Quản lý rừng cộng đồng

Chia sẻ: Bùi Thái | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:73

0
287
lượt xem
119
download

Quản lý rừng cộng đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý rừng cộng đồng là một phương thức quản lý rừng hướng đến nâng cao năng lực và tăng cường sự hợp tác cho cộng đồng và bên liên quan nhằm quản lý tài nguyên bền vững và góp phần nâng cao đời sống các cộng đồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý rừng cộng đồng

 1. Qu ản lý rừng c ộng đ ồng Community Fores t Management - CFM
 2. Lý do c ần phát triển CFM • Qu ản lý rừng c ộng đ ồng là m ột ph ương th ức qu ản lý rừng h ướng đ ến nâng c ao năng lực và tăng c ường s ự h ợp tác c ho c ộng đ ồng và bê n liê n quan nh ằm qu ản lý tài ng uyê n b ền v ững và g ó p ph ần nâng c ao đ ời s ống c ác c ộng đ ồng .
 3. Quan điểm, khái niệm quản lý rừng cộng Quan đồng Cộng đồng: Là cộng đồng dân cư cùng nhau cư trú lâu đời.  Khái niệm này còn được hiểu mở rộng là các nhóm hộ/dòng họ cùng chung sống trong một thôn làng, có các quan hệ huyết thống hoặc có truyền thống, tập quán quản lý chung một phần tài nguyên đất, rừng. Quản lý rừng cộng đồng:  Chủ thể quản lý là cộng đồng thôn làng hoặc nhóm hộ/dòng họ  được giao quyền sử dụng đất và có trách nhiệm quản lý và hưởng lợi từ nguồn tài nguyên đất đai, rừng theo luật đất đai, Các giải pháp quản lý kinh doanh rừng cần kết hợp giữa kiến th ức  sinh thái địa phương và kiến thức kỹ thuật lâm nghiệp, Phương pháp giám sát tài nguyên rừng đơn giản, kế hoạch quản lý  kinh doanh rừng được lập phù hợp với năng lực, nguồn lực, trình độ của cộng đồng và cơ sở hạ tầng ở địa phương
 4. Yê u c ầu đ ể phát triển ph ương th ức qu ản lý rừng d ựa vào c ộng đ ồng Giao quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho cộng đồng thôn làng Tổ chức, thể chế: - Hình thành ban quản lý rừng cộng đồng làng - Nâng cao hiệu lực quy ước quản lý rừng cộng đồng - Nâng cao năng lực và làm thích Giám sát và kế Hệ thống giải ứng hệ thống hành chính lâm hoạch kinh nghiệp từ xã đến huyện pháp kỹ thuật doanh đơn thích ứng, dựa giản do cộng vào KTST địa đồng quản lý phương
 5. Mục tiêu của giao đất giao rừng Chính sách GĐGR Sinh kế của người dân ệ ự ế ầ c i h t n C ự Đ i g m a h t s ó c R G Mục tiêu của GĐGR Quản lý rừng bền vững
 6. Động não? Làm thế nào để giao đất giao rừng không có hiệu quả?
 7. Nguyên tắc tiếp cận trong giao đất giao rừng • Giao đất lâm nghiệp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và xem xét truyền thống sử dụng đất của cộng đồng • Giao đất lâm nghiệp phải được tiến hành có sự tham gia của người dân, cộng đồng • Phương pháp điều tra đánh giá tài nguyên khi giao được tiến hành có sự tham gia của người dân
 8. Bước 1 Chuẩn bị Bước 2 Bước 9 Phổ bi ến Giám sát GĐGR Đánh giá H ọp thôn l ần 1 Tiến trình Bướ c 8 GĐGR có sự Bước 3 C ấp S ổ đỏ PRA chủ đề tham gia của GĐGR người dân Bước 4 Bước 7 Điều tra rừ ng Thẩm định có sự tham gia Bướ c 5 Bước 6 Thống nhất Viết phươ ng giải pháp án GĐGR B ản đồ H ọp thôn l ần 2
 9. Bướ c 1 Chuẩn bị Bướ c 2 Bước 9 Phổ bi ến Giám sát GĐGR Đánh giá H ọp thôn l ần 1 Bước 1: Chuẩn bị Tiến trình Bước 8 GĐGR có sự Bướ c 3 C ấp Sổ đỏ PRA chủ đề tham gia của GĐGR người dân Bước 4 Bước 7 Điều tra rừ ng Thẩm định có sự tham gia Bước 5 Bước 6 Thống nhất Vi ết phươ ng gi ải pháp án GĐGR B ản đồ H ọp thôn l ần 2
 10. Bướ c 1 Chuẩn bị Bướ c 2 Bước 9 Phổ bi ến Giám sát GĐGR Đánh giá Bước 2: H ọp thôn l ần 1 Phổ biến GĐGR trình p Tiến – Họ Bước 8 GĐGRlần sự thôn có 1 Bướ c 3 C ấp Sổ đỏ PRA chủ đề tham gia của GĐGR người dân Bước 4 Bước 7 Điều tra rừ ng Thẩm định có sự tham gia Bước 5 Bước 6 Thống nhất Vi ết phươ ng gi ải pháp án GĐGR B ản đồ H ọp thôn l ần 2
 11. Bướ c 1 Chuẩn bị Bướ c 2 Bước 9 Phổ bi ến Giám sát GĐGR Đánh giá Bước 3: H ọp thôn l ần 1 PRA theo chủ đề n ĐGR TiếG trình Bước 8 GĐGR có sự Bướ c 3 C ấp Sổ đỏ PRA chủ đề tham gia của GĐGR người dân Bước 4 Bước 7 Điều tra rừ ng Thẩm định có sự tham gia Bước 5 Bước 6 Thống nhất Vi ết phươ ng gi ải pháp án GĐGR B ản đồ H ọp thôn l ần 2
 12. ếc ả ầ đạ tcư đ qợ K u: nt -C áK cT tg hH ô, n tX i n ổtc ứh ộ cđồ nủ thg ch gn e o đê ền ả qu uy n li ý tg àn ảnả hừ -G ipr ág q u nl ý Bước 3: ưg ơứ nừ - Po hir gn tg hc a PRA GĐGR ơ đ ồ -S g i ao Lược sử thôn buôn Sơ đồ hiện Ma trận LSNG trạng sử dụng đất Venn Lát cắt Phương thức GĐGR Sơ đồ giao rừng
 13. Cộng đồng Nhóm hộ
 14. Bước 1 Chuẩn bị Bước 2 Bước 9 Phổ bi ến Giám sát GĐGR Đánh giá Bước 4: H ọp thôn l ần 1 Điều tra rừng Ti sự tham cóến trình gia Bướ c 8 của ngsự GĐGR có ười Bước 3 C ấp Sổ đỏ PRA chủ đề tham gia của GĐGR dân người dân Bước 4 Bước 7 Đi ều tra rừ ng Thẩm định có sự tham gia Bước 5 Bướ c 6 Thống nhất Viết phươ ng gi ải pháp án GĐGR B ản đồ H ọp thôn lần 2
 15. ếc ả ầ đạ tcư đ qợ K u: nt Bước 4: ảừ đ ồ Điều tra - Ba nln pg h â nc h ir ô ệ eiộ tigđ hồ rừng có sự hc om kn ng hgn áàừ -ttn Cn ciu hy ôê nln gô igg nr tham gia Phân loại rừng dựa vào kiến thức địa phương Phân chia, đặt tên đếm diện tích lô rừng Điều tra rừng có sự tham gia Tổng hợp dữ liệu lô rừng
 16. Phillips 4/7/4 Theo kinh nghiệm làm việc với cộng đồng của bạn, người dân sẽ dựa vào tiêu chí gì để phân loại rừng?
 17. Bảng phân loại rừng cộng đồng loại Chỉ tiêu phân loại Giá trị sử dụng Đối chiếu Tên Stt cộng với hệ (Tiếng (loài cây, đất, mức độ giàu trong rừng đồng bào, kinh) nghèo, kích thước cây to đồng. Mục thống trạng hay nhỏ, mật độ dày hay đích quản lý thái rừng thưa, tái sinh, LSNG,...) 1 2 3
 18. Bước 1 Chuẩn bị Bước 2 Bước 9 Phổ bi ến Giám sát GĐGR Đánh giá Bước 6: H ọp thôn l ần 1 Viết phương Tián GĐGR ến trình Bước 8 GĐGR có sự Bước 3 Hoàn thành C ấp Sổ đỏ PRA chủ đề tham gia n ủa các bả c đồ GĐGR người dân Bước 4 Bước 7 Đi ều tra rừ ng Thẩm định có sự tham gia Bướ c 5 Bướ c 6 Thống nhất Vi ết phươ ng gi ải pháp án GĐGR B ản đồ H ọp thôn l ần 2
 19. ẽ bổ o anh v kh ời d â n Ng ư n đồ - ượ c ản l ý đ án bả ải đ o qu ời d â n tin h g i c h Ng ư vệ c c ao - S , ản h ếm d iện tí GI h xá ộ c h ín đo đ s ung , -Đ ết kiệm , ti Nh a n h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản