Quản lý nội tại hiệu quả

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
76
lượt xem
17
download

Quản lý nội tại hiệu quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý nội tại hiệu quả có liên quan đến một số biện pháp phòng chống thất thoát nguyên vật liệu, giảm thiểu chất thải,tiết kiệm nước, năng lượng, cải cách các thủ tục hành chính cũng như các phương thức hoạt động của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý nội tại hiệu quả

 1. 1.1 Lý do h×nh thµnh vµ ®èi t­îng cña tµi liÖu h­íng dÉn 1.2 Qu¶n lý Néi T¹i hiÖu qu¶ lµ g×? 1.3 Nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt ®Ó thùc hiªn Qu¶n lý Néi T¹i hiÖu qu¶ 1.4 Néi dung cña c¸c b¶n danh môc ®èi chiÕu 1.5 Sö dông c¸c danh môc ®èi chiÕu Nguyªn vËt liÖu ChÊt th¶i Dù tr÷ vµ xö lý nguyªn vËt liÖu N­íc vµ n­íc th¶i N¨ng l­îng An toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ søc khoÎ 3.1 Th¨m dß mét c¸ch hÖ thèng tiÒm n¨ng cña viÖc qu¶n lý néi t¹i hiÖu qu¶ 3.2 Ph¸t triÓn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng 3.3. TÝ nh to¸n chi phÝ vµ c¸c kho¶n tiÕt kiÖm 3.3.1. S¬ ®å 1 - TÝ nh to¸n mét biÖn ph¸p qu¶n lý néi t¹i hiÖu qu¶ 3.3.2. S¬ då 2 - B¶ng tãm t¾t viÖc ph©n tÝ ch kinh tÕ c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý néi t¹i hiÖu qu¶ 3.3.3. S¬ ®å 3 - B¶ng tãm t¾t viÖc ph©n tÝ ch c¸c t¸c ®éng cña m«i tr­êng vµ ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc 3.4. §µo t¹o nh©n viªn 3.5. Ph©n tÝ ch ®Çu vµo vµ ®Çu ra (phi s¶n phÈm) cña quy tr×nh s¶n xuÊt 3.5.1. T¹i sao ph¶i ph©n tÝ ch ®Çu vµo vµ ®Çu ra? 3.6. Sö dông c¸c biÓu ®å ph©n tÝ ch ®Çu vµo vµ ®Çu ra nh­ thÕ nµo? 3.6.1 S¬ ®å 1 - S¬ ®å dßng vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt hoµn chØnh 3.6.2 S¬ ®å 2 - S¬ ®å dßng vÒ c¸c c«ng ®o¹n cña quy tr×nh s¶n xuÊt 3.6.3 S¬ ®å 3 - VÝ dô vÒ mét s¬ ®å dßng ®¬n gi¶n cña nhµ s¶n xuÊt nÕn 1
 2. Môc tiªu cña tµi liÖu h­íng dÉn nµy lµ gióp c¸c Doanh nghiÖp Võa vµ Nhá (SMEs) x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p Qu¶n lý Néi t¹i th«ng th­êng, thiÕt thùc vµ dùa trªn t­ duy thuÇn tuý ®Ó nh»m c¾t gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt chung cña c«ng ty còng nh­ c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc vµ gi¶m t¸c ®éng lªn m«i tr­êng. Qu¶n lý Néi t¹i hiÖu qu¶ (Good Housekeeping) cã liªn quan ®Õn mét sè biÖn ph¸p phßng chèng thÊt tho¸t nguyªn vËt liÖu, gi¶m thiÓu chÊt th¶i, tiÕt kiÖm n­íc, tiÕt kiÖm n¨ng l­îng vµ c¶i tiÕn c¸c thñ tôc hµnh chÝ nh còng nh­ c¸c ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ViÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nµy th­êng kh¸ dÔ dµng vµ chi phÝ th­êng lµ thÊp. Do ®ã chóng ®Æc biÖt phï hîp ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp Võa vµ Nhá. Tµi liÖu h­íng dÉn nµy dù tÝ nh ®­îc sö dông cho nh÷ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy trong c¸c Doanh nghiÖp Võa vµ Nhá hay c¸c nhµ t­ vÊn vÒ hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Hy väng r»ng h­íng dÉn nµy sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý cña c¸c Doanh nghiÖp Võa vµ Nhá cã thÓ hiÓu ®­îc c¸c nguyªn lý c¬ b¶n cña Qu¶n lý Néi t¹i hiÖu qu¶, thiÕt lËp c¸c thñ tôc (ph­¬ng thøc) qu¶n lý nh»m kÕt hîp Qu¶n lý Néi t¹i hiÖu qu¶ nµy vµo c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy cña doanh nghiÖp, vµ cã thÓ ®Æt nÒn mãng cho viÖc thùc hiÖn mét ph­¬ng ph¸p mang tÝ nh hÖ thèng h¬n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ còng nh­ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp hä. 2
 3. 3
 4. • Dµnh riªng cho c¸c Doanh nghiÖp Võa vµ Nhá. • Dµnh cho c¸c gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, c¸c nhµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh vµ/hoÆc c¸c nh©n viªn kü thuËt cña hä còng nh­ c¸c nhµ t­ vÊn hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá. • Cã thÓ ®­îc ¸p dông víi sù t­ vÊn vµ hç trî kh«ng nhiÒu tõ bªn ngoµi (ch¼ng h¹n nh­ 1/2 ®Õn 1 ngµy) nÕu cÇn thiÕt • Cã thÓ ®­îc ¸p dông mµ kh«ng cÇn ®Çu t­ nhiÒu thêi gian còng nh­ chi phÝ . NghÜa lµ c¸c nh©n viªn cña doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ®Ó kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong 1/2 ®Õn 1 ngµy. • X¸c ®Þnh c¸c lÜnh vùc cô thÓ cã liªn quan ®Õn Qu¶n lý Néi T¹i hiÖu qu¶ vµ c¸c biÖn ph¸p kh¶ thi nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ vµ gi¶m t¸c ®éng m«i tr­êng. • §Þnh ra thø tù ­u tiªn cho c¸c ho¹t ®éng tiÕp theo. • §­îc c¸c doanh nghiÖp sö dông nh­ mét c«ng cô qu¶n lý khiªm tèn ®Ó theo dâi c¸c kÕt qu¶ thËt sù ®¹t ®­îc. • Lµm nÒn mãng ®Ó x©y dùng c¸c c«ng cô qu¶n lý m«i tr­êng phøc t¹p h¬n (ch¼ng h¹n nh­ c«ng cô qu¶n lý chi phÝ m«i tr­êng, c¸c hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng m«i tr­êng hay c¸c hÖ thèng qu¶n lý kÕt hîp). • Cã thÓ ®­îc giíi thiÖu ë c¸c c«ng ty vµ/hay víi c¸c nhµ t­ vÊn trong mét kho¸ häc 2,5 - 3 ngµy, bao gåm c¶ mét chuyÕn ®i th¨m doanh nghiÖp, nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ viÖc lËp kÕ ho¹ch cho nh÷ng ho¹t ®éng tiÕp theo. 4
 5. " Qu¶n lý Néi t¹i HiÖu qu¶" lµ nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc dùa trªn t­ duy thuÇn tuý mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông ngay vµ dùa vµo kh¶ n¨ng cña hä ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ gi¶m t¸c ®éng cña c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lªn m«i tr­êng, c¶i tiÕn c¸c thñ tôc hµnh chÝ nh vµ an toµn lao ®éng. V× vËy, ®©y lµ mét c«ng cô ®Ó qu¶n lý chi phÝ , qu¶n lý m«i tr­êng vµ thay ®æi c¬ cÊu tæ chøc. ChØ khi nµo mµ c¸c lÜnh vùc nµy ®­îc quan t©m ®Õn mét c¸ch ®Çy ®ñ th× míi cã thÓ ®¹t ®­îc cïng mét lóc c¶ ba hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ, m«i tr­êng vµ tæ chøc vµ v× thÕ mét quy tr×nh c¶i tiÕn tiÕp theo trong c«ng ty míi cã thÓ ®­îc thiÕt lËp. Ba lîi Ý ch cã thÓ thu ®­îc tõ tµi liÖu h­íng dÉn nµy lµ: • • • t¹o nªn mét h×nh tam gi¸c biÓu hiÖn sù ¶nh h­ëng lÉn nhau, cho phÐp b¹n cã thÓ thùc hiÖn cïng mét lóc 3 môc tiªu vµ dÉn ®Õn mét quy tr×nh c¶i tiÕn liªn tôc trong c«ng ty. §­a kh¸i niÖm "Qu¶n lý Néi T¹i hiÖu qu¶" vµo thùc tÕ, nghÜa lµ nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝ nh tù nguyÖn nh»m môc ®Ý ch: • Hîp lý ho¸ viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu, n­íc còng nh­ n¨ng l­îng ®Çu vµo, gi¶m nh÷ng thÊt tho¸t nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cã gi¸ trÞ vµ v× thÕ mµ gi¶m chi phÝ ho¹t ®éng; • C¾t gi¶m khèi l­îng vµ/hoÆc ®é ®éc h¹i cña chÊt th¶i, n­íc th¶i vµ c¸c chÊt khÝ th¶i cã liªn quan ®Õn s¶n xuÊt; • T¸i sö dông vµ/hoÆc t¸i chÕ mét c¸ch tèi ®a c¸c ®Çu vµo ban ®Çu vµ c¸c nguyªn liÖu ®ãng gãi; • C¶i thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc còng nh­ an toµn lao ®éng trong doanh nghiÖp; • C¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc "Qu¶n lý Néi T¹i hiÖu qu¶" cã thÓ ®em l¹i lîi Ý ch kinh tÕ thùc sù vµ lµ mét lîi 5
 6. thÕ cho doanh nghiÖp trªn ph­¬ng diÖn gi¶m thiÓu l­îng chÊt th¶i còng nh­ trong viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng l­îng. ViÖc gi¶m thiÓu nguyªn liÖu th«, n¨ng l­îng vµ n­íc còng nh­ chÊt th¶i vµ n­íc th¶i cã thÓ cho phÐp doanh nghiÖp gi¶m ®­îc chi phÝ ho¹t ®éng. H¬n n÷a, qua viÖc øng dông "Qu¶n lý Néi T¹i hiÖu qu¶", c¸c doanh nghiÖp cã thÓ c¾t gi¶m ®­îc t¸c ®éng cña doanh nghiÖp lªn m«i tr­êng, do ®ã c¶i thiÖn ®­îc h×nh ¶nh vÒ doanh nghiÖp còng nh­ s¶n phÈm cña hä trong m¾t kh¸ch hµng, c¸c nhµ cung cÊp, c¸c doanh nghiÖp b¹n vµ c¸c c¬ quan thÈm quyÒn. V× vËy, c¸c khÝ a c¹nh vÒ tæ chøc ®­îc nªu lªn trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn, mµ cã thÓ mang l¹i lîi Ý ch vÒ tæ chøc ®Ó cã thÓ gióp doanh nghiÖp n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng trong thêi gian dµi. ®Ó n©ng cao ho¹t ®éng kinh doanh cña b¹n. Cã nhiÒu biÖn ph¸p kh¸ ®¬n gi¶n dùa trªn t­ duy thÇn tuý. Chóng kh«ng ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng kü n¨ng chuyªn m«n ®Æc biÖt mµ ®ßi hái ph¶i cã ®éng c¬ vµ s½n lßng ®æi míi. ViÖc øng dông c¸c biÖn ph¸p "Qu¶n lý Néi t¹i hiÖu qu¶" kh«ng ®ßi hái nh÷ng ®Çu t­ lín ®èi víi c¸c c«ng nghÖ s¹ch h¬n nh­ng cã thÓ ®ßi hái chi phÝ rÊt cao, ®Æc biÖt lµ ®èi víi mét doanh nghiÖp ë quy m« võa hoÆc nhá. Môc tiªu lµ nh»m kh«ng ngõng c¶i tiÕn quy tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch kü thuËt vµ cã tæ chøc th«ng qua viÖc sö dông nh÷ng biÖn ph¸p dÔ thùc hiÖn vµ chi phÝ hiÖu qu¶ b»ng c¸ch sö dông hîp lý h¬n c¸c nguån nguyªn liÖu hay b»ng c¸ch tèi ­u ho¸ c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt. §iÒu hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i lµm sao thu hót ®­îc sù quan t©m chó ý cña nh©n viªn trong doanh nghiÖp ®èi víi c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra vµ t¹o c¬ héi cho hä thùc hiÖn ho¹t ®éng. ViÖc ph¸t triÓn c¸c biÖn ph¸p nµy cã thÓ ®­îc n©ng cao b»ng c¸ch thu thËp c¸c th«ng tin trong néi bé vµ ®¶m b¶o sù tuyªn truyÒn réng r·i vµ ®Çy ®ñ trong c«ng ty. V× thÕ, cã thÓ ®¶m b¶o ph¸t triÓn tèt c¸c quy tr×nh "Qu¶n lý Néi t¹i hiÖu qu¶", lµm theo vµ kÕt hîp chóng vµo c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy cña doanh nghiÖp. 6
 7. "Qu¶n lý Néi t¹i hiÖu qu¶" còng liªn quan ®Õn viÖc thay ®æi thãi quen vµ t¹o ra mét ý thøc v¨n ho¸ vÒ n¨ng suÊt lao ®éng còng nh­ ý thøc vÒ gi¶m thiÓu chÊt th¶i cña c¸c nh©n viªn ë mäi cÊp trong doanh nghiÖp. Tµi liÖu h­íng dÉn nµy ®­îc lËp d­íi d¹ng c¸c danh môc ®èi chiÕu, bao gåm 6 lÜnh vùc. Mçi danh môc ®èi chiÕu bao gåm mét lo¹t c¸c c©u hái mµ b¹n cã thÓ sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò cã thÓ ph¸t sinh, nguyªn nh©n cña c¸c vÊn ®Ò nµy vµ c¸c biÖn ph¸p xö lý trong doanh nghiÖp cña b¹n ë 6 lÜnh vùc liªn quan ®Õn "Qu¶n lý Néi T¹i hiÖu qu¶" (ch¼ng h¹n nh­: nguyªn vËt liÖu, chÊt th¶i, dù tr÷ vµ chuyÓn giao chÊt th¶i, n­íc vµ n­íc th¶i, n¨ng l­îng, an toµn t¹i n¬i lµm viÖc vµ b¶o vÖ søc khoÎ). C¸c ch­¬ng sau ®©y sÏ ®em ®Õn cho b¹n mét c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ nh÷ng tiªu ®Ò cña c¸c b¶ng danh môc ®èi chiÕu. - Gi¸m s¸t viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu - TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ nh÷ng thÊt tho¸t nguyªn vËt liÖu theo ®Þnh kú ë tÊt c¶ c¸c b­íc cña quy tr×nh s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn. - Tr¸nh nh÷ng thÊt tho¸t nguyªn vËt liÖu qua nh÷ng lç rß rØ hoÆc lµm ®æ ra ngoµi - ThiÕt lËp nh÷ng ch­¬ng tr×nh b¶o d­ìng phßng ngõa - Thay thÕ vµ/hay gi¶m viÖc sö dông nh÷ng nguyªn vËt liÖu g©y t¸c h¹i ®èi víi m«i tr­êng (vÝ dô nh­ nh÷ng t¸c nh©n lµm s¹ch, c¸c chÊt tÈy trïng, nhiªn liÖu cã ch×) 7
 8. - Gi¸m s¸t thµnh phÇn vµ l­îng chÊt th¶i - Ph©n lËp vµ thu thËp chÊt th¶i thµnh nh÷ng lo¹i kh¸c nhau - Tr¸nh/gi¶m c¸c chÊt th¶i (bao gåm c¶ nh÷ng ®å th¶i do ®ãng gãi) - T¸i sö dông c¸c chÊt th¶i vµ c¸c s¶n phÈm phô - T¸i chÕ/b¸n mét sè chÊt th¶i nµo ®ã (vÝ dô nh­ giÊy, thuû tinh, nhùa, nh«m, thÐp...) - Th¶i nh÷ng chÊt th¶i mµ kh«ng thÓ t¸i sö dông hay t¸i chÕ ®­îc mét c¸ch hîp lý - Gi¸m s¸t chÊt l­îng cña c¸c nguyªn vËt liÖu th« ®­îc mua vÒ - §¶m b¶o viÖc xö lý vµ l­u kho nh÷ng nguyªn liÖu th« ®­îc mua vÒ vµ c¸c thµnh phÈm mét c¸ch hîp lý - p dông nguyªn t¾c “nhËp tr­íc - xuÊt tr­íc” - ThiÕt lËp hÖ thèng l­u kho hîp lý, an toµn vµ cã sù kiÓm so¸t nh÷ng nguyªn liÖu cã thÓ g©y nguy hiÓm - Xö lý c¸c chÊt nguy hiÓm mét c¸ch cÈn thËn - Lµm s¹ch vµ th¶i c¸c chÊt th¶i tõ c¸c nguyªn liÖu ®ãng gãi. - Gi¸m s¸t chÊt l­îng vµ viÖc sö dông n­íc - Gi¶m viÖc sö dông n­íc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh­ trong c¸c lÜnh vùc kh¸c - Tr¸nh viÖc n­íc bÞ rß rØ/ bÞ ®æ ra ngoµi. - T¸i sö dông vµ/hay t¸i chÕ c¸c nguån n­íc thÝ ch hîp - Gi¶m « nhiÔm n­íc th¶i - Xö lý n­íc th¶i theo c¸ch lµnh m¹nh vÒ mÆt m«i tr­êng 8
 9. - Gi¸m s¸t viÖc sö dông n¨ng l­îng - Gi¶m sö dông n¨ng l­îng vµ gi¶m c¸c chi phÝ - Tr¸nh nh÷ng thÊt tho¸t vÒ n¨ng l­îng vµ tèi ­u ho¸ c¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt ®iÖn - Thu håi vµ t¸i sö dông n¨ng l­îng. - Sö dông c¸c trang thiÕt bÞ ®iÖn (®èi víi viÖc th¾p s¸ng, s­ëi Êm, lµm m¸t, lµm l¹nh, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ) theo c¸ch ®¹t hiÖu qu¶ vÒ n¨ng l­îng - Thùc hiÖn mét ch­¬ng tr×nh b¶o d­ìng c¸c trang thiÕt bÞ - Mua c¸c trang thiÕt bÞ hiÖu qu¶ vÒ n¨ng l­îng - Gi¶i quyÕt mét c¸ch hîp lý nh÷ng lóc mÊt ®iÖn. - Tèi thiÓu ho¸ nh÷ng rñi ro do tai n¹n vµ ho¶ ho¹n - Cung cÊp nh÷ng chØ dÉn ®Çy ®ñ trong tr­êng hîp bÞ tai n¹n hoÆc ch¸y - T¹o ra mét m«i tr­êng lµm viÖc an toµn cho ng­êi lao ®éng - Cung cÊp vµ b¶o d­ìng c¸c trang thiÕt bÞ b¶o vÖ c¸ nh©n mét c¸ch hîp lý - Sö dông c¸c chÊt nguy hiÓm mét c¸ch cÈn thËn - Gi¶m nh÷ng rñi ro vÒ søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng - KiÓm so¸t khÝ th¶i - Tèi thiÓu ho¸ c¸c mïi - Gi¶m møc ®é tiÕng ån. 9
 10. Mçi lÜnh vùc "Qu¶n lý Néi t¹i hiÖu qu¶" ®Òu cã theo cïng mét thÓ thøc, bao gåm: • cã thÓ gióp b¹n trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c c¬ héi "Qu¶n lý Néi t¹i hiÖu qu¶" trong doanh nghiÖp cña m×nh. • Mét danh s¸ch c¸c cã thÓ h­íng sù chó ý cña b¹n tíi nh÷ng c¸ch lµm kh¸c nhau trong tõng lÜnh vùc • Mét cét víi tiªu ®Ò trong ®ã b¹n cã thÓ ghi chó thªm nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c lÜnh vùc cô thÓ cña doanh nghiÖp b¹n vµ cã thÓ gióp b¹n tr¶ lêi c¸c c©u hái quan träng §Ó x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p "Qu¶n lý Néi t¹i hiÖu qu¶", mét ®iÒu rÊt quan träng lµ ph¶i xem xÐt kü c¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt cña doanh nghiÖp tèt nhÊt lµ theo c¸c dßng l­u th«ng nguyªn liÖu b¾t ®Çu tõ phßng l­u kho. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp theo dâi, c¸c danh môc ®èi øng ®­îc tãm t¾t d­íi d¹ng “b¶ng liÖt kª c«ng viÖc” mµ sÏ h­íng dÉn b¹n theo c¸c tiªu ®Ò cña danh môc ®èi chiÕu t­¬ng øng. B¹n nªn ®äc c¸c danh môc ®èi chiÕu tr­íc khi xem xÐt kü doanh nghiÖp ®Ó cã mét c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ néi dung c¸c danh môc ®èi chiÕu. Sau ®ã, chuyÕn viÕng th¨m doanh nghiÖp cã thÓ ®­îc thùc hiÖn theo mét c¸ch cã bè côc h¬n b»ng c¸ch sö dông c¸c ”b¶ng liÖt kª c«ng viÖc”. Chóng h­íng dÉn b¹n th«ng qua c¸c chñ ®Ò t­¬ng øng ë c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña doanh nghiÖp b¹n vµ còng cã thÓ ®­îc sö dông nh­ mét bè côc ®Ó ghi l¹i nh÷ng quan s¸t ®¸nh gi¸ cña b¹n. Sau khi ®Õn th¨m doanh nghiÖp, b¹n sÏ ®­îc yªu cÇu tr¶ lêi mét c¸ch chi tiÕt c¸c c©u hái trong b¶n danh môc ®èi chiÕu. §Ó chuyÓn nh÷ng quan s¸t cña b¹n tõ chuyÕn th¨m doanh nghiÖp theo bè côc cña c¸c danh môc ®èi chiÕu, tr­íc hÕt b¹n nªn ph©n tÝ ch c¸c c©u hái nhá. H·y ®­a ra nhËn xÐt vµ ®iÒn vµo cét KÕt qu¶ Theo dâi; ®iÒu ®ã cã thÓ gióp b¹n ®¸p ÷ng víi nh÷ng c©u hái quan träng. Sau ®ã, h·y tr¶ lêi c¸c c©u hái quan träng mét c¸ch tæng qu¸t b»ng c¸ch kiÓm tra hép t­¬ng øng. 10
 11. VÝ dô tõ danh môc ®èi chiÕu 4: L­u kho vµ Xö lý Nguyªn liÖu M ôc tiªu: L­u kho, Xö lý vµ VËn chuyÓn Nguyªn vËt liÖu mét c¸ch Trong vÝ dô nµy, quan ®iÓm cña hîp lý mét ng­êi trong mét c«ng ty mµ rÊt chó träng ®Õn kh¶ n¨ng C«ng viÖc cÇn l­u ý KÕt qu¶ Theo dâi cã thÓ c¶i thiÖn hoÆc nªu râ khi nµo th× kh«ng cÇn lµm B¹n cã thÓ tr¸nh ®­îc thÊt tho¸t nguyªn liÖu th« ? Tr­íc hÕt, ph©n tÝch c¸c c©u hái phô ®∙ ®­îc ®iÒn vµo cét KÕt qu¶ trong qu¸ tr×nh l­u kho kh«ng? sau ®ã, h·y tr¶ lêi cau hái chÝnh Theo dâi cã kh«ng phÇn nµo - T«i sÏ kiÓm tra nh÷ng nguyªn vËt • B¹n cã ®¶m b¶o r»ng viÖc ®ãng gãi nguyªn liÖu liÖu ®∙ ®­îc ®ãng gãi b»ng giÊy kh«ng bÞ háng trong qu¸ tr×nh l­u kho kh«ng? vµ nhùa xem cã bÞ thÊt tho¸t kh«ng • B¹n cã tr¸nh viÖc l­u gi÷ sè l­îng lín hµng tån kho - ®èi víi mét sè nguyªn liÖu, chóng trong tay kh«ng? t«i ®Æt sè l­îng lín; chóng t«i cã thÓ yªu cÇu nh÷ng ®¬n ®Æt hµng nhá h¬n • B¹n ®∙ thÈm ®Þnh h¹n sö dông cña tÊt c¶ c¸c - chóng t«i sö dông nguyªn liÖu nguyªn liÖu th« ®Ó tr¸nh l­u gi÷ nh÷ng nguyªn ®Çu vµo cã thÓ bÞ háng rÊt nhanh liÖu ®Çu vµo kh«ng thÓ sö dông ®­îc n÷a kh«ng? v× thÕ h¹n sö dông kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®èi víi chóng t«i • B¹n cã tiÕn hµnh kiÓm tra ®Þnh kú vµ l­u gi÷ sæ - chóng t«i b¾t ®Çu lµm hÖ thèng sæ s¸ch vÒ hµng tån kho tõ th¸ng tr­íc s¸ch kh«ng? vµ hÖ thèng nµy ho¹t ®éng rÊt tèt • B¹n ®∙ chØ dÉn cho nh©n viªn c¸ch sö dông nguyªn - ý t­ëng tèt: t«i cÇn ph¶i nhÊn liÖu th« trªn c¬ së nhËp tr­íc - xuÊt tr­íc ch­a? m¹nh ®iÓm nµy víi nh©n viªn cña t«i Sau khi nghiªn cøu doanh nghiÖp vµ sö dông tõng theo c¸ch nµy, viÖc ph©n tÝ ch nhanh c¸c ®iÓm m¹nh vµ yÕu cña c«ng ty ®· ®­îc tiÕn hµnh, cã nghÜa lµ c¸c biªn ph¸p Qu¶n lý Néi t¹i HiÖu qña ®· ®­îc ®­a ra ¸p dông. Dùa trªn b¶n ph©n tÝ ch nµy, c¸c ®iÓm yÕu cã thÓ ®­îc nªu ra mét c¸ch hÖ thèng h¬n qua viÖc lËp vµ thùc hiÖn mét ( 11
 12. 12
 13. • B¹n ®· ghi chÐp nh÷ng con sè vÒ chñng lo¹i, chÊt l­îng vµ sè l­îng, c¸c chi phÝ cho nh÷ng s¶n phÈm chÝ nh, c¸c thµnh phÇn vµ nh÷ng chÊt bæ sung thªm ®­îc sö dông hµng th¸ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ch­a? • B¹n ®· xem xÐt c¸c c¸ch ®Ó gi¶m viÖc sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu nµy nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ch­a? • B¹n cã tr¸nh ®­îc viÖc mua qu¸ nhiÒu nguyªn liÖu th« kh«ng? • B¹n cã l­u gi÷ hµng tån kho theo c¸c møc ®é cña nhu cÇu s¶n xuÊt thùc tÕ kh«ng? • B¹n cã l­u gi÷ chØ sè l­îng c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo mµ ®­îc yªu cÇu cho viÖc sö dông hµng ngµy hoÆc tõng ®ît t¹i n¬i lµm viÖc kh«ng? • B¹n cã ®ãng gãi tÊt c¶ c¸c nguyªn liÖu th« b»ng giÊy trªn c¸c tÊm n©ng hµng b»ng gç hay nhùa (thËm chÝ trªn nh÷ng tÊm n©ng hµng ®«i) t¹i khu vùc s¶n xuÊt ®Ó b¶o vÖ khái n­íc hoÆc h¬i Èm bèc lªn tõ sµn nhµ kh«ng? • B¹n cã nghÜ ®Õn viÖc chuyªn sö dông trang thiÕt bÞ nµo ®ã cho viÖc s¶n xuÊt duy nhÊt mét lo¹i s¶n phÈm kh«ng? • B¹n cã tèi ®a ho¸ sè l­îng c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i mµ ®· ®­îc s¶n xuÊt (vÝ dô nh­ b»ng c¸ch ho¹t ®éng trong vßng mét ngµy hay mét tuÇn vÒ mét qu¸ tr×nh hay mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt, sau ®ã míi chuyÓn sang c¸i kh¸c) kh«ng? 13
 14. • B¹n cã lµm c¸c b¶n ®¸nh gi¸ chung th­êng kú (ch¼ng h¹n nh­ hµng th¸ng) vÒ tÊt c¶ c¸c ®­êng èng dÉn vµ c¸c trang thiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chç rß rØ kh«ng? • Nh÷ng chç d¸n chÊt l­îng tåi cã ®­îc thay thÕ kh«ng? • B¹n ®· tiÕn hµnh viÖc söa ch÷a cÇn thiÕt vµ sö dông c¸c nguyªn liÖu thÝ ch hîp ch­a? • B¹n ®· gi¸m s¸t viÖc söa ch÷a ®Ó ®¶m b¶o c¸c lç rß rØ ®· ®­îc xö lý hÕt ch­a? • B¹n cã danh s¸ch hoÆc b¶n ®å vÒ tÊt c¶ c¸c trang thiÕt bÞ víi nh÷ng ghi chó vÒ vÞ trÝ , ®Æc ®iÓm vµ kÕ ho¹ch b¶o d­ìng kh«ng? • B¹n ®· lËp kÕ ho¹ch b¶o d­ìng ®èi víi tÊt c¶ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn ®­îc b¶o d­ìng ch­a? • KÕ ho¹ch b¶o d­ìng cã bao gåm tr¸ch nhiÖm, c¸c bªn liªn quan vµ c¸c thñ tôc ®Ó theo dâi khi ®­îc yªu cÇu (vÝ dô nh­ kiÓm tra rß rØ cña tÊt c¶ c¸c hÖ thèng khÐp kÝ n nh­ c¸c ®­êng èng dÉn chÊt láng hay khÝ , th­êng xuyªn lµm s¹ch c¸c thiÕt bÞ th«ng giã vµ thay ®æi bé läc cña c¸c hÖ thèng lµm l¹nh/®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®Ó ng¨n c¸c mïi khã chÞu vµ viÖc g©y ra vi khuÈn) kh«ng? • C¸c cuèn s¸ch tay vÒ b¶o d­ìng do ng­êi b¸n cung cÊp cã ®­îc gi÷ ë n¬i thuËn tiÖn kh«ng? • B¹n cã kiÓm tra ®Þnh kú theo kÕ ho¹ch b¶o d­ìng cã ®­îc thùc hiÖn ®óng kh«ng? • Nh÷ng ng­êi ®iÒu hµnh m¸y hµng ngµy cã thùc hiÖn viÖc b¶o d­ìng c¸c trang thiÕt bÞ tr­íc vµ sau khi vËn hµnh m¸y ®Ó cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc do viÖc gi¶m sö dông dÇu nhên vµ dÇu thuû lùc kh«ng? 14
 15. • B¹n cã hoµn toµn tr¸nh ®­îc viÖc sö dông c¸c chÊt bÞ cÊm vµ thay thÕ chóng b»ng nh÷ng chÊt Ý t g©y t¸c ®éng xÊu lªn m«i tr­êng h¬n kh«ng? • Khi lùa chän c¸c chÊt tÈy hay c¸c chÊt lµm s¹ch, b¹n cã cè g¾ng chän c¸c s¶n phÈm cã thÓ bÞ thèi r÷a do vi khuÈn (vÝ dô nh­ c¸c chÊt kh«ng chøa phèt-ph¸t, clo vµ/hoÆc o-xit clo) kh«ng? • B¹n cã dïng x¨ng pha ch× kh«ng ®óng liÒu l­îng trong c¸c xe vËn chuyÓn hµng cña b¹n (nh­ xe n©ng hµng, xe t¶i nhá...) kh«ng? • B¹n cã khuyÕn khÝ ch nh÷ng ng­êi lµm c«ng ®­a ra c¸c ®Ò xuÊt vÒ viÖc c¶i tiÕn ®Ó cã thÓ gi¶m viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu còng nh­ gi¶m c¸c rñi ro ®èi víi søc khoÎ vµ m«i tr­êng kh«ng? • B¹n ®· xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng cã thÓ mua c¸c chÊt c« ®Æc thay v× mua c¸c dung dÞch lµm s½n ch­a? • B¹n ®· thÈm ®Þnh xem viÖc lµm s¹ch cã ®¹t kÕt qu¶ nh­ mong muèn khi sö dông Ý t chÊt tÈy lµm s¹ch h¬n liÒu l­îng do nhµ s¶n xuÊt ®­a ra ch­a? • B¹n ®· d¸n c¸c chØ dÉn vÒ liÒu l­îng ®èi víi c¸c s¶n phÈm lµm s¹ch ë nh÷ng n¬i mµ hä sö dông hµng ngµy ch­a? • B¹n cã sö dông c¸c chÊt tÈy trïng ®¹t hiÖu qu¶ nh­ng trong lµnh vÒ mÆt m«i tr­êng kh«ng? • NÕu b¹n sö dông xµ phßng hay c¸c chÊt tÈy trïng th× b¹n cã sö dông chóng mét c¸ch hÕt søc tiÕt kiÖm kh«ng? • B¹n cã tr¸nh ®­îc viÖc sö dông c¸c ho¸ chÊt ®Ó lµm s¹ch c¸c ®­êng èng dÉn vµ sö dông c¸c chu«ng hót vµ/hay d©y èng dÉn thay thÕ kh«ng? 15
 16. • B¹n cã kiÓm tra nguån chÊt th¶i chÝ nh vµ nh÷ng nguån nµy ph¸t sinh tõ ®©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng? • B¹n cã biÕt sè l­îng vµ thµnh phÇn cña chÊt th¶i mµ doanh nghiÖp b¹n th¶i ra hµng th¸ng kh«ng? • B¹n cã biÕt chi phÝ hµng th¸ng cña doanh nghiÖp b¹n cho viÖc lo¹i bá chÊt th¶i kh«ng? • B¹n cã tu©n theo c¸c tiªu chuÈn ph¸p lý hiÖn hµnh ®èi víi c¸c chÊt th¶i vµ khÝ th¶i kh«ng? • B¹n cã tr¸nh viÖc hoµ lÉn c¸c nguån chÊt th¶i kh¸c nhau mµ cã thÓ g©y khã kh¨n cho viÖc xö lý chóng d­íi d¹ng mét hçn hîp kh«ng? • B¹n ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c chÊt th¶i h÷u c¬ ®· ®­îc thu gom riªng khái c¸c chÊt th¶i kh¸c (vÝ dô nh­ ®ãng gãi ®Ó cã thÓ xö lý riªng biÖt) ch­a? • B¹n cã ®Ó riªng c¸c chÊt th¶i cã thÓ g©y nguy hiÓm khái c¸c chÊt th¶i kh¸c ®Ó cã thÓ tr¸nh viÖc g©y « nhiÔm vµ thËm chÝ cßn t¹o ra mét l­îng lín h¬n c¸c chÊt th¶i nguy hiÓm kh«ng? • B¹n cã ph©n lËp riªng c¸c chÊt th¶i ë thÓ láng vµ chÊt th¶i ë thÓ r¾n kh«ng? • B¹n cã thu gom c¸c n­íc th¶i víi thµnh phÇn BOD* cao vµ xö lý chóng riªng biÖt kh«ng? • B¹n ®· kiÓm tra c¸c kh¶ n¨ng ®Ó gi¶m l­îng n­íc th¶i ®éc h¹i nµy tr­íc khi ®­a ra c¸c ph­¬ng ph¸p nh­ khö nhò t­¬ng, keo tô vµ l¾ng ®äng trÇm tÝ ch ch­a? • B¹n cã thu gom vµ chuyÓn c¸c chÊt th¶i nµy tõ n¬i s¶n xuÊt vµ n¬i l­u gi÷ t¹m thêi ®Õn n¬i ®­îc thiÕt kÕ riªng cho chóng ®Ó chê ®­îc huû bá hoÆc lo¹i bá hoµn toµn kh«ng? 16
 17. * BOD - Biological Oxygen Demand: mét biÖn ph¸p ®o l­îng «-xy ®· bÞ mÊt ®i do c¸c sinh vËt nhá dïng; ®ã lµ kÕt qu¶ cña viÖc ph¸ vì c¸c thµnh phÇn h÷u c¬ cã thÓ bÞ tho¸i ho¸ sinh häc. C¸c chÊt mµ cã thÓ g©y ra thµnh phÇn BOD cao bao gåm c¸c ho¸ chÊt h÷u cã, protein, c¸c chÊt bÐo.... • B¹n ®· cung cÊp c¸c c«ng-ten-n¬ ®· ®­îc thiÕt kÕ theo c¸c th«ng sè vµ kÝ ch cì thÝ ch hîp ®èi víi c¸c lo¹i chÊt th¶i kh¸c nhau mµ ®­îc thu gom riªng biÖt (vÝ dô nh­: giÊy, thuû tinh, thiÕc, nhùa.....) ch­a? • TÊt c¶ c¸c c«ng-ten-n¬ chøa chÊt th¶i cã ®­îc ®¸nh dÊu theo môc tiªu sö dông (b»ng c¸ch dïng c¸c mÇu, nh·n hiÖu vµ c¸c biÓu t­îng kh¸c nhau) kh«ng? • C¸c nh©n viªn cã thÓ dÔ dµng tiÕp cËn víi nh÷ng c«ng-ten- n¬ khi cÇn kh«ng? • B¹n cã th«ng b¸o víi c¸c nh©n viªn vÒ sù cÇn thiÕt cña viÖc ph©n lo¹i chÊt th¶i còng nh­ môc tiªu vµ nh÷ng g× ®¹t ®­îc kh«ng? 17
 18. • B¹n ®· hái c¸c nhµ cung cÊp xem cã thÓ mua c¸c nguyªn liÖu th« mµ Ý t ph¶i ®ãng gãi h¬n ch­a? • B¹n ®· kiÓm tra c¸c kh¶ n¨ng cã thÓ lµm gi¶m viÖc ph¶i ®ãng gãi c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp b¹n ch­a? • B¹n ®· kiÓm tra tÊt c¶ c¸c c«ng-ten-n¬ xem c¸c c«ng-ten- n¬ mét chiÒu cã thÓ ®­îc thay thÕ b»ng viÖc sö dông c¸c c«ng-ten-n¬ hai chiÒu ch­a? • B¹n ®· xem xÐt c¸c kh¶ n¨ng cã thÓ mua c¸c s¶n phÈm nµo ®ã trong nh÷ng c«ng-ten-n¬ lín h¬n (vÝ dô nh­ c¸c t¸c nh©n lµm s¹ch) ch­a? • B¹n ®· ®iÒu tra c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¸i sö dông c¸c nguyªn liÖu ®ãng gãi víi c¸c môc ®Ý ch kh¸c trong ho¹t ®éng kinh doanh cña b¹n ch­a? • B¹n cã söa ch÷a vµ t¸i sö dông c¸c tÊm n©ng hµng ®Ó gi÷ vµ/hoÆc b¶o vÖ c¸c nguyªn liÖu th« cña doanh nghiÖp b¹n khái n­íc trªn sµn nhµ kh«ng? • B¹n cã tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt l­îng sau mçi b­íc s¶n xuÊt ®Ó s÷a lçi vµ gi¶m c¸c s¶n phÈm bÞ lo¹i bá còng nh­ sù thÊt tho¸t nguyªn liÖu kh«ng? • B¹n cã biÕt møc ®é c¸c s¶n phÈm bÞ lo¹i bá vµ b¹n cã cè g¾ng ®Ó lµm gi¶m sè l­îng c¸c s¶n phÈm nµy còng chÝ nh lµ ®Ó n©ng cao sù hµi lßng cña kh¸ch hµng kh«ng? 18
 19. • B¹n ®· kiÓm tra c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¸i sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu hay c¸c s¶n phÈm phô t¹i c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña quy tr×nh s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp cña b¹n ch­a? • B¹n ®· nghiªn cøu kh¶ n¨ng cã thÓ t¸i t¹o ra bÊt kú dung m«i nµo mµ cã thÓ ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó kh«i phôc l¹i thµnh nguyªn vËt liÖu cã gi¸ trÞ ch­a? • B¹n ®· cè g¾ng b¸n ®Çu ra phi s¶n phÈm (chÊt th¶i) cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó sö dông trong c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña hä ch­a? • B¹n ®· xem xÐt kh¶ n¨ng ®Ó b¸n c¸c chÊt th¶i h÷u c¬ ®Ó dïng lµm ph©n trén hay thøc ¨n cho gia sóc ch­a? • B¹n ®· xem xÐt kh¶ n¨ng cã thÓ b¸n nh÷ng chÊt th¶i nµo ®ã (vÝ dô nh­ giÊy, b×a cac-t«ng, nhùa, nh«m, thuû tinh, sîi, thÐp....) cho nh÷ng doanh nghiÖp t¸i chÕ ch­a? • B¹n cã th«ng tin nµo vÒ ®é an toµn vµ møc ®é trong lµnh vÒ m«i tr­êng t¹i n¬i mµ chÊt th¶i cña doanh nghiÖp b¹n th¶i ra kh«ng? • B¹n ®· xem xÐt c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®­a c¸c chÊt th¶i kh«ng thÓ t¸i sö dông hay t¸i chÕ ®­îc tíi mét vïng ®Êt mµ ®­îc b¶o vÖ riªng ®Ó kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn nguån n­íc ch­a? 19
 20. • ViÖc ®ãng gãi nguyªn liÖu th« cã ®­îc kiÓm tra xem cã bÞ h­ háng khi chuyÓn ®Õn ®Ó ch¾c ch¾n r»ng c¸c nguyªn liÖu bªn trong vÉn ®­îc ®¶m b¶o kh«ng? • B¹n cã tr¶ l¹i c¸c nguyªn liÖu bÞ h­ háng hoÆc ®ãng gãi s¬ sµi cho c¸c nhµ cung cÊp kh«ng? • B¹n cã l­u kho tÊt c¶ c¸c hãa chÊt t¹i mét n¬i n»m ë trung t©m ®Ó b¹n cã thÓ gi¸m s¸t mét c¸ch chÆt chÏ viÖc sö dông chóng, h¹n chÕ vµ kiÓm so¸t viÖc tiÕp cËn víi khu vùc nµy kh«ng? • B¹n cã l­u kho c¸c chÊt cã thÓ g©y nguy hiÓm ë nh÷ng vïng ®­îc thiÕt kÕ riªng biÖt vÒ mÆt vËt lý xa víi nh÷ng khu vùc s¶n xuÊt vµ/hoÆc c¸c kho chøa c¸c nguån cã thÓ g©y ch¸y (vÝ dô nh­ m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y biÕn thÕ, trang thiÕt bÞ) kh«ng? • Sµn kho l­u gi÷ c¸c ho¸ chÊt nguy hiÓm cã ®­îc lµm b»ng chÊt liÖu kh«ng ch¸y (vÝ dô nh­ xi m¨ng, bª t«ng...) ®Ó ng¨n ngõa viÖc g©y « nhiÔm ®Êt trång vµ/hoÆc nguån n­íc trong tr­êng hîp cã mét chiÕc ®ãm ch¸y kh«ng? • Sµn kho l­u gi÷ c¸c ho¸ chÊt cã b»ng ph¼ng ®Ó cã thÓ dÔ dµng xö lý c¸c c«ng-ten-n¬ ho¸ chÊt, tr¸nh bÞ ®æ ra ngoµi kh«ng? • HÖ thèng th«ng giã cã ®­îc ho¹t ®éng ®Ó gi÷ ®é Èm, nhiÖt ®é vµ hót mïi vµ khÝ ë mét møc ®é thÊp kh«ng? • C¸c biÓn b¸o chØ dÉn c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ phßng ngõa ®· ®­îc treo ë nh÷ng khu vùc l­u gi÷ c¸c ho¸ chÊt nguy hiÓm ch­a? • Cã Ý t nhÊt 2 lèi tho¸t ®­îc ®¸nh dÊu râ rµng (vÝ dô nh­ c¸c cöa ra vµo, cöa sæ) mµ cã thÓ lu«n ®­îc sö dông (ch¼ng h¹n nh­ kh«ng bÞ c¸c nguyªn vËt liÖu chÌn lªn hay bÞ kho¸) kh«ng? 20
Đồng bộ tài khoản