng/xã, g n nh không có các nhà quy ho ch ÿô th và n ng l c c a nhân viên r t h n ch . Hi n t i, các cán b này không nên là u tiên chính. B ng 5. Nhóm ÿ i t ng c p qu n/huy n và các nhu c u ÿào t o Nhóm ÿ i t ng S l ng d ki n Các nhu c u Khóa ÿào t o Lãnh ÿ o thành ph (ch • 422 (231 cho các ÿô • Các thành ph ho t Khóa ÿào t o và các t ch và phó ch t ch) c p th lo i 1 và Hà N i ÿ ng nh th nào h i th o kéo dài 1-2 qu n/huy n /TP.HCM và 191cho ngày các ÿô th lo i 2 - 4) Tr ng các phòng ban và • 879 (462 cho các • Qu n lý ÿô th t ng M t s khóa ÿào t o nhân viên th ký ÿô th lo i 1 +) và h p ng n, xây d ng 417 cho các ÿô th • Trao ÿ i kinh nghi m nghiên c u ÿi m h lo i 2-4) và các nghiên c u tr th c hành ÿi m qu c t • Chi n l c phát tri n ÿô th Nhân viên c p ph ng • 421 (230 cho các ÿô • Qu n lý ÿô th t ng M t s khóa ÿào t o th lo i 1 + và 191 h p ng n, xây d ng cho các ÿô th lo i 2- • Trao ÿ i kinh nghi m nghiên c u ÿi m h 4) và các nghiên c u tr th c hành (CDS) ÿi m qu c t • Chi n l c phát tri n ÿô th I U PH I M c dù ÿào t o cho các nhóm ÿ i t ng có th khác nhau v th i gian, n i dung c th và nh ng c quan cung ng ÿào t o, ch ÿ ÿào t o có th gi ng nhau. i u này có th t o ra m t h th ng ÿào t o t trên xu ng ÿ ÿ m b o r ng t t c các c p trong m t t ch c, ngành ho c chính ph s hi u rõ h n v nh ng n i dung liên quan. i u này s gi m t i ÿa nguy c các chuyên gi n p các b n quy ho ch ho c gi i thi u các ý t ng mà c p trên c a h không hi u. i u ph i các n l c v nâng cao n ng l c là r t quan tr ng. Gi ng nh nh ng qu c gia châu Á khác, Vi t Nam có nguy c ÿào t o không hi u qu cho các chính quy n ÿ a ph ng do ch có m t s nhóm ÿ i t ng nh t ÿ nh ÿ c ÿào t o nhi u l n v nh ng n i dung do các c quan bên ngoài xác ÿ nh. Vi t Nam, các nhà tài tr ÿã th hi n s c n thi t ph i ÿi u ph i nh ng n l c nâng cao n ng l c và m t c s d li u v nh ng c quan nào c n tham gia vào các ho t ÿ ng ÿào t o nào. Do quan ÿi m ÿ n ngành ngành v quy ho ch ÿô th Vi t Nam, c n n l c t ch c các khóa ÿào t o mang tính ÿa ngành càng nhi u càng t t. C c p qu c gia l n c p t nh, các h c viên c n ÿ n t các b , s ban ngành khác nhau và trao ÿ i kinh nghi m ÿ hi u rõ h n v nh ng v n ÿ trong các ngành khác và thúc ÿ y làm vi c theo m ng l i. Quan h h p tác bên trong B Xây d ng có th ÿ c thi t l p gi a C c Phát tri n ô th m i thành l p, VIAP and AMCC. H p tác gi a các b d ng nh ph c t p h n. Các t ch c tài tr có th giúp b ng cách t ch c các di n ÿàn th ng xuyên và/ho c các h i ngh n a n m/l n mà t i ÿó, các nhà tài tr , các c quan cung ng ÿào t o, các t ch c chính ph có th g p và th o lu n v ti n ÿ , ho t ÿ ng và các n l c. Vi c ch trì các h i th o có th là luân phiên gi a các t ch c. Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 8. H NG T I CÁCH TI P C N THEO NHU C U TH TR NG N ng l c c a m i chính quy n ÿô th là khác nhau c ng nh n ng l c c a m i cán b . Có th có tr ng h p giám ÿ c s ban ngành có ít ki n th c và hi u bi t v phát tri n ÿô th h n là các nhân viên c a h . C ng có tr ng h p các ÿ ng nghi p làm cùng trong m t s ban ngành có chuyên môn và kinh nghi m r t khác nhau. H n th n a, chúng tôi quan sát th y s khác bi t v n ng l c gi a các ÿô th khác nhau, m c dù các ÿô th này có th thu c cùng m t lo i: ví d nh Hà N i và TP. H Chí Minh ho c gi a H i Phòng và C n Th . Trong khi ÿó, các nhà tài tr l i có xu h ng t ch c các khóa ÿào t o mi n phí v các ch ÿ mà h ngh r ng các c quan tr c thu c các b và chính quy n ÿ a ph ng c n trang b ki n th c thêm. i u này th ng ÿu c ch p nh n m t cách d dàng (không ai t ch i m t “b a n mi n phí”). Nhu c u th c s do ÿó r t khó xác ÿ nh ÿ c. Do v y, chúng tôi cho r ng các gi i pháp nâng cao n ng l c không ÿ n gi n là t ch c các khóa ÿào t o chung chung cho t t c các chính quy n ÿ a ph ng, ngay c khi có s phân bi t gi a các c p ÿô th khác nhau. Thay cho vi c ti p c n h ng t i m t cung thì t t h n là ti p c n h ng t i m t c u. i u này có ngh a là, thay cho vi c t ch c các khóa ÿào t o mi n phí cho các b ngành và chính quy n ÿ a ph ng và ÿ ngh h tham gia, c n khuy n khích và h tr các c quan cung ng ÿào t o phát tri n các khóa v Qu n lý ô th (t ng t nh các khóa ÿào t o ÿ c ÿ xu t trong ch ng 4, khóa 0-5) và ÿ ngh các cán b chính quy n ÿ a ph ng l a ch n tham gia vào 1 (ho c nhi u h n) các khóa ÿào t o do các c quan cung ng ÿào t o khác nhau th c hi n. Bên c nh ÿó, các b và chính quy n ÿ a ph ng c n ÿánh giá các nhu c u ÿào t o n i b và l p Chi n l c Nâng cao N ng l c nh m t ph n c a các chi n l c phát tri n ngu n nhân l c. Các nhà tài tr c n h tr trong vi c l p các k ho ch phát tri n ngu n nhân l c, trong ÿó th hi n rõ nhu c u c a ÿ a ph ng và cho th y li u chính quy n ÿ a ph ng c n các l p ÿào t o, các ÿ t t p hu n theo yêu c u hay ÿào t o t i n i làm vi c. i u này có ngh a là các nhà tài tr và chính ph không ch ph i h tr cho các c quan ÿào t o ÿ xây d ng các khóa ÿào t o có liên quan và có ch t l ng cao mà còn c n h tr trong vi c thi t l p và chu c p tài chính cho nhu c u ÿào t o (thông qua m t h th ng các chi n l c phát tri n ngu n nhân l c d a trên ho t ÿ ng c p ÿ a ph ng nh d án SEMLA ÿã th c hi n)9. Ý t ng này ÿã ÿ c th o lu n v i các nhà tài tr , chính ph và chính quy n ÿ a ph ng và thu ÿ c nhi u ph n h i khác nhau. M t s ng i cho r ng ÿây là m t ý t ng r t hay nh ng nh ng ng i khác cho r ng các chính quy n ÿ a ph ng Vi t Nam ch a s n sàng ÿóng vai trò ch ÿ ng nh v y. 9 D án SEMLA ÿang h tr các s ban ngành v môi tr ng c p t nh nh m xây d ng m t chi n l c ngu n nhân l c d a trên ho t ÿ ng, bao g m m t k ho ch ÿào t o và bu c các chính quy n ÿ a ph ng xem xét ho t ÿ ng c a các cán b và ÿ b t th ng ch c d a trên công vi c. Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản