Quản trị chiến lược - Chương 3

Chia sẻ: Cau Ut Ct | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
391
lượt xem
135
download

Quản trị chiến lược - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực thi chiến lược là cả một quá trình tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện chiến lược thông qua việc áp dụng hàng loạt các biện pháp và trên cơ ssở huy động một cách hiệu quả các nguồn lực nhằm biến các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược được xác định trong kế hoạch thành kết quả hiện thực. Một bản kế hoạch tốt, dù có được soạn thảo một cách công phu, tỉ mỉ nhưng không được triển khai thực hiện một cách khôn khéo, linh hoạt và sáng tạo bằng các hành động cụ thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị chiến lược - Chương 3

 1. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc Chöông III THÖÏC THI CHIEÁN LÖÔÏC 1. Baûn chaát cuûa quaù trình thöïc thi chieán  löôïc 1.1.   Ñònh   nghóa   veà   quaù   trình   thöïc   thi   chieán  löôïc Thöïc thi chieán löôïc laø caû moät quaù trình toå chöùc trieån khai vaø chæ ñaïo thöïc hieän chieán löôïc thoâng qua vieäc aùp duïng haøng loaït caùc bieän phaùp vaø treân cô ssôû huy ñoäng moät caùch hieäu quaû caùc nguoàn löïc nhaèm bieán caùc muïc tieâu, nhieäm vuï chieán löôïc ñöôïc xaùc ñònh trong keá hoaïch thaønh keát quaû hieän thöïc. Moät baûn keá hoaïch toát, duø coù ñöôïc soaïn thaûo moät caùch coâng phu, tæ mæ nhöng khoâng ñöôïc trieån khai thöïc hieän moät caùch khoân kheùo, linh hoaït vaø saùng taïo baèng caùc haønh ñoäng cuï theå thì suy cho cuøng, chuùng cuõng chæ laø nhöõng tôø giaáy loän maø thoâi. Nhö vaäy, neáu giai ñoaïn thieát laäp chieán löôïc coù yù nghóa quan troïng haøng ñaàu thì giai ñoaïn thöïc thi chieán löôïc laïi coù yù nghóa quyeát ñònh. Chæ coù thoâng qua caùc haønh ñoäng cuï theå, caùc kyø voïng, öôùc mô laõng maïn cuûa nhaø quaûn trò môùi coù theå bieán thaønh keát quaû sinh ñoäng trong thöïc tieãn. 1.2. Söï khaùc nhau giöõa hoaïch ñònh chieán löôïc  vaø thöïc thi chieán löôïc Maëc duø thieát laäp chieán löôïc vaø thöïc thi chieán löôïc laø hai giai ñoaïn coù moái quan heä maät thieát vôùi nhau, khoâng theå taùch rôøi nhau nhöng giöõa chuùng laïi coù nhöõng khaùc bieät nhaát ñònh. Coù theå thaáy nhöõng khaùc bieät cô baûn aáy qua baûng so saùnh döôùi ñaây: Thieát laäp chieán löôïc Thöïc thi chieán löôïc 1. Ñaët caùc nguoàn löïc tröôùc 1. Quaûn trò nguoàn löïc trong haønh ñoäng haønh ñoäng 2. Nhaán maïnh ñeán hieäu quaû 2. Nhaán maïnh ñeán hieäu löïc Khoa Quaûn trò kinh doanh  40 Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám
 2. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc taøi chính thöïc thi 3. Cô baûn laø quaù trình nhaän 3. Cô baûn laø quaù trình haønh thöùc ñoäng 4. Ñoøi hoûi kyõ naêng phaân 4. Ñoøi hoûi kyõ naêng laõnh tích, tröïc giaùc ñaïo, coå vuõ… 5. Caàn söï hôïp taùc cuûa moät 5. Caàn söï hôïp taùc cuûa moïi soá caù nhaân ngöôøi 2.   Hoaït   ñoäng   quaûn   trò   trong   giai   ñoaïn  thöïc thi chieán löôïc 2.1. Thieát laäp caùc muïc tieâu haøng naêm 2.1.1.   Khaùi   nieäm   veà   thieát   laäp   muïc   tieâu  haøng naêm Xaây döïng muïc tieâu haøng naêm thöïc, chaát laø vieäc cuï theå hoùa caùc muïc tieâu chieán löôïc. Noù laø moät hoaït ñoäng phaân taùn lieân quan tröïc tieáp ñeán taát caû caùc boä phaän, caùc quaûn trò vieân trong doanh nghieäp. Söï tham gia tích cöïc vaøo vieäc thieát laäp muïc tieâu haøng naêm coù theå ñöa ñeán söï chaáp nhaän, gaén boù vaø töï nguyeän thöïc hieän cuûa caùc boä phaän vaø cuûa moïi ngöôøi trong doanh nghieäp. 2.1.2. Vai troø cuûa muïc tieâu haøng naêm Muïc tieâu haøng naêm laø cô sôû ñeå ñeà ra caùc keá hoaïch ngaén haïn vaø caùc chöông trình haønh ñoäng cuï theå. Muoán thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu chieán löôïc, nhaát thieát doanh nghieäp phaûi ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu haøng naêm. Coù theå neâu leân 4 vai troø quan troïng cuûa muïc tieâu haøng naêm nhö sau: 1) Laø cô sôû cho vieäc phaân boå caùc nguoàn löïc 2) Laø cô cheá chuû yeáu ñeå ñaùnh giaù caùc quaûn trò vieân 3) Laø coâng cuï chính ñeå kieåm soaùt söï tieán trieån theo höôùng ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu daøi haïn. 4) Laø vieäc laäp ra caùc öu tieân cuûa caû doanh nghieäp vaø cuûa caùc boä phaän, phoøng, ban… 2.1.3. Muïc ñích cuûa vieäc thieát laäp muïc tieâu  haøng naêm Khoa Quaûn trò kinh doanh  41 Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám
 3. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc 1) Thieát laäp muïc tieâu chieán löôïc nhaèm höôùng daãn cho nhöõng haønh ñoäng, noù chæ ñaïo vaø höôùng daãn nhöõng noã löïc vaø haønh ñoäng cuûa moïi thaønh vieân. 2) Thieát laäp muïc tieâu haøng naêm nhaèm cung caáp nhöõng lyù do chính ñaùng cho doanh nghieäp ñeå chöùng minh tính ñuùng ñaén cuûa caùc hoaït ñoäng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi goùp voán. 3) Thieát laäp muïc tieâu haøng naêm nhaèm xaây döïng caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. 4) Thieát laäp muïc tieâu haøng naêm nhaèm taïo ra taâm ñieåm ñeå caùc thaønh vieân quan troïng trong doanh nghieäp höôøng vaøo ñoù maø haønh ñoäng. 5) Thieát laäp muïc tieâu haøng naêm nhaèm taïo ra ñoäng löïc phaán ñaáu cho caùc thaønh vieân trong doanh nghieäp 6) Thieát laäp muïc tieâu haøng naêm nhaèm cung caáp cô sôû ñeå thieát keá cô caáu toå chöùc. 2.1.4. Heä thoáng thöù baäc cuûa caùc muïc tieâu Muïc tieâu haøng naêm ñöôïc phaân caáp theo moät heä thoáng thöù baäc. Caøng xuoáng döôùi thaáp thì muïc tieâu caøng phaûi ñöôïc cuï theå hoùa, phaûi coù theå ño löôøng ñöôïc, ñaùnh giaù ñöôïc, phaûi coù tính ñoàng boä giöõa caùc boä phaän, phaûi hôïp lyù vaø coù tính thaùch thöùc keøm theo thôøi gian cam keát cuï theå. Ta coù sô ñoà veà heä thoáng thöù baäc cuûa muïc tieâu haøng naêm nhö sau: Muïc tieâu chieán löôïc Taêng thu nhaäp leân 3 laàn trong 3 naêm tôùi, cuï theå: Naêm 2006: 100 tyû (hieän taïi) Naêm 2007: 200 tyû(tính luõy keá) Naêm 2008: 300 tyû (tính luõy BOÄ PHAÄN I BOÄ PHAÄN II BOÄ PHAÄN III Muïc tieâu chieán löôïc Muïc tieâu chieán löôïc Muïc tieâu chieán löôïc cuûa doanh nghieäp: cuûa doanh nghieäp: cuûa doanh nghieäp: Taêng thu nhaäp leân 3 Taêng thu nhaäp leân 3 Taêng thu nhaäp leân 3 laàn trong 3 naêm tôùi, cuï laàn trong 3 naêm tôùi, cuï laàn trong 3 naêm tôùi, cuï Khoa Quaûn trò kinh doanh  theå: theå: 42 theå: Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám - Naêm 2006: 30 tyû - Naêm 2006: 40 tyû - Naêm 2006: 30 tyû (hieän taïi) (hieän taïi) (hieän taïi) - Naêm 2007: 80 tyû(tính - Naêm 2007: 60 tyû(tính - Naêm 2007: 60 tyû(tính
 4. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc Boä phaän R&D: Thieát keá theâm 2 saûn phaåm môùi Boä phaän saûn xuaát: Taêng coâng suaát hoaït ñoäng leân 35 % so vôùi hieän taïi Boä phaän Marketing: Taêng theâm 50 nhaân vieân Ñaàu tö  môùi: Thaønh laäp theâm moät USB môùi 2.2. Xaây döïng caùc chính saùch 2.2.1. Khaùi nieäm veà xaây döïng chính saùch Xaây döïng chính saùch laø vieäc ñeà ra caùc nguyeân taéc chæ ñaïo, phöông phaùp, thuû tuïc, qui taéc, hình thöùc vaø caùc coâng vieäc coù tính haønh chính ñeå hoã trôï vaø thuùc ñaåy coâng vieäc theo nhöõng muïc tieâu ñaõ ñeà ra. Noùi caùch khaùc, xaây döïng chính saùch chính laø löïa choïn coâng cuï ñeå thöïc thi chieán löôïc. Chính saùch ñöôïc xaây döïng coù theå ñöôïc aùp duïng cho moïi thaønh vieân, phoøng ban, boä phaän tröïc thuoäc nhöng cuõng coù nhöõng chính saùch ñöôïc xaây döïng cho moät soá ñoái töôïng rieâng reû naøo ñoù maø thoâi. 2.2.2. Moät soá vaán ñeà tieâu bieåu ôû moät chính  saùch 1) Giôùi haïn hay môû roäng quyeàn tham gia baøn baïc vaø giaûi quyeát caùc coâng vieäc thuoäc caùc chöùc naêng quaûn trò 2) Taäp trung hay phaân taùn coâng vieäc huaán luyeän, boài döôõng nhaân vieân 3) Tuyeån duïng lao ñoäng thoâng qua caùc toå chöùc moâi giôùi, tröôøng hoïc, cô quan thoâng tin ñaïi chuùng 4) Boå nhieäm caùc chöùc vuï quan troïng töø nguoàn noäi boä hay thueâ, tuyeån theâm töø beân ngoaøi Khoa Quaûn trò kinh doanh  43 Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám
 5. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc 5) Ñeà baït, thaêng tieán nhaân vieân treân cô sôû coâng traïng hay thaâm nieân 6) Phaân phoái lôïi ích cho soá ñoâng hay moät soá ít nhaân vieân 7) Thöông löôïng tröïc tieáp hay giaùn tieáp ñoái vôùi caùc nghieäp ñoaøn lao ñoäng, caùc nhoùm lôïi ích 8) Uûy quyeàn roäng raõi hay vaãn taäp trung quyeàn löïc 9) Cho pheùp laøm theâm hay khoâng laøm theâm ñoái vôùi nhaân vieân 10) Söû duïng moät hay nhieàu nhaø cung caáp 11) Mua, thueâ hay cho thueâ thieát bò saûn xuaát 12) Baûo veä thoâng tin noäi boä cho lôïi ích caù nhaân 13) Qui ñònh haønh vi an toaøn vaø vaên minh nôi laøm vieäc… 2.3. Phaân phoái caùc nguoàn löïc Phaân boå nguoàn löïc laø coâng vieäc coù taàm quan troïng ñaëc bieät. Noù laø nhieäm vuï khoâng theå thieáu trong quaù trình thöïc thi chieán löôïc. Phaân boå nguoàn löïc nhaêm muïc ñích baûo ñaûm cô sôû vaät chaát, kyõ thuaät theo öu tieân ñaõ xaùc laäp tröôùc cho vieäc thöïc thi chieán löôïc. Thoâng thöôøng, ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, doanh nghieäp caàn ñaûm baûo ñuû 3 nguoàn löïc: nguoàn taøi chính, nguoàn vaät tö nguyeân lieäu, nguoàn nhaân löïc. Trong kyõ nguyeân tin hoïc, nguoàn thoâng tin cuõng ñöôïc caùc doanh nghieäp xem nhö laø nguoàn löïc thöù tö khoâng theå thieáu nhaèm baûo ñaûm thaønh coâng trong caïnh tranh. Ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï quan troïng naøy, doanh nghieäp caàn phaûi: 1) Ñaùnh giaù laïi nguoàn löïc Nhaát thieát phaûi ñaùnh giaù laïi caùc nguoàn löïc tröôùc khi trieån khai thöïc hieän moät chöông trình, moät hoaït ñoäng cuï theå trong moät kyø keá hoaïch nhaát ñònh. Ñoù laø vieäc raø soaùt, ñaùnh giaù caû veà soá löôïng, chaát löôïng laãn cô caáu chuûng loaïi cuûa caùc nguoàn löïc xem coù ñuû ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï tröôùc maét cuõng nhö laâu daøi khoâng. Qua ñoù, ta bieát ñöôïc thöøa gì, thieáu gì, caàn boå sung, thay ñoåi caùi gì… 2) Toå chöùc ñaûm baûo nguoàn löïc Khoa Quaûn trò kinh doanh  44 Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám
 6. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc Thoâng qua vieäc ñaùnh giaù laïi nguoàn löïc, doanh nghieäp xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu caàn boå sung vaø coâng vieäc toå chöùc ñaûm baûo seõ ñöôïc tieán haønh theo nhu caàu ñoù. Yeâu caàu cuûa vieäc baûo ñaûm nguoàn löïc hieäu quaû laø: ñuû veà soá löôïng, ñuùng veà chaát löôïng vaø chuûng lôïi vaø kòp veà thôøi gian. 2.4. Quaûn trò caùc maâu thuaãn 2.4.1. Ñònh nghóa veà maâu thuaãn trong quaûn trò  chieán löôïc Maâu thuaãn coù theå ñöôïc hieåu nhö laø söï baát ñoàng giöõa hai hay nhieàu beân veà moät hoaëc moät soá vaán ñeà naøo ñoù. Chính söï phuï thuoäc laãn nhau giöõa caùc muïc tieâu vaø söï caïnh tranh veà nguoàn löïc ñaõ naåy sinh caùc maâu thuaãn; Hoaëc, caùc caù nhaân coù nhöõng mong muoán vaø nhaän thöùc khaùc nhau, caùc chöông trình taïo ra aùp löïc, tính caùch khoâng töông hôïp, do söï hiwue laàm giöõa caáp treân caáp döôùi. 2.4.2. Phöông phaùp quaûn trò caùc maâu thuaãn 1) Laõng traùnh maâu thuaãn: laø nhöõng haønh ñoäng nhö lôø ñi nhöõng maâu thuaãn vôùi hy voïng nhöõng maâu thuaãn seõ töï hoùa giaûi hoaëc nhö phaân chia, taùch rôøi caùc caù nhaân hoaëc nhoùm coù maâu thuaãn. 2) Trung hoøa maâu thuaãn: laø laøm giaûm ñi söï khaùc nhau giöõa caùc beân maâu thuaãn baèng caùch neâu baät leân nhöõng ñieåm töông ñoàng vaø lôïi ích chung. Daøn xeáp ñeå khoâng roõ ai laø ngöôøi thaéng ngöôøi baïi, duøng ñeán nguyeân taéc ña soá aùp ñaûo hoaëc vieän daãn ñeán caáp treân hoaëc saép xeáp laïi caùc vò trí hieän taïi. 3) Ñoái ñaàu vôùi maâu thuaãn: laø ñoåi choã nhöõng thaønh vieân maâu thuaãn cho nhau ñeå moãi beân coù moät söï ñaùnh giaù cao quan ñieåm cuûa ñoái phöông, nhaán maïnh ñeán muïc tieâu cao caû nhö söï toàn taïi cuûa doanh nghieäp hoaëc toå chöùc ñoái thoaïi giöõa caùc beân ñeå cuøng nhau giaûi quyeát nhöõng baát ñoàng. 2.5. Ñieàu chænh cô caáu vôùi chieán löôïc 2.5.1.   Söï   caàn   thieát   cuûa   ñieàu   chænh   cô   caáu  chieán löôïc Khoa Quaûn trò kinh doanh  45 Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám
 7. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc Khi thay ñoåi moät chieán löôïc thöôøng ñoøi hoûi coù nhöõng thay ñoåi trong cô caáu toå chöùc cuûa doanh nghieäp bôûi vì: - Thöù nhaát, cô caáu toå chöùc raøng buoäc caùch thöùc caùc muïc tieâu vaø vieäc hình thaønh caùc chính saùch. - Thöù hai, cô caáu toå chöùc raøng buoäc nguoàn löïc vaø caùch thöùc phaân chia nguoàn löïc. Sô ñoà moái quan heä giöõa chieán löôïc vaø cô caáu döôùi ñaây cho bieát nhöõng aûnh höôûng cuûa ñieàu chænh cô caáu tôùi keát quaû thöïc hieän muïc tieâu chieán löôïc. Chieán löôïc Caùc vaán ñeà Thaønh tích môùi ñöôïc quaûn trò môùi cuûa doanh thieát laäp xuaát hieän nghieäp suït Thaønh tích cuûa Moät cô caáu toå doanh nghieäp chöùc môùi ñöôïc ñöôïc caûi thieän thieát laäp 2.5.2. Caùc böôùc tieán haønh ñieàu chænh cô caáu  chieán löôïc 1) Nhaän thöùc roõ caùc muïc tieâu, bieän phaùp chieán löôïc môùi quan troïng, caùc chöùc naêng hoaït ñoäng môùi ñöôïc boå sung. 2) Nghieân cöùu kyõ moái quan heä giöõa caùc hoaït ñoäng coù tính chaát thöôøng xuyeân vaø caùc hoaït ñoäng coù tính chieán löôïc. 3) Nhoùm goäp caùc hoaït ñoäng theo caùc lónh vöïc thaønh caùc boä phaän tröïc thuoäc trong doanh nghieäp. 4) Xaùc ñònh chöùc naêng, quyeàn haïn vaø möùc ñoä töï chuû cuûa moãi ñôn vò cuõng nhö tính chaát moái quan heä cuûa noù vôùi caùc boä phaän khaùc. 5) Ñieàu chænh, boå sung, saép xeáp laïi nhaân söï töø caùc quaûn trò vieân ñeán nhöõng ngöôøi thöøa haønh. 2.5.3.   Caùc   moâ   hình   cô   caáu   toå   chöùc   thöôøng  ñöôïc söû duïng 1) Cô caáu toå chöùc tröïc tuyeán: Moãi caáp döôùi chæ coù moät caáp treân tröïc tieáp, raát thích hôïp vôùi caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. Khoa Quaûn trò kinh doanh  46 Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám
 8. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc 2) Cô caáu toå chöùc theo chöùc naêng: Moãi caáp döôùi coù nhieàu caáp treân tröïc tieáp, coâng vieäc quaûn trò ñöôïc tieán haønh theo chuyeân moân chöù khoâng theo tuyeán. Cô caáu loaïi naøy raát phöùc taïp neân raát ít ñöôïc söû duïng. 3) Cô caáu tröïc tuyeán tham möu: Nhaø quaûn trò coù söï tö vaán töø nhöõng ngöôøi chuyeân moân tröôùc khi ra quyeát ñònh. 4) Cô caáu tröïc tuyeán chöùc naêng: Moâ hình naøy ñöôïc keát hôïp giöõa moâ hình tröïc tuyeán vaø moâ hình chöùc naêng. Noù giuùp khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa hai moâ hình treân. Hieïn moâ hình naøy raát ñöôïc thoâng duïng. 5) Cô caáu toå chöùc theo saûn phaåm: Toå chöùc töøng boä phaän quaûn trò ñoäc laäp theo saûn phaåm. 6) Cô caáu toå chöùc theo thò tröôøng: Toå chöùc quaûn lyù theo töøng khu vöïc thò tröôøng, raát thích hôïp trong ñieàu kieän hoaït ñoäng treân moät khoâng gian roäng hoaëc ñòa hình bò chia caét. 7) Cô caáu toå chöùc theo ma traän: Cô caáu toå chöùc phụ thuộc vaøo vaøo caùc luoàng quyeàn löïc theo chieàu doïc vaø chieàu ngang. Tuy chi phí quaûn lyù cao nhöng coù nhieàu muïc tieâu roõ raøng, nhieàu keânh truyeàn thoâng vaø ngöôøi thöøa haønh thaáy roõ keát quaû hoaït ñoäng cuûa mình, doàng thöôøi vieäc chaám döùt moät ñeà aùn cuõng deã daøng hôn nhieàu. 2.6. Quaûn trò vieäc choáng thay ñoåi Thoâng thöôøng, moät chieán löôïc môùi ñöôïc trieån khai thöïc hieän laøm thay ñoåi hieän traïng cuûa doanh nghieäp. Söï thay ñoåi naøy coù theå xaûy ra ôû baát kyø giai ñoaïn naøo, caáp ñoä naøo trong quaù trình thöïc thi chieán löôïc vaø chuùng laøm cho caû quaûn trò vieân laãn nhaân vieân thöøa haønh coù caûm nhaän veà nhöõng ruûi ro hôn laø cô hoäi ñoái vôùi hoï. Töø ñoù, hoï coù nhöõng haønh ñoäng choáng laïi söï thay ñoåi (choáng quaù trình thöïc thi chieán löôïc môùi) thoâng qua phaù hoaïi maùy moùc, thieát bò saûn xuaát, laõn coâng boû vieäc, ñöa ra nhöõng keâu ca, phaøn naøn khoâng coù cô sôû hoaëc baát hôïp taùc trong coâng vieäc. Ñeå quaûn trò toát vieäc choáng thay ñoåi, thöôøng caùc doanh nghieäp aùp duïng ba chieán löôïc sau: Khoa Quaûn trò kinh doanh  47 Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám
 9. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc Moät laø, chieán löïôïc thay ñoåi baét buoäc: Ñöùa ra caùc meänh leänh vaø buoäc thi haønh caùc meänh leänh ñoù moät caùch voâ ñieàu kieän. Öu ñieåm cuûa chieán löôïc naøy laø nhanh choùng nhöng deã toån haïi ñeán loøng töï troïng, tính naêng ñoäng saùng taïo, giaûm ñi loøng taän tuïy cuûa nhaân vieân vaø neáu keùo daøi, söï choánh ñoái caøng leân cao Hai laø, chieán löôïc thay ñoåi coù tính giaùo duïc: Cung caáp ñaày ñuû caùc thoâng tin coù lieân quan ñeå laøm cho moïi ngöôøi hieåu roõ yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa vieäc thay ñoåi. Öu ñieåm cuûa chieán löôïc naøy laø gôïi môû loøng taän tuïy, phaùt huy tính töï giaùc, naêng ñoäng, saùng taïo cuûa ngöôøi thöøa haønh vaø haïn cheá nhöõng choáng ñoái. Tuy nhieân, nhöôïc ñieåm laø vieäc thöïc hieän trôû neân chaäm chaïp, khoù khaên. Ba laø, chieán löôïc vì quyeàn lôïi baûn thaân hay   chieán löôïc thay ñoåi hôïp lyù laø chieán löôïc coá gaéng giaûi thích cho moïi ngöôøi hieåu söï thay ñoåi laø vì quyeàn lôïi cuûa baûn thaân caù nhaân hoï. Tuy nhieân, thöïc chaát cuûa vieäc thay ñoåi laø vì lôïi ích cuûa taäp theå moïi ngöôøi. Öu ñieåm, khi lôøi yeâu caàu thaønh coâng, vieäc thöïc hieän chieán löôïc ñöôïc deã daøng, ít gaëp nhöõng choáng ñoái 2.7. Xaây döïng moâi tröôøng vaên hoùa phuø hôïp Caàn xaùc ñònh nhöõng khía caïnh vaên hoùa naøo töông phaûn vôùi chieán löôïc ñöa ra ñeå ñieàu chænh nhaèm baûo ñaûm cho quaù trình thöïc thi chieán löôïc. Coù nhieàu kyõ thuaät ñieàu chænh moâi tröôøng vaên hoùa nhö tuyeån duïng, huaán luyeän ñaøo taïo, chuyeån ñoåi moái tröôøng coâng taùc, ñeà baït, caát nhaéc, cô caáu laïi boä maùy coâng ty… 2.8.   Nhöõng   löu   yù   veà   saûn   xuaát   taùc   nghieäp  trong quaù trình thöïc thi chieán löôïc Caùc khaû naêng, giôùi haïn vaø chính saùch saûn xuaát/ taùc nbghieäp coù theå aûnh höôûng raát nhieàu ñeán vieäc thöïc hieän muïc tieâu chieán löôïc. Trong quaù trình thöïc thi chieán löôïc coù theå seõ phaûi thöïc hieän moät soá ñieàu chænh ñeå phuø hôïp vôùi nhöõng yeáu caàu cuûa chieán löôïc. Hieän nay phöông phaùp saûn xuaát ñuùng luùc raát thích hôïp ñeå haïn cheá chi phí vaø naâng cao lôïi nhuaän ôû caùc doanh nghieäp. Khoa Quaûn trò kinh doanh  48 Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám
 10. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc 2.9.   Nhöõng   löu   yù   veà   nguoàn   nhaân   löïc   trong  quaù trình thöïc thi chieán löôïc Moät heä thoáng quaûn trò chieán löôïc ñöôïc thieát keá toát vaãn coù theå thaát baïi neáu vaán ñeà veà nhaân söï khoâng ñöôïc chuù troïng ñuùng möùc. Caùc vaán ñeà naåy sinh veà nhaân söï thöôøng laø: 1) Vieäc thöïc thi chieán löôïc coù theå taïo ra moái ñe doïa cho nhieàu quaûn trò vieân vaø nhaân vieân. 2) Coù nhöõng moái quan heä môùi veà quyeàn löïc vaø ñòa vò 3) Xuaát hieän nhöõng nhoùm chính thöùc vaø khoâng chính thöùc vôùi nhöõng giaù trò vaø nieàm tin rieâng 3) Coù theå coù nhieàu quaûn trò vieân vaø nhaân vieân choánh ñoái khi quyeàn lôïi cuûa hoï bò xaâm haïi Nhöõng vaán ñeà treân coù theå xuaát phaùt töø 3 lyù do: 1) Chieán löôïc laøm phaù vôõ caáu truùc xaõ hoäi, chính trò hieän thôøi 2) Khoâng gaén naêng löïc caù nhaân vôùi nhieäm vuï thöïc hieän chieán löôïc 3) Söï hoã trôï khoâng ñaày ñuû töø ban quaûn trò caáp cao nhaát ñeán caùc hoaït ñoäng thöïc thi chieán löôïc. Ñeå ñoäng vieân toái ña nguoàn nhaân löïc cho thöïc thi chieán löôïc môùi, caùc doanh nghieäp thöôøng söû duïng caùc chính saùch nhö: 1) Cho nhaân vieân sôû höõu coå phaàn coâng ty: Vôùi caùch laøm naøy ngoaøi vieäc laøm giaûm moái baát hoøa vaø khuyeán khích taêng naêng suaát lao ñoäng cuûa nhaân vieân, doanh nghieäp coøn tieát kieäm ñöôïc chi phí töø giaûm thueá. 2) Baûo ñaûm caân baèng cuoäc soáng gia ñình vaø coâng vieäc: Ñieàu chænh thôøi gian laøm vieäc linh hoaït taïo ñieàu kieän ñeå ngöôøi lao ñoäng coù thôøi gian thích hôïp chaêm soùc gia ñình, con caùi 3) Caùc chöông trình söùc khoûe taäp theå: Caám huùt thuoác taïi cô quan, toå chöùc taäp theå duïc thöôøng xuyeân, kieåm soaùt huyeát aùp cao… 3.   Hoaït   ñoäng   chöùc   naêng   trong   thöïc   thi  chieán löôïc Khoa Quaûn trò kinh doanh  49 Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám
 11. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc 3.1.   Vaán   ñeà   marketing   trong   thöïc   thi   chieán  löôïc 3.1.1. Caùc chính saùch trong marketing Trong quaù trình thöïc thi chieán löôïc, caùc quyeát ñònh veà quaûn trò coùtheå ñoøi hoûi phaûi ban haønh cac chính saùch sau: 1) Söû duïng keânh phaân phoái ñoäc quyeàn hay nhieàu keânh phaân phoái 2) Quaûng caùo raàm roä, thöa thôùt hay khoâng quaûng caùo treân ti vi 3) Haïn cheá hay khoâng haïn cheá kinh doanh vôùi moät khaùch haøng ñôn leû 4) Laø ngöôøi daãn ñaàu giaù hay laø ngöôøi thöøa haønh giaù 5) Baûo haønh hoaøn toaøn hay baûo haønh haïn cheá 6) Thöôûng cho ngöôøi baùn haøng thoâng qua tieàn hoùa hoàng hay caû tieàn löông vaø hoa hoàng. 3.1.2. Phaân khuùc thò tröôøng Phaân khuùc thò tröôøng ñöôïc ñònh nghóa laø söï chia nhoû thò tröôøng thaønh caùc nhoùm khaùch haøng rieâng bieät theo nhu caàu hoaëc thoùi quan mua saém. Phaân khuùc thò tröôøng ñöôïc söû duïng roäng raõi trong giai ñoaïn thöïc thi chieán löôïc nhaát laø ñoái vôùi caùc coâng ty chuyeân doanh hoaëc doanh nghieäp nhoû. Bôûi vì, phaân khuùc thò tröôøng coù ba taùc duïng sau: Moät laø, nhöõng chieán löôïc nhö phaùt trieån thò tröôøng, thaâm nhaäp thò tröôøng, phaùt trieån saûn phaåm vaø ña daïng hoùa ñoøi hoûi söï gia taêng nhanh veà doanh soá thoâng qua nhöõng saûn phaåm vaø thò tröôøng môùi. Do ñoù, doanh nghieäp caàn phaûi tieán haønh phaân khuùc thò tröôøng moät caùch chính xaùc Hai laø, phaân khuùc thò tröôøng cho pheùp doanh nghieäp taäp trung hoaït ñoäng vôùi nguoàn löïc haïn cheá chöùù khoâng saûn xuaát daïng ñaïi traø, phaân phoái roäng raõi vaø quaûng caùo raàm roä.phaân khuùc thò tröôøng coù theå giuùp moät doanh nghieäp nhoû caïnh tranh laïi vôùi moät doanh nghieäp lôùn treân cô sôû khai thaùc thaønh coâng ôû moät khuùca thò tröôøng vöøa söùc. Khoa Quaûn trò kinh doanh  50 Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám
 12. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc Ba laø, phaân khuùc thò tröôøng laøm cô sôû cho hoaït ñoäng marketing – mix (4P) vôùi caùc thaønh phaàn: - Saûn phaåm (Products): chaát löôïng; hình aûnh vaø caùc khaû naêng löïa choïn; kieåu daùng; nhaõn hieäu; bao bì ñoùng goùi; maët haøng saûn phaåm; baûo haønh; dòch vuï ñi keøm.. - Phaân phoái (Place): Caùc keânh phaân phoái; qui moâ phaân phoái; caùc ñieåm baùn leû; caùc khu vöïc baùn haøng; möùc ñoä vaø nôi toàn kho; caùc phöông tieân vaän chuyeån. - Khuyeán maõi (Promotion): quaûng caùo; baùn haøng cho caù nhaân; khuyeán maõi baùn haøng; quaûng caùo ñaïi chuùng - Giaù caû (Price): möùc giaù; giaûm giaù vaø chieát khaáu; caùc ñieàu kieän thanh toaùn… Cô sôû löïa choïn phaân khuùc: 1) Bieåu ñoà ñòa lyù: Vuøng mieàn; qui moâ quoác gia; qui moâ thaønh phoá; maät ñoä daân soá; khí haäu 2) Bieåu ñoà daân soá: tuoåi taùc; giôùi tính; qui moâ gia ñình; chu kyø soáng cuûa gia ñình; thu nhaäp; ngheà nghieäp; giaùo duïc; toân giaùo; chuûng toäc; quoác tòch 3) Bieåu ñoà taâm lyù: giai caáp xaõ hoäi; loái soáng; caù tính 4) Caùch cö xöû: dòp söû duïng; mong muoán lôïi ích; tình traïng ngöôøi söû duïng; möùc ñoä söû duïng; tính thuûy chung; thaùi ñoä vôùi saûn phaåm. 3.1.3. Ñònh vò saûn phaåm Ñònh vò saûn phaåm ñöôïc söû duïng raát phoå bieán trong caùc doanh nghieäp. muïc ñích cuûa noù laø tìm ra vaø thoûa maõn nhöõng ñoøi hoûi coù tính raát rieâng ôû nhoùm khaùch haøng muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. Nhöõng kinh nghieäm quan troïng trong vieäc söû duïng ñònh vò saûn phaåm nhö laø moät coâng cuï thöïc thi chieán löôïc: 1) Tìm kieám loã hoång hay choã troáng thò tröôøng thích hôïp. Cô hoäi thaønh coâng cuûa chieán löôïc laø phaân khuùc thò tröôøng chöa ñöôïc phuïc vuï. Khoa Quaûn trò kinh doanh  51 Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám
 13. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc 2) Ñöøng bao giôø ngoài giöõa hai phaân khuùc. Phaûi coù thaùi ñoä döùt khoaùt trong vieäc löïa choïn muïc tieâu ñeå phuïc vuï. 3) Khoâng ñöôïc phuïc vuï hai phaân khuùc baèng moät chieán löôïc. Moãi chieán löôïc chæ thaønh coâng ôû moät phaân khuùc, do ñoù khoâng theå laáy chieán löôïc thaønh coâng ôû phaân khuùc naøy maø phuïc vuï cho phan khuùc khaùc. 4) Phaûi ñaët chieán löôïc vaøo vò trí coù tính rieâng bieät vôùi caùc ñoái thuû. Noù phaûi phaân bieät roõ raøng vôùi vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh khaùc. 5) Khoâng neân taïo ra söï mong ñôïi ôû khaùch haøng veà dòch vuï lôùn hôn khaû naêng cung öùng cuûa doanh nghieäp. Haõy noùi ít nhöng sau ñoù phaûi laøm nhieàu hôn nhöõng gì ñaõ noùi. 3.2. Caùc vaán ñeà veà taøi chính, keá toaùn Vieäc thöïc hieän thaønh coâng chieán löôïc ñoøi hoûi phaûi coù nhieàu voán. Doanh nghieäp caàn phaân tích ñeå ñaùnh giaù moät caùch chi tieát caùc vaán ñeà veà taøi chính keá toaùn ñeå coù caùc chính saùch huy ñoäng, quaûn lyù vaø söû duïng moät caùch hieäu quaû nguoàn voán. Döôùi ñaây laø moät soá bieän phaùp taêng nguoàn voán ñeå baûo ñaûm cho vieäc thöïc hieän thaønh coâng chieán löôïc: 1) Taêng voán baèng caùc khoaûn nôï ngaén haïn, daøi haïn, coå phaàn öu ñaõi hay coå phaàn thoâng thöôøng. 2) Thueâ hay mua taøi saûn coá ñònh 3) Quyeát ñònh tyû leä tieàn laõi coå phaàn phuø hôïp 4) Söû duïng phöông phaùp LIFO, FIFO hay moät phöông phaùp haïch toaùn giaù trò thò tröôøng. 5) Môû roäng thôøi haïn cuûa caùc khoaûn phaûi thu 6) Thieát laäp moät tyû leä chieát khaáu nhaát ñònh cho nhöõng khoaûn tieàn ñöôïc traû trong moät thôøi haïn naøo ñoù 7) Xaùc ñònh löôïng tieàn maët caàn thieát naém trong tay 3.3.   Caùc   vaán   ñeà   veà   nghieân   cöùu   vaø   phaùt  trieån (R&D) Khoa Quaûn trò kinh doanh  52 Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám
 14. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc R&D laø moät hoaït ñoäng khoâng theå thieáu ñöôïc trong thöïc thi chieán löôïc. Boä phaän R&D coù traùch nhieämï phaùt trieån nhöõng saûn phaåm môùi vaø caûi tieán nhöõng sant phaåm cuõ nhaèm thöïc hieän thaønh coâng chieán löôïc. Ñieàu kieän söû duïng R&D cuûa doanh nghieäp hay thueâ beân ngoaøi: 1) Neáu möùc tieán boä kyõ thuaät thaáp, möùc taêng tröôûng thò tröôøng trung bình vaø coù nhöõng raøo caûn to lôùn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi môùi tham gia vaøo hoaït ñoäng R&D beân trong doanh nghieäp laø giaûi phaùp toát nhaát. 2) Neáu kyõ thuaät thay ñoåi nhanh choùng vaø thò tröôøng taêng tröôûng chaäm chaïp thì vieäc taäp trung vaøo hoaït ñoäng R&D coù theå coù raát nhieàu ruûi ro. 3) Neáu kyõ thuaät thay ñoåi chaäm chaïp nhöng thò tröôøng laïi phaùt trieån nhanh thì thöôøng seõ khoâng ñuû thôøi gian phaùt trieån hoaït ñoäng R&D trong doanh nghieäp. 4) Neáu caû thò tröôøng vaø coâng ngheä phaùt trieån nhanh choùng thì neân thueâ hoaït ñoäng R&D töø moät coâng ty coù uy tín trong ngaønh. Caùc phöông phaùp R&D quan troïng thöïc hieän chieán löôïc: 1) Laø doanh nghieäp ñaàu tieân coù nhöõng saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát bôûi coâng ngheä môùi. Phöông phaùp R&D naøy raát haáp daãn nhöng cuõng khoâng keùm phaàn nguy hieåm. Nhieàu doanh nghieäp bò thaát baïi do bò caùc doanh nghieäp caïnh tranh aên caép saùng kieán. 2) Trôû thaønh ngöôøi moâ phoûng saûn phaåm thaønh coâng. Phöông phaùp naøy giuùp doanh nghieäp haïn cheá ruûi ro vaø giaûm thieåu chi phí ban ñaàu. Ngoaøi ra, noù ñoøi hoûi doanh nghieäp coù moät ñoäi nguõ marketing thaät toát. 3) Trôû thaønh nhaø saûn xuaát ñaïi traø vôùi chi phí thaáp hôn caùc saûn phaåm vöøa ñöôïc tung ra. Phöông phaùp naøy ñoøi hoûi ñaàu tö nhieàu cho maùy moùc thieát bò, phaân xöôûng nhöng ít ñaàu tö cho heä thoáng hoaït ñoäng R&D 3.4. Caùc vaán ñeà veà thoâng tin Vaán ñeà thoâng tin hieän nay ñaõ trôû thaønh yeáu toá quan troïng khoâng theå thieáu ñöôïc trong thöïc thi chieán löôïc. Noù baûo ñaûm cho söï thaønh coâng cuûa chieán löôïc doanh nghieäp. Khoa Quaûn trò kinh doanh  53 Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám
 15. Quaûn trò chieán löôïc  Chöông III. Thöïc thi chieán löôïc Ñoái vôùi quaù trình quaûn trò, heä thoáng thoâng tin toát giuùp cho coâng vieäc ñieàu haønh deã daøng vaø hieäu quaû hôn nhieàu. Chính vì vaäy maø hieän nay, nhieàu doanh nghieäp thieát laäp phöông phaùp môùi cho heä thoáng thoâng tin, phöông phaùp keát hôïp giöõa hieåu bieát veà maët kyõ thuaät cuûa caùc chuyeân gia maùy tín vôùi taàm nhìn xa, troâng roäng cuûa caùc nhaø quaûn trò cao caáp. Caùc chính saùch döôùi ñaây ñaõ cho pheùp caùc heä thoáng thoâng tin kích thích vieäc thöïc hieän caùc chieán löôïc ôû nhieàu doanh nghieäp: 1) Phaàn cöùng vaø phaàn meàm cuûa maùy tính phaûi taïo ñieàu kieän deã daøng cho söï thoáng nhaát giöõa caùc thoâng tin treân toaøn caàu. 2) Taát caû caùc thaønh phaàn ñeàu coù theå söû duïng ñöôïc cho heä thoáng xöû lyù theo thöù töï thoâng thöôøng. 3) Taát caû caùc boä phaän phaûi coù khaû naêng töï tuùc vaø töông hôïp vôùi khaû naêng cuûa heä thoáng thoâng tin cuûa hoï. 4) Muïc ñích cô baûn cuûa heä thoáng thoâng tin laø hoã trôï cho söï keát hôïp giöõa caùc chöùc naêng kinh doanh. 5) Keát hôïp giöõa nhöõng thoâng tin lieân laïc baèng mieäng vaø baèng döõ lieäu laø muïc tieâu cuûa caùc heä thoáng thoâng tin. 6) Nhöõng döõ lieäu vaø thoâng tin cuûa doanh nghieäp caàn ñöôïc saün saøng cung caáp cho baát cöù phoøng ban hay caù nhaân naøo cuûa doanh nghieäp khi hoï coù nhu caàu, tröø khi coù nhöõng lyù do caàn phaûi ñaûm baûo tính an toaøn vaø troïn veïn cuûa cô sôû döõ lieäu. Khoa Quaûn trò kinh doanh  54 Th.S Nguyeãn Hoàng Gaám
Đồng bộ tài khoản