Quản trị hàng dự trữ

Chia sẻ: chi_hang

Hàng dự trữ được xem là tất cả những nguồn lực dự trữ nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện tại hoặc tương lai cho chính doanh nghiepj hoặc cho khách hàng

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quản trị hàng dự trữ

Chương 8
QUẢN TRỊ HÀNG DỰ TRỮ
I. HÀNG DỰ TRỮ VÀ CÁC CHI PHÍ CÓ 
LIÊN QUAN
1.1. Hàng dự trữ

 Hàng dự trữ được xem là tất cả những nguồn
lực dự trữ nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện
tại hoặc tương lai cho chính doanh nghiệp hoặc
cho khách hàng.
 Hàng dự trữ bao gồm nguyên vật liệu, bán
thành phẩm, dụng cụ phụ tùng, thành phẩm tồn
kho,...
kho,...
 Quản trị dự trữ: duy r   øc  ù r  èi­ vË tt 
d t÷ t  u   ­
t× m
hµng ho¸ gi  t i ® a chi Ý  dù t÷ cho 
, ¶m è    ph r
doanh  nghi p
Ö
   
1.2 CHỨC NĂNG CỦA DỰ TRỮ 

1 • Hình 1 : Ngày 27-04-08 lượng
người xếp hàng rồng rắn đi mua
gạo tại siêu thị: Tại sao không tích
trữ…?

• Hình số 2 :Giá gạo cao ngất
ngưỡng

• Hình số 3 : Gạo đã trống trơn tại
các kệ chứa3
2
   
1.2 CHỨC NĂNG CỦA DỰ TRỮ 

• Hiệu quả kinh tế (Để được giảm giá khi mua
nguyên liệu với số lượng lớn)
• Để đầu cơ, tích trữ nếu dự báo có sự tăng giá
của nguyên liệu
• Đáp ứng nhanh các nhu cầu của khách hàng
• Giảm rủi ro và sự an toàn (sự không chắc
chắn về hệ thống cung cấp, tách riêng các
công đoạn sản xuất)   
1.3. Chi phí dự trữ
 Chi phí đặt hàng
Đó là toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc thiết lập các
đơn hàng. Bao gồm:
 Chi phí tìm nguồn hàng; thực hiện quy trình đặt hàng (giao
dịch, ký hợp đồng, thông báo qua lại);
 C hiphÝ   Ë n  µng vË n 
  nh h ( chuyÓ n, èc  ì.)
b d ..
 C hiphÝ  in 
  lª quan  Õ n hanh o¸ cho  çi® ¬n  µng
® t t n  m  h

C hiphÝ   Æ thµng ¨ t  Ö   í  è Ç n  Æ thµng 
  ®  t ng û l v is l ®  

→  Ó   ¶m     Ý   µy  è Ç n  Æ thµng 
ph¶iÝ t  è ­î
§ gi chiph n s l ®     ,s l ng 
® Æ thµng  çil n í
  m  Ç ln
   
I. HÀNG DỰ TRỮ VÀ CÁC CHI PHÍ CÓ LIÊN 
QUAN
1.3. Chi phí dự trữ
 Chi phí tồn trữ (duy trì) hàng dự trữ
Chi phí phát sinh trong thực hiện hoạt động tồn
Chi
trữ.

• C hiphÝ   èn
  v
• C hiphÝ   Þ ch  ô ­ kho t Õ ,b¶o  Ó m ..
  d v lu  ( hu   hi .)
• C hiphÝ  huª nhµ 
  t  kho t  
( huª kho,b∙..
  i.)
• r   o  t kho m Ê tm ¸ ,h­  áng..
C hiphÝ   ñir do ån 
  (   t  h .)

duy r   ù r  ¨ cï sè ­î dù r
C hiphÝ  
  t × d t ÷ t ng  ng  l ng  t ÷

→  Ó   ¶m     Ý   µy  Ç n  Æ thµng  Ò u Ç n  í  è 
§ gi chiph n c ®  nhi l v is
­ ng    Ç nh
lî m çil n  á
 
I. HÀNG DỰ TRỮ VÀ CÁC CHI PHÍ CÓ 
LIÊN QUAN

1.3. Chi phí dự trữ
 Chi phí mua hàng


Chi phí được tính từ khối lượng
hàng của đơn hàng và giá mua
một đơn vị.   
II. KỸ THUẬT PHÂN TÍCH A ­ B ­C TRONG PHÂN 
LOẠI HÀNG DỰ TRỮ 

(Do nhà kinh tế người Ý Vilfredo Pareto đưa ra)%   ãö  aït ë 
v gi  r
haì dæ û r î
ng  tæ  
        
       80
N hãm  
A

         
        25
N hãm  
B
          
         5 N hãm  
C


%   è ­î
s l ng 
hµng  ù r
d t÷


   
II. KỸ THUẬT PHÂN TÍCH A ­ B ­C TRONG PHÂN 
LOẠI HÀNG DỰ TRỮ 
Tác dụng cña  ỹ thuật phân tích ABC trong công
k
tác quản trị dự trữ:
Các nguồn tiềm lực dùng mua hàng nhóm A cần phải cao

hơn nhiều so với nhóm C, do đó cần sự ưu tiên đầu tư
thích đáng vào quản trị nhóm A.
Các loại hàng nhóm A cần có sự ưu tiên trong bố trí, kiểm

tra, kiểm soát về hiện vật.
Trong dự báo nhu cầu về vật tư, chúng ta cần áp dụng

phương pháp dự báo khác nhau cho các nhóm hàng khác
nhau. Nhóm A cần được dự báo cẩn thận hơn các nhóm
khác.
C ¸ s¶n  È m  o¹    ­î qu¶n ý 
 c  ph l iC ® c  l b»ng ki m     Þ nh 
  Ó kª ®
kú,sè ­î dù r   µ ¸ ¹ cè  Þ nh.
  l ng  t ÷ v t it o  ®  
   
III. DỰ TRỮ ĐÚNG THỜI ĐIỂM
3.1. Khái niệm lượng dự trữ đúng thời
điểmLượng dự trữ đúng thời điểm là lượng dự
trữ tối thiểu cần thiết để giữ cho hệ
thống sản xuất và điều hành hoạt động
bình thường.   
III. DỰ TRỮ ĐÚNG THỜI ĐIỂM
3.2. Những nguyên nhân cụ thể của những
biến đổi gây ra chậm treex hoặc không đúng
lúc của quá trình cung ứng
 Các nguyên nhân thuộc về lao động, thiết bị,
nguồn vật tư của nguồn cung ứng không
đảm bảo các yêu cầu.
 Không nắm chắc yêu cầu khách hàng;
 Thiết lập các mối quan hệ không chặt chẽ
giữa các khâu;
 Hệ thống cung cấp chưa đảm bảo đúng các
yêu cầu của dự trữ (gây ra mất mát, hư
hỏng).
   
III. DỰ TRỮ ĐÚNG THỜI ĐIỂM
3.3. Những giải pháp nhằm giảm dự trữ trong các giai 
đoạn

Giảm bớt lượng dự trữ nguyên vật liệu ban đầu.

Giảm bớt lượng sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản 

xuất.
Giảm bớt lượng dụng cụ, phụ tùng.

Giảm thành phẩm dự trữ.

Khi mức tiêu dùng không thay đổi thì lượng dự trữ
trung bình sẽ là:
L­î ­
ng dù t ÷ t i ® a + l
r è 
î dù r  èit Ó u
ng  t ÷ t  hi
Læ åüng 
          
         2
=
dæ û r î
tæ  
t ung  çnh 
r b
   
IV. NHỮNG MÔ HÌNH DỰ TRỮ

C hiphÝ   Æ thµng
  ® 
C hiphÝ  ån r
  t t÷

S¶n ­îl ng 
® Æ thµng 
 

µ bao 
nhi u?
ª

   
4.   «  ×nh  ¬n  µng  nh Õ   ¬ 
1.M h ® h ki t c b¶n 
(The  asi Econom i O r  
B c  c  der quanttiy 
m odel­EO Q )
  
C ¸ gi t Õ tcña  «  ×nh:
c  ¶ hi   mh

ph¶ibi tt ­í vµ 
 N hu  Ç u 
c   Õ  r c  nhu  Ç u 
c kh«ng  æ i
®;
 Ph¶ibi tt ­í t êigi kÓ  õ    Æ thµng 
  Õ  r c h   an  t khi®   cho  Õ n 
®
khinhË n  ­î hµng  µ hêigi ® ã 
  ® c  v t   an  kh«ng  æ i®;
 L­î hµng  ña  çi® ¬n  µng  ­î t ùc  Ö n r
ng  cm  h ® c h hi t ong 
m étchuyÕ n  µng  µ  ­î t ùc  Ö n    étt êi® i m  
  h v ® c h hi ë m  h   Ó
t ­ c;
® ∙® Þ nh r í
 
s¶n ­î
 K h«ng i n  µnh  Ê u r  heo 
tÕ h kh tõ t l ng;
 C hØ  Ý nh  Õ n   o¹    Ý  µ    Ý  ån r   µ 
t ® hail ichiph l chiph t t ÷ v
chiphÝ   Æ thµng;
  ® 
 S ù hi thôtt ong 
t Õ    r kho  µn oµn 
ho t kh«ng x¶y  a  Õ u 
rn
nh­  ¬n  µng  ­î t ùc  Ö n  óng t êigi
® h ® c h hi ®  h   an.

   
4.   «  ×nh  ¬n  µng  nh Õ   ¬ 
1.M h ® h ki t c b¶n 
(The  asi Econom i O r  
B c  c  der quanttiy 
m odel­EO Q )
  
         
         

Qmax


Q = Qmax:2


O A B C Thêigi
  an 

ong  ã:   *:S ản ­î cña  ét® ¬n  µng lî hµng  ù r  èi® a)
(­ ng 
Tr ®   Q   l ng  m  h d tữ t  
     :D ù r  èit Ó u
   O   t ữ t  hi
         Q   Q *    ­î dù r  r
          =  :2:l ng  t ữ t ung  ìnhb
  khoảng  ch  Ó   õ    Ë n  ­î
          A   A B   B C :  
                O =  =  c¸ k t khinh ® c 
hµng  Õ n    ö  ông  Õ thµng  ña  ét® î vÞ   µng  ù r .
® khis d h  c m   n  h d tữ

   
4.   «  ×nh  ¬n  µng  nh Õ   ¬ 
1.M h ® h ki t c b¶n 
(The  asi Econom i O r  
B c  c  der quanttiy 
m odel­EO Q )
  
  4. 1.X¸ ® Þ nh  c  h«ng  è  ¬ 
1.   c  c¸ t s c b¶n  ña  «  ×nh 
cmh
EO Q
×C  
tong  ăm    hiphÝ  
n
C hiphÝ   Æ thµng  S è Ç n  Æ thµng r
  ®  =  l ®   cho  çil n  Æ t
m  Ç ®  
D.S
=
C dh
Q
× chiph t tữ 1 
t kho  L­î t n 
=  ng å kho r  ình      Ý  ån r   ® ¬n  Þ  
C hiphÝ  ån 
  t.b v
tong  ăm
r n
Q
C tt = H
2
Trong  ã:
®
d tữ
D :N hu  Ç u  µng  ăm   Ò  o¹  µng  ù r
  ch n v l ih
Q :L­î hµng  ù r  
d tữ cho  ét® ¬n  Æ thµng
  ng  m  ® 
S:C hiphÝ   Æ thµng Ý nh r n  ét® ¬n  µng
   ®  t tª m   h
t tữ tung  ình r n  ét® ¬n  Þ   ù r  r
v d tữ tong  ăm .
H :C hiphÝ  ån r  r
   b tª m   n
   
4.   «  ×nh  ¬n  µng  nh Õ   ¬ 
1.M h ® h ki t c b¶n 
(The  asi Econom i O r  
B c  c  der quanttiy 
m odel­EO Q )
  
4. 1.X¸ ® Þ nh  c  h«ng  è  ¬ 
1.   c  c¸ t s c b¶n  ña  «  ×nh 
cmh
 
EO Q
C hi
 
TC
phÝ
Ctt
Cdh


S¶n ­î
l ng
D Q 2DS
.S = .H Q2 =
Q 2 H

2DS
Q* =
H
   
4.   «  ×nh  ¬n  µng  nh Õ   ¬ 
1.M h ® h ki t c b¶n 
(The  asi Econom i O r  
B c  c  der quanttiy 
m odel­EO Q )
  
  4. 1. c ® Þ nh c¸ h«ng sè c¬ b¶n cña m « 
1.  X¸ c t
V Ý×nh  «ng t
h  dô:EO Q y M ai nh chuyªn s¶n xuÊ t « ph¶i ï
 C  Li  « t  d ng 
t Ð p  Ê m   í 
h t v inhu  Ç u 
c 1000  Ê m / ăm .C hiphÝ   Æ t hµng 
t n    ®  cho  
m çi Ç n l  100.
 l µ 000 ® ång/ ¬n hµng.
®  chi Ý  dù t ữ   µng l  
 ph rh µ
000  ång/Ê m / ăm . H ∙ x¸ ® Þ nh  ­î m ua  µng  èi ­u 
5. ® t n   y  c  l ng  h t   cho 
m çil n  Æ thµng?
 Ç ®  
2DS 2.(1000).(100.000)
Q* = = = 200
H 5000


S è  ¬n  µng  ong  uèn:
® h m m
D 1000
N= * = =5
Q 200


   
4.   «  ×nh  ¬n  µng  nh Õ   ¬ 
1.M h ® h ki t c b¶n 
(The  asi Econom i O r  
B c  c  der quanttiy 
m odel­EO Q )
  
  4. 1. X¸ ® Þ nh  c  h«ng  è  ¬ 
1.   c  c¸ t s c b¶n  ña  «  ×nh 
cmh
EO Q
K ho¶ng  ch  ÷a    Ç n  Æ t hµng  (   ­î t nh  heo 
c¸ gi hail ®     T) ® c  Ý t c«ng 
S äú  ì l ì   ãûc r
nga y a m vi t ong 
thøc sau: 
nàm
T=
S äú æ åüng  n  ì m ong 
l âå ha ng 
G i sö r m uäún N ) t l m   Ö c  ×nh  © n 
¶  tong  m ,C «ng y µ vi b
n¨  ( qu 300  µy.
ng  
Kho¶ng  ch  ÷a   Ç n  Æ thµng:
c¸ gi hail ®  
           T  300   =  ngµy
            =  :5  60 
Tæ ng    Ý :
chiph
Q*
D
TC = * S + H
2
Q
1000 200
TC = ×100.000 + × 5000 = 1.000.000
200 2
   
4.   «  ×nh  ¬n  µng  nh Õ   ¬ 
1.M h ® h ki t c b¶n 
(The  asi Econom i O r  
B c  c  der quanttiy 
m odel­EO Q )
  
4. 2.X¸ ® Þ nh hêi® i m   Æ thµng ¹  O P
1.   c  t  Ó ®   liR
 

            R O P  d  L
             =  x 
d:N hu  Ç u  µng  µy  Ò  
  c h ng v nguyª vË tlª
n   i u
            hu  Ç u  n¨
          N c c¶  m
d =
        è  µy 
      S ng s¶n  Ê ttong  m
xu  r n¨

L  hêigi vË n 
:t   an  chuyÓ n  ¬n  µng
® h
V Ý   ô:C «ng y ¾ p ¸ ® i n ö    ã 
d  t l r p  Ö t H c nhu  Ç u  Ò   étl ¹  © y 
c v m  o id
dÉ n  S2 µ  000  ¬n  Þ / m .Thêigi l m   Ö c r
TY  l 8. ® v n¨     an µ vi tong  m   ña 
n¨ c
C «ng y µ 
t l 200  µy.Thêigi vË n 
ng     an  chuyÓ n  ét® ¬n  µng µ 
m  h l 3 
ngµy.  
§i m   Æ tlihµng  O P  Ïl :
Ó ®  ¹  R s  µ
  
   R O P  8.
=  000:200  3= 
  x  120  ¬n  Þ
® v
   
4.2. MÔ HÌNH SẢN LƯỢNG ĐƠN HÀNG SẢN 
XUẤT (POQ ­ Production order quantity model)
­
Tr êng  î ¸ dông: 
h p p   
­H µng  ­î ® ­a  Õ n  étc¸ lª t c,hµng  ­î t ch uü  Ç n r
  ® c  ® m   ch i n ô   ® c Ý ld t ong  ét

h   sau    ¬n  Æ thµng  ­î t p  Õ thÕ t 
t êikú  khi® ®  ® c Ë k   .
­K hidoanh 
   nghi p  õa 
Ö v s¶n  Ê tvõa  n  ång hêinh÷ng 
xu   b¸ ® t  s¶n  È m   ña 
ph c
m ×nh.
C ¸ gi t Õ tgi ng  ­  «  ×nh  Q .§i m   c  Ö tduy  Ê tl   µng 
c  ¶ hi   è nh m h EO   Ó kh¸ bi   nh  µ h
® ­î ® ­a  Õ n  Ò u 
c  ® nhi chuyÕ n.
Ta  äi
g:
Q*
p:m øc  é 
  ® s¶n  Ê t
xu  
d:N hu  Ç u  ö  ông  µng  µy
  c sd h ng
Tp:§é  µicña hêikú 
 d  t   s¶n  Ê t
xu
  Ó  ¹ ® ñ  è ­î cho  ¬n  µng
® t o  s l ng  ® h t
0
Td:§é  µit êigi nhu  Ç u Td  Tp)
  d  h   an  c ( =  . Tp Td Tp Td
C ¸ ký  Ö u  ,H ,S,D   èng  ­  «  ×nh  Q
c  hi Q       gi nh m h EO

   
4.2. MÔ HÌNH SẢN LƯỢNG ĐƠN HÀNG SẢN 
XUẤT (POQ ­ Production order quantity model)
Täøng  äú  n  ë 
s âå v Täøng  äú  n 
s âå
M æ ï t n 
c äö kho äúi haì  
t  ng  vë  ì âæ åüc 
ha ng 
âa =      cung  ï       sæ íduûng r
      æ ng         t ong 
   
 ­ t åì  an  d
h igi T
=  t­d. ong håì  an TP .
P.   t ( t igi  
  r 1)
t
M Æ tkh¸ t cã      Q   P.  ⇒    Q
  c a   :     =  t    t= 
P
 d
Q Q = − 
Q1
t kho èi = P − d
M øc ån  t  P

P P
®a
V ×  øc ån 
m t kho èit Ó u 
t  hi b»ng  nª
0  n:

Tån 
kho èi® a   
t  + Q d
= 1 −  × H
×  H
           t  
        C t   =      
0 2 P

2
   
4.2. MÔ HÌNH SẢN LƯỢNG ĐƠN HÀNG SẢN 
XUẤT (POQ ­ Production order quantity model)
§Ó  ×m   ­î ® ¬n  µng èi­ Q * t còng  p  ông  ­¬ng  p ­
t ® c  h t  u   a  ¸d ph ph¸ t
¬ng ù r
t tong  «  ×nh  Q  
mh EO b»ng  ch 
c¸ cho    Ý  ån r  
chiph t t÷ b»ng 
chiphÝ   Æ thµng  Ó   ã æ ng    Ý  µ  á  Ê t
  ®  ® ct chiph l nh nh  
Q d D
 − × = ×
1 H S
2 P Q

2DS
Q∗ =
 d
H − 
1
P


V Ý   ô:C «ng y  SC O  
d  tM chuyª s¶n  Ê tphô ï ví èc  é 
n  xu   tng  it ® 300 
chi c/ µy. ¹ phô tng nµy ® ­î ö dông 12500 chi c/ m .
Õ ng  Lo i ï c s Õ n¨  
Trong  m ,C «ng y µm   Ö c 
n¨   t l vi 250  µy.C hiphÝ  ån r   000  /
ng     t t÷ 20. ®
® ¬n vÞ / m . hi Ý  ® Æ t µng m çi Ç n l  300.
n¨  C  ph  h  l µ 000 ® ång. c 
 X¸
® Þ nh ­î ® Æ thµng  nh Õ .
l ng    ki t
c«ng høc r n a Ý  nh  ­î
¸ dông 
p  t tª t t ® c:
 
Q * = 
  671  ¬n  Þ ;tong  ã  =  ® ¬n  Þ / µy. 
® v  r ® d  50  v ng   
s¶n ­î ® Ó  ¹ 
4.   «  ×nh t n 
3.M h  å kho  l ng  li
n¬icung  Ê p B ack  der quantt
  c( or   iy 
m odel)
G i ® Þ nh  ña  «  ×nh  èng  ­  ¶  Þ nh  ña  c  «  ×nh 
¶  cmh gi nh gi ® c c¸ m h
t ­í nh­ng   
r c  bæ sung hª :
tm
t t­ c)
  ã  ù hi u  ôttong ån 
C s t Õ h  r t kho cã    Þ nh õ r í
( ý®
  oanh hu 
D t kh«ng  ¶m   ×  ù hi u  ôtnµy
gi v s t Õ h  
C ¸ bi n  è  ña  «  ×nh:
c  Õ s c m h
B   hiphÝ  
:C   cho  ét® ¬n  Þ   µng  Ó  ¹  ¬icung 
m  vh ® lin   øng hµng 
 
