QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG

Chia sẻ: boy_them_yeu

VÌ SAO CẦN CÓ QUẢN LÝ THLV? Vai trò, trách nhiệm của chính phủ, tổ chức xã hội, tổ chức tư nhân, trong quản lý TN Nước Chưa có công cụ pháp luật về xung đột quyền lợi; Thiếu các cơ chế đối thoại hiệu quả mang tính liên ngành; Vai trò, trách nhiệm của chính phủ, tổ chức xã hội, tổ chức tư nhân, trong quản lý TN Nước Thiếu công cụ khuyến khích kinh tế;

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG

QUẢN LÝ
TỔNG HỢP LƯU
VỰC SÔNG
(Week 5, 24 Mar 2012)
LỚP CAO HỌC QLMT K2011. Bộ Môn: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
CBGD: TS. Võ Lê Phú, Khoa Môi Trường, ĐHBK TPHCM
volephu@hcmut.edu.vn or lephuvo@yahoo.com
VÌ SAO CẦN CÓ QUẢN LÝ THLV?

Vai trò, trách nhiệm của chính phủ, tổ chức xã
hội, tổ chức tư nhân, trong quản lý TN Nước

Chưa có công cụ
pháp luật về xung
đột quyền lợi;
Thiếu các cơ chế
đối thoại hiệu quả
mang tính liên
ngành;
VÌ SAO CẦN CÓ QUẢN LÝ THLV?

Vai trò, trách nhiệm của chính phủ, tổ chức xã
hội, tổ chức tư nhân, trong quản lý TN Nước

Thiếu công cụ
khuyến khích kinh
tế;
Thiếu cơ chế cho sự
tham gia của cộng
đồng và các bên liên
quan;
VÌ SAO CẦN CÓ QUẢN LÝ THLV?

Chưa đề cao vai trò
của phụ nữ trong
quản lý TN nước;
Các hoạt động quản
lý còn rời rạc;
Chưa có cơ chế cho
hợp tác và giải
quyết xung đột về
khai thác và sử
dụng TN nước
VÌ SAO CẦN CÓ QUẢN LÝ THLV?
Một số yếu tố phát sinh trong quá trình quản lý
TN nước

Qui định về giá
nước chưa hợp lý;
Qui định về mức
bao cấp đối với
người sử dụng TN
chưa hợp lý;
VÌ SAO CẦN CÓ QUẢN LÝ THLV?

Một số yếu tố phát sinh trong quá trình quản lý
TN nước

Công cụ khuyến
khích kinh tế chưa
hợp lý;
Quá nhiều hoặc
quá ít các qui định
về QLTNN
VÌ SAO CẦN CÓ QUẢN LÝ THLV?

Một số yếu tố phát sinh trong quá trình quản lý
TN nước

Cơ chế quan liêu,
tham nhũng;
Cơ chế phối hợp khu
vực thượng lưu và
hạ lưu của lưu vực;
Cơ chế giải quyết
tranh chấp.
IWRM: 13 Yếu Tố
Môi trường pháp lý
(Enabling Environment)
Chính sách: xây dựng các
mục tiêu về sử dụng, bảo vệ &
bảo tồn TN nước
Khung pháp lý: Xác định các
công cụ để đạt được các mục
tiêu và chính sách
IWRM: 13 Yếu Tố
Môi trường pháp lý
(Enabling
Environment)
Cơ cấu khuyến khích
& tài chính: phân bổ
nguồn tài chính cho
các chương trình
phát triển và quản lý
TN nước
IWRM: 13 Yếu Tố
Cơ cấu thể chế
(Institutional Structures)
Xây dựng khung pháp lý về
mặt tổ chức
 Ví dụ: Có cần phải có Cục
QLTNN trực thuộc Bộ TN &
MT không?
 Phải hiểu về tài nguyên
nước & nhu cầu
Xây dựng năng lực thể chế
(kể cả phát triển nguồn
nhân lực cho công tác xây
dựng thể chế/chính sách)
CƠ CẤU TỔ CHỨC QLTNN VIỆT NAM
Consultancy
Government NCWR
National level
MI MARD MONRE


PC


DI DARD DONRE
Provincial/City level
Inspection OMWRM
Organisation
IWRM: 13 Yếu Tố
Công cụ quản lý
(Management
Instruments)
Đánh giá tài nguyên
nước;
Kế hoạch QLTHTNN;
Quản lý theo nhu cầu;
IWRM: 13 Yếu Tố
Công cụ quản lý
(Management
Instruments)
Công cụ định hướng xã
hội;
Công cụ pháp lý
Công cụ kinh tế
Giải quyết xung đột,
tranh chấp

BÀI TẬP TUẦN TỚI: CÁC XUNG ĐỘT VỀ TÀI NGUYÊN
NƯỚC TẠI LVS ĐỒNG NAI?
“Soft Path”


Kỹ thuật quản lý TN nước hiệu quả:
Sử dụng nước tái chế
Tận dụng nước mưa
Bổ cập nhân tạo nước ngầm
Các công trình cấp nước/xử lý nước qui
mô cộng đồng (Low Cost Community-
scale Systems/Community-scale System/
Small-scale Projects);
“Hard Path”

Đập (Dams);
Hồ chứa (Reservoirs);
Hệ thống máng, đường ống dẫn nước
(Aqueduct/Pipelines);
NM xử lý nước tập trung (Centralized
Treatment Plant)
Mang lại nhiều lợi ích cho con người: giảm các
bệnh liên quan đến nước; tăng sản phẩm nông
nghiệp; cung cấp năng lượng; kiểm soát & hạn
chế lũ lụt.

ĐỌC THÊM TÀI LIỆU VỀ “Soft and Hard Path”
IWRM and Sub-sectors
NƯỚC CHO CÁC NHU CẦU THIẾT YẾU

Khoảng 1,2 tỷ người
thiếu nước sạch;

Khoảng 2,4 tỷ người
không có nước đáp ứng
cho các điều kiện vệ
sinh;

2-5 triệu người chết
hằng năm vì các bệnh
liên quan đến nước;
Nguồn: Gleick, 2003; Cain and Gleick 2005 (Đã gởi cho học viên)
NƯỚC MƯA

Là một phần của tài nguyên nước;
Được xem là sạch, có thể dùng thay thế cho các
mục đích của con người;
Chỉ ô nhiễm khi ô nhiễm không khí  mưa axít
(Acid Rain);
Nước mưa được gọi là:
Rainwater   Rainwater Harvesting (thu gom nước
mưa)
Stormwater   Urban stormwater runoff
Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn được gọi là
nguồn ô nhiễm không tập trung (Non-point Source
Pollution).
NGUỒN PHÁT SINH NƯỚC MƯA CHẢY TRÀN

Giải pháp thu
gom/quản lý nước
mưa chảy tràn
Nguồn phát sinh nước
mưa chảy tràn
CÁC VÍ DỤ VỀ THU GOM NƯỚC MƯA

Mục tiêu: Thu gom
Gia tăng nguồn nước mưa
từ mái
nước sử dụng; nhà ở qui
Bảo vệ tài nguyên mô gia
đình
nước;
Giảm nguy cơ ô
nhiễm nguồn tiếp
nhận
Giảm ngập lụt đô
thị
QUI MÔ LỚN/CÔNG CỘNG/CÔNG NGHIỆP
Qui mô công
Thu gom nước mưa tại nghiệp/NM/XN
nơi công cộng: CLB, TT
thể thao, TT Y Tế, UBND
Quận/Phường…
HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC MƯA GIA ĐÌNH
Bồn
Mái chứa
nhà

Bơm/phân
phối
Máng thu & Lọc, chắn
ống dẫn Ống xả
rác & xả
tràn
đầu dòng
HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC MƯA
THU GOM NƯỚC MƯA

Thu gom từ mái nhà
Qui mô hộ gia đình
(Individual household
scale)
Qui mô cộng đồng
(community-scale
system)
Thu gom trên đường
phố
THU GOM NƯỚC MƯA
BỔ CẬP NƯỚC NGẦM- ASR
QUẢN LÝ NƯỚC NGẦM
Kỹ thuật ASR (Aquifer Storage and
Recovery), lợi ích:
Gia tăng bổ cập nước ngầm (Artificial recharge)
Chống sụt lún đất (Land subsidence);
Hạn chế xâm nhập mặn (Salt intrusion)
QUẢN LÝ NƯỚC NGẦM
TẬN DỤNG NƯỚC MƯA
 Là một thành phần của chu trình nước;
 Là nguồn nước qui ước sạch;
 Sử dụng thay thế cho:
Tưới công viên
Chữa cháy
Bổ cập nước ngầm
Tạo cảnh quan
TUẦN HOÀN - TÁI SỬ DỤNG - TÁI CHẾ
Tuần hoàn nước trong sx công nghiệp (Dệt
nhuộm, thực phẩm/thủy sản,..);
Sử dụng nước tái chế cho:
Nông nghiệp
Nuôi trồng thủy sản
NƯỚC THẢI CHO NÔNG NGHIỆP
TẤT CẢ ĐỀU THẢI RA LƯU VỰC?
QUẢN LÝ TN NƯỚC MẶT

Cân bằng nước (lakes,
reservoirs)
Rò rỉ, bốc hơi: hồ nhân tạo (hồ
chứa)
Kiểm soát ô nhiễm sông
Khả năng tự làm sạch
Total Maximum Daily Load
(TMDL): Tải lượng tối đa ngày
QUẢN LÝ TN NƯỚC MẶT

Sử dụng wetland
(hồ thực vật) để
xử lý ô nhiễm
nước thải sinh
hoạt
Wetland tự nhiên
Wetland nhân tạo
QUẢN LÝ TN NƯỚC MẶT
“Soft Path”


Công khai/Phân cấp cơ chế quản lý & ra
quyết định;
Thúc đẩy thị trường nước;
Khuyến khích thành phần tư nhân (Private
Sector) tham gia các dịch vụ về nước;
Xây dựng giá nước (nước cấp, xử lý nước
thải) hợp lý
TÀI LIỆU ĐỌC THÊM
XÃ HỘI HÓA NGÀNH NƯỚC?

Mô hình Public - Private Partnership
Vai trò của Nhà nước: As a Ruler
 Tạo hành lang pháp lý cho các bên liên
quan;
 Ban hành các qui định/ hoặc qui phạm
 As an Actor  Public-Private
Participation;
 As a Partner;
XÃ HỘI HÓA NGÀNH NƯỚC?

 Vai trò của tư nhân:
 Đối tác đầu tư/As an Investor;
 As an Actor;
 Public – Private Partnership
 Public – Private Participation
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & QUẢN LÝ MÔI
TRƯỜNG – TN NƯỚCTPHCM
Nghiên cứu chiến lược khả thi để phát
triển hệ thống thoát nước, chống ngập lụt
đô thị có hiệu quả;
Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý hệ
thống cung cấp nước sạch, chống thất
thoát nước & bảo vệ chất lượng nước;
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & QUẢN LÝ MÔI
TRƯỜNG – TN NƯỚCTPHCM

Nghiên cứu các giải pháp khai thác, bảo
vệ và bổ cập hệ thống nước ngầm đô thị;
Nghiên cứu hệ thống các hồ điều tiết cảnh
quan đô thị;
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & QUẢN LÝ MÔI
TRƯỜNG – TN NƯỚCTPHCM

Quản lý môi trường
Nghiên cứu xây dựng hệ thống các thông
số, chỉ tiêu, chỉ số đánh giá tính bền vững
về tài nguyên môi trường tại TPHCM nói
riêng và lưu vực sông Đồng Nai nói chung;
Nghiên cứu phương pháp luận và kỹ thuật
đánh giá ảnh hưởng của BĐKH và mực
nước biển dâng tới các công trình xây dựng
CSHT, các KCN và KDC tại TPHCM.
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & QUẢN LÝ MÔI
TRƯỜNG – TN NƯỚCTPHCM

Các giải pháp thích hợp bảo vệ môi trường
& môi trường sinh thái, đa dạng sinh học
vùng đất ngập nước Cần Giờ;
Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường
đáp ứng với quy hoạch khai thác và sử
dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại
TPHCM (tài nguyên đất, nước mặt, nước
ngầm, biển,..).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản