Quản lý tài nguyên đĩa

Chia sẻ: Trần Mạnh Linh Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
74
lượt xem
25
download

Quản lý tài nguyên đĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quota đ c dùng đ hi n th vi c s d ng vượ ể ể ị ệ ử ụ à giới hạn đĩa cứng đối với người dùng. Không phải áp dụng quota cho tất cả những hệ thống tập tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý tài nguyên đĩa

 1. Quản lý tài nguyên đĩa Hồ Viết Quang Thạch
 2. Quota là gì?  Quota được dùng để hiển thị việc sử dụng và giới hạn đĩa cứng đối với người dùng.  Không phải áp dụng quota cho tất cả những hệ thống tập tin.  Khi được gọi, quota sẽ kiểm tra tập tin /etc/fstab và kiểm tra những tập tin hệ thống trong tập tin này.
 3. Giới hạn cứng (Hard Limit)  Định nghĩa dung lượng đĩa cứng tối đa mà người dùng có thể sử dụng. Nếu người dùng cố tình lưu những thông tin vào thì những thông tin trước đó có thể bị xoá và đẩy lên dần.
 4. Giới hạn mềm (Soft Limit)  Định nghĩa dung lượng đĩa cứng tối đa mà người dùng có thể sử dụng.  Cho phép người dùng sử dụng vượt quá dung lượng cho phép trong một khoảng thời gian nào đó. Thời gian này được xác định trước gọi là thời gian gia hạn (grace period).  Khi người dùng vượt quá dung lượng cho phép, họ sẽ nhận một lời cảnh báo trước.
 5. Thời gian gia hạn (Grace Period)  Là thời gian cho phép người dùng vượt quá dung lượng đĩa cứng được cấp phép trong giới hạn mềm.  Thời gian gia hạn có thể là giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng.
 6. Sử dụng Quota  Khi muốn sử dụng quota, chúng ta sẽ thiết lập trong tập tin /etc/fstab với các thông tin sau: /dev/hda3 /usr defaults, usrquota, grpquota 1 2 /dev/hda3: tên hệ thống tập tin. /usr: tên thư mục được gắn kết với hệ thống tập tin defaults, usrquota, grpquota: cấp defaults là quyền mặc định cho hệ thống tập tin. usrquota/grpquota là áp dụng quota đối với người dùng và nhóm.
 7. Thiết lập Quota  Quátrình thiết lập quota sẽ trải qua những bước sau: – Chỉnh sửa tập tin /etc/fstab – Gắn kết lại những hệ thống tập tin. – Thực hiện quotacheck – Phân bổ quota
 8. Chỉnh sửa tập tin /etc/fstab Ví dụ: hiệu chỉnh tập tin /etc/fstab như sau: LABEL=/home /home ext3 defaults,usrquota,grpquota 1 2 Trong ví dụ trên ta thấy hệ thống tập tin /home được thiết lập quota cho cả người dùng và nhóm.
 9. Thực hiện quotacheck  Tạo các tập tin aquota.group, aquota.user trong / home (hệ thống tập tin cần thiết lập quota)  Thực hiện lệnh quotacheck -avug -a: kiểm tra tất cả những hệ thống tập tin cấu hình quota -v: Hiển thị thông tin trạng thái khi kiểm tra. -u: kiểm tra quota của người dùng. -g: kiểm tra quota của nhóm.
 10. Phân bổ quota  Chúng ta có thể thiết lập quota cho người dùng hay nhóm bằng cách sử dụng lệnh edquota. Cú pháp: edquota [tuỳ chọn] [user/group] Các tuỳ chọn: -g: chỉnh sửa quota cho nhóm -p: Sao chép quota của một người dùng cho một người dùng khác. -u: Chỉnh sửa quota cho người dùng (mặc định) -t chỉnh sửa thời gian của giới hạn mềm Sau khi thiết lập quota xong, phải khởi động quota bằng lệnh quotaon
 11. Lệnh quota
Đồng bộ tài khoản