Quản lý thực hiện

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
55
lượt xem
9
download

Quản lý thực hiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Quản lý thực hiện

 1. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 QU N LÝ TH C HI N Nguy n H u Lam, Ph. D. Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n Qu n tr (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Page: www.cemd.ueh.edu.vn Ngh v h th ng ánh giá vi c th c hi n nh nh ng viên g ch. T t c nh ng viên g ch có th c s d ng theo hai cách: m t là xây nh ng ngôi nhà, hai là tàn phá. Nguy n H u Lam, Ph.D 1
 2. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 NH NGH A “ ánh giá vi c th c hi n nhi m v là quá trình xác nh xem nh ng ng i lao ng th c hi n công vi c c a h nh th nào so v i các tiêu chu n th c hi n và thông t nh ng thông tin ó cho ng i lao ng” H th ng ánh giá th c hi n c n: n gi n s d ng cho cán b và nhân viên, nh ng ph i hi u qu ánh giá vi c th c hi n theo cách công b ng và minh b ch ánh giá nhân viên trên c s nh ng k n ng và nh ng hành vi c òi h i B o m t t c các vai trò trong công ty là c tôn tr ng. B t k h th ng ánh giá nào c ng ph i hi u bi t và nh n d ng nh ng k n ng c òi h i trong các vai trò khác nhau Giúp nh n d ng nh ng m c tiêu h c t p và phát tri n cho các cá nhân và khuy n khích các cá nhân t phát tri n Khuy n khích s h p tác gi a nhà qu n tr và nhân viên Nguy n H u Lam, Ph.D 2
 3. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 H th ng ánh giá th c hi n không: Là m t báo cáo bí m t mà ng !i lao ng không th y. Nhà qu n lý nói v"i ng !i lao ng v nh ng i u h làm sai M t cu c h p m#c c chuy n l ng b$ng. M c ích c a ánh giá vi c Th c hi n Nhi m v QUY T NH TUY N D NG CH N OÁN PH N H I CHO NH NG V N NG I LAO NG C A T CH C M C ÍCH C A H TH NG ÁNH GIÁ VI C TH C HI N NHI M V M C TIÊU CHO CÁC CH NG TRÌNH TIÊU CHU N CHO CÁC ÀO T O & PHÁT TRI N GIÁ TR O L NG Nguy n H u Lam, Ph.D 3
 4. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 M c ích c a ánh giá vi c Th c hi n Nhi m v T o cho ng !i lao ng c h i th o lu n v vi c th c hi n nhi m v và các tiêu chu%n th c hi n nhi m v m t cách th !ng xuyên v"i nh ng nhà qu n lý c&a h Cung c p cho nh ng nhà qu n lý nh ng ph ng ti n nh n d ng c nh ng i m m nh và nh ng i m y u c&a vi c th c hi n nhi m v c&a m t ng !i lao ng a ra nh ng hình th c cho phép các nhà qu n lý xây d ng c nh ng ch ng trình c th giúp ng !i lao ng nâng cao hi u qu th c hi n nhi m v T o ra nh ng c s c&a tr công M C ÍCH C A ÁNH GIÁ VI C TH C HI N NHI M V Các m c ích qu n lý Các m c ích phát tri n và hoàn thi n Nguy n H u Lam, Ph.D 4
 5. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 Nguyên nhân Th t b i 1. Thi u các thông tin 2. Các tiêu chu%n l ng giá không rõ ràng 3. Không th c hi n vi c ánh giá m t các c%n th n 4. Không c chu%n b cho vi c thào lu n k t qu v"i ng !i lao ng 5. Không th t thà trong quá trình ánh giá 6. Thi u k n ng ánh giá 7. Ng !i lao ng không th !ng xuyên nh n c ph n h'i 8. Thi u các ngu'n l c c n thi t 9. Vi c th o lu n v phát tri n nhân viên kém hi u qu 10. S d ng ngôn ng khó hi u, r(c r i Phát tri n m t Ch ng trình ánh giá có Hi u qu Thi t l p các tiêu chu n 1. Tuân th lu t pháp 2. Quy t nh ch th ánh giá 3. ánh giá 360 4. Hu n luy n ng i ánh giá 5. Nguy n H u Lam, Ph.D 5
 6. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 Phát tri n m t Ch ng trình ánh giá có Hi u qu 1. Thi t l p các tiêu chu n a. Phù h p v"i chi n l c b. Tình tr ng thi u h t tiêu chí c. S khác bi t v i u ki n th c hi n (criterion contamination) d. tin c y PHÁT TRI N M T CH NG TRÌNH ÁNH GIÁ CÓ HI U QU 1. Thi t l p các tiêu chu n a. Phù h p v"i chi n l c Chi n l c Th c hi n K tc c K t qu c a t ch c c a ng i c a qu n lý c a t! ch c lao ng th c hi n: •Phát tri n •N ng su t •K lu t •T ng l ng •Th i h i •Khác… Nguy n H u Lam, Ph.D 6
 7. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 Phát tri n m t Ch ng trình ánh giá có Hi u qu 1. Thi t l p các tiêu chu n PHÂN TÍCH TIÊU CHU N "ÁNH GIÁ PHÂN TÍCH TIÊU CHU N "ÁNH GIÁ CÔNG VI C CÔNGVI C TH C HI I N TH C H N TH C H N TH C HI I N MÔ T C TH HÓA MÔ T NH NG NH NG ÒI H I NH NG ÒI H I I M M+NH V! CÔNG VI C CÔNG VI C VÀO VÀ NH NG I M VÀ "#$ $% &I NH NG M'C Y, U C A M T CHO M T CH(P NH)N HO*C CÁ NHÂN TRONG CÔNG VI C C TH KHÔNG CH(P NH)N QUAN H V-I M T CÔNG VI C C TH Phát tri n m t Ch ng trình ánh giá có Hi u qu 2. Tuân th lu t pháp Các tiêu chu%n ph i liên quan n công vi c v"i các tiêu chu%n c hình thành t) phân tích công vi c Ng !i lao ng ph i c cung c p các tiêu chu%n ánh giá b ng v n b n tr "c khi c ánh giá Nh ng ng !i tham gia ánh giá ph i có kh n ng quan sát hành vi mà h ánh giá Nh ng ng !i tham gia ánh giá ph i c hu n luy n s d ng các bi u m*u ánh giá m t cách chính xác K t qu ánh giá nên c th o lu n v"i ng !i lao ng và nh ng ph n h'i c n có giúp nh ng ng !i th c hi n kém hoàn thi n vi c th c hi n nhi m v c&a h Nguy n H u Lam, Ph.D 7
 8. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 Phát tri n m t Ch ng trình ánh giá có Hi u qu 3. Quy t nh ch th ánh giá Phát tri n m t Ch ng trình ánh giá có Hi u qu 3. Quy t nh ch th ánh giá Trách nhi m trong ánh giá Phòng nhân l c Các ch& th ánh giá Thi t k và duy trì h th ng Ti n hành ánh giá ng !i lao ng 1. 1. Thi t l p h th ng báo cáo Th c hi n các báo cáo chính th c 2. 2. B o m các báo cáo úng th!i h n 3. Hu n luy n ng !i ánh giá 4. Nguy n H u Lam, Ph.D 8
 9. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 Phát tri n m t Ch ng trình ánh giá có Hi u qu 4. ánh giá 360 “Ph ng pháp ánh giá vi c th c hi n nhi m v theo ó b n thân ng i lao ng, các nhà qu n lý tr c ti p, nh ng ng s , nh ng thành viên trong i, khách hàng, ng i cung c p, và nh ng ng i khác ti n hành ánh giá vi c th c hi n nhi m v c a ng i lao ng” ánh giá 3600 Nhà qu n lý i ng s B n thân Khách hàng Nh ng ng i d i Nh quy n quy Nguy n H u Lam, Ph.D 9
 10. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 Phát tri n m t Ch ng trình ánh giá có Hi u qu 4. ánh giá 360 u: • Nh .c • PHÁT TRI N M T CH NG TRÌNH ÁNH GIÁ CÓ HI U QU 5. Hu n luy n ng i ánh giá Thi t l p m t k ho ch ánh giá Lo i tr/ nh0ng sai l ch c a ng i ánh giá Hu n luy n ph n h1i Nguy n H u Lam, Ph.D 10
 11. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 CÁC PH NG PHÁP ÁNH GIÁ ánh giá ph m ch t cá nhân 1. ánh giá hành vi 2. ánh giá k t qu 3. Nên s2 d ng ph ng pháp nào? 4. CÁC PH NG PHÁP ÁNH GIÁ 1. ánh giá ph m ch t cá nhân Thang i m theo s 1 (Graphic Rating Scales) Thang i m h3n h.p (Mixed-Standard Scales) Ph ng pháp l a ch4n ép bu c (Forced-Choice Method) Vi t t ng trình (Essay Method) Nguy n H u Lam, Ph.D 11
 12. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 CÁC PH NG PHÁP ÁNH GIÁ 2. ánh giá hành vi Ph ng pháp tr ng h.p i n hình (Critical Incident Method) Ph ng pháp danh m c hành vi (Behavioral Checklist Method) Thang i m c5 nh hành vi (Behaviorally Anchored Rating Scale) Thang quan sát hành vi (Behavior Observation Scales) CÁC PH NG PHÁP ÁNH GIÁ 3. ánh giá k t qu o l ng n6ng su t (Productivity Measures) Qu n lý b7ng m c tiêu (MBO) Nguy n H u Lam, Ph.D 12
 13. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 Qu n lý b ng m c tiêu (MBO) Nhà qu n lý Ng i lao ng Cùng nhau xác #nh các m c tiêu "ánh giá ánh "ánh giá #nh k$ Ph n h&i các m c tiêu các "ánh giá hàng n%m CÁC PH NG PHÁP ÁNH GIÁ 4. Nên s2 d ng ph ng pháp nào? ánh giá ph m ch t u im Nh .c i m Nguy n H u Lam, Ph.D 13
 14. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 CÁC PH NG PHÁP ÁNH GIÁ 4. Nên s2 d ng ph ng pháp nào? ánh giá hành vi u im Nh .c i m CÁC PH NG PHÁP ÁNH GIÁ 4. Nên s2 d ng ph ng pháp nào? ánh giá k t qu u im Nh .c i m Nguy n H u Lam, Ph.D 14
 15. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 PH NG V(N Ba d ng ph8ng v n 1. “Nói và gi i thích” 2. “Nói và l(ng nghe” 3. “Gi i quy t v n ” PH NG V(N Ti n hành ph8ng v n NÊN LÀM KHÔNG NÊN Chu%n b tr "c Thuy t gi ng ng !i lao ng 1. 1. Chú tr ng vào vi c th c hi n và Tr n l*n các k t qu ánh giá v"i 2. 2. phát tri n các ch& v l ng b$ng, th ng ti n Ch n các b "c c th th c hi n 3. vi c hoàn thi n Ch+ t p trung vào các khuy t i m 3. Quan tâm n vai trò c&a nhà qu n “Chi m di n àn” 4. 4. lý i v"i vi c th c hi n c&a ng !i Phê phán quá m c các sai l m, th t 5. lao ng bi Chú tr ng vào vi c th c hi n nhi m 5. C m th y s c n thi t ph i nh t trí 6. v trong t ng lai trên m i ph ng di n So sánh ng !i lao ng v"i nh ng 7. ng !i khác Nguy n H u Lam, Ph.D 15
 16. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 PH NG V(N Ti n hành ph8ng v n HOÀN THI N VI C TH C HI N NHI M V Nguyên nhân c a vi c th c hi n không hi u qu Chính sách và th c ti n c a t9 ch:c • Các y u t5 c a công vi c • Các v n ;cá nhân • Các nhân t5 môi tr ng bên ngoài • Nguy n H u Lam, Ph.D 16
 17. Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng 7 HOÀN THI N VI C TH C HI N NHI M V Qu n lý vi c th c hi n không hi u qu Nguy n H u Lam, Ph.D 17
Đồng bộ tài khoản