n¨ m
:S¶n ­î cßn ¹ 
lisau    ∙tõ  is¶n ­î t Õ u  ôtcã  ñ 
b*   l ng  khi®  r ®   l ng hi h   ch
® Ý ch 
C ¸ bi n  è  c  ,S,H   èng  ­  c  «  ×nh r í t­ c.
c  Õ s kh¸ D     gi nh c¸ m hQ* b*

Thêigi
  an
Q* - b *
   
s¶n ­î ® Ó  ¹ 
4.   «  ×nh t n 
3.M h  å kho  l ng  li
n¬icung  Ê p B ack  der quantt
  c( or   iy 
m odel)
Tæ ng    Ý  ån 
chiph t kho  ña  «  ×nh  µy  åm  
cmh ng 3 
l ¹:
oi
  hiphÝ   Æ thµng
C  ® 
  hiphÝ  ån r
C  t t÷
s¶n ­î ® Ó  ¹.
C hiphÝ  
  cho  l ng  li
L­î ® Æ thµng  nh Õ  èi­
ng    ki t t  u:
2DS H + B 2DS B
Q∗ = × ∗
b= ×
H B B +H
H


B * B
∗ ∗
Q −b =Q −Q   = Q 1 −
* *

 B+ H   B+ H 

   
s¶n ­î ® Ó  ¹ 
4.   «  ×nh t n 
3.M h  å kho  l ng  li
n¬icung  Ê p B ack  der quantt
  c( or   iy 
m odel)

V Ý   ô:M étc«ng y  n    òikhoan èc  é 
d    t b¸ sØ m   t ® cao  ã c
t tữ 20.
nhu  Ç u  000  òikhoan/ ăm .C hiphÝ  ån r   000 
c 20. m  n   
® ång/ inăm .C hiphÝ   Æ thµng 
c¸/    ®  150.000  ång/Ç n.
® l 
C hiphÝ  
  cho  ét® ¬n  Þ   µng  Ó  ¹  ¬icung  Ê p 
m  vh ® lin   c
000  ång/ inăm .L­î ® Æ thµng  nh Õ  µ 
100. ® c¸/   ng    ki t l bao 
ª S¶n ­î ® Ó  ¹  ¬i 
nhiu?  l ng  lin  cung  Ê p µ 
c l bao  ª nhiu?
c¸ c«ng høc r n a Ý nh  ­î
¸ dông  c 
p  t tª t t ®c
Q * = 
  600  òikhoan

Q * ­b* = 
     100  òikhoan.   
4.   «  ×nh  c  Ê tví hêigi cung 
4.M h x¸ su   it   an 
øng kh«ng  æ i
®

- Thời gian cung ứng không thay đổi.
- Nhu cầu hàng tồn kho không biết trước nhưng
có thể nhận dạng thông qua công cụ phân phối
xác suất.
- Mức độ đáp ứng nhu cầu có quan hệ với xác
suất thiếu hụt sẽ xảy ra.
Vấn đề đặt ra đối với mô hình này là làm
sao đáp ứng được trong trường hợp nhu cầu
không chắc chắn.   
4.   «  ×nh  c  Ê tví hêigi cung 
4.M h x¸ su   it   an 
øng kh«ng  æ i
®
Ví dụ: Tại một công ty, điểm đặt hàng lại là 50 đơn vị. Chi phí tồn
trữ cho mỗi đơn vị tồn kho là 5 USD/1 đơn vị/ năm. Thiệt hại do
thiếu hụt hàng là 40 USD/ 1 đơn vị. Xác suất tính cho nhu cầu
hàng tồn kho trong thời kỳ đặt hàng cho theo biểu sau:

Số đơn vị hàng Xác suất xảy ra
30 0,2
40 0,2
50 0,3
60 0,2
70 0,1

Số lượng đơn hàng tối ưu hàng năm là 6. Hãy xác định lượng dự trữ
an toàn mà công ty cần quy định ?
   
4.   «  ×nh  c  Ê tví hêigi cung 
4.M h x¸ su   it   an 
øng kh«ng  æ i
®
Nếu lượng dự trữ an toàn là 20 đơn vị. Do đó : ROP = 50 +
20 = 70
- Chi phí tồn trữ : 20 đơn vị x 5 USD = 100 USD
Nếu lượng dự trữ an toàn là 0
- ROP = 50 đơn vị
- Chi phí tồn trữ tăng thêm : 0
- Khả năng thiếu hụt : có 2 khả năng xảy ra
+ Nhu cầu là : 60 sẽ thiếu hụt 10 đơn vị với xác suất
0,2 số lần xuất hiện thiếu hụt là 6.
+ Nhu cầu 70, sẽ thiếu hụt 20 đơn vị với xác suất
0,1 số lần xuất hiện thiếu hụt là 6.
Vậy chi phí thiệt hại do thiếu hụt là :
( 10 x 0,2 x 40 x 6 ) + ( 20 x 0,1 x 40 x 6 ) = 960

   
4.   «  ×nh  c  Ê tví hêigi cung 
4.M h x¸ su   it   an 
øng kh«ng  æ i
®
Mức dự trữ an Chi phí tồn trữ Phí tổn do thiếu Tổng chi phí
hụt xảy ra
toàn tăng thêm20 100 0 100


10 50 240 290


0 0 960 960


   
4.   «  ×nh  Ê u r  heo  è ­î
5.M h kh tõ t s l ng 
B ­í :  Q uantt *   t ng m øc khodel heo c«ng 
c 1 X¸ ® Þ nh Q diõ
( c  iy ë scountm Ê u tõ)
  r  t
t
høc:
2DS 2DS
Q* = =
H Ip r
I  Tû l  ( )  phÝ  t n tữ  Ý nh t
 : Ö %  chi å rt heo gi m ua m ét
¸  
® ¬n  Þ   µng
vh
prl   ¸m ua  ét® ¬n  Þ   µng.
 µ gi  m  vh
B ­í 2:    Ê t kú  ét m øc  Ê u  r   µo, nÕ u  s¶n ­î
c  ë b   m   kh tõ n   l ng 
® ¬n hµng ® ∙ Ý nh ë b­í
 t c 1 qu¸ hÊ p ® Õ n nçi
 t  kh«ng ® ñ 
® i u ki n ® Ó  h­ëng m øc gi khÊ u tõ, óng t ® i u 
Ò Ö ¸ r  ch a  Ò
­ ng cña ® ¬n hµng ln ® Õ n m øc s¶n lî èi
­ ng t  
chØ nh s¶n lî ª
t Ó u  Ó   ­î h­ëng  ¸khÊ u r .
hi ® ® c  gi  tõ
B ­í 3: S ö  ông 
c    d c«ng høc Ý nh æ ng    Ý  ® Ó  Ý nh 
t t t chiph   t
s¶n ­î   ∙® ­î x¸ ® Þ nh 
t n æ ng    Ý  
o¸ t chiph cho  c  øc 
c¸ m l ng  ®   c  c 
ë  ­í 1  µ  ­í 2.              TC = Cmh + Cdh + Ctt  
b c  v b c                   
B ­í 4:C hän  * nµo  ã æ ng    Ý   µng ån 
c    Q  ct chiph h t kho hÊ p 
t
   
nhÊ t® ∙x¸ ® Þ nh    ­í 3.Đã  Ý nh µ  l s¶n ­î t i­ cña 
    c  ë b c    ch l ng è  u 
4.   «  ×nh  Ê u r  heo  è ­î
5.M h kh tõ t s l ng 
( uantt di
Q iy  scountm odel
  )
V Ý   ô:M étc«ng y  n  å  ¬icho r  ,gÇ n  © y  ä  ­î
d    t b¸ ® ch   tÎem   ® h ® c 
h­ëng  øc  ¸khÊ u r  heo  s¶n ­î ® ¬n  µng.C ô hÓ :
m gi  tõ t l ng  h  t
G i h«ng h­êng  chi c  l   U SD  
¸t t 1  Õ xe µ 5 
N Õ u  ua õ 
m t 1000  ­1999  Õ c,gi  ua µ  8  SD  
chi   ¸m l 4, U
M ua r n 
tª 2000  Õ c  ¸m ua µ  75  SD  
chi gi  l 4, U .
C hiphÝ   Æ thµng l   U SD / Ç n.N hu  Ç u  µng  m  µ 
  ®   µ 49  1l   ch n¨ l
5000    hiphÝ  hùc  Ö n ån 
xe.C   t hi t kho   20%   ¸m ua  ét
I=  gi  m 
s¶n ­î ® ¬n  µng èi­
® ¬n  Þ   µng.X¸ ® Þ nh 
vh   c  l ng  h t  u.
B ­í 1:X¸ ® Þ nh Q     c  øc  Ê u r
c    c    ë c¸ m kh tõ
     
    
2DS   1  700
Q = 

Q=
           Q 2  714
Ip          = 
  
r
           Q 3  718
            = 
   
4.   «  ×nh  Ê u r  heo  è ­î
5.M h kh tõ t s l ng 
( uantt di
Q iy  scountm odel
  )
B ­í 2:§i u  nh    Õ u   Ý nh a hÊ p  ¬n 
c    Ò chØ Qn Qt rt h
m øc  ­î h­ëng  ¸khÊ u r .
® c  gi  tõ
Q 1  700 Ý nh  ¸5  SD  
=  t gi  U n»m  r
tong kho¶ng 
  ­999  n 
0   nª kh«ng  Ç n  i u  nh.
c ® Ò chØ
nh h 1000.D o  ã,m uèn  ­î
Q 2  714  á  ¬n 
=   ®  ® c 
h­ëng  ¸4, U SD   s¶n ­ ng 
gi  8  ph¶i® i u  nh  lî
  Ò chØ
® ¬n  µng ª m øc èit Ó u µ 
h ln  t  hi l 1000  xe.
nh h 2000.D o  ã,m uèn  ­î
Q 3  718  á  ¬n 
=   ®  ® c 
h­ëng  ¸4, U SD   s¶n ­ ng 
gi  75  ph¶i® i u  nh  lî
  Ò chØ
® ¬n  µng ª m øc èit Ó u µ 
h ln  t  hi l 2000  xe.
   
4.   «  ×nh  Ê u r  heo  è ­î
5.M h kh tõ t s l ng 
( uantt di
Q iy  scountm odel
  )
B ­í 3:X¸ ® Þ nh æ ng    Ý  
c    c  t chiph cho  µng ån 
h t
kho
M øc  G i  ¬n  Þ
¸® v Q C hi   C hi  C hi   Tæ ng 
khÊ phÝ   ua 
m phÝ   phÝ  ån 
t chiphÝ
 
tữ
u r
tõ hµng ®Æ t   r ()
TC
Cm h hµng ( tt)
C
( dh)
C
1 5 700 25.
000 350,
0 350 25.
700,
0
2 4,8 1.000 24.
000 245,
0 480 24.
725,
0
3 4,
75 2.000 23.
750 122,
5 950 24.
822,
5
B ­í 4:Q   1000  ã æ ng    Ý  hÊ p 
c    =  ct chiph t
s¶n ­î nµy µm  
nhÊ t  o  ã,t chän  øc 
.D ®  a  m l ng  l
s¶n ­î cña  ¬n  µng.
l ng  ® h

   
4.   ng  ông  «  ×nh  © n Ý ch  ª
6.ø d mh ph t bi n 
® Ó   c  Þ nh ­î dù r  èi­
x¸ ® l ng  t ÷ t  u
G äilinhuË n  Ë n  ª l   P M ar nalpr i)
 î  c bin µ M ( gi   oft
Tæ n hÊ tcË n  ª l   L M ar nall
t  bin µ M ( gi  oss)
G äiP µ  c  Ê txuÊ t  Ö n   
  l x¸ su    hi khinhu  Ç u í h¬n 
c ln 
øng xác suất bán được hàng)
hoÆ c b»ng cung  (
1   l   c  Ê txuÊ thi n  Ö n ­î ng­î li
­P µ x¸ su     Ö hi t ng  c ¹ 
(nhu  Ç u  cung 
c 0,25
s¸ v iP    0,9 > 0,25 0,7 > 0,25 0,2 < 0,25 0,1 < 0,25
t nh
Ý
   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản