Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam ( Chương 4)

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
202
lượt xem
126
download

Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam ( Chương 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý đô thị tổng hợp là một nhiệm vụ rất phức tạp, cần quan tâm đảm bảo các công trình đào tạo được xây dựng sao cho các học viên có thể dần dần phát triển các kỹ năng và hiểu biết của mình trong suất chương trình đào tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam ( Chương 4)

 1. Ch ng 4 ™ Ki n th c ÿào t o ch ÿ c ti p thu và t o ra tác ÿ ng l n nh t khi nó ÿ c áp d ng trong công vi c. ™ Các khóa ÿào t o c n linh ho t v n i dung ÿ ÿáp ng các nhu c u c a các c p chính quy n khác nhau, nh ng nh n m nh các nguyên t c gi ng nhau - h p tác gi a các c quan, qu n lý sáng t o, các cách ti p c n hi n ÿ i ÿ i v i quy ho ch ÿô th ,… ™ R t c n thi t ph i có m t c quan ÿi u ph i – có th là C c Phát tri n ô th – ÿ theo dõi các n l c nâng cao n ng l c cho các c quan các c p. ™ ánh giá các khóa ÿào t o nâng cao n ng l c và t ch c các h i th o sau ÿào t o ÿ m b o ch t l ng và thành công c a vi c nâng cao n ng l c. ™ Các cán b c n hi u ÿ c lý do ph i nâng cao n ng l c và nh n th c ÿ c v l i ích c a nh ng ph ng pháp và cách ti p c n m i. Hình 3: L trình Phát tri n N ng l c C C UT CH C QUY HO CH CHI N L C 3 C U TRÚC H P TÁC KI N TH C VÀ K N NG C U TRÚC TÀI CHÍNH 2 L TRÌNH PHÁT TRI N N NG L C 4 C U TRÚC TH CH 1 NH N TH C ánh giá và T ng k t D báo 5 TH C HI N, GIÁM SÁT VÀ ÁNH GIÁ Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 2. 4. L TRÌNH NÂNG CAO N NG L C VI T NAM 4.1 QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N N NG L C Qu n lý ÿô th t ng h p là m t nhi m v r t ph c t p, c n quan tâm ÿ m b o các ch ng trình ÿào t o ÿ c xây d ng sao cho các h c viên có th d n d n phát tri n các k n ng và hi u bi t c a mình trong su t ch ng trình ÿào t o. Theo báo cáo g n ÿây c a IEG: “Thi t k ÿào t o nâng cao n ng l c hi u qu không ch quan tâm ÿ n vi c làm th nào ÿ ÿ t ÿ c nh ng m c tiêu ÿào t o m t cách t t nh t, mà còn quan tâm ÿ n vi c làm th nào ÿ ÿ m b o r ng các ÿ i t ng ÿ c ÿào t o có th áp d ng nh ng ki n th c c a mình trong công vi c và n i dung ÿào t o ÿáp ng ÿ c các nhu c u v t ch c và th ch . Do v y, thi t k ÿào t o t t là quan tr ng ÿ có th thành công trong su t chi u dài c a các chu i k t qu ÿào t o”. “Ví d , m t s c quan ÿào t o qu c t , trong h u h t các khóa ÿào t o, yêu c u h c viên ÿ a ra các k ho ch hành ÿ ng khi quay tr v n i làm vi c và th ng xuyên th c hi n các h i th o ti p n i (ÿánh giá) v i s có m t c a các h c viên ÿã xây d ng k ho ch hành ÿ ng trong khóa ÿào t o, nh m cung c p cho h nh ng s h tr v chuyên môn và h ng d n th c hi n các k ho ch hành ÿ ng”. MÔI TR NG THU N L I T CH C CÁ NHÂN 3 C P PHÁT TRI N N NG L C Hình 4: Ba c p Phát tri n N ng l c Có th tìm th y ví d v các khóa ÿào t o ÿ c thi t k t t t nhi u ngu n. Ph l c 6 có ÿ a ra m t s g i ý. Ki n ngh chung là xây d ng m t chi n l c phát tri n ngu n nhân l c c p b (qu c gia) và c p t nh. Nh ng chi n l c này c n ÿ c liên k t v i vi c ÿào t o và ÿánh giá công vi c d a trên n ng l c ÿ i v i t t c các nhân viên làm vi c trong t ch c. V nguyên t c, các t nh và thành ph khác nhau, các c quan ÿ a ph ng th ng ÿ c quy n và có kh n ng ÿ a ra nh ng l a ch n riêng v nâng cao n ng l c. Hình 5: K t h p gi ng d y trên l p, h i th o và ÿ i tho i trong phát tri n n ng l c Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 3. 4.2 CÁC NHÓM IT NG VÀ CH Có th do t c ÿ ÿô th hóa ch m Vi t Nam và do n n kinh t “k ho ch/qu n lý theo ngành” nên qu n lý ÿô th (b n ch t là ÿa ngành và có s l ng ghép gi a các v n ÿ ÿô th ) là m t ch ÿ t ng ÿ i m i Vi t Nam. Nh có th th y trong Ch ng 3, ch t n m 2005, Tr ng ih c Ki n trúc Hà N i b t ÿ u khóa h c Th c s ÿ u tiên v Qu n lý ÿô th và m c dù m t s chuyên gia ÿã h c v qu n lý ÿô th n c ngoài, nâng cao n ng l c trong l nh v c này v n r t c n thi t. Nâng cao n ng l c, do ÿó, c n thi t c p qu c gia c ng nh c p ÿ a ph ng và h u nh t i t t c các phòng ban nh ng c p này. C n có 5 khóa ÿào t o khác nhau (c ng 1 khóa ÿào t o gi ng viên) và ÿi u ch nh các khóa này theo nhóm ÿ i t ng ÿào t o. Các khóa ÿào t o n m trong h th ng tháp ÿào t o nh ÿã mô t ch ng 1. Cán b c p càng cao thì khóa ÿào t o càng ng n. M t khóa ÿào t o c ng có th ÿ c thi t k khác nhau v th i l ng. Do ÿó, khóa 1 có th là 1 ngày ho c 5 ngày tu thu c vào nhóm ÿ i t ng. Các ch ÿ v n gi nguyên không ÿ i. 13 B ng 7: Các khóa ÿào t o ÿ c ÿ xu t và ch ÿ (d a trên d án UEPP) Khóa ÿào t o ng n h n N i dung Khóa 0 ào t o Gi ng viên Khóa I H p tác gi a các bên trong quy ho ch và qu n lý ÿô th Khóa II Quy ho ch Môi tr ng và các Chi n l c Quy ho ch Môi tr ng Khóa III Quy ho ch Chi n l c và Th c hi n các Quy ho ch ô th Khóa IV Các ÿ c ÿi m và các cách ti p c n Quy ho ch ô th Khóa V Các ÿô th ho t ÿ ng nh th nào (Tóm t t các khóa I-IV) Các khóa t 1-4 d a trên các khóa ÿã ÿ c VIAP th nghi m và th c hi n v i s h tr c a Ch ng trình UEPP. Các khóa này ÿã và ÿang ÿ c th c hi n b i VIAP và các gi ng viên c a VIAP do ÿó có ÿ n ng l c th c hi n các khóa này. Thay cho vi c xây d ng nh ng khóa ÿào t o m i thì, t t h n nên ti p t c phát tri n và c i thi n các khóa ÿào t o này. Các khóa t 1-4 bao g m nhi u ch ÿ khác nhau nh quy ho ch chi n l c, quy ho ch có s tham gia c a các bên liên quan, k ho ch ÿ u t ÿa ngành, thi t k ÿô th , các v n ÿ pháp lý và tài chính, quy ho ch s d ng ÿ t, ÿánh giá môi tr ng chi n l c, quy ho ch môi tr ng ÿô th , h p tác gi a khu v c nhà n c và t nhân. Danh sách hoàn ch nh các ch ÿ ch có th ÿ c ÿ a ra khi th c hi n ánh giá Nhu c u ÿào t o chi ti t h n. 4.2.1 C p qu c gia c p qu c gia, c n t p trung ch y u vào cán b qu n lý c p trung các b có liên quan ÿ n phát tri n ÿô th nh B Xây d ng, B K ho ch ÿ u t , B Tài nguyên Môi tr ng, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và B Giao thông V n t i, và t ch c 4 khóa ÿào t o khác nhau cho các cán b qu n lý các b này. Nên có m t khóa ÿào t o t ng quan (khóa V) cho các cán b qu n lý c p b tham gia vào công tác phát tri n ÿô th nh ng không ch u trách nhi m hàng ngày v các v n ÿ phát tri n ÿô th . Nhóm th hai có th là nhân viên c a B K ho ch u t và B Xây d ng (nh ng ng i có liên quan tr c ti p ÿ n phát tri n ÿô th ), nh ng ng i có th , tu theo nhu c u, l a ch n m t trong 4 khóa tùy theo m i quan tâm (ho c có th tham gia nhi u h n 1 khóa). 13 Các khóa ÿào t o ÿ c ÿ c p d a trên c s (nh ng không hoàn toàn gi ng) các khóa ÿào t o theo ch ng trình UEPP Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 4. Các cán b khác c a B K ho ch và u t , B Xây d ng, B Tài nguyên Môi tr ng và C c Phát tri n ô th - B Xây d ng có th tham gia vào Khóa ào t o Gi ng viên (Khóa s 0). Các khóa ÿào t o này c n ÿ c th c hi n b i các gi ng viên c a VIAP. Các nhân viên c a VIAP có th ÿ c h tr b i m t c quan ÿào t o qu c t (ÿ c bi t là trong vi c ÿào t o gi ng viên), và h p tác ch t ch v i C c Phát tri n ô th m i ÿ c thành l p và H c vi n ào t o Cán b Qu n lý Xây d ng và ô th . S l ng cán b ÿ c ÿào t o ÿ c c l ng c t cu i c a b ng sau. Ph l c 7 trình bày chi ti t h n v vi c c l ng các con s này. Tuy nhiên, n u ti p c n theo h ng th tr ng thì con s này s ph thu c r t nhi u vào nhu c u th c t . Các con s trong b ng 8 và 9 do v y ch là nh ng con s d ki n. B ng 8. Các khóa ÿào t o c p qu c gia Khóa ÿào t o Nhóm ÿ i t ng M c tiêu Th i l ng C quan cung S l ng ng ÿào t o d ki n Khóa V BXD, BGTVT, Gi i thi u v Qu n lý ô 1-2 ngày Qu c t 80-100/ BKH T, BTNMT, th hi n ÿ i n m BNNPTNT Qu c t Khóa I, II, III, ho c IV BXD và BKH T Cung c p ki n th c M t lo t các h i 40-50/ n m (theo nhu c u) chuyên môn sâu v các th o 3 ngày n i dung phát tri n ÿô th cho các nhà chuyên môn ch ch t Khóa I - IV Nhân viên C c PT T Ki n th c chuyên môn M t lo t các h i Qu c t 20-25/ n m sâu v quy ho ch và qu n th o 3-5 ngày lý ÿô th l ng ghép ào t o gi ng viên (Khóa BXD và VIAP ào t o các gi ng viên ÿ M t lo t các h i Qu c t /Trong 20-25/ n m 0) ÿ m b o r ng vi c ÿào th o 1-2 ngày n c t o s ÿ c ti p t c và cung c p nhi u ki n th c h n 4.2.2 C p t nh/c p qu n/huy n Trong su t các cu c th o lu n, có th th y rõ r ng các lãnh ÿ o và chuyên gia c p t nh/huy n c n áp d ng m t cách ti p c n m i ÿ i v i phát tri n ÿô th . T cách ti p c n quy ho ch t ng th ÿ n ngành t trên xu ng sang cách ti p c n quy ho ch chi n l c ÿa ngành mang tính linh ho t h n. Bên c nh ÿó, c n có ÿào t o k thu t trong các ngành nh c p thoát n c, v sinh, giao thông,…. Vào th i ÿi m này, các khóa ÿào t o này h u h t ÿ c th c hi n trong khuôn kh các ch ng trình h tr k thu t c a c. Nâng cao n ng l c v Môi tr ng và ánh giá môi tr ng ÿ c th c hi n b i SIDA, DANIDA và CIDA. M c dù các ch ng trình ÿào t o này gi i h n trong ph m vi m t s t nh nh t ÿ nh và không bao trùm ph m vi c n c, các khóa này nên ÿ c ÿ a ra th tr ng và các c quan ÿào t o s có th th c hi n ÿào t o tu theo nhu c u c a lãnh ÿ o các chính quy n ÿ a ph ng. Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 5. B ng 9. Các khóa ÿào t o c p t nh Khóa ÿào t o Nhóm ÿ i t ng M c tiêu Th i l ng C quan cung S l ng ng ÿào t o các khóa ÿào t o Các ÿô th ho t d ng nh th Lãnh ÿ o các ÿô th lo i Gi i thi u các 1-2 ngày 24 ng i HPA v i s h 1 khóa nào 1 và TP HCM/ Hà N i nguyên t c qu n tr c a các t Khóa V lý ÿô th c b n, ch c qu c t , Lãnh ÿ o các ÿô th lo i thay ÿ i quan 1-2 ngày 19 ng i VIAP-ACVN 10 2-4 ÿi m (các c p khác nhau) Lãnh ÿ o các qu n t i 1-2 ngày 231 ng i 12 các ÿô th lo i 1 và Hà N i/TP HCM Quy ho ch và Qu n lý ô th Giám ÿ c và phó ki n th c v quy M t lo t các h i AMCC cùng 7 *2 l ng ghép (khóa III và IV) giám ÿ c các s ban ho ch và qu n lý th o 3 ngày các c quan ngành (114) và các ÿô th l ng ghép khác nhân viên th ký (24) Quy ho ch và Qu n lý ô th Cán b qu n lý các s Ki n th c chuyên M t lo t (3) các h i AMCC cùng 35 *3 l ng ghép (khóa I-IV) ban ngành và nhân viên môn sâu v quy th o 3-5 ngày cho v i các gi ng th ký t i các ÿô th lo i ho ch và qu n lý 69 ng i (462+ viên ÿ c ÿào m t và các ÿô th ÿ c ÿô th l ng ghép 230) t o bi t Cán b qu n lý các s M t lo t (3) các h i 30 *3 ban ngành và nhân viên th o 3-5 ngày cho th ký t i các ÿô th 608 ng i (417+ lo i 2-4 191) T ng 231 (Ch t ch và Phó Ch t ch) c a t nh và huy n s tham gia m t ch ng trình nâng cao nh n th c v “Các ô th ho t ÿ ng nh th nào”. ây s là m t h i ngh c p cao kéo dài t 1-2 ngày, t i ÿó, 15- 25 lãnh ÿ o các thành ph g p và trao ÿ i kinh nghi m thông qua các nghiên c u ÿi m t i ÿ a ph ng và qu c t (Khóa s 5?) Giám ÿ c các S ban ngành (và các Phó Giám ÿ c) c p t nh và huy n có th là m t nhóm khác ÿ c ÿào t o v nh ng v n ÿ t ng t (nh ng m c ÿ chi ti t và sâu h n ÿ i v i các lãnh ÿ o thành ph ). Các giám ÿ c th ng là nh ng ng i có quy n h n nh t ÿ nh, nh ng tu theo c p c a h , c ng là nh ng ng i ÿ c b nhi m d a trên các y u t v chính tr . (Khóa I và II) Nhóm th ba là các tr ng (phó) các phòng chuyên môn các t nh và huy n. H có th ÿ c ÿào t o v các v n ÿ k thu t liên quan ÿ n Quy ho ch và Phát tri n ô th l ng ghép. Khóa ÿào t o ÿ c xây d ng trong khuôn kh d án c a UEPP có th là m t ví d v khóa ÿào t o cho các ÿ i t ng này. Bên c nh các tr ng phòng (phó phòng), các nhân viên tr lý/ th ký t i các U ban Nhân dân T nh có th tham gia vào nhóm này (Khóa 1-4).) 4.3 CÁC C QUAN CUNG NG ÀO T O Vi n nghiên c u c a Ngân hàng Th gi i ÿã ÿ t m i quan h v i H c vi n ào t o Cán b Qu n lý Xây d ng và ô th (AMCC). Bên c nh ÿó, ch ng trình UEPP ÿã xây d ng và th nghi m các các khóa ÿào t o trong m i quan h ch t ch v i VIAP. H c vi n chính tr H Chí Minh có vai trò v chính tr ÿ có th th c hi n ÿào t o cho các lãnh ÿ o c p cao và ACVN có th ÿóng vai trò là n i ch a ÿ ng ki n th c lý t ng. Các c quan ÿào t o có liên quan t i các b khác nh DSI c ng c n h p tác ch t ch v i AMCC và HPA. c p qu c gia, các nhóm ÿ i t ng khác nhau s ÿ c ÿào t o b i các t ch c ÿào t o t nhân và/ho c qu c t , k t h p v i các nhân viên c a VIAP d i s t ch c c a AMCC/HPA. Bên c nh ÿó, m t khóa ÿào t o cho gi ng viên s ÿ c xây d ng cho m t s cán b ÿ c l a ch n. VIAP s ch u trách nhi m nghiên c u và h tr k thu t cho các c p chính quy n t c p qu c gia ÿ n c p ÿ a ph ng. Công vi c này s ÿ c th c hi n thông qua d án m i c a JICA s p ÿ c Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 6. th c hi n trong th i gian t i. M t cách lý t ng, d án này có th mang tính ch t h tr cho các ho t ÿ ng ÿào t o ÿ c xây d ng. VIAP có th ÿ c huy ÿ ng ÿ xây d ng n ng l c v ÿô th cho các c quan ÿào t o ti m n ng nh AMCC/DSI và HPA/NAPA. Các c quan ÿào t o này có c s v t ch t cho ÿào t o và/ho c có uy tín ÿ i v i t t c các c p nh ng thi u ki n th c v ÿô th . Bên c nh ÿó, VIAP có th h tr trong vi c cung c p m t ch ng trình Nâng cao n ng l c cho AMCC, ÿ n v tr c thu c B Xây d ng s là c quan cung ng ÿào t o ch ch t trong t ng lai. AMCC/DSI k t h p v i HPA/NAPA s là ÿ n v cung ng ÿào t o chính cho các c quan c p t nh và huy n. HPA s ch y u h ng ÿ n lãnh ÿ o các thành ph trong khi AMCC/DSI s t p trung vào các nhóm khác nh ÿã mô t trên. Các nhân viên c p th p h n có th tham gia các khóa ÿào t o do các c quan ÿào t o t nhân và các tr ng ÿ i h c th c hi n trong khi ACVN nên ÿóng vai trò là n i ch a ÿ ng ki n th c và t ch c m ng l i v i các ch ÿ m i và sáng t o. T ng quan v c u trúc chi n l c nâng cao n ng l c ÿ c trình bày trong bi u ÿ s 2. Ph n 4.6 trình bày m t k ho ch hành ÿ ng. i u quan tr ng là t ng c ng n ng l c c a các c quan ÿào t o ÿ c ÿ c p ÿ n trên và h tr các c quan này tr thành các ÿ n v ÿào t o v qu n lý ÿô th cho các cán b c p trung. th c hi n ÿ c ÿi u này, m t ch ng trình Nâng cao n ng l c c n ÿ c xây d ng. Khi các bên liên quan chính hi u và th ng nh t v khái ni m này, thì m t ch ng trình và m t k ho ch hành ÿ ng chi ti t h n (v i các hành ÿ ng, các c quan, th i gian và ngu n l c) s ÿ c xây d ng k h n. Các nhóm ÿ i t ng chính ÿ c ÿánh d u màu ÿ , các c quan ÿào t o c p qu c gia, c p t nh ÿ c ÿánh d u màu xanh. Hình 6: C c u Nâng cao n ng l c Các cách ti p c n m i Chính ph Qu n lý ô th , ào t o cho gi ng viên DUD ho c VIAP • Các thành ph ho t ÿ ng nh th nào • Quy ho ch l ng ghép • Quy ho ch chi n l c • Chi n l c Phát tri n ô th • Quy ho ch có s tham gia c a các bên liên quan T nh Ch t ch HOD Nhân viên th ký Qu n/huy n ACVN v i vai trò Phó ch t ch G . Nhà qu n lý m ng l i Các phòng ban k thu t khác Các tr ng ÿ i h c H tr k thu t Các nhóm ÿ i t ng ÿào t o ào t o Các c quan cung ng ÿào t o M ng l i và thông tin Các ch ÿ Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 7. 4.4 K HO CH HÀNH NG 1 D báo ánh giá hi n tr ng là ÿi u ÿ u tiên ph i làm khi chu n b cho m t ch ng trình phát tri n n ng l c. Không ch c n phân tích b i c nh ÿô th hi n t i và còn ph i phân tích các xu h ng trong t ng lai, ÿánh giá các n ng l c hi n t i, các c c u t ch c và c u trúc th ch . Nh ng ÿi u này c n ÿ c th c hi n ÿ thi t k m t ch ng trình phát tri n n ng l c hi u qu . M c dù m t s ÿánh giá nhu c u ÿào t o ÿã ÿ c th c hi n, các ÿánh giá này ÿ u có m t tr ng tâm c th . N u Chính ph mu n phát tri n m t Chi n l c Xây d ng n ng l c v Phát tri n ô th trên toàn qu c, c n th c hi n ánh giá Nhu c u ÿào t o t ng h p. Do ÿây là m t công vi c t n nhi u th i gian và ti n b c nên không nên trì hoãn vi c B Xây d ng ho c các b khác b t ÿ u ch ng trình Xây d ng N ng l c ho c th c hi n các ho t ÿ ng ÿào t o trong l nh v c ÿô th vào th i gian này. Báo cáo này và tham v n v i các nhóm liên quan là b c ÿ u tiên trong ÿ nh hu ng. C n có các hành ÿ ng ti p theo. 1.1 Công b D th o Báo cáo th o lu n 1.1.1 Nhóm ÿ i t ng 1.1.2 Các ch ÿ 1.1.3 Các c quan cung ng ÿào t o 1.1.4 Ph ng pháp 1.1.4.1 H tr theo yêu c u 1.1.4.2 Ch t l ng 1.1.4.3 H th ng tín chí cho các bên cung ng ÿào t o 1.1.4.4 Qu Nâng cao N ng l c 1.2 L trình 1.3 Cam k t áp d ng cách ti p c n m i trong quy ho ch và thay ÿ i v m t th ch 1.4 T ch c th o lu n và di n ÿàn 1.5 Hoàn thi n báo cáo chi n l c 1.6 Th ng nh t v s c n thi t c a chi n l c 2. Nh n th c Ban ÿ u, nh n th c v ch ng trình phát tri n n ng l c c n ÿ c nâng cao không ch v các xu h ng, n i dung và thách th c trong phát tri n ÿô th mà còn v vai trò c a các h c viên trong quá trình phát tri n này. Các h c viên c n bi t t i sao quan ÿi m c a h , thói quen làm vi c và các quy trình ph i có s thay ÿ i. Nh n th c là c n thi t ÿ th c hi n các cam k t c a h c viên ÿ i v i toàn b ch ng trình. Bên c nh ÿó, c n c i thi n s h p tác gi a các nhà tài tr , các t ch c chính ph và các ÿ n v cung ng ÿào t o. Do ÿó, c n thi t l p m t nhóm ÿi u ph i nâng cao n ng l c, làm vi c theo nhi m k (6 tháng). Ngân hàng Th gi i mong mu n là c quan ÿ u tiên th c hi n nhi m v này và D án c a UEPP c ng th hi n m i quan tâm ÿ c ti p t c trong nhi m k th hai. 2.1 Thi t l p nhóm i u ph i 2.2 T ch c di n ÿàn ÿ th o lu n v báo cáo chi n l c 2.3 T ch c các di n ÿàn khác v qu n lý ÿô th Vi t Nam 3. C u trúc Th ch D a trên các ÿ xu t trong báo cáo c a IEG v Nâng cao n ng l c, ÿi u quan tr ng là xác ÿ nh các c u trúc th ch và xem li u các c u trúc này khuy n khích hay c n tr vi c th c hi n m t Chi n l c Nâng cao N ng l c. Môi tr ng th ch c n ÿ c thay ÿ i nh th nào ÿ tránh Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 8. tình tr ng (ví d ) các cán b ÿ c ÿào t o v Chi n l c Phát tri n ô th nh ng môi tr ng làm vi c l i ch a s n sàng cho vi c áp d ng cách ti p c n m i này. i u này bao g m s ph i h p gi a các b khác nhau và vi c rà soát l i h th ng quy ho ch hi n t i (quan h gi a Quy ho ch Phát tri n Kinh t xã h i, quy ho ch s d ng ÿ t và quy ho ch xây d ng). M c dù vi c thi t l p m t môi tr ng thu n l i là quan tr ng ÿ th c hi n nâng cao n ng l c hi u qu , vào th i ÿi m này, c ng ch a xác ÿ nh ÿ c li u Vi t Nam ÿã s n sàng cho nh ng thay ÿ i nh v y hay ch a. 3.1 Th c hi n ánh giá Nhu c u ào t o và Phát tri n Chi n l c Nâng cao N ng l c 3.2 Phát tri n Ch ng trình Thay ÿ i v T ch c và Th ch 3.2.1 Xác ÿ nh Vai trò c a B Xây d ng và C c phát tri n ô th 3.2.2 Xác ÿ nh vai trò c a B K ho ch và u t , Quy ho ch Phát tri n Kinh t Xã h i và Chi n l c phát tri n ô th 4. C c u t ch c Làm th nào ÿ các c quan ÿào t o hi n t i t ng c ng vi c th c hi n chi n l c nâng cao n ng l c và nh ng thay ÿ i nào là c n thi t trong vi c qu n lý và cung ng tài chính cho các c u trúc nh m thay ÿ i ho c thúc ÿ y chi n l c này. H c viên ào t o Cán b Qu n lý Xây d ng và ô th có th tr thành m t ÿ n v quan tr ng trong vi c th c hi n các ho t ÿ ng ÿào t o, ph i h p v i VIAP, h c vi n chính tr H Chí Minh và có th là c DSI (B K ho ch và u t ). Có th thi t k m t ch ng trình t ng c ng n ng l c cho các t ch c này (ÿ c bi t là AMCC) trong l nh v c qu n lý ÿô th t ng h p. 4.1 Thi t l p m t ch ng trình T ng c ng n ng l c 4.2 Xác ÿ nh Qu 4.3 Th c hi n Ch ng trình 4.3.1 Các chính quy n ÿ a ph ng • Xác ÿ nh nhu c u và xây d ng n ng l c d a trên các Chi n l c Phát tri n ngu n Nhân l c. • Xác ÿ nh các ngu n l c bên trong • Xác ÿ nh th tr ng (các khóa ÿào t o hi n có, các c quan cung ng ÿào t o và giá thành,…) • Chu n b k ho ch ÿào t o d a trên chi n l c phát tri n ngu n nhân l c d a trên và các ngu n l c s n có • Ti p c n các nhà tài tr b ng các k ho ch ÿào t o và xin h c b ng 4.3.2. Chính ph • Xây d ng các tiêu chu n ÿào t o • Xác ÿ nh nh ng ÿ n v cung ng ÿào t o thích h p • L p h th ng b o hi m v ch t l ng • L p h th ng ÿánh giá các k ho ch ÿào t o t i ÿ a ph ng • K h p v i các nhà tài tr nh m nâng cao n ng l c cho các c quan cung ng ÿào t o 4.3.3 Các nhà tài tr • Th ng nh t v các c quan cung ng ÿào t o • Cùng v i chính ph xây d ng n ng l c cho các c quan cung ng ÿào t o • Cung c p h c b ng (c p ÿ a ph ng, c p vùng và toàn c u) • H tr l p các k ho ch phát tri n ngu n nhân l c c p ÿ a ph ng Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 9. 4.4 Ti p t c phát tri n các khóa ÿào t o (ch ng trình và ph ng pháp) 4.5 ào t o gi ng viên 4.6 Thi t k h th ng tín ch cho các c quan cung ng ÿào t o 4.7 Phát tri n h th ng ch ng ch hành ngh 5. Th c hi n , Giám sát và ánh giá Giám sát và ánh giá là công c ÿ u tiên ÿ ÿo l ng tính hi u qu các d án, nh ng nó c ng là công c ÿánh giá tính hi u qu c a các t ch c th c hi n vì nó có th ÿ c s d ng ÿ gi i quy t v n ÿ v trách nhi m c a các ÿ n v tham gia th c hi n ÿào t o. Trong nhi u tr ng h p, có s thi u trách nhi m trong quá trình th c hi n do không có ho c thi u các ch s và c ch ÿánh giá. N u ÿ c yêu c u, b c này c n ÿ c ti p n i b ng vi c ÿánh giá nh ng thay ÿ i khác c n thi t trong khung th ch ÿ ÿ m b o vi c giám sát và ÿánh giá. Nh ÿã ÿ c p trong Ph n 4.1 và các ÿ xu t c a IEG v S d ng ÿào t o ÿ nâng cao n ng l c cho Phát tri n, vi c ÿánh giá ÿào t o là r t quan tr ng ÿ ÿ m b o r ng các cách ti p c n m i th c s có tác ÿ ng. Vi c ÿánh giá có th ÿ c th c hi n thông qua m t ch ng trình h tr k thu t (ch ng trình JICA m i) ho c b ng các k ho ch hành ÿ ng trong ch ng trình ÿào t o. 5.1 Ti p t c t ng c ng n ng l c cho các t ch c th c hi n 5.2 Thi t k h th ng giám sát 5.3 Thi t k ch ng trình ÿào t o 5.3.1 Xây d ng các bài t p v k ho ch hành ÿ ng trong ÿào t o 5.3.2 m b o có s ÿánh giá ÿào t o 5.3.3 K t n i v i các ch ng trình h tr k thu t 5.4 Ch ng trình ào t o h ng th tr ng 5.5 Th c hi n Ch ng trình ÿào t o 5.5.1 Ti p t c xây d ng các khóa ÿào t o 5.5.2 C i thi n các khóa t 0-5 và khóa ÿào t o gi ng viên 5.5.3 Các v n ÿ k thu t (danh sách) 5.6 Th c hi n các khóa ÿào t o 5.6.1 Theo yêu c u ÿào t o 5.6.2 H th ng ch ng ch 5.6.3 Theo nhu c u và th tr ng 5.7 ánh giá và H tr K thu t 5.8 ánh giá tác ÿ ng 5.9 Rà soát ch ng trình 6. ánh giá và T ng k t ánh giá và T ng k t ÿóng góp vào s b n v ng c a các ch ng trình phát tri n n ng l c. ánh giá là m t cách ÿ k t lu n v nh ng ki n th c gì ÿã ÿ c h c và ch a ÿ c h c trong su t ch ng trình. Nh ng ÿ n v phát tri n n ng l c có th rút kinh nghi m d a trên k t qu ÿánh gía trong su t giai ÿo n cu i c a ch ng trình ho c trong các ch ng trình m i. Trong kho ng 6-12 tháng, tác ÿ ng c a ÿào t o có th ÿ c ÿo l ng. T ng k t ch ng trình nâng cao n ng l c có ngh a là t t c các thông tin c n ÿ c l u l i ÿ các bên tham gia có th tham kh o sau khi ch ng trình k t thúc. Vi c t ng k t c ng có th ÿ c th c hi n b ng vi c t ch c các ch ng trình tái kh i ÿ ng và tái th c hi n ch ng trình m t cách th ng xuyên (ít nh t là hàng n m). Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 10. Hình 7. ào t o h ng t i nhu c u th tru ng. Chính ph Các nhà tài tr Vi t Nam Nhóm H p tác i u ph i -RLQW &RRUGLQDWLRQ *URXS các ÿ • ánh giá và thông qua ™ (YDOXDWH DQG DSSURYH +5' l a xu t phát tri n ngu n nhân l c, SURSRVDOVc VHOHFWLRQ RI ÿào t o ch n các quan cung ng • H tr th c hi n các k ho ch SURYLGHUV nhân l c phát tri n ngu n ÿa ™ 6XSSRUW WKH GHYHORSPHQW ph ng RI +5' SODQV DW ORFDO OHYHO C v n T v n Ki m toán Qu nâng cao n ng l c - Qu n lý tài chính - Chi tiêu Các c quan ÿào t o Cung c p d ch v ÿào t o Tài tr N p ÿ xu t phát tri n ngu n nhân l c, ÿánh giá và phê duy t Quan h ÿào t o Chi tiêu tài chính C v n, ki m toán 4.5 VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHI M 1. Vai trò c a V n phòng Chính ph • Kh i x ng và ÿi u hành vi c phát tri n chi n l c và chính sách xây d ng n ng l c ÿô th qu c gia nh các h p ph n c a chính sách qu n lý và phát tri n ÿô th , nh m ÿ m b o r ng Pháp l nh s 9 do Th t ng bán hành g n ÿây th c s ÿ c B Xây d ng, các b liên quan, các u ban nhân dân t nh và thành ph th c hi n. • Thúc ÿ y c i cách hành chính công, nh n m nh vào các khía c nh th ch và t ch c. Th ch hóa các sang ki n liên quan ÿ n nâng cao n ng l c. 2. Vai trò và s tham gia c a các b B Xây d ng: • L ng ghép Quy ho ch phát tri n Kinh t xã h i vào quy trình quy ho ch không gian ÿô th (quy ho ch xây d ng). xu t các ph ng pháp m i và các công c m i ÿ l p các quy ho ch (k ho ch ÿ u t ÿa ngành, Chi n l c Phát tri n ô th ). • Xây d ng và n p (cho v n phòng chính ph ) ÿ xu t v chi n l c và chính sách nâng cao n ng l c ÿô th qu c gia Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 11. • Th ch hóa nâng cao n ng l c trong Lu t quy ho ch ÿô th • xu t m t khung Phát tri n ngu n nhân l c, ÿ a ra các khuy n khích rõ ràng và các c h i ngh nghi p. • Thi t l p m t kênh nâng cao n ng l c v i các t ch c tr c thu c các B và các tr ng ÿ i h c, và l a ch n m t c quan ÿi u h i (có th là C c Phát tri n ô th - B Xây d ng) cho t t c các ho t ÿ ng nâng cao n ng l c • u vào (các ngu n l c và tài chính) g m các cán b qu n lý c a VIAP và AMCC trong vi c xây d ng và th c hi n các khóa ÿào t o. B K ho ch và ut • Tham gia vào các ho t ÿ ng nâng cao n ng l c • Hi u v vi c l ng ghép quy ho ch phát tri n kinh t xã h i vào quy trình quy ho ch không gian ÿô th (quy ho ch xây d ng). xu t các ph ng pháp m i và các công c l p quy ho ch (k ho ch ÿ u t ÿa ngành, chi n l c phát tri n ÿô th ) • T o ÿi u ki n cho các ÿ n v tr c thu c (DSI, CIEM và Trung tâm ÿào t o cán b kinh t và k ho ch) tham gia vào cung ng ÿào t o thông qua m t kênh ÿi u ph i. • Phân ph i ngu n l c nâng cao n ng l c thông qua huy ÿ ng các qu qu c gia và qu c t . Các kho n vay t các nhà tài tr có th là m t kh i ÿ u cho ÿ u t dài h n vào phát tri n ngu n nhân l c. B Tài Nguyên Môi tr ng và các B khác có liên quan (B Giao thông V n t i, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B Lao ÿ ng và Th ng binh xã h i) • Tham gia vào các ho t ÿ ng nâng cao n ng l c • Cung ng các ÿ u vào k thu t B N iV • H tr trong vi c phát tri n các chi n l c ngu n nhân l c c p t nh • L ng ghép qu n lý ÿô th nh m t n i dung trong H i ngh các ch t ch t nh/thành ph ÿ c t ch c hàng n m • Khám phá c h i thi t l p m t h th ng tín ch cho các công ch c nh m t yêu c u ÿ ÿ c th ng ch c. Ví d nh ÿ tr thành m t tr ng phòng/giám ÿ c, c n ph i tham d m t s nh t ÿ nh các khoá ÿào t o ÿ thu th p m t s tín ch nh t ÿ nh. • L p các chi n l c c i thi n ngu n nhân l c và t ch c. a ra các tiêu chu n (ch ng ch hành ngh ) cho các công ch c nhà n c làm vi c v i vai trò các nhà quy ho ch và qu n lý ÿô th . • H tr các ho t ÿ ng nâng cao n ng l c • xu t vi c thi t l p m t c s d li u nhân s và ÿánh giá d báo n ng l c cán b trong các c quan tr c thu c b và chính quy n ÿ a ph ng. i u này là c n thi t ÿ b nhi m các nhân viên m i (ho c thuê t v n), ÿào t o k n ng cho các cán b hi n t i, ÿào t o sau ÿ i h c và nâng cao n ng l c chuyên môn. B Tài chính/ Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 12. • Áp d ng các ph ng pháp m i v tài chính cho phát tri n ÿô th (ví d nh . Tài chính cho chính ph và chính quy n ÿ a ph ng, tài chính cho c s h t ng ÿô th , tài chính nhà ) • Huy ÿ ng các ngu n l c và phân b cho các ho t ÿ ng nâng cao n ng l c. Xem xét các kho n vay và thu x p ÿ y ÿ ÿ u vào c a các ÿ i tác (xác ÿ nh rõ) • H p tác v i B N i V v C i cách tài chính và l ng trong khung c i cách th ch và pháp lý 3. Vai trò c a U ban Nhân dân các ÿ a ph ng • L p các chi n l c v nâng cao n ng l c (nh m t ph n các k ho ch và chi n l c qu n lý và phát tri n ÿô th t ng h p). • Huy ÿ ng t t c các s ban ngành t i ÿ a ph ng và các c quan h u quan nh S Xây d ng (S Ki n trúc Quy ho ch Hà N i và TP. H Chí Minh), S K ho ch ut , S TNMT, S Giao thông V n t i, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, S Lao ÿ ng và Th ng binh xã h i, S N i V , các qu n và các phòng ban tr c thu c, tham gia vào nâng cao n ng l c nh m t ng h p các n l c • H tr c i cách t ch c và th ch . Th ch hóa Nâng cao n ng l c nh m t ÿi u ki n khi ÿánh giá cán b ÿ ÿ b t th ng ch c và phát tri n ho t ÿ ng liên quan ÿ n các chi n l c ngu n nhân l c. • C i thi n h p tác theo ngành d c và ngang c p gi a các c quan trung ng và ÿ a ph ng • óng m t vai trò tích c c trong ÿào t o cho các c p làm vi c và th c hi n 4. Vai trò c a các C quan ÿào t o Các tr ng ÿ i h c, các t ch c nghiên c u và các c quan ÿào t o qu c gia • Nâng c p ch ng trình ÿào t o v qu n lý ÿô th c a các c quan ÿào t o ÿ a ph ng b ng cách lý thuy t hi n ÿ i, và các k n ng k thu t d a trên th c t . • óng vai trò t ch c trung gian h tr nâng cao n ng l c b ng cách: o Phát tri n các ho t ÿ ng ÿào t o m ic p o ào t o cho gi ng viên • C p nh t các cách ti p c n hi n ÿ i ÿ i v i qu n lý phát tri n ÿô th trong ch ng trình gi ng d y • Huy ÿ ng các h c viên các c p lãnh ÿ o (H c vi n Chính tr và Hành chính Qu c gia H Chí Minh). M c dù ÿã có s sát nh p, nh ng có th th y r ng ÿào t o hành chính cho các nhân viên cao c p c a chính ph v n v n thu c trách nhi m c a phía H c vi n Hành chính Qu c gia - m t bên chuyên v ÿào t o hành chính công, trong khi các lý thuy t chính tr và c ng s n c ng nh giáo d c lý t ng thu c trách nhi m c a bên kia) Các c quan ÿào t o qu c t • óng vai trò các t ch c trung gian h tr nâng cao n ng l c b ng vi c: o Phát tri n các ho t ÿ ng ÿào t o, ÿào t o gi ng viên Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
 13. o Cung ng và ph bi n cách ti p c n m i, hi n ÿ i v qu n lý và phát tri n ÿô th o Cung c p chuyên môn k thu t nh các gi ng viên, giáo s qu c t 5. Vai trò c a các Hi p h i chuyên môn (ACVN, H i Quy ho ch Phát tri n ô th Vi t Nam, Hi p h i Môi tr ng ô th Vi t Nam và các t ch c phi chính ph • H tr và cung c p ÿ u vào chuyên môn cho các ch ng trình nâng cao n ng l c • T ch c các h i th o, h i ngh v các ch ÿ liên quan và thông báo v các s n ph m • Huy ÿ ng các h c viên các c p lãnh ÿ o • T ch c các di n ÿàn trao ÿ i ý ki n, ÿ i tho i chính sách, nâng cao nh n th c, công b thông tin, cách ti p c n có s tham gia c a các bên liên quan. • Ho t ÿ ng nh m t c quan tuyên truy n v c i cách và c i thi n 6. Vai trò c a các t v n t nhân • Cung c p d ch v t v n v nâng cao n ng l c, hành ÿ ng nh m t trung gian gi a hai bên cung và c u và ÿ xu t các ý t ng và sáng ki n • Là c u n i liên l c và ph i h p v i các nhân viên ÿào t o chuyên môn ho c các c quan ÿào t o (c p qu c gia và qu c t ) • H tr và tham gia vào vi c cung c p các ho t ÿ ng ÿào t o • Cung c p kinh nghi m v các d án phát tri n ÿô th , các nghiên c u ÿi m 7. Vai trò c a các c quan tài tr và các c quan qu n lý c p qu c gia Phát tri n các t ch c h tr / tài tr và các c quan tài tr t nhân • Liên l c v i Chính ph v các v n ÿ Nâng cao n ng l c • H tr vi c phát tri n các chi n l c nâng cao n ng l c c p ÿ a ph ng và c p qu c gia • a ra các sáng ki n • H tr vi c hình thành khung nâng cao n ng l c qu c t ÿ h th ng hóa các ho t ÿ ng và n l c khác nhau. Công tác này có th ÿ c th o lu n trong cu c h p các t p ÿoàn t v n (hàng n m và n a n m m t l n). • H tr vi c thi t l p m t c quan ÿi u ph i các ho t ÿ ng nâng cao n ng l c • Cung ng ÿ u vào v ki n th c và thông tin • H tr và thúc ÿ y các ho t ÿ ng ÿào t o, áp d ng công ngh m i và hi n ÿ i trong vi c cung ng ÿào t o (h i ngh qua video, các ph ng ti n truy n thông ÿ i chúng, h u c n) Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